Вазорати маорифи ҷУМҲурии тоҷикистон донишгоҳи давлатии ҳУҚУҚ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон факултети инноватсия ва телекоммуникатсия кафедраи


Маќсади воридкунии видеоконфронсалоќастраница5/7
Дата06.06.2016
Размер0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Маќсади воридкунии видеоконфронсалоќа


Видеоконфронсалоќа њамчун воситаи оперативии ќабули њалли масъалањо дар шароитњои гуногун; кам кардани харољотњои командировка; баланд брдоштани самаранокї; гузаронидани равандњои судї, инчунин яке аз элементњои технологияи телемедитсина ва таълими дистансионї.
Соњаи махсуси татбиќи мултимедиа системаи видеоконфронсњои шабакавиро дар бар мегирад. Технологияи видеоконфронсалоќањо таълими дистансионї ва таъминоти компютерии кори коллективи таќсимшударо дар назар дорад. Дар мамлакатњои мутараќќї чунин технология дар амалиётњои тиљоратї њангоми идоракунии истењсолот истифода бурда мешавад.

Технологияи видеоконфронсњо барои ташкили форумњо, семинарњо, конфронсњо, конгрессњо ва ѓ. ањамияти калон дорад, ки шакли зарурии мубодилаи иттилооти профессионалї ба њисоб меравад.

Пешафти мултимедиа гуногун аст, соњаи татбиќи он рўз аз рўз васеъ гардида истодааст, ки бо ин љањони мо торафт муташаккил гардида истодааст. Иттилооти масштаби глобалї дошта на танњо техника, балки пеш аз њама худи инсон, идроки ўро дигаргун месозад.

Видеоконфронс (англ. videoconference) — соњаи технологияи иттилоотї, ки дар як ваќт дутарафа додугирифт, коркард, табдилдињї ва пешнињоди интерактивии иттилоотро аз масофа бо ёрии воситањои дастгоњї-барномавии техникаи њисоббарор таъмин месозад.

Видеоконфронсалоќа (сокращенное название ВКС) — ин технологияи телекоммуникатсионии таъсирибайнињамдигарии интерактивии ду ё ки зиёда абонентоњои дур мебошад, ки байни онњо додугирифти иттилоотии аудио ва видео дар масштаби ваќти реалї бо ба њисобгирии маълумотњои идорашавандаи додугирифт ба њисоб меравад.

Дар кадом њолатњо ташкили видеоконфронсњо ногузир аст?

Ташкили њамкории якчанд истифодабарандагон бо њуљљатњо ва замимањо дар таркиби гурўњ ё ки истифодабарандагони дурр аз офисњо. Чунин тарзи ташкил махсусан барои њамкороне, ки љои зисти гуногун доранд.

Барои гузаронидани машваратњо, семинарњо, диагностикаи дур, таълими дистансионї бо намоиш додани видеомаводњои ногузири гуногун.

Видеоконфронсњо аз рўи алоќаи худ таснифот карда мешаванд. Масалан саримизї (настольные -точка-с-точкой) видеоконфронсњо барои ташкили алоќаи байни ду истифодабаранда, байни гурўњи истифодабарандагон (многоточечные) - видеоконфронсњои муносибати як гурўњ бо истифодабарандагони гурўњи дигар, студиявї бошад (точка-со-многими) барои додугирифти видеотасвири аз як нуќта бо бисёр (выступление перед аудиторией слушателей). Табиист, ки њангоми ташкили намудњои гуногуни видеоалоќањо талаботњои гуногун ба хатњои алоќа низ пеш гузошта мешаванд.

Видеоалоќањо

Барои гузаронидани видеоконфронсњо таљњизоти махсус талаб карда мешавад, ки видеокамера, воситањои дастгирии овоз ва видеоиттилоот, кодер-декодер барои фишурдан ва декомпрессии овоз ва видеосигналњо, микрофон, модеми зудамалкунанда ва баромад ба шабакаро дар бар мегирад. Барои ин махсус ПК мављуданд, ки платаи модарии мувофиќро доранд: дар Русия ПК –и Packard Bell Platinum Orlando бо платаи модарии Platinum Orlando, то 2 МБ видеопамять. Видеоконтроллер на локальной шине PCI - S3 Virge поддерживает стандарт 3D Graphics и обеспечивает работу с высокопроизводительной 64-битной графикой. Компьютеры построены на основе процессоров Intel Pentium от 100 до 200 Мгц и поддерживают новые мультимедийные процессоры ММХ. При этом стоимость таких компьютеров не превышает стоимости обычного мультимедийного ПК.

Видеоалоќа, ки додугирифти тасвир ва овозро дар бар мегирад, бо хати телефонї, Internet ё ки шабакаи локалї ба амал бароварда мешавад, видеокамераи Packard Bell истифода бурда мешавад.

Барои ташкили видеоконфронс инчунин таъминоти барномавии махсус мављуданд, ба монанди VDOPhone. Таъминоти барномавии VDOPhone дар ПК – и Packard Bell PlatinumOrlando бепул установка карда мешавад.Ташкили видеокнфронсњо аз тарафи ширкатњои PictureTel (стоимостью более $ 2500) ё ки Intel Proshare (стоимостью около $1500) гузаронида мешаванд.

Масалан Шумо мехоњед тавассути компютера Packard Bell PlatinumOrlando танхо раќами телефонро дохил намудан кифоя аст. Њангоми алоќа бо Internet ё ки шабакаи локалї бошад, танњо суроѓаи њамкори худро гирифтан кифоя аст.

NetMeeting — барнома барои гузаронидани видеоконфронсалоќа имкон медихад, ки аудио ва видеоконтактњо (при наличии видеокамеры) ташкил карда шаванд байни ду ё ки зиёда иштирокчиёни конфронс.Видеоконфронси гурўњї (стандартное разрешение, SD)

Видеотелефон барои иштирокчиёни видеоконфронс
Татбиќи видеоконфронсалоќањо дар соњањои гуногунДар замони њозира, дар раванди бизнес дар якчанд љойњо дар як ваќт њозир шудан зарур аст, ки муваффаќияти бизнес-лоињањои гуногунро муайян месозад. Новобаста аз он, ки дар кадом нуќтаи Замин њамсўњбати Шумо мебошанд, Шумо метавонед ўро на танњо шунавед, балки бинед.

Видеоконфронсро истифода бурда, мутахассисони соњањои гуногуни бозор метавонанд ваќтро барои хизматрасонии истеъмолкунандагон сарфа намоянд, харољотро барои таълим кам созанд.


 

 

Таълим


Таълими дистансионї рўз аз рўз инкишоф ёфта истодааст. Технологияи видеоконфронсњоро барои таълими дистансионї њам барои баланд бардоштани   квалификатсия ва аз нав тайёркунї ва њам дар донишгоњњо истифода бурдан мумкин аст. Видеоконфронсњо дар таълими дистансионї барои ба даст даровардани чунин маќсад истифода бурда мешаванд:

 • Таълими пурра гирифтан новобаста аз љои зист

 • Тренингњои дур

 • Њамкории самараноки муассисањои гуногуни таълимї
 

 

Телемедитсина


Технологияи видеоконфронсалоќа њар рўз њаёт ва саломатии садњо беморонро аз хатар нигоњ медорад, ки аз духтурон дур мебошанд, инчунин таљњизоти зарурї надоранд. Видеоконфронсњо дар муассисањои тиббї барои чунин маќсадњо истифода бурда мешаванд:

 • Диагностикаи дур

 • Машваратњои дур

 • Алоќа бо якчанд духтурон бо якдигар аз бемористонњои гуногун барои муњокимаи корњои худ.

 • Таълимгирии иловагии тиббї бе кандашавї аз амалиёти духтурї

Саволњо:


 1. Видеоконфронсњо чї гуна ањамият доранд?

 2. Видеоалоќањо

 3. Ногузирии ташкили видеоконфронсњо

 4. Татбиќи видеоконфронсњо дар сохаи тиб

 5. Татбиќи видеоконфронсалоќањо дар сохаи таълим

 6. Татбиќи видеоконфронсалоќањо дар соњаи бизнес

 7. Видеоконфронс чист?

 8. видеоконфронсалоќа чист?

 9. Барнома барои гузаронидани видеоконфронсалоќа

 10. Технологияи видеоконфронсњо барои чї истифода бурда мешаванд?

 11. Таснифоти видеоконфронсњо аз рўи алоќаи худХафтаи 12

Технологияи гузаронидани презентатсияҳои мултимедиавї
Наќша:

 1. Презентатсияњои мултимедиавї

 2. Аниматсия барои чӣ даркор?

 3. Web – дизайн чист?


1. Презентатсияњои мултимедиавї

Презентатсияњои мултимедиавї дар сањна, тавассути проектор ё ки дар дигар воситаи локалї гузаронида шуда метавонад. Презентатсия метавонад њам ба тариќи зинда ва њам пешакї сабтшуда гузаронида шавад. Мултимедиа дар онлайн метавонад ба компютер сабт карда шавад ё ки бевосита тавассути интернет гузаронида шавад.

Аз хама дастрас ва пањнгаштатарини презентатсияњои мултимедиавї MS Рower Рoint буда, имкон медињад, ки тез ва кулай презентатсия, слайд-шоу сохта шавад. Ѓайр аз он воситањои тавонотарини презентатсионї ин њоло Macromedia Flash буда, вай имкон медињад, ки сањнањои мултипликатсионї, ки кадрњоро ташкил медињад тартиб дода шаванд. Инчунин овоз, видео ба он њароњ карда шуданаш мумкин аст, ки њамаи онро мо метавонем тавассути гиперњаволањои махсус дар Web-сайтњо љойгир намоем.
1. Аниматсия барои чӣ даркор?

Аниматсияҳо дар Web – саҳифаҳо се мақсад дорад:

ҷоннок кардани саҳифа,

диққатҷалбкунанда кардан

ба мақсади таълимӣ нишон додани ягон чиз аст.

Барои ҳамин се мақсади истифодаи аниматсияро ҷудо карданмумкин аст:

машғулияти шавқовар,

реклама,


таълим.

Машғулият (развлечение) дар Интернет – ин соҳаи ҷавони Web – сохтмон мебошад. Дар ибтидо Интернет барои олимон баҳри табаддули матнҳои ҳуҷҷатӣ паҳн шуда буд. Баъд ба шабака сокин омад, ки Web – дизайнерҳо аз рӯи завқ чизҳо ҷой карданд.

Дар Интернет аудио ва видео, дар Web–саҳифаҳо графикаи мураккабу аниматсия пайдо шуданд.

Истифодаи оқилонаи аниматсия саҳифаро зинда мегардонад. Аниматсияро дар ҳолатҳои зарурӣ истифода баред. Дар ёд доред, ки дороии асосӣ аз ҳама зарур аст, аниматсия барои ҷоннокии саҳифа истифода мешавад.

Реклама дар шабакаи Интернет баробари машғулиятҳо ба вуҷуд омад. Бо тавассути рекламаҳо бисёр лоиҳаҳои ғайритиҷоратӣ амал мекунад. Агар рекламаҳо нест шаванд, лоиҳаҳо ҳам паси он гум мешаванд.

Барои мақсадҳои рекламавӣ дар шабака баннерҳо – тасвири графики формати стандартӣ дошта, истифода мешавад. Ҳамаи баннерҳо дар формати «аниматсиякардашудаи GIF» таҳия мешаванд, яъне имкониятҳои аниматсияро барои ҷалб кардани диққати муштарии тавоно истифода мебаранд.

Аниматсия, ки дар асоси унсурҳои мавқеи озод дошта ва Web – сенарияҳо, аз видеофайлҳо, ё аниматсияшудаи GIF, видеофайлҳои формати AVI ё Apple Quick Time, бисёр мӯъҷазтаранд. Лекин GIF файлҳо аз тарафи ҳамаи Web – офарандаҳо дастгирӣ меёбанд. Web – сенарияҳо бошад дар Web – офарандаҳои нав истифода мешавад. Web – сенарияро кӯшиш карда дар реклама истифода бурдан мумкин.

Аз реклама ба таълимот мегузарем. Барномаҳо – дастурҳои дарсӣ, ки дар таълим истифода мешавад намуди муқаррарии MS – Dos ё Windows – замима дорад. Дастурҳои дарсӣ, ки дар Web – саҳифаи «ҷоннок» асосёфта, кам вомехӯранд. Чунин дастурҳои дарсро бо тезӣ ба вуҷуд оварда, модификатсия кардан мумкин. Чунин дастурҳо бо осонӣ дар Web – сайт ҷой карда таълими фосилавиро ташкил кардан мумкин аст.


Web – дизайн чист?

Web – дизайн ин намоиши визуалии ахборот дар сайт аст. Аз таърих мондааст, Web – дизайн гуфта расмҳоро мефаҳманд, ки матни сайт ифода шудааст. Лекин ин Web – дизайн не. Ҳамчун китоб, сайт аз сурат, вензел ва муқоваи рангоранг, ё бе онҳо иборат аст. Интихоби варианти намоиши ахбор аз мавзӯъи сайт, завқи созанда, фармоянда ва тарзи таҳия вобаста аст. Таъсири калон ба web – дизайн роҳҳои ҳаргунаи таҳия додаанд. Моро ба он овардаанд, ки мо бисёр сайтҳои рангорангро мебинем. Дар ибтидои пайдоиши Интернет бисёри сайтҳо бо дархост, аз тарафи web – устоҳо таҳия мешуд. Онҳо рангҳои зиёд ё графикаро истифода мебурданд. Сайт бе ягон унсури графикӣ шуда ҳам метавонад, вале ин маънои онро надорад, ки web – дизайн нест. Он дар тарзи ҷойгиршавии ахборот, дар системаи навигатсияи сайт, ва ҷойгиршавии гиперҳаволаҳо, намоён мешавад. Усули ба Интернет ҷой кадани матнҳо бо расмҳо сохта шудани сайтро дар назар надорад. HTML – ки забони сайт аст, забони гиперматн тарҷума карда мешавад, яъне барои пешкаш кардани матнҳо хизмат мекунад, қатъи назар аз он ки расмҳо ҳам ҷойгир карда мешавад. Вақте ки таҳияи сайтҳо ба мардум баромад, «тарзи ҷадвалӣ» фикр карда шуд, ки бо воситаи он шаблонҳои графикӣ барои ҳар як сайт таҳия мешавад. Шаблони графикӣ барои муайян кардани фарқият балки ахборотро бо таври дастрас пешниҳод мекунад. Барои Интернет он ба таври ниҳоят оддӣ дастрас кардани ахборот зарур аст. Истифодабарандаи шумо тамоми сайтро кор намефармояд, агар чизи ба он заруриашро дар якчанд сония наёбад, вай мебуравад, медонад, ки даркориашро дар ҷои дастрас ёфта метавонад.Њафтаи 13

Тайёр намудани презентатсияњо бо сенария

Наќша:

  1. Ду намуди тасвири графикӣ.

2. Графикаи Macromedia Flash
Ҳамаи тасвирҳои графикӣ ба ду гурӯҳ аз рӯи принтсипи кодбандӣ, нигоҳдорӣ дар файлҳо ва кашидани дар воситаҳои баровардан (экран, принтер) тақсим мешаванд. Онҳоро мебинем.

Тасвирҳои растровӣ маҷмӯи нуқтаҳо буда ҳар як нуқта ранги муайян дорад, аз сафед то сиёҳ. Ранги ҳамаи нуқтаҳо, ки ягон тасвирро ифода мекунад, ба массив навишта шуда ҳамроҳи ягон ахбороти хизматӣ дар файли алоҳида нигоҳ дошта мешавад. Ин массив растровӣ номида мешавад.

Ба тасвирҳои растровӣ тасвири форматҳои GIF ва JPEG. Ба ҷумлаи ин тасвирҳо ҳамчунин формати стандартии нигоҳдории тасвирҳо дар Windows – BMP дохил мешаванд. Ҳамчунин формати PNG. Ин формати на он қадар маълум дар оянда давомдиҳандаи формати GIF шуда метавонад.

Форматҳои растровӣ хеле зиёд буда, аксарияташон «фирмавӣ» барои як барнома буда, бо кадом сабабҳо паҳн нашудаанд.

Бартарияти тасвирҳои растровӣ дар он, ки коркарду созкунии оддӣ сохти тасвири онҳо мебошад. Дар ҳақиқат нисбати ҳисоб кардани массивӣ рангҳои нуқтаҳо ва ба истифодабаранда нишон додан осон аст. Норасоии он андозаи калон ва гум кардани сифат ҳангоми масштабкунонӣ аст. Ҳаҷми калон камбудии бартарафнашаванда нест. Форматҳои GIF, JPEG ва PNG бо воситаи алгоритми махсус ба таври стандартӣ сиққониши массивӣ маълумотҳоро дастгирӣ мекунад. Ин ҷо дигар хатар вуҷуд дорад. Ин алгоритмҳо сиққониши массивро бо гумкуниҳо иҷро мекунад, қисми ахборот барои инъикос нолозимро партофта, дар натиҷа массив хеле месиқонад мешавад. Агар онро сахт сиққонем сифаташ паст шуданаш мумкин, зеро қисми зиёди ахборот партофта мешавад. Ин масъалаи Web рассом мебошад, ки ин гуна тасвирро барои Интернет чоп кардан тайёр мекунад. Дар Web дизайн кадом форматҳои растровӣ истифода мешаванд. Асосан GIF ва JPEG. Барои он ки онҳо сиққонишро тарафдорӣ мекунанд. Тасвири GIF-ро барои оро додани саҳифаҳо ва расмҳои штрихӣ, JPEG –ро барои расмҳои нимранга бо шумораи зиёди рангҳо истифода мебаранд. Зеро барои сиққондани тасвирҳои ин гуна форматҳо алгоритмҳо гуногун истифода бурда мешаванд. Формати GIF хусусияти хос дорад, барои ҳамин онро Web рассомҳо дӯст медоранд. Зеро хусусияти ин формат аз он иборат, ки дар як GIF-файл паи ҳам бисёр тасвирҳои графикӣ сабт кардан мумкин аст, ки як филм тайёр шуданаш мумкин аст. Бисёр расмҳои рекламавӣ- баннерҳо –ки вақтҳои охир Web саҳифаро дар формати GIF пур кардаанд.

Дигар бартарияти формати GIF имконият медиҳад, ранги «шаффоф»-ро диҳад.

Web офаранда ба ҷои нуқтаи ин рангро дошта, нуқтаҳои ранги унсурӣ волидайниро медиҳад. Расмҳои сӯрохдор кардан мумкин, ки аз паси он дар таги расми будагӣ менамояд. Формати PNG имкониятҳои GIF ва JPEG-ро муттаҳид мекунад. Лекин ин дар шабака ин қадар маъмул нест.

Internet Explorer формати BMP –ро ҳам дастгирӣ мекунад. Чаро ин лозим, дигар Web офарандаҳо онро дастгирӣ намекунанд.

Фақат нишон додани тавсиа, ки дар он ин ё он формат нигоҳ дошта мешавад. Файлҳои GIF, PNG ва BMP тавсиаи (расширения) gif, png ва bmp, файли JPEG бошад jpeg, jpg ё jpe-ро дорад.

Дуюм гуногуншакли тасвири графикӣ- векторӣ мебошад.ин тасвир аз хатҳои оддӣ иборат аст. Ҳар як хати оддӣ бо формулаи муайяни маҷмӯи мушаххаси параметрҳо дорад, навишта мешавад. Ин параметрҳо дар массиви маълумотҳо маҳфуз дошта мешавнад. Ба тасвири векторӣ формати инъикос, ки дар барномаи Macromedia Flash сохта шудааст, ҳамчунин формати нигоҳдории стандартии тасвирии дуюм дар Windows – WMF дохил мешавад таалуқ дорад. Форматҳои бисёри тасвири векторӣ вуҷуд дорад.

Ба мо тасвири векторӣ чӣ медиҳад? Якум, ҳаҷми на он қадар калон. Дуюм, масштабкунонии оддӣ: Web- офаранда формулаҳоро бо андозаҳои нави параметрҳо аз нав ҳисоб мекунад ва расми навро таҳия мекунад. Норасоиҳо: алгоритмҳои мураккаби тасвире, ки формулаҳои мураккабро ҳисоб мекунад. Ғайр аз ин баъзе тасвирҳои векторӣ чи қадар , ки мураккаб набошад, ҳамон қадар калон ва дертар ба экран бароварда мешавад.

Дар Web –дизайн як формати графикаи векторӣ - Flash кор фармуда мешавад. Лекин инро барномаи графикӣ гуфта наметавонем – ин комплекти тавонои мултимедиа буда, метавонад филмҳои овоздор таҳия кунад. Филмҳои интерактивӣ буда ба рафтори истифодабаранда нигоҳ мекунад. Файлҳои тавсиаи swf дошта, андозаи на он қадар калон дошта ҳатто бо каналҳои суст бор (грузятся) карда мешавад. Ҳамаи Web офарандаҳо дар таркиби худ модулҳои иловагӣ доранд, ки имкони дидани филми Flash –ро медиҳад. Кассе, ки онро надорад, бе масъала аз сайти Macromedia гирифта метавонад.


Графикаи Macromedia Flash

Дар боло аллакай дастаи вектории Web –графика ва аниматсияи Macromedia Flash – ро, «бародари ҷонии» Dreamweaver хотиррасон кардем.

«Бародарӣ» натанҳо дар «волидайн» -и умумии ширкати Macromedia, балки дар омезиши ду даста зоҳир мегардад. Аз ҷумла агар дар компютери шумо ҳам Dreamweaver ва ҳам Flash гузошта бошад, Flash – ро аз даруни Dreamweaver сар дода метавонед, тасвирро кашида ва худи ҳамон замон онро ба Web – саҳифаи даричаи Dreamweaver кушода ҷой диҳед. Ҳамчунин Dreamweaver ба истифодабаранда якчанд «тайёрӣ»-и навиштаю тугмачаҳои гуногунро пешниҳод менамояд, ки дар формати Flash сохта шудаанд, ҳам ба саҳифа гузошта истифода бурда метавонед.

Агар дар компютери худ дастаи Flash – ро надошта бошед ҳам, метавонед дар саҳифаҳо навиштаҳо ва тугмачаҳои формати Flash –ро ҷой диҳед. Навиштаҳои Flash ин тасвири ба шумо шинос яъне гиперҳаволаест, ки дар формати Flash ба иҷро расидааст. Тугмачаҳои Flash бошад тасвири фаъол буда,намуди тугмаро доранд, ҳангоми пахши он бо мушак намуди «зершавандаро» мегирад.

Агар дар компютери шумо барномаи нави Web – офаранда гузошта шуда бошад, модули тавсиаи даркорӣ дар ҳайати худи он мавҷуд аст. Агар набошад, барои ёфтани гунаи зарурӣ ба Web – сайти Macromedia даромадан лозим меояд. Ба ҳар ҳол барои ёфтани сарҳамонак (проигрқвателҳ) –и «тоза» ба он ҷо бояд ворид мешавед, зеро «Flash» ҳамеша нав шуда меистад, имкониятҳои навбанавро соҳиб шуда мешавад, ки сарҳабандакҳои пешин аз ӯҳдаи коркарди онҳо намебароянд. Инак мебинем, ки Dreamweaver чӣ қадар имкони кории Flash – ро дорост.

Барои ин бояд саҳифаи таълимие офарид. Ҳамин тавр саҳифаи маълумотнома оиди муаллиф тайёр шуд. Барои гузаронидани чунин таҷриба як саҳифачаи холӣ кифоя аст. Аммо пеш аз ба он ҷой додани тасвири Flash онро ба файли 4.3.htm маҳфуз доред, вагарна Dreamweaver худаш огоҳ менамояд. Баъд саҳифаро руст кунед. Вале бояд хеле эҳтиёт шуд, зеро Dreamweaver МХ наҳамеша номҳои файли папкаҳоро бо ҳарфҳои русӣ чопшударо хубу беғалат нишон медиҳад. Бинобар ин номи папкае, ки дар он Web – саҳифаи 4.3.htm маҳфузшударо тафтиш кунед, агар номи он ё ягон папкаи сатҳи баланд бо номҳои русӣ бошад файли саҳифаро ба дигар папкаи номаш бо ҳарфҳо ва рақамҳои англисидошта гузаронда. Акнун саҳифаи 4.3.htm –ро кушодан мумкин аст.

Аввал гузориши навиштаи Flash –ро мебинем - тасвири формати Flash, ки он аз сатрҳои матн иборат буда, чун тасвири гиперҳавола кор мекунад.

Навиштаҷоти Flash бо ёрии тугмачаи Flash Text (расми 4.10) саҳифаи Media панели объектҳо сохта мешавад. Ҳамчунин метавонед аз пункти Flash Text зерменюи Interactive Images менюи Insert истифода баред. Параметрҳои сохташавандаи навиштаҷоти Flash дар даричаи муколамотии Insert Flash Text нишон дода мешавад. (расми 4.11)Расми 4.10. Тугмачаи Flash Text панели объектҳо.Расми 4.11. Оинаи муколамотии Insert Flash Text.

Дар рӯйхати кушодашавандаи Font шрифти навишти матни навиштаҷот интихоб мешавад. Дар ҳошияи воридкунии Size андозаи он дар пунктҳо дода мешавад. Тугмачаи тағъирдиҳии B ва I имкон медиҳад, ки матн ғафс ё курсивӣ шавад. Се тугмача бо тасвирҳои ба чап росткардашуда, ба марказ ва рости сархат росткунии матнро медиҳанд. Селектори ранг Color ранги матнро медиҳад, Rollover Color бошад ранге, ки ҳангоми нишони мушакро ба он ҷой кардан пайдо мешавад. Матни навиштаҷот ба таҳриргари Text дохил карда мешавад. Агар байрақчаи Show Font васл шавад, дороии ин соҳаи таҳрир чӣ хел дар Web – саҳифа намуданашро нишон медиҳад.

Ҳошияи воридии Link, барои Интернет-суроғаро супориш додан хизмат мекунад. Агар навиштаҷотро пахш кунед гузариш ба вуҷуд меояд.ҳамчунин тугмачаи Browse низ истифода мешавад. Мақсади гиперҳавола бо ёрии рӯйхати кушодашавандаи Target дода мешавад.

Селектори ранг Bg Color ранги паси навиштаҷотро медиҳад.

Охирин ҳошияи воридот Save As имкон медиҳад, ки номи файлро гузорем ва маҳфуз кунем. Бетағъирот Dreamweaver ба таври автоматӣ номи худи саҳифаро мемонад, агар хоҳед шумо онро тағъир мекунед. Тугмаи Browse ба экран даричаи муколамотии стандартии маҳфузи файли Windos – ро даъват мекунад.

Барои таҳрир ягон матнро, масалан «Macromedia» - ро гиред. Ба ҳошияи воридоти Link Интернет-суроғаро дароред, масалан http://www.macromedia.com шрифт ва рангро мувофиқи завқ интихоб куне два тугмаи ok- ро пахш кунед. Чизи пайдошуда дар расми 4.12 нишон дода шудааст.

Расми 4.12. навиштаҷоти ҳозирбунёдшудаи Flash.

Таҳриргари хосият бисёр параметрҳои навиштаҷоти Flash – ро таҳрир мекунад (расми 4.13). чун тасвирҳои муқаррарӣ тағъири андозаҳои геометрӣ мумкин аст, росткунии вертикалӣ ва горизонталӣ то матн ва кам кардани андоза дар ҳолати ибтидоӣ.

Расми 4.13. Намуди таҳриргари хосият дар тасвири интихобшудаи Flash.

Унсурҳо боқимондаи идоракунӣ параметрҳои барои Flash хосро медиҳанд. Тугмачаи Edit ба экран даричаи муколамотии навиштаҷоти Flash –ро мебарорад, ки онро таҳрир карда метавонед. Дар ҳошияи воридоти File номи файле, ки тасвири Flash маҳфуз шудааст дода мешавад. Селектори ранги Bg имкон медиҳад, ки ранги паси навиштаҷоти Flash бо тези тағъир дода шавад.

Ба тугмачаи Play аҳамият диҳед. Барои тест гузаронидани тасвири фаъол, саҳифаро ба Web – офаранда инъикос мекунем, барои он ки Dreamweaver иҷрои сенарияҳоро дастгирӣ намекунад. Тасвири формати Flash сенарияро истифода намебарад, бинобар ин онр дар Dreamweaver дидан мумкин аст.барои намоиш додан тугмачаи Play – ро пахш кунед. Баъди ин чорчӯбаи бо маркер ҷудокардашуда тағъири андоза гум мешавад ва агар нишонимушакро ба болои навиштаҷот гузоред мебинед, ки рангаш тағъир ёфтааст. Фақат ба пахш кардани мушак вай аҳамият намедиҳад.

Дар ин ҳолат тугмачаи Play номро ба Stop иваз мекунад. Барои аз реҷими намоиш ба реҷими таҳрир гардонидани навиштаҷот онро пахш кунед.

Ба ҷои тугмачаи Play – ро пахш кардан, метавонед пункти Play зерменюи Plugins менюи View- ро истифода баред ё комбинатсияи ++

пахш кунед. Пункти Play All – и ҳамон зерменю тамоми тасвири Flash - ро ба намоиш сар медиҳад. Мувофиқан, пункти Stop тасвири Flash – ро намоиш доданро боздошта, Stop All тамоми тасвирҳо Flash – ро дар саҳифа боз медорад.

Рӯйхати кушодашавандаи Quality сифати инъикоси тасвири Flash – ро имкон медиҳад. Бетағъирот пункти High – сифати баланд гирифта мешавад. Вале дар ин ҳолат модули намоиши тасвири Flash захираҳои зиёди системавиро талаб мекунад. Агар шумо Flash – эҷодатонро дар компютерҳои суст паҳн кардани бошед, пункти Low – ро гиред. Ду пунктро бо ҳам мувофиқат кардан лозим: Auto High аввал сифати баландро таъмин карда, дар вақти зарурӣ паст мекунад, Auto Low – баръакс.

Рӯйхати кушодашавандаи Scale нишон медиҳад, ки чӣ тавр тасвири Flash дар ҳудудҳои параметрҳои W ва H муайян карда акс мекунад. Пункти Default сарҳамонаки (проигрқвателҳ) Flash – ро барои тағъири масштаби тасвир маҷбур мекунад. Пункти No Border тасвирро дар масштаби оригиналӣ мебарорад. Пункти Exact fit ба Default монанд буда, вале вайронкунии масштабро пешгирӣ карда наметавонад. Бо истифода аз ин параметрҳо натиҷаҳои хуб гирифта метавонед.

Дар бораи тугмачаҳои Flash cухан меронем. Web – саҳифаи навро таҳия карда онро бо номи 4.4.htm маҳфуз кунед. Тугмачаи Flash бо ёрии тугмачаи Flash Button саҳифаи Media панели объектҳо ба вуҷуд меояд. Ҳамчунин аз пункти Flash Button зерменюи Interactive Image менюи Insert истифода карда метавонед. Параметри тугмачаи ба вуҷудояндаи Flash дар даричаи муколамотии Insert Flash Button, ки дар расми 4.15 нишон дода шудааст дода мешавад.

Расми 4.14. Тугмачаи Flash Button панели объектҳо.Расми 4.15. Даричаи муколамотии Insert Flash Button.

Шумо инҷо рӯйхати калони Style, ки дар он тамоми тарзҳои тугмачаи Flash, ки дастраси Dreamweaver пешниҳод шудааст, мебинед. Барои дидани он панели намоиши пешакӣ, ки дар рӯйхати болоӣ дода шудааст кӯмак мекунад. Матни тугмача ба ҳошияи воридии Button Text дохил карда мешавад. Дигар унсурҳои идоракунӣ ба шумо аз даричаи муколамотии Insert Flash Text шинос аст ва онҳо айнан ҳамон функтсияҳоро иҷро мекунанд.

Акнун ба ҳошияи воридоти Button Text сатри macromadia, дар ҳошияи воридотии Link – http://www.macromedia.com ворид карда ягон тарзи тугмачаи маъқулро интихоб мекунем.Расми 4.16. Тугмачаи таҳияшудаи Flash.

Дизайнерҳои фирмаи Macromedia шаблонҳои аҷоиб барои таҳияи Flash –тугмача таҳия кардаанд. Тугмачаи Play-ро дар редактори хосиятҳо пахш карда, нишони мушакро ба тугмача оред ва нигаред, ки чӣ ҳосил мешавад, афсӯс, ки айёнияти чопи ҳаракатро нишон дода наметавонад.

Таҳриргари хосиятҳо имкон медиҳад, ки Шумо параметрҳои гуногуни тугмачаи Flash-ро тағъир диҳед. Онҳо ба параметрҳои навиштаҷотҳои Flash монанданд.

Эзоҳ:

Тасвири Flash ба саҳифа бо ёрии теги ҷуфти ҷой карда мешавад. Ин тег на танҳо тасвири Flash балки барои дигар объектҳое, ки модули намоиш доранд, барои ҷой крадан хизмат мекунад. Ба Web – саҳифа ҳуҷҷати MS Word ё видеофилмро бо чунин тарз ҷой кардан мумкин. Теги бисёр атрибутҳо дорад, ки барои супориши объекти воридкардашуда, Интернет адреси файли паҳнкунандаи модули намоиш, ки барои коркарди он хизмат мекунад, андозаҳои геометрии ҷойкунии объект, хизмат мекунад. Онҳоро шумо дар характеристикаи HTML, ки дар таркиби Dreamweaver ҳаст ёфта метавонед.Дар дохили теги “OBJECT” тасвиркунии параметрҳои объектии воридшуда дода мешавад. Ҳар як параметр бо ёрии теги яктогии , ки атрибути Name ва Value дорад тасвир карда мешавад.

Расми 4.17. Тугмачаи Flash панели инструменҳо

Ба Web – саҳифа шумо ҳар хел тасвири Flash, ки аз тарафи мо ё ягон каси дигар таҳия шударо ҷой карда метавонед. Ин хеле оддӣ аст. Тугмачаи Flash-ро, ки (расми 4.17) дар гузориши Common панели объектҳо ҷойгир пахш кунед. Ҳамчунин пункти Flash – ро аз зерменюи Media менюи Insert интихоб карда ё комбинатсияи ++-ро пахш кунед. Дар экран даричаи муколамотии Select File намоён мешавад, ки шумо дар он файли зарурии SWF-ро интихоб мекунед.
Графикаи Macromedia Shockwave.

Macromedia Shockwave – бевосита пешинаи Flash мебошад. Барои ҷой кардани файл дар ин формат ба Web – саҳифа тугмачаи Shockwave (расми 4.18) гузориши Media панели объектҳо пахш кунед, пункти Shockwave зерменюи Media менюи Insert ё тугмаи ++ - ро интихоб кунед. Баъди ин дар экран даричаи муколамотии Select File, ки шумо файли заруриро ёфта интихоб карда метавонед, пайдо мешавад.Расми 4.18. Тугмачаи Shockwave панели объектҳо.

Намуди берунии таҳриргари хосият ҳангоми тасвири ҷудокардашудаи Shockwave дар расми 4.25 нишон дода шудааст.

Расми 4.19. намуди таҳриргари хосият дар вақти тасвири ҷудокардашудаи Shockwave.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница