Выпускники отделения «Актёр театра кукол» 1965 год 1966 год Творческий руководитель – ТворческийСкачать 306.45 Kb.
Дата07.03.2016
Размер306.45 Kb.
ВЫПУСКНИКИ отделения «Актёр театра кукол»

1965 год 1966 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

В. А. Лебский заслуженный артист РСФСР Ю. М. Копылов

Булаева Л. В.

Акимова Т. И.

Каргополова Г. Г.

Артемьева Г. М.

Комаров Ю. В.

Афиногенов А.Ф.

Кондраков А. В.

Ашихмин В. Ф.

Ларионова Е. М.

Виноградова Т. П.

Логвин В. Н.

Жарёхина Т. А.

Матвеева Т. И.

Зайцева А. В.

Митяева О. А.

Иодко Т. С.

Николаев П. П.

Исаева Н. М.

Перякова И. Н.

Кабаев Н. Я.

Петрова Л. А.

Крылова Р. В.

Рабинович Л. А.

Лихачёва Н. В.

Реутова Т. К.

МаклаковаЛ. К.

Талайко М. А.

Малышева В. И

Черняева В. В.

Окина Т. И.

Шельменкина С. С.

Парлор Н. А.
Пудовочкина Л. М.
Сергейчев B. C.
Соловьёва Г. А.
Соломатина Н. Н.
Швед В. В.
Шорохов В. П.


1969 год 1970 год

Творческий руководитель – Творческие руководители:

А. А. Лебский В. С. Сергейчев, Н. А. Парлор

Белова Г. А.

Шмелёв Г. А.

Бунива И. Я.

Семёнова М. И.

Воробёва Т. В.

Шнягин С. П.

Бурьян Л. Г.

Смирнова Л. А.

Зуев В. И.

Чугурян О. Г.

Долженко Е. Г.

Соколов В. Е.

Илларионова Г. А.

Янаева Т. М.

Земсков К. И.

Тарабурин А. А.

Кириллова Е. И.
Кондратьева З. А.

Царёва А. А.

Комаров В. И.
Краснопёрова Н. И.

Шабалина С. М.

Краснова Н. В.
Кузнецова С. А.

Шубин В. В.

Ласточкина Ф. А.
Ларина О. И.
Логвина О. А.
Леонтьева Т. Н.
Новикова Т. Т.
Мясников А. А.
Пехтемерова Р. Н.
Негина О. Н.
Пигалина Н. М.
Никитина Т. Г.
Потапова В. В.
Павлова Е. Б.
Прошкина Е. А.
Плеханова Р. В.
Румянцева Т. К.
Преображенская Н. С.
Смирнова В. А.
Ракова Г. В.
Удалова Н. В.
Самиулин Т. С.
Шалнёрова В. В.
Самойлов С. А.
Шашолина Л. А.
Самсонов А. Н.


1971 год 1973 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель –

А. А. Русин А. И. Мишин

Абрамова Т. Ф.

Архарова В. М.

Васильев В. В.

Вихорева О. Н.

Григорьев Ю. М.

Жеребцов А. Д.

Гусев А. П.

Иванов Г. Е.

Демидова С. А.

Кондрашкина Т. К.

Дубойская Е. К.

Красильникова М. А.

Журова Т. Г.

Лабудь Ф. Ю.

Кастрова М. С.

Матюшин Г. Н. (с отл.)

Круглышова Л. Г.

Миодушевский В. Г. (с отл.)

Мер Я. М.

Нужин С. И.

Мурылева Л. С.

Романова Т. А.

Орлова Л. Н.

Седова О. А.

Пиунова Н. М.

Смолов В. Н. (с отл.)

Пономарёва Л. А.

Субботина Т.П.

Преснов В. А.

Субботина Т.П.

Степанова Г. Ю.

Сухорева И.В.

Сучкова В. И.

Чеканина ЛА

Тягичева Н. А.

Черемных СН

Ухова В. И.

Чуплыгина Н.Ф. (с отл.)

Шефер В. З.
1974 год 1976 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

Р. В. Бунатян А. И. Мишин

Белоголовая Л. H.

Герасимова И. Ю.

Благосклонова Л. Д.

Захарова Л. П.

Васильев В. Н.

Ибрагимов P. Т.

Воронцов А. В.

Капатова Л. Ю.

Глебов Н. С.

Кривцова И. И.

Гулецкая Е. В.

Кузнецова Е. В.

Зимин В. А.

Лукьянченко И.Н.

Кротова Н. А.

Муравова Н. Г.

Мартьянова Л. Г.

Насенкова С. Г.

Москаленко П. Н.

Пьянков В. В.

Новиков Д. Л.

Столыпин Л. В.

Размахов Г. Л.

Терехов А. В.

Рябков B. М.

Хорошенькова Т. В.

Шульга B. И.
Шульга Н. А.
Ярославцева А. Х.1977 год 1978 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель –

заслуженный артист РСФСР Р. В. Бунатян

Ю. М. Копылов

Алексеева Н. А.

Безбородова Г. А.

Аношкин В. Н.

Гаранин В. Н.

Антипова А. В.

Гаранина Н. В. (с отл.)

Ершов Н. А.

Гладков В. А.

Ибрагимова Т. А.

Голубков В. В.

Иванов Г. Е.

Заяц А. Н.

Капатов И. А. (с отл.)

Заяц Ю. В. (с отл.)

Кобелев С. В.

Зубарева И. Л.

Кожина И. Д

Курепина С. В.

Королёва Е. А.

Мохова М. М.

Кузнецова И. Н.

Носов А. Ф. (с отл.)

Кузнецова Л. Н.

Носова В. В. (с отл.)

Кульков В. А.

Петров В. А.

Лапаев С. И.

Фиш Б. А

Малофеев А. Н.

Цикалова Н. И.

Малофеева Ю. Г.

Шаманов А. И.

Смирнова Н. В.

Шаманова О. Г. (с отл.)

Терехова Н. И.
Шугуров Г. И.
Юсуфов Р. Ю.

1980 год 1981 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель - заслуженный деятель искусств РСФСР заслуженный артист РСФСР

А. И. Мишин Ю. М. Копылов

Андреева Э. В. (с отл.) Титова Г. В.

Автух В. Л.

Антоненко А. А. Фролова В. И.

Вишняков С. А.

Балыков С. Н.

Дрынина И. И. (с отл.)

Баранова И. Г.

Катулин В. И.

Боровкова Л. Ю.

Катулина Т. Г.

Бурова С. М. (с отл.)

Комракова В. А.

Вострикова Л. А.

Костерин Ю. Р.

Гарьянов А. С.

Кривенко Н. М.

Гогов И. Е.

Кудрявцева Н. Н.

Гордиенко Т. Н.

Куликов К. К.

Дядилин К. Е. (с отл.)

Логинова О. Е.

Костерина И. В.

Муругова И. М.

Котова Н. Ф.

Никифоровская В. И. (с отл.)

Кучер А. А.

Нужина О. А.

Кучер О. Б.

Окуньков А. В.

Люткова Л. Н.

Смирнова С. А.

Максимкина М. М. (с отл.)

Созонова Т. П.

Рачковский С. Д.

Терентьев О. И.

Святов А. Ф.

Царьков А. В.

Сизова Л. Г.

Чаманьян Г. А.

Столыпина В. А.
Стражников П. С. (с отл.)

1983 год 1984 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель - Р. В. Бунатян заслуженный деятель искусств РСФСР

А. И. Мишин

Башулина - Ширкина М. Г.

Богомазова Н. М.

Васильев А. С.

Богуцкая Н. В.

Герасева Т. В.

Грошевая О. Б.

Головина Е. В.

Колотушкин Г. Н.

Дмитриева Е. Г.

Коскин С. Г.

Жандарова Л. А.

Ларионов В. Н.

Кайнов Б. П.

Логинова Т. М.

Маркелова И. М.

Морозова И. Г.

Панасюк В. А.

Минаева И. А.

Романычев П. Н. (с отл.)

Пауков В. Ю.

Савельев А. Г.

Плотнова Е. И.

Солодина Е. М.

Селевёрстов М. А.

Стебунов С. В.

Семёнов Е. Е.

Тетюрин А. В.

Сергеева Т. А.

Тимохин И. В.

Серобаба М. В.

Феоктистова Т. Б. (с отл.)

Смирнова О. А.

Ширкин Б. Г. (с отл.)

Тарусова Г. В.

Яргомская Э. Э.

Шилова О. Д.
Щербин С. В.


1985 год 1987 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель - заслуженный артист РСФСР Р. В. Бунатян

Ю. М. Копылов

Балабанова Е. Н.

Бебия Ж. Г.

Балякин А. Б.

Борисова Е. Н.

Барковская Т. Л. (с отл.)

Буравова Т. П.

Бухтаев Н. П.

Гйлеп И. М.

Быкова Е. А. (с отл.)

Дудченко К. А.

Голубцов В. В. (с отл.)

Ермаков П. С. (с отл.)

Завьялов В. А.

Ермакова Е. П. (с отл.)

Иванова Т. А.

Конарев В. Н.

Имерлишвили И. С.

Лебедев И. А.

Климова А. А.

Любимова М. К.

Кожевникова И. Н.

Манина Н. X.

Козлов А. Ю.

Мирзоян Э. Р. (с отл.)

Куликов А. А

Михалицина Л. А.

Куклина О. В

Моляков А. В.

Лохмаков Ю. А.

Османова Е. Н. (с отл.)

Петелова Н. В.

Сафронова Е. А. (с отл.)

Сердцев С. А.

Семёнов Е. Е.

Сидоров А. В. (с отл.)

Смагин Д. Б.

Смирнова Е. Ю.

Соколова Н. С.

Страшко Н. И. (с отл.)

Толкачёв А. А.

Храмов Е. В.
Фисенко И. Г.
1988 год 1989 год

Творческий руководитель - Творческие руководители - заслуженный артист РСФСР заслуженный артист РСФСР

Ю. М. Копылов Ю. М. Копылов, Н. П. Носов

Барановская И. А.

Атаманова С. В.

Бегенева О. П.

Ващенко В. Л.

Боков О. А.

Гребеньков А. В.

Демурова Н. Г.

Джебраилов В. А.

Дубичев К. А.

Иванов К. К.

Ежова Е. А. (с отл.)

Клюшин В. А.

Жукова B. Ю.

Комарова О. А.

Карнаухов В. И.

Кострикина С. Е.

Клюев И. Ю.

Лазуков С. А.

Корепанов И. B.

Лебедева Е. А.

Корепанова Л. И.

Маркова И. В.

Назаренко С. Е.

Махнёва Т. М.

Печерица М. А.

Молянов С. Н.

Просвирин A. Е.

Назарова Т. В.

Синёв С. В.

Орлович В. А

Чубинская Л. А. (с отл.)

Петровский А. Ю.
Пыжова Г. Ю.
Тихонов А. Ю.
Транская К. М.
Черкинская В. В.
Шишкин А. Н.
Яковлев С. В.
Яковлева Т. А.


1991 год 1992 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель - Р. В. Бунатян С. Н. БалыковАникина Н. А

Амосова Е. М. (с отл.)

Ашевская И. А.

Берзина О. В.

Алексеев А. Г.

Буслаева Т. В.

Беленькая А. В.

Запевалов А. Н.

Гузева Е. В.

Зотов А. А.

Дзезюля И. Г. (с отл.)

Зотова Н. П.

Еськова Т. И.

Дементьева Е. А.

Ерыкалов Р. Б. (с отл.)

Карпинская Т. А.

Кирдянова Е. Р. (с отл.)

Кашенин А. П.

Ковалёва Е. В.

Корсаков И. А.

Лукин Е. Ю.

Новиков А. Е.

Нечушкина Н. В. (с отл.)

Новожилов В. В.

Серебрякова С. А.

Солнцев М. Э.

Смирнов В. А. (с отл.)

Чернышов С. А.

Туник В. П.

Чудинов А. В.

Чернявский А. В.
Чиндясов А. Ю.
Шагин В. М.
Шестов Е. А.
1993 год 1995 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

И. М. Семенчук Р. В. Бунатян

Багаутдинова З. С.

Бусаров С. Н.

Близнецова Е. В.

Бусыгин Н. Б.

Лазарева А. В.

Воробьёва А. В.

Линников Б. Б.

Жеребцова Е. А.

Михайлова В. А.

Иванова Н. С.

Овчинникова Н. А

Капатов А. И.

Павлов С. Ю. (с отл.)

Каргомбаева Е. М.

Румянцев Н. Н.

Михалкина Н. Г. (с отл.)

Сванидзе Р. В.

Мясников Е. А.

Шевцова И. А.

Надина А. Н.

Шорохова О. В. (с отл.)

Нечаев А. В.
Плохов П. А.
Сокиркин Ю. В.
Соколов А. Е. (с отл.)
Трупакова Т. Б.
Харламов Л. Ю. (с отл.)
Цветкова Я. Л.


1996 год 1997 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

Ю. Д. Фильшин Е. В. Храмов

Абрамов А. Н.

Басыров И. Р.

Ганюшин А. П.

Булахова Е. В.

Демьянова С. Д.

Гладков М. Ю.

Еремеев К. В.

Даниленко Е. И.

Пахомова Л. Н.

Залетина Ю. А. (с отл.)

Прокопьева Е. В.

Козликова Г. А.

Рыбальченко В. Д.

Кубарева Д. Б.

Смирнов С. Ю.

Миллер М. А.

Сущева Ю. Г. (с отл.)

Одноклубов Д. В.

Холкина И. В.

Петрашкевич Т. А.
Розанова Г. Б.

1999 год

Рязанов О. А.

Творческий руководитель -

Семёнов А. С.

В. А. Смирнов

Трушкина А. В.

Абахов Е.А.
Артамонова А.М.

2000 год

Будцын АИ.

Творческий руководитель - Е.Н.Османова

Ерофеев С.И.

Атлашкина И. В.

Зайцев Д.В.

Деманова А. В. (с отл.)

Зорина А.Н.

Долгоаршинных Р. З. (с отл.)

Игнатьева М.А.

Зайцева Ю. Ю.

Лихотникова М.В.

Кашина М. А. (с отл.)

Селякова Л.В. (с отл.)

Керимов Э. А.

Соколова Е.А.

Коробова О. А. (с отл.)

Фильченкова Н.В.

Окунева Е. А. (с отл.)

Фролов С.В.

Пискунов В. И.

Шкуро Н.В.

Синёв С. В. (с отл.)


2001 год 2003 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель - заслуженный работник культуры РФ В. А. Смирнов

Р. В. Бунатян

Белов А. В.

Богданов Д. С. (с отл.)

Бычков М. Н.

Вершинина Э. А.

Высоконов А. Р.

Вольфсон Р. А.

Дёмин О. А.

Гапшина К. И.

Кириллов И. А. (с отл.)

Горбунов А. А.

Кузов Б. А. (с отл.)

Кинцурашвили М. С.

Мелехова Е. Б.

Косолапов А. В.

Мухина Д. С.

Кузнецова М. А. (с отл.)

Островский И. В.

Митрофанова И. Б.

Паршуткина А. В.

Роднин П. В.

Сергеева М. А

Румянцева Л. А. (с отл.)

Соколова Е. В.

Сабиров М. Р. (с отл.)

Тюгина Н. Ю.

Храмов Ю. Е.

Хабибулина Х. Р.

Шмелёва В.А.

Чибисова С. П.

Щурова О. А.

Шалаев Д. А.

2004 год 2005 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

Е. Н. Османова заслуженный работник культуры РФ

Р. В. Бунатян

Буров С. В.

Ганичев А. В. (с отл.)

Вахтанина М. С. (с отл.)

Головнёва Н. В.

Денискина О. В.

Елескин И. Ю.

Зуева Р. П.

Жильцова О. Н. (с отл.)

Козлов А. С.

Иванова Т. С. (с отл.)

Кузьмин Е. С.

Кручинкин Д. А.

Ларин М. Н.

Лаптева В. А.

Ложкин А. Н.

Мартынов Д. А.

Лукашова А. А. (с отл.)

Никулин М. В.

Малов Д. И.

Сазонова Т. В.

Просвирина Л. А.

Стародубцева Е. В.

Пыжова О. В.

Суродейкина Е. М.

Сереброва С. С. (с отл.)

Ткаченко К. М.

Скворцова Ю. А.

Шаблыкина А. А. (с отл.)

Сумарокова О. Ю.

Шмитько Н. С.

Харченко Ю. А.
Хусаинов P. P.
Широков П. В.
Ярлыкова Л. А.

2007 год 2008 год

Творческий руководитель - Творческие руководители - заслуженный артист РФ С. М. Бурова

В. А. Смирнов

Боровитин А. А. (с отл.)

Алёшин М. О.

Бурлова Н. В.

Зарубей К. С.

Васильев А. А.

Круглова М. С.

Васин Д. Ю.

Лаврова Л. В. (с отл.)

Дёгтев Д. А.

Лемудкин С. В.

Долженко В. А.

Ляпнёва Я. И.

Игнатичева И. И.

Марков Д. В.

Королькова А. Ю.

Меняшкина Ю. В.

Лакомкин М. В.

Палюлина Н. А.

Пантелеева Д. Ю.

Радостина С. А.

Пенин С. О.

Румянцева Д. Д.

Селивановский П. С.

Тимофеев В. В.

Фатеев В. Л.

Уставщикова Е. В.

Фиш Б. Б

Шадрин В. В.

Хлюнев М. Ю.
Шатковская О. С.
Ширяева А. М.
Юлов О. А.

2009 год 2011 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

С. Н. Балыков М. Р. Сабиров

Буданова Н. Н.

Балахнин А. В.

Бульканова Н. А.

Волкова Д. И

Замыслова М. С.

Грачёва О. А.

Зиненко Д. В.

Дмитриевская Т. С.

Кухарева А. А.

Захаров И. А.

Малыгина М. В.

Кокрева И. А.

Наумова М. А.

Морозова И. В.

Пропажин С. Н.

Панин И. А.

Раева М. М.

Рязанов А. И.

Сильчук А. А.

Смирнов К. Э.

Степыкин А. А.

Соловьев И. В.

Хорева Е. А.

Сторожева М. А. (с отл.)

Шигина А.А.

Сусяева А. И. (с отл.)
Сухова Я. А.
Фролов К. П.
Храпунова Г. В.
Шкотов А. А.
Юдинцева А. А. (с отл.)


2012 год 2013 год

Творческий руководитель - Творческий руководитель -

Е. Н. Османова заслуженный работник культуры РФ

Р. В. Бунатян

Абахтимова Д. С.

Архипова М. В.

Благодарящев Е. А.

Багров Н. С.

Вечканов А. Д.

Бантурова А. Е. (с отл.)

Воронов Н. В.

Белов Р. А.

Епишкова И. В. (с отл.)

Власов Л. В.

Корнилова А. А.

Волох А. А. (с отл.)

Кузьмичёв К. М.

Воронин К. Д.

Песнев А. А.

Гордеев А. И.

Пигина Н. С. (с отл.)

Колесова И. Е. (с отл.)

Рубанович В. А. (с отл.)

Ляскина М. С.

Строкан С. А.

Марисова Л. С. (с отл.)
Модина Ю. Д.
Никифоров А. Ю. (с отл.)
Павловская О. С.
Рубанов Е. Ю.
Салмина Д. С.
Тихомирова А. М.
Уржумова Е. А.
Харитонов А. С.
Чесноков Н. Н.

Каталог: data -> objects
objects -> Выпускники отделения «Актёр драматического театра и кино» первый выпуск драматической студии
objects -> Выпускники «Театрально-декорационного» отделения 1976 год 2079 год Творческий руководитель – Творческий
objects -> Конкурс «Танцевальная ассамблея»
objects -> Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
objects -> Пурим 2014 Под веселую музыку друг за другом в зал забегают дети, встают в круг. Каждый ребенок одет в однотонную одежду: красная майка, юбка, колготки, синий свитер, шорты, колготки и т д. Воспитатель (ребенок)
objects -> Конспект комплексного занятия в старшей группе детского сада «Ор Авнер» Воспитатель: Ошерова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница