Вазорати маорифи ҷУМҲурии тоҷикистон донишгоҳи давлатии ҳУҚУҚ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон факултети инноватсия ва телекоммуникатсия кафедраистраница1/7
Дата06.06.2016
Размер0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС

ВА СИЁСАТИ ТОҶИКИСТОН

факултети инноватсия ва телекоммуникатсия

кафедраи системаҳои ахборотї - ҳисоббарорї

Матни фишурдаи лексия аз фанни

технологияи мултимедиавӣ

барои донишљўёни курси 2-юми шўъбаи рўзонаи ихтисоси 1-40.01.02-02 – технология ва низоми иттилоотӣ

(дар иқтисодиёт)

Хуљанд-2013


Њафтаи 1

Муқаддима. Мафҳумҳои асосии мултимедиа

Дар замони њозира технологияњои мултимедиавї соњаи тез инкишофёбандаи технологияхои иттилоотї ба њисоб мераванд. Дар ин самт миќдори зиёди ширкатњои калон ва хурд, донишгоњњои техникї ва студияњо (аз он љумла 1ВМ, Aрр1е, Моtого1а, Philips, Sоnу, Intel ва ѓ.) кор мебаранд. Соњахои татбики технологияхои мултимедиавї хеле васеъ мебошанд: системањои иттилоотї ва таълимии интерактивї, тамошодињї (развлечение) ва ѓ.

Мултимедиа моро аз њама тараф ињота намудааст – аз экранњои гуногун инсон бо љањони виртуалї муносибат менамояд, ки таъсири онњо торафт асонок шуда истодаанд. Амалан њамаи соњаи амалиёти инсон – илм, маданият, маориф, бизнес бе мањсулоти мултимедиа номумкин аст. Презентатсияи баромадњо, омўзиши барномањо, анимиронии роликњои рекламавї ва ѓ. воситањои мултимедиавии интиќоли иттилоот ба њисоб мераванд.

Хусусиятњои асосии характерноки технологияњои мултимедиавї ба њисоб меравнд: љамъ оардани муњити иттилоотии бисёркомпонентї (матн, овоз, графика, фото, видео) дар пашнињоди якљинсаи сифрї;

Таъмин намудани эътимоднокї ва дурудароз нигоњдории иттилооти њаљман калон; соддагии коркарди иттилоот ва ѓ.

Базиси технологї ба истифодабарии стандарти нави барандањои оптикї: DVD (Digital Versalite/Video Disk), CD-ROM, Video-CD, CD-audio асос карда шудааст.

Мултимедиаи бисёркомпонентаро ба се гурўњ људо кардан лозим аст: аудиоряд, видеоряд, иттилооти матнї.

Аудиоряд нутќ, мусиќї, эффектњоро дар бар мегирад (WAVE-овоз, MIDI (Musical Instrument Digitale Interface).

Видеоряд статикї ва динамикї мешавад

Видеоряди статикї графика (расмњо, интерерњо, рамзњо, ва ѓ. –ро дар рељаи графикї) ва фото (фотографияњо ва сканиронии тасвирњо)-ро дар бар мегирад.

Видеоряди динамикї пайдарпаии элементњои статикї (кадр)-ро дар бар мегирад. Се гурўњи типиро људо кардан мумкин аст:

Видеои оддї (life video) — пайдарпаии фотографияњо (таќрибан24 кадр дар 1 сония);

Квазивидео — пайдарпаии тунуки аксњо (разреженная последовательность фотографий (6—12 кадр дар як сония);

Аниматсия — пайдарпаии тасвирњои кашидашуда.

Умуман технологияњои мултимедиа - ин маљмўи шаклњои гуногуни пешнињоди иттилоот ба њисоб меравад, ки барои боз њам аёнтар гаштани дарки онњо истифода бурда мешавад.

Сохтани сайтњо ин аз хама муњити пањнгаштатарини истифодабарии технологияхои мултимедиавї ба њисоб мераванд. Овоз, видео, анимиронии тасвирњо ва матнњо имконияти аённок ва ќулай пешнињод намудани дилхоњ иттилоотро доранд.

Технологияхои мултимедиавї низ тарафњои мусбї ва манфї доранд.

Маърўзањои мултимедиавии слайдї барои њимояи корхои дипломї, рисолањо, баромадњо дар конфронсњо, презентатсияи лоиња, њисоботдињї ва ѓ. бенињоят муфид аст. Воситаи презентатсионии MS Рower Рoint њоло ба њама маълум буда, аз он васеъ истифода мебаранд.

Мултимедиа (multi – бисёр, mediа – муњит, яъне бисёрмуњит) – ин якљоя истифодабарии шаклњои гуногуни пешнињоди иттилоот ва коркарди он дар объекти ягона ба њисоб меравад. Ба ибораи дигар, мултимедиа - технологияи иттилоотии њозиразамони компютерї ба њисоб меаравад, ки дар як муњити иттилоотї намудњои гуногуни маълумотњоро, ба монанди матн, графика, фотография, аниматсия, видео, овозро љамъ меоварад.

Њафтаи 2

Воситаҳои дастгоҳӣ-барномавии таъминоти технологияҳои мултимедивӣ

Мултимедиа — ин таъсири байнињамдигарии аудиоэффектњо ва эффектњои визуалї дар тањти идоракунии таъминоти барномавии интерактивї бо истифодабарии васитањои њозиразамони техникї ва барномавї ба њисоб меравад, ки матн, овоз, графика, видеоро дар як пешнињоди сифрї љамъ меоварад.

Мультимедиа хаттї ва ѓайрихаттї шуда метавонад.

Аналоги тарзи хаттии пешнињод ин кино бањисоб меравад.

Тарзи ѓайрихаттии пешнињоди иттилоот ин њосил намудани иттилоот, ки бо воситањои мултимедиавї ба амал меоянд. Иштироки инсон дар ин протсесс - интерактивї номида мешавад, баъзан вай гипермедиа низ номида мешавад.

Ба сифати мисоли тарзњои хаттї ва ѓайрихаттии пашнињоди иттилоот гузаронидани презентатсияро овардан мумкин аст. Агар презентатсия ба диск сабт карда шуда, ба аудитория намоиш дода шавад, он гоњ чунин презентатсия ба маърўзачи таъсир расонида наметавонад. Дар њолати презентатсияи зинда аудитория метавонад бо маърўзачї саволу љавоб намояд. Њамин тавр, презентатсияи зинда њамчун тарзи ѓайрихаттї (интерактивї) – и додугирифти иттилоот пешнињод карда мешавад.


  • Презентатсияњои мултимедиавї дар сањна, тавассути проектор ё ки дар дигар воситаи локалї гузаронида шуда метавонад. Презентатсия метавонад њам ба тариќи зинда ва њам пешакї сабтшуда гузаронида шавад. Мултимедиа дар онлайн метавонад ба компютер сабт карда шавад ё ки бевосита тавассути интернета гузаронида шавад.

  • Бозињои мултимедиавї


Шоуи лазерї  — пешкаши зиндаи мултимедиавї

Шаклхои гуногуни пешнињоди иттилоот таъсири байнињамдигарии интерактивии истифодабарандаро бо иттилоот имкон мегардонад. Воситањои онлайн имкон медињанд, ки истифодабарандагон бевосита аз воситањои мултимедиа ба монанди YouTube ё ки Яндекс.Видео, истифода баранд.  • Интернет – воситањои мултимедиавї – ин воситањои Интернет мебошанд, ки дар он иттилооти асосї дар намуди мултимедиа пешнињод карда шудааст.

Барои воситањои мултимедиавии Интернет характернок аст:

1) Намудњои гуногуни иттилоот (матн, овоз, графика, аниматсия, видео ва ѓ.)-ро дар бар мегиранд.

2) Дараљаи баланди аённокии маводњо

3) Дастгирии типњои гуногуни файлхо: матнї, графикї, аудио ва видео.

4) Имконияти истифодабарї барои пешрафти корњои эљодї дар сохаи намуди гуногуни санъат.
Средства разработки презентаций

Доступный и получивший наиболее широкое распространение MS Рower Рoint рассчитан на непрограммирующего пользователя. Позволяет удобно и быстро создавать презентацию, преимущественно слайд-шоу. В то же время, имеет ограниченные возможности для синхронизации различных мультимедиа элементов.


На рынке инструментариев для разработки презентаций представлены более мощные и гибкие средства, но разработка с их помощью полнофункциональных мультимедийных продуктов является заботой профессионалов и является делом довольно дорогостоящим.

Наиболее распространенной программой для профессиональных презентаций на сегодняшний день является Macromedia Flash, которая позволяет делать достаточно сложные мультипликационные сцены, задавая лишь несколько ключевых кадров.

Нельзя не упомянуть о таком пакете как Macromedia Director. Программа является настолько многофункциональной, что с помощью встроенного языка позволяет неограниченно управлять сценарием, создавать визуальные эффекты любой сложности, разрабатывать многопользовательские игры, встраивать в программу тот же Flash, потоковый звук и видео, подключать рlug-in третьих фирм.
Концепция инструментальной среды для создания презентаций

Создание мультимедийных каталогов и презентаций – серьезная работа по организации большого объема информации и доступа к ней. Необходимо уложить в презентацию максимум информации в доступной, удобной и наглядной форме. Главное – обеспечить удобный доступ к обширной информации, создать структурированное меню, заложить возможность организации запросов по базе данных и поиск необходимой информации. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно управлять просмотром, разглядывать и «крутить» трехмерные объекты.


Поскольку мультимедиа нужно всем, разработка под заказ является дорогостоящей, инструментов для создания продукта собственными силами простых в употреблении и в то же время позволяющих создать нетривиальную презентацию, практически нет.

В данной работе предложена концепция построения инструментальной системы для разработки мультимедиа презентаций непрограммирующим пользователем. По сути это оболочка, которая интерпретирует заготовленные фото, видео, графику, текстовые материалы в соответствии с установленным порядком. Этот порядок прописывается в управляющем текстовом файле линейной структуры, который отражает структуру проекта. Файл формируется в интерактивном режиме, программа позволяет пользователю указывать компоненты презентации и располагать их на экране. Дизайнерский шаблон также выбирается из заданной библиотеки. Таким образом, система позволяет не только динамически наполнять презентацию необходимыми компонентами, но и создавать различные виды этой презентации в соответствии с различными указаниями пользователя.
Њафтаи 3

Марҳилаҳо ва методҳои коркарди лоиҳаи

мултимедиа-барнома

Мањсулоти мултимедиавї аз рўи ќоида барои коркард гурўњи мутахассисонро талаб менамояд. Менељери лоиња бо фармоишгар гуфтугў намуда, звенои ташкилии коркардро дар бар мегирад. Тайер намудани видео ва фотоматериалњо, коркарди онњо вобаста ба барномањо, дониш ва мањорати мутахассисон - фотохудожникњо вобаста аст. Дизайнер лоињаро интихоб менамояд ва графикаро амалї мегардонад, дизайн – лоињаи мањсулоти ояндаро иљро менамояд. Барномасоз кодро барои коркард менависад. Њоло сохтани модели сеченака мањсулоти асосии мултимедиа буда, мутахассисони ин соња чунин корро иљро менамояд. Аниматсия тасвири вектории объект ва тасвири динамикаи онро њосил менамояд. Дохил намудани мусиќї, эффектњои овозї – боз як масъала барои як гурўњ одамон мебошад. Барои лоињаи содда њамаи ин функсияњо дар як гурўњї на он ќадар калон иљро шуданаш мумкин аст. Вале њангоми иљроиши лоињаи калон дар ширкатњои калон коркарди лоиња аз тарафи гурўњи калони мутахассисон иљро карда мешавад.

Њамин тавр, коркарди мањсулоти мултимедиавї аз рўи чунин схема иљро карда мешавад.

1. Вохўрї бо менељери асосии лоиња бо фармоишгар, муаёян намудани талабот ба лоиња.

2. Муайян намудани маќсад, масъала, аудитория.

3. Ташкили маъалаи техникї

4. Ташаккули гурўњи корї

5. Коркарди дизайни лоиња

6. Тайер намудан ва коркарди пешакии фото, графика, видеоматериалњо

7. Настройкаи эффектњои махсус

8. Сохтани 3D-объектњо

9. Коркарди компонентњои аниматсия

10. Интихоби компонентњои ташкили овозї

11. Балоињагирии сохтори дохилии презентатсия

12. Интихоби воситањои барномасозї

13. Љамъ намудан и лоиња

14. Сабт намудан дар барандаи беруна

15. Супоридан ба фармоишгар

16. Тиражиронии мањсулот
Воситаи коркарди презентатсия

Воситаи коркарди мањсулоти мултимедиа бенињоят зийд аст. Аз хама дастрас ва пањнгаштатарини он MS Рower Рoint буда, имкон медињад, ки тез ва кулай презентатсия, слайд-шоу сохта шавад.

Ѓайр аз он воситањои тавонотарини презентатсионї ин њоло Macromedia Flash имкон медињад, ки сањнањои мултипликатсионї, ки кадрњо ташкил карда шаванд. Инчунин овоз, видео ба он њароњ карда шуданаш мумкин аст.

Концепция инструментальной среды для создания презентаций

Создание мультимедийных каталогов и презентаций – серьезная работа по организации большого объема информации и доступа к ней. Необходимо уложить в презентацию максимум информации в доступной, удобной и наглядной форме. Главное – обеспечить удобный доступ к обширной информации, создать структурированное меню, заложить возможность организации запросов по базе данных и поиск необходимой информации. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно управлять просмотром, разглядывать и «крутить» трехмерные объекты.

Поскольку мультимедиа нужно всем, разработка под заказ является дорогостоящей, инструментов для создания продукта собственными силами простых в употреблении и в то же время позволяющих создать нетривиальную презентацию, практически нет.

В данной работе предложена концепция построения инструментальной системы для разработки мультимедиа презентаций непрограммирующим пользователем. По сути это оболочка, которая интерпретирует заготовленные фото, видео, графику, текстовые материалы в соответствии с установленным порядком. Этот порядок прописывается в управляющем текстовом файле линейной структуры, который отражает структуру проекта. Файл формируется в интерактивном режиме, программа позволяет пользователю указывать компоненты презентации и располагать их на экране. Дизайнерский шаблон также выбирается из заданной библиотеки. Таким образом, система позволяет не только динамически наполнять презентацию необходимыми компонентами, но и создавать различные виды этой презентации в соответствии с различными указаниями пользователя.

Њафтаи 4

Технологияи сохтани иттилооти базавии элементҳои мултимедиавї

Графикаи Macromedia Flash

Дар боло аллакай дастаи вектории Web –графика ва аниматсияи Macromedia Flash – ро, «бародари ҷонии» Dreamweaver хотиррасон кардем.

«Бародарӣ» натанҳо дар «волидайн» -и умумии ширкати Macromedia, балки дар омезиши ду даста зоҳир мегардад. Аз ҷумла агар дар компютери шумо ҳам Dreamweaver ва ҳам Flash гузошта бошад, Flash – ро аз даруни Dreamweaver сар дода метавонед, тасвирро кашида ва худи ҳамон замон онро ба Web – саҳифаи даричаи Dreamweaver кушода ҷой диҳед. Ҳамчунин Dreamweaver ба истифодабаранда якчанд «тайёрӣ»-и навиштаю тугмачаҳои гуногунро пешниҳод менамояд, ки дар формати Flash сохта шудаанд, ҳам ба саҳифа гузошта истифода бурда метавонед.

Агар дар компютери худ дастаи Flash – ро надошта бошед ҳам, метавонед дар саҳифаҳо навиштаҳо ва тугмачаҳои формати Flash –ро ҷой диҳед. Навиштаҳои Flash ин тасвири ба шумо шинос яъне гиперҳаволаест, ки дар формати Flash ба иҷро расидааст. Тугмачаҳои Flash бошад тасвири фаъол буда,намуди тугмаро доранд, ҳангоми пахши он бо мушак намуди «зершавандаро» мегирад.

Агар дар компютери шумо барномаи нави Web – офаранда гузошта шуда бошад, модули тавсиаи даркорӣ дар ҳайати худи он мавҷуд аст. Агар набошад, барои ёфтани гунаи зарурӣ ба Web – сайти Macromedia даромадан лозим меояд. Ба ҳар ҳол барои ёфтани сарҳамонак (проигрқвателҳ) –и «тоза» ба он ҷо бояд ворид мешавед, зеро «Flash» ҳамеша нав шуда меистад, имкониятҳои навбанавро соҳиб шуда мешавад, ки сарҳабандакҳои пешин аз ӯҳдаи коркарди онҳо намебароянд. Инак мебинем, ки Dreamweaver чӣ қадар имкони кории Flash – ро дорост.

Барои ин бояд саҳифаи таълимие офарид. Ҳамин тавр саҳифаи маълумотнома оиди муаллиф тайёр шуд. Барои гузаронидани чунин таҷриба як саҳифачаи холӣ кифоя аст. Аммо пеш аз ба он ҷой додани тасвири Flash онро ба файли 4.3.htm маҳфуз доред, вагарна Dreamweaver худаш огоҳ менамояд. Баъд саҳифаро руст кунед. Вале бояд хеле эҳтиёт шуд, зеро Dreamweaver МХ наҳамеша номҳои файли папкаҳоро бо ҳарфҳои русӣ чопшударо хубу беғалат нишон медиҳад. Бинобар ин номи папкае, ки дар он Web – саҳифаи 4.3.htm маҳфузшударо тафтиш кунед, агар номи он ё ягон папкаи сатҳи баланд бо номҳои русӣ бошад файли саҳифаро ба дигар папкаи номаш бо ҳарфҳо ва рақамҳои англисидошта гузаронда. Акнун саҳифаи 4.3.htm –ро кушодан мумкин аст.

Аввал гузориши навиштаи Flash –ро мебинем - тасвири формати Flash, ки он аз сатрҳои матн иборат буда, чун тасвири гиперҳавола кор мекунад.

Навиштаҷоти Flash бо ёрии тугмачаи Flash Text (расми 4.10) саҳифаи Media панели объектҳо сохта мешавад. Ҳамчунин метавонед аз пункти Flash Text зерменюи Interactive Images менюи Insert истифода баред. Параметрҳои сохташавандаи навиштаҷоти Flash дар даричаи муколамотии Insert Flash Text нишон дода мешавад. (расми 4.11)Расми 4.10. Тугмачаи Flash Text панели объектҳо.Расми 4.11. Оинаи муколамотии Insert Flash Text.

Дар рӯйхати кушодашавандаи Font шрифти навишти матни навиштаҷот интихоб мешавад. Дар ҳошияи воридкунии Size андозаи он дар пунктҳо дода мешавад. Тугмачаи тағъирдиҳии B ва I имкон медиҳад, ки матн ғафс ё курсивӣ шавад. Се тугмача бо тасвирҳои ба чап росткардашуда, ба марказ ва рости сархат росткунии матнро медиҳанд. Селектори ранг Color ранги матнро медиҳад, Rollover Color бошад ранге, ки ҳангоми нишони мушакро ба он ҷой кардан пайдо мешавад. Матни навиштаҷот ба таҳриргари Text дохил карда мешавад. Агар байрақчаи Show Font васл шавад, дороии ин соҳаи таҳрир чӣ хел дар Web – саҳифа намуданашро нишон медиҳад.

Ҳошияи воридии Link, барои Интернет-суроғаро супориш додан хизмат мекунад. Агар навиштаҷотро пахш кунед гузариш ба вуҷуд меояд.ҳамчунин тугмачаи Browse низ истифода мешавад. Мақсади гиперҳавола бо ёрии рӯйхати кушодашавандаи Target дода мешавад.

Селектори ранг Bg Color ранги паси навиштаҷотро медиҳад.

Охирин ҳошияи воридот Save As имкон медиҳад, ки номи файлро гузорем ва маҳфуз кунем. Бетағъирот Dreamweaver ба таври автоматӣ номи худи саҳифаро мемонад, агар хоҳед шумо онро тағъир мекунед. Тугмаи Browse ба экран даричаи муколамотии стандартии маҳфузи файли Windos – ро даъват мекунад.

Барои таҳрир ягон матнро, масалан «Macromedia» - ро гиред. Ба ҳошияи воридоти Link Интернет-суроғаро дароред, масалан http://www.macromedia.com шрифт ва рангро мувофиқи завқ интихоб куне два тугмаи ok- ро пахш кунед. Чизи пайдошуда дар расми 4.12 нишон дода шудааст.

Расми 4.12. навиштаҷоти ҳозирбунёдшудаи Flash.

Таҳриргари хосият бисёр параметрҳои навиштаҷоти Flash – ро таҳрир мекунад (расми 4.13). чун тасвирҳои муқаррарӣ тағъири андозаҳои геометрӣ мумкин аст, росткунии вертикалӣ ва горизонталӣ то матн ва кам кардани андоза дар ҳолати ибтидоӣ.

Расми 4.13. Намуди таҳриргари хосият дар тасвири интихобшудаи Flash.

Унсурҳо боқимондаи идоракунӣ параметрҳои барои Flash хосро медиҳанд. Тугмачаи Edit ба экран даричаи муколамотии навиштаҷоти Flash –ро мебарорад, ки онро таҳрир карда метавонед. Дар ҳошияи воридоти File номи файле, ки тасвири Flash маҳфуз шудааст дода мешавад. Селектори ранги Bg имкон медиҳад, ки ранги паси навиштаҷоти Flash бо тези тағъир дода шавад.

Ба тугмачаи Play аҳамият диҳед. Барои тест гузаронидани тасвири фаъол, саҳифаро ба Web – офаранда инъикос мекунем, барои он ки Dreamweaver иҷрои сенарияҳоро дастгирӣ намекунад. Тасвири формати Flash сенарияро истифода намебарад, бинобар ин онр дар Dreamweaver дидан мумкин аст.барои намоиш додан тугмачаи Play – ро пахш кунед. Баъди ин чорчӯбаи бо маркер ҷудокардашуда тағъири андоза гум мешавад ва агар нишонимушакро ба болои навиштаҷот гузоред мебинед, ки рангаш тағъир ёфтааст. Фақат ба пахш кардани мушак вай аҳамият намедиҳад.

Дар ин ҳолат тугмачаи Play номро ба Stop иваз мекунад. Барои аз реҷими намоиш ба реҷими таҳрир гардонидани навиштаҷот онро пахш кунед.

Ба ҷои тугмачаи Play – ро пахш кардан, метавонед пункти Play зерменюи Plugins менюи View- ро истифода баред ё комбинатсияи ++

пахш кунед. Пункти Play All – и ҳамон зерменю тамоми тасвири Flash - ро ба намоиш сар медиҳад. Мувофиқан, пункти Stop тасвири Flash – ро намоиш доданро боздошта, Stop All тамоми тасвирҳо Flash – ро дар саҳифа боз медорад.

Рӯйхати кушодашавандаи Quality сифати инъикоси тасвири Flash – ро имкон медиҳад. Бетағъирот пункти High – сифати баланд гирифта мешавад. Вале дар ин ҳолат модули намоиши тасвири Flash захираҳои зиёди системавиро талаб мекунад. Агар шумо Flash – эҷодатонро дар компютерҳои суст паҳн кардани бошед, пункти Low – ро гиред. Ду пунктро бо ҳам мувофиқат кардан лозим: Auto High аввал сифати баландро таъмин карда, дар вақти зарурӣ паст мекунад, Auto Low – баръакс.

Рӯйхати кушодашавандаи Scale нишон медиҳад, ки чӣ тавр тасвири Flash дар ҳудудҳои параметрҳои W ва H муайян карда акс мекунад. Пункти Default сарҳамонаки (проигрқвателҳ) Flash – ро барои тағъири масштаби тасвир маҷбур мекунад. Пункти No Border тасвирро дар масштаби оригиналӣ мебарорад. Пункти Exact fit ба Default монанд буда, вале вайронкунии масштабро пешгирӣ карда наметавонад. Бо истифода аз ин параметрҳо натиҷаҳои хуб гирифта метавонед.

Дар бораи тугмачаҳои Flash cухан меронем. Web – саҳифаи навро таҳия карда онро бо номи 4.4.htm маҳфуз кунед. Тугмачаи Flash бо ёрии тугмачаи Flash Button саҳифаи Media панели объектҳо ба вуҷуд меояд. Ҳамчунин аз пункти Flash Button зерменюи Interactive Image менюи Insert истифода карда метавонед. Параметри тугмачаи ба вуҷудояндаи Flash дар даричаи муколамотии Insert Flash Button, ки дар расми 4.15 нишон дода шудааст дода мешавад.

Расми 4.14. Тугмачаи Flash Button панели объектҳо.Расми 4.15. Даричаи муколамотии Insert Flash Button.

Шумо инҷо рӯйхати калони Style, ки дар он тамоми тарзҳои тугмачаи Flash, ки дастраси Dreamweaver пешниҳод шудааст, мебинед. Барои дидани он панели намоиши пешакӣ, ки дар рӯйхати болоӣ дода шудааст кӯмак мекунад. Матни тугмача ба ҳошияи воридии Button Text дохил карда мешавад. Дигар унсурҳои идоракунӣ ба шумо аз даричаи муколамотии Insert Flash Text шинос аст ва онҳо айнан ҳамон функтсияҳоро иҷро мекунанд.

Акнун ба ҳошияи воридоти Button Text сатри macromadia, дар ҳошияи воридотии Link – http://www.macromedia.com ворид карда ягон тарзи тугмачаи маъқулро интихоб мекунем.Расми 4.16. Тугмачаи таҳияшудаи Flash.

Дизайнерҳои фирмаи Macromedia шаблонҳои аҷоиб барои таҳияи Flash –тугмача таҳия кардаанд. Тугмачаи Play-ро дар редактори хосиятҳо пахш карда, нишони мушакро ба тугмача оред ва нигаред, ки чӣ ҳосил мешавад, афсӯс, ки айёнияти чопи ҳаракатро нишон дода наметавонад.

Таҳриргари хосиятҳо имкон медиҳад, ки Шумо параметрҳои гуногуни тугмачаи Flash-ро тағъир диҳед. Онҳо ба параметрҳои навиштаҷотҳои Flash монанданд.

Эзоҳ:

Тасвири Flash ба саҳифа бо ёрии теги ҷуфти ҷой карда мешавад. Ин тег на танҳо тасвири Flash балки барои дигар объектҳое, ки модули намоиш доранд, барои ҷой крадан хизмат мекунад. Ба Web – саҳифа ҳуҷҷати MS Word ё видеофилмро бо чунин тарз ҷой кардан мумкин. Теги бисёр атрибутҳо дорад, ки барои супориши объекти воридкардашуда, Интернет адреси файли паҳнкунандаи модули намоиш, ки барои коркарди он хизмат мекунад, андозаҳои геометрии ҷойкунии объект, хизмат мекунад. Онҳоро шумо дар характеристикаи HTML, ки дар таркиби Dreamweaver ҳаст ёфта метавонед.Дар дохили теги “OBJECT” тасвиркунии параметрҳои объектии воридшуда дода мешавад. Ҳар як параметр бо ёрии теги яктогии , ки атрибути Name ва Value дорад тасвир карда мешавад.

Расми 4.17. Тугмачаи Flash панели инструменҳо

Ба Web – саҳифа шумо ҳар хел тасвири Flash, ки аз тарафи мо ё ягон каси дигар таҳия шударо ҷой карда метавонед. Ин хеле оддӣ аст. Тугмачаи Flash-ро, ки (расми 4.17) дар гузориши Common панели объектҳо ҷойгир пахш кунед. Ҳамчунин пункти Flash – ро аз зерменюи Media менюи Insert интихоб карда ё комбинатсияи ++-ро пахш кунед. Дар экран даричаи муколамотии Select File намоён мешавад, ки шумо дар он файли зарурии SWF-ро интихоб мекунед.

Њафтаи 5

Технологияи сохтани объектњои графикї
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница