Вазорати маорифи ҷУМҲурии тоҷикистон донишгоҳи давлатии ҳУҚУҚ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон факултети инноватсия ва телекоммуникатсия кафедраи


Њафтаи 9 Технологияи мултимедиа дар маорифстраница3/7
Дата06.06.2016
Размер0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Њафтаи 9

Технологияи мултимедиа дар маориф

Мултимедиа дар соњањои гуногуни маориф хеле васеъ истифода бурда мешавад. Технологияи мултимедиа (лот. multi – бисёр, media – муњит) – тарзи пешнињоди иттилоот дар компютер бо имконияти дар як ваќт истифодабарии матн, графика, овоз, видеова эффектњои аниматсионї


Технологияи мултимедиавї раванди таълимро бой месозад, таълимро самаранок мегардонад.

Имрўзњо технологияи мултимедиа — ин яке аз самтњои пешрафти информатикунонии раванди таълим мебошад. Барои ташаккул додани таъминоти барномавї ва методї, базаи моддї, инчунин баланд бардоштани дараљаи ихтисоси устодон пешрафти бомувафаќќияти татбиќи технологияњои иттилоотии њозиразамон дар маориф дида мешавад.

Мултимедиа ва гипермедиа-технологияњо боигарињои таълимии тавоноро дар худ љамъ меоварад, онњо метавонанд муњити ташаккулро таъмин созанд, ба онњо пеш аз њама ба технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї тааллуќ доранд. Технологияи мултимедиа ва телекоммуникатсия муносибати нави методиро дар системаи умумии таълим боз мекушояд. Технологияњои интерактивї дар асоси мултимедиа имконияти њалли масъалаи мањаллии мактабњои дењаро дар асоси базаи Интернет-коммуникатсияњо ва њам аз њисоби СD - курсњои интерактивї ва истифодабарии Интернети радифї дорад.

Мултимедиа - ин таъсири байнињамдигарии эффектњои визуалї ва аудио дар асоси идоракунии таъминоти барномавии интерактивї бо истифодабарии воситањои њозиразамони техникї ва барномавї ба њисоб меравад. Онњо матн, овоз, графика, фото, видеоро дар як пешнињоди сифрї муттањид месозад.

Гипермедиа – ин файлњои компютерї мебошад, ки тавассути ссилкањои гиперматнї барои љойивазкунонии объектњои мултимедиавї хизмат мекунанд.

Татбиќи технологияњои мултимедиа дар раванди таълим чунин љињатњои арзанда дорад: • истифодабарии графикаи ранга, аниматсия, овоз, гиперматн роњ дода мешавад;

 • имконияти азнавсозии доимиро роњ медињад;

 • сарфи на он ќадар калонро барои чопкунї ва зиёдкунї дорад;

 • имконияти дар он љойгиркунии веб-элементњои интерактивиро дорад, масалан, тестњо ё ки дафтари корї;

 • имконияти нусхагирї ва гузаронидани ќисмњо барои иќтибосоварї;

 • имконияти ѓайрихаттигии гузариши мавод ба туфайли гиперссилкањои зиёд;

 • гипералоќаро бо адабиёти иловагї дар китобхонањои электронї ё ки сайтњои таълимї имкон медихад;

Татбиќи технологияњои мултимедиа дар раванди таълими курси информатикаи њозиразамон як ќатор тарафњои мусбї ва якчанд мушкилиятњо низ дорад. Масалан ташкили машѓулиятњо тавассути мултимедиа-технологияњо бо татбиќи махсус проекторњо имкон медиханд, ки имкониятњои таъминоти барномавї намоиш дода шавад ва ваќт сарфа карда шавад. Аз тарафи дигар талаботњои иловагї барои тайёр намудани маводњои мултимедиавї ва ташкили дарс ба миён меояд.

Истифодабарии технологияњои мултимедиавї раванди таълимро боз њам натиљанок мегардонад. Муваффаќияти асосї дар он аст, ки шавќу хаваси хонандагон, тайёрии онњо ба эљодиёт, талабот барои њосил намудани донишњои нав ва эњсоси мустаќилї дар онњо баланд бардошта мешавад.

Њангоми истифодабарии мултимедиа дар дарс тавассути интерактивї, структуризатсия ва визуализатсияи иттилоот, фаъолнокии амалиёти дарккунии хонандагон ба амал меояд.

Таљрибаи истифодабарии технологияњои мултимедиавї нишон медињад: • Шавќу њаваси хонандагон нисбат ба дарс ва фаъолнокии онњо тез меафзояд;

 • Услуби фикрронии алгоритмї, ќабул карда тавонистани њалли масъалањои оптималї ташаккул меёбад


Функсияи таълимї

Тренинги компютерї раванди асосии таркибдињандаи таълимї, махсусан дар системањои дистансионии таълим ба њисоб меравад. Њам блокњои маводи таълимї ва тестиронї ва њам таркибдињандаи интерфейсї самаранокии таълимдињиро њангоми бомањоратона ба он дохил намудани элементњои мултимедиавї баланд мебардоранд. Дар замони њозира курсњои таълимии мултимедиавї соњаи актуалї ва динамикї инкишофёбанда ба њисоб меравад.

Њангоми сохтани курсњои таълимї талабот нисбат ба эътимоднокї ва пуррагии мавод зиёд мешавад.

Соњаи махсуси татбиќи мултимедиа системаи видеоконфронсњои шабакавиро дар бар мегирад. Технологияи видеоконфронсалоќањо таълими дистансиони ва таъминоти компютерии кори коллективи таќсимшударо дар назар дорад. Дар мамлакатњои мутараќќї чунин технология дар амалиётњои тиљоратї њангоми идоракунии истењсолот истифода бурда мешавад.

Технологияи видеоконфронсњо барои форумњо, семинарњо, конфронсњо, конгрессњо ва ѓ. ањамияти калон дорад, ки шакли зарурии мубодилаи иттилооти профессионалї ба њисоб меравад.

Пешафти мултимедиа гуногун аст, соњаи татбиќи он рўз аз рўз васеъ гардида истодааст, ки бо ин љањони мо торафт муташаккил гардида истодааст. Иттилооти масштаби глобалї дошта на танњо техника, балки пеш аз хама худи инсон, идроки ўро дигаргун месозад.


Татбиќи видеоконфронсалоќањо барои соњањои гуногун

 

Таълими дистансионї рўз аз рўз инкишоф ёфта истодааст. Технологияи видеоконфронсњоро барои таълими дистансионї њам барои баланд бардоштани   квалификатсиия ва аз нав тайёркунї ва њам дар донишгоњњо истифода бурдан мумкин аст. Видеоконфронсњо дар таълими дистансионї барои ба даст даровардани чунин маќсад истифода бурда мешаванд: • Таълими пурра гирифтан новобаста аз љои зист

 • Тренингњои дур

 • Њамкории самараноки муассисањои гуногуни таълимї

Аниматсия – ин раванди таѓирёбии андоза, њолат, ранг ё ки шакли объект бо гузашти ваќт мебошад. Дар ду методи сохтани аниматсия мављуд аст - frame bу frame (покадровый метод) ва

методи автоматикии сохтани кадрњои мобайнї

Њафтаи 10

Истифодабарии технологияњои мултимедиаНаќша:

1. Истифодабарии технологияњои мултимедиа дар соњањои гуногун


2. Вазифаи мањсулоти мултимедиа ва соњаи татбиќи он

1. Истифодабарии технологияњои мултимедиа дар соњањои гуногун
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница