Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон



Скачать 160.09 Kb.
Дата06.06.2016
Размер160.09 Kb.
Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон
Ыарори

мажлиси васеи ьайати мушовара

аз 5 январи соли 2013 №1/1

Душанбе


Дар бораи жамъбасти натижаьои фаъолияти

Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон

дар соли 2012 ва вазифаьои минбаъдаи

кормандони соьа дар соли 2013


Мажлиси ьайати мушовараи Вазорати кишоварзиии Жумьурии Тожикистон маърўзаи муовини вазири кишоварзц Саидова Жамила Самадовнаро шунида, муьокима карда, ыайд менамояд, ки кормандони соьа дар асоси супоришу дастурьои Президенти кишвар ва Ьукумати Жумьурии Тожикистон жиьати татбиыи сиёсати аграрц ва таъмини амнияти озуыаворц як ыатор корьои назаррасро ижро намуданд.

Аз жумла дар давраи ьисоботц ба маысади таывият бахшидан ба ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 2 июли соли 2009, №406 «Оид ба тадбирьои татбиыи Фармони Президенти Жумьурии Тожикистон аз 30 майи соли 2009, №663 «Дар бораи чораьои иловагц оид ба дастгирии соьаи кишоварзц дар Жумьурии Тожикистон» ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 1 августи соли 2012, №383 «Дар бораи тасдиыи Барномаи ислоьоти кишоварзц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2020» ыабул гардид.

Ьамзамон ба маысади таывият бахшидан ба ыарори мазкур 24 сентябри соли 2012 дар шаьри Душанбе Конфронси байналмилалц оид ба ислоьоти кишоварзц баргузор гардид, ки дар кори он муовини Сарвазири Жумьурии Тожикистон Муродалц Алимардон, роьбарони вазорату идораьо ва намояндагони корпуси дипломатц ва Шўрои ьамоьангсозии рушд иштирок намуданд.

Дар давраи ьисоботц жиьати мутобиы намудани ыонунгузории жумьурц дар соьаи кишоварзц ба талаботи СУС аз жониби Мажлиси намояндагони Мажлиси Олии Жумьурии Тожикистон Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Оид ба ворид намудани тащйиру иловаьо ба Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи байторц» ва ыарор «Дар бораи ьамроьшавии Жумьурии Тожикистон ба Конвенсияи байналмилалц оид ба ьифзи навъьои нави растанц» ыабул гардид.

Инчунин дар ин давра ыарорьои Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи тасдиыи Барномаи давлатии рушди соьаи картошкапарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2016», «Дар бораи ворид намудани тащйирот ба ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 2 майи соли 2007 таьти №245»,«Дар бораи тасдиыи Тартиби ба ыайд ва ба ьисоб гирифтани тракторьо, комбайньо, мошиньои худгарди кишоварзц, мелиоративц, роьсозию сохтмонц, ядак ва нимядакьои тракторц», «Дар бораи таъсис додани Муассисаи давлатии Маркази идораи лоиьаи «Рушди чорводорц ва чарогоььо», «Дар бораи ворид намудани тащйирот ба ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 1.08. 2008, таьти №372», «Номгўи организмьои зараррасони махсусан хавфнок», «Дар бораи Тартиби пардохти жуброни зарар ба шахсони ьуыуыц ва воыец дар натижаи мусодира ва нобуд кардани ьайвонот ва маьсулоти он барои саломатии ьайвонот ва инсон хатарнок», «Дар хусуси тасдиыи Созишнома дар бораи таъсиси Шўрои ьамоьангсозц оид ба карантини растании давлатьои ИДМ», «Дар бораи муайян намудани маыоми ваколатдори давлатц оид ба муьофизати растаниьо» ва дигар санадьо аз жониби Ьукумати Жумьурии Тожикистон ба тасвиб расиданд.

Ьамзамон лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи Барномаи рушди биотехнология дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2013-2017» ва «Дар бораи муайян намудани маыоми ваколатдори давлатц дар соьаи моьипарварц» дар баррасии Ьукумати Жумьурии Тожикистон, лоиьаи Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи чарогоььо» дар баррасии вакилони Мажлиси намояндагони Мажлиси Олии Жумьурии Тожикистон, лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Кодекси ьуыуывайронкунии маъмурии Жумьурии Тожикистон» дар баррасии вазорату идораьои дахлдор ыарор дошта, таьияи лоиьаи ыонуньои Жумьурии Тожикистон «Дар бораи хожагиьои деьыонц (фермерц)» ва «Дар бораи зотпарварц» дар арафаи анжомёбц мебошад.

Дар натижаи андешидани чораьои зарурц дар соли 2012 афзоиши истеьсоли маьсулоти кишоварзц ба андозаи 10,4 фоиз таъмин гардида, ьажми он ба 16477 миллион сомонц баробар шудааст. Аз жумла дар соьаи растанипарварц афзоиш 10,6 фоиз ва чорводорц 9,7 фоизро ташкил медиьад.

Истеьсоли щалла-1232,6 ьазор тонна, пахта-418,0, картошка-990,2, сабзавот-1341,9, полезц-465,0, мева-314,1, ангур-167,1, гўшт-162, шир-778,3 ьазор тонна, тухм-291,6 млн. дона, пашм-6354 тонна ва асал-3283 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта маьсулот аз 100,5 то 132,0 фоиз афзоиш ёфтааст.

Дар давраи ьисоботц дар жумьурц истеьсоли тухмии зироатьои кишоварзц аз ыабили пахта – 47027 тонна (аз жумла Элита -241 тонна, R1 -1286 тонна, R2-6939 тонна, R3-13473 тонна ва шартц – 25088 тонна), гандум – 57572 тонна (аз жумла, R1 -267 тонна, R2-10643 тонна, R3-18595 тонна ва шартц – 28068 тонна) ва картошка – 66778 тонна (аз жумла R1 -1680 тонна, R2-880 тонна, R3-4269 тонна ва 25591 тонна шартц)-ро ташкил намуд, ки мутаносибан нисбат ба ьамин давраи соли гузашта бо истиснои пахтаи тухмц, истеьсоли тухмии гандум – 19416 тонна ва картошка -14019 тонна зиёд пахта - 3618 тонна, буда, истеьсоли тухмии репродуксионц баланд гардид.

Дар соли 2012 ба суратьисоби вазорат аз ьисоби фонди бозгашт 178,8 ьазор сомонц, аз жумла чигити тухмц -151,5 ьазор сомонц, гандуми тухмц -3,2 ьазор сомонц, картошкаи тухмц 155,4 ьазор сомонц ва жуворимаккаи тухмц -5,0 ьазор сомонц маблащ ворид гаштааст. Ьамагц аз ьисоби воридоти фонди бозгашти тухмц дар сольои 2008-2011 ьамагц 1229,3 ьазор сомонц, аз жумла гандуми тухмц -184,5 ьазор сомонц, картошкаи тухмц -664,2 ьазор сомонц, чигити тухмц -342,7 ьазор сомонц ва чуворимаккаи тухмц -38,0 ьазор сомониро ташкил дод.

Барои рўёнидани маблащьои фонди бозгашти чигити тухмц ба судьои иытисодии вилоятьои Сущду Хатлон аризаьои даъвогц ба маблащи 1729200 сомонц пешниьод шудааст, ки ба фоидаи вазорат 1447200 сомонц ьал гардида, то имрўз маблащи баргардонидашуда 21,2 %-и (306,9 ьаз. сомонц) фонди бозгаштро ташкил медиьад.

Мутаассифона маблащи боыимондаи 1154,2 ьазор сомонц то ьол ба суратьисоби махсуси вазорат ворид нагардидааст. Ьамзамон доир ба бозгашти чуворимаккаи тухмии соли 2008 ба Суди иытисодц маблащи 131 ьазор сомонц бояд ворид мегардид, вале то имрўз 33 ьазор сомонц ба суратьисоби махсуси вазорат ворид гардида, маблащи 98 ьазор сомонии он то ьол ворид нагардидааст.

Барои истифодаи самараноку оыилонаи замин ва гирифтани ду ьосил аз он соли жорц дар майдони 78577 гектар кишти такрорц шудааст.

Беьтар намудани зотьои чорво асоси соьаи чорводорц ба ьисоб рафта, бордоркунии сунъц яке аз роььои пешрафти он мебошад. Дар миыёси жумьурц 260 адад нуытаьои бордоркунии сунъии чорвои калон, аз жумла дар сектори жамъиятц 85 адад ва дар сектори хусусц 175 адад фаъолият дорад. Дар 11 моьи соли 2012-ум, 16080 сар чорвои калон бордор карда шудаанд, ки аз ьисоби бордоркунии сунъц 10593 сар гўсолаи хушзот гирифта шудааст, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта 1659 сар зиёд мебошад.

Соли жорц аз тарафи муттахассисони байторц 17 406 408 чорабиниҳои пешгирию табобатц гузаронида шудаанд, ки аз чумла бар зидди: сўхтанц ьамагц 4 592 274 чорабинц, сумдарди вабо 1 719 432, брутселлёзи чорво 648 859, сил 184 851, ыарасон 272 090, лептоспироз 119 316, тейлериоз 3 743, пастереллёз 94 983, шукуфа-трихофития 3 353, Шт-82 - 17 732, Рев-1 - 1 446 183, оспа 320 478, ьорц 83 965, брадзот 130 346, тоуни ЬШМ 128 чорабииьоро ташкил медиьад.

Ба маысади баланд бардоштани сифати хизматрасонии байторц, беьтар кардани сатьи хизматрасонии байторц ва хушзотгардонии чорво дар жумьурц 135 адад клиникаьои хусусии байторц ташкил карда шудааст.

Инчунин таъсиси марказьои хизматрасонии техникц (МХТ) дар жумьурц аз тарафи шахсони инфиродц ва КВДЖ «Тожикагролизинг» ба 63 адад расидааст.

Вазорат ва зерсохторьои он тамоми чораьоро андешида истодаанд, ки сиёсати аграрии жумьурц, ижрои дастуру супоришьои протоколии Ьукумату Презденти Жумьурии Тожикистон амалц карда шавад. Мутаассифона дар соьа муаммоьое ьастанд, ки то имрўз ьалли худро наёфта, садди роьи пешрафти соьа гардидаанд. Аз жумла дар натижаи дар ьолати паст ыарор доштани вазъи молиявии хожагиьо гузаронидани чорабиниьои агротехникц ва зооветеринарц, беьтар намудани ьолати мелиоративии аксарият ыитъаьои замин имконнопазир гашта, ыарзи кредитории оньо дар назди бужет ва хожагиьои об зиёд гардида истодааст.

Дар натижаи бо пуррагц жорц нагардидани низоми нави ыарздиьц дар дастрасии хожагиьо ба тухмц ва навъьои хушсифати зироат ва ниьольо, харидории чорвои хушзот, нуриьои минералц ва заьрхимикатьо, техника ва мошинолотьои кишоварзц, хўроки серщизои чорво ва ваксинаьо мушкилиьои иловагиро дар ин самт ба миён моеварад.

Инчунин соли 2012 хушксолии обу ьаво ва офатьои табиц ба кишти зироатьои кишоварзц дар масоьати 4393 гектар, аз он щалла 2673 гектар (2813,8 ьаз. сомонц), пахта 401 гектар (2903,4 ьаз. сомонц), картошка 206 гектар (1123 ьаз. сомонц), сабзавот 334 гектар (754,7 ьазор сомонц), бощу токзор 310 гектар (1487,6 ьаз. сомонц), чорвои калон 769 сар (1974,2 ьаз сомонц), чорвои майда 7077 сар (1988,9 ьаз. сар), асп 32 сар (27,1 ьаз. сар), оилаи занбўри асал 3462 адад (1549,3 ьаз. сомонц) дар мажмўъ ба маблащи 15061,4 ьазор сомонц ба соьаи кишоварзц зарар расонд.



Мажлиси васеи ьайати мушовараи Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон барои бартараф намудани камбудию норасоиьои жойдошта, дуруст ва самаранок ба роь мондану беьтар кардани корьои соьаи кишоварзц бо назардошти фикру мулоьиза, дархосту пешниьодьои аьли мажлис ыарор мекунад:


 1. Маърўзаи муовини вазири кишоварзц Саидова Жамила Самадовна «Дар бораи жамъбасти натижаьои фаъолияти Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон дар соли 2012 ва вазифаьои минбаъдаи кормандони соьа дар соли 2013» ба инобат гирифта шавад.




 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), раёсату шўъбаьои дастгоьи марказц ва ташкилотьои зертобеи вазорат вазифадор карда шаванд, ки:

 • фармоиши Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон аз 9 августи соли 2012, №145 «Дар бораи таъсиси гурўьи корц» ва ижрои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 1 августи соли 2012, №383 «Дар бораи тасдиыи Барномаи ислоьоти кишоварзии Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2020» зери назорати ыатъц ыарор дода, оид ба корьои анжом расонидашуда мунтазам ба роьбарият ахборот диьанд;

 • лоиьаи “Стратегияи татбиыи Барномаи ислоьоти соьаи кишоварзц”-ро жиьати ижрои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 1 августи соли 2012, №383 «Дар бораи тасдиыи Барномаи ислоьоти кишоварзии Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2020» дар семоьаи аввали соли 2013 ба баррасии Ьукумати жумьурц пешниьод намоянд.




 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати робитаьои байналмиалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо, марказьои татбиыи лоиьаьои инвеститсионц ьамаи чораьоро оид ба амалишавии лоиьаьои инвеститсионц, маблащьои грантц ва ыарзие, ки аз жониби институтьои молиявц маблащгузорц мешаванд, зери назорати ыатъц ыарор дода, аз рафти татбиыи оньо ьар семоьа ба роьбарият ахборот пешниьод намоянд.




 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) ва Корхонаи воьиди давлатии “Маркази такмили ихтисоси кадрьои соьаи кишоварзц” (Ыудратов Р.) бо маысади баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони соьаи кишоварзц семинарьои омўзишц оид ба татбиыи Барномаи ислоьоти кишоварзии Жумьурии Тожикистон, амнияти озуыаворц ва масъалаьои Созмони умумижаьонии савдо чораьои зарурц андешида, аз натижааш ьар семоьа ба роьбарият ахборот манзур намоянд.




 1. Раёсатьои молия ва муьосибот (Ыаюмов Х.), сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), растанипарварц (Яьёхўжаев А.), чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.), кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ыурбонов Ю.) ва Шўъбаи матбуот ва иттилоот (Дадобоев Н.) вазифадор карда шаванд, ки дар асоси санадьои меъёрию ьуыуыц Комиссияи корц таъсис дода, жиьати барьам додани КВД “Саноати меваю сабзавотпарварии Тожикистон”, КВД табъу нашри “Кишоварз” ва КВД идораи р=зномаи “Табиат ва ьаёт” ва мажаллаи “Кишоварзц ва ьифзи табиат” ва мутаьидсозии МД “Зотпарвар”, Муассисаи жумьуриявии хушзоткунц ва бордоркунии сунъии чорво ва КВДЖ оид ба воридот, захира ва фур=ши чорвои зотц, парранда, моьц, занб=ри асал ва харг=ш “Дафтари зотпарварии Тожикистон” то жамъбасти семоьаи якуми соли 2013 тадбирьои зарурц андешанд.




 1. Раёсатьои сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) вазифадор карда шавад, ки якжоя бо Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.) мониториниги рафти амалигардонии Барномаи рушди сохаи тухмипарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2010 – 2014» аз 28.05.2009 с, таьти №297 ва жиьати такмили талаботи Барнома, ки аз номг=и чорабиниьо бармеояд, чораьои зарурц андешида то 1 апрели соли 2013 ба роьбарияти вазорат ахборот пешниьод намояд.

 2. Раёсатьои молия ва муьосибот (Ыаюмов Х.), растанипарварц (Яьёхўжаев А.), тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.) ва Шўъбаи аудити дохилц (Щафоров В.) вазифадор карда шаванд, ки истифодаи самараноки маблащьои бужавии барномаьои соьавиро зери назорати ыатъц ыарор дода, барои пеши роьи истифодаи щайримаысадноки оньо чораьо андешанд.




 1. Раёсатьои молия ва муьосибот (Ыаюмов Х.), сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), МД «Стансияи жумьуриявии меъёриву татыиыотии меьнат» (Ьасанов Д.) супорида шавад, ки музди миёнаи меьнатро дар соьаи кишоварзц ьаматарфа таьлил намуда, сабабьои нисбат ба дигар соьаьои иытисодиёт паст будани онро муайян намуда барои бартараф намудани он таклифьоро ба роьбарияти вазорат пешниьод намоянд.




 1. Раёсатьои молия ва муьосибот (Ыаюмов Х.), сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), растанипарварц (Яьёхўжаев А.), кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ыурбонов Ю.), Ш=ъбаьои сиёсати техникц ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.) ва аудити дохилц (Щафоров В.) вазифадор карда шаванд, ки комиссияи корц ташкил карда, фаъолияти иытисодц ва молиявии КВДЖ “Тожикагролизинг”, КВД “Мадад”, КВДЖ хожагиьои ниьолпарварии “Тожикниьолпарвар” ва КВД “Тожикдеьыоншифо”-ро таьлил намуда, аз натижааш то 1 апрели соли 2013 ба роьбарияти вазорат ахборот пешниьод намоянд.




 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шавад, ки инвентаризатсияи гармхонаьои доимиро гузаронида, жиьати зиёд намудани гармхонаьои доимц ва мавсимц дар тамоми фасли сол таъмин намудани аьолии кишвар бо маьсулоти тару тоза дар нимаи аввали моьи феврали соли 2013 вобаста ба гузаронидани семинар-машварат доир ба мавзўи бунёди гармхонаьо бо истифода аз технологияи муосири парвариши зироатьои кишоварзц ва ба ин васила руёнидани ьосили дилхоь чораьои амалц андешида, аз натижааш то 1 апрели соли 2013 ба роьбарияти вазорат ахборот манзур намоянд.




 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки дар ьамбастагц бо Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) жиьати р=ёнидани на камтар аз 50 с/га ьосили гандум аз заминьои обц дар асоси сохтори кишти ьосили соли 2013 чоражўц намуда, аз натижааш мунтазам ахборот пешниьод намоянд.

 2. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо дар якжоягц бо Вазорати мелиоратсия ва захираьои об, Кумитаи давлатии заминсозц ва геодезияи Ьукумати Жумьурии Тожикистон ва маыомоти ижроияи ьокимияти давлатц дар маьальо, ба гардиши истифодаи замин ворид намудани заминьои бекорхобида ва боир, истифодаи самараноки оньо инчунин пешгирии вайронкунии ыонунгузории замин чоражўи намуда, ьар семоьа ахборот ирсол намоянд.




 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), КВДЖ хожагиьои ниьолпарвар “Тожикниьолпарвар” (Ыурбонов Ю.) ва сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки жиьати амалигардонии Фармони Президенти Жумьурии Тожикистон аз 27 августи соли 2009, №683 “Дар бораи тадбирьои иловагц доир ба рушди соьаи бощу токпарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2010-2014” ва барои таъмини ьамаи шакльои хожагидорц бо ниьольои хушсифат ярмарка-фурўши ниьольоро дар моьи феврали соли 2013 баргузор намоянд.




 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки барои зиёд намудани ьажми истеьсоли маьсулоти кишоварзц ва афзоиши содирот жиьати сари ваыт ва дар мўьлатьои муайян гузаронидани кишти асосц ва такрориро мувофиыи дурнамои сохтори пешниьодгардидаи Вазорати кишоварзц барои соли 2013 бо назардошти диверсификатсияи зироатьои кишоварзц (аз жумла кишти топинамбур, офтобпарасти сиёьдона ва бунёди бощи сиёьолу) ва чорво чораьои зарурц андешида, барои пурзўр намудани фаъолияти корхонаьои коркарди маьсулоти чорводорц (гўшт, шир, тухм ва пўсту пашм), коркарди ниьоии пахта ва маьсулоти растанипарварц (меваю сабзавот) мусоидат намоянд.




 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхўжаев А.), КВЖД “Мубориза бар зидди малах” (Щаниев Ы.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки барои пеши роьи зарароварии малах ва эмин нигоь доштани зироатьои кишоварзц ташкил намудани ситодьои жумьуриявц ва минтаыавц, харитаи паьнгаштаи малах, омодагии техника, захираи зарурии заьрдору ва дигар маводьоро зери назорати ыатъц ыарор дода, то 1 апрели соли 2013 ахборот пешниьод намояд.




 1. Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), Муассисаи давлатии “Комиссияи давлатии озмоиши навъи зироатьои кишоварзц ва муьофизати навъьо” (Давлатов С.), КВД “Навъьои тухмии сабзавоти Тожикистон” (Каримов М.) вазифадор карда шаванд, ки ижрои фонди бозгашти тухмии зироатьои кишоварзро таъмин намуда, барои пурзўр намудани фаъолияти хожагиьои тухмипарварц ва таъмини тухмии хушсифати худц чоражўц намоянд.

 2. Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), Бозрасии назорати давлатии тухмц (Раьимназаров Ш.) вазифадор карда шаванд, ки назорати фаъолияти хожагиьои тухмипарварц, ниьолпарварц ва шахсони воыец ва ьуыуыц, ки новобаста аз шакли моликияташон ба истеьсол, захира, коркард ва фурўши тухмц ва ниьол машщуланд, пурзўр намуда, аз натижааш ьар семоьа ба роьбарияти вазорат ахборот пешниьод намоянд.




 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.), Хадамоти назорати давлатии байторц (Амирбеков М.), Муассисаи жумьуриявии хушзоткунц ва бордоркунии сунъии чорво (Жобиров А.), Муассисаи давлатии “Трести чарогоьу мелиоративц” (Одинаев Ф.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои тобеи жумьурц барои муташаккилона гузаронидани давраи зимистонгузаронии чорвою парранда ва омодагц барои наслгирц аз чорвои майда, чорабиниьои зиддиэпизоотц, инвентаризатсияи саршумори чорвои зотц ва хушзоткунии чорво тадбирьои зарурц андешанд.




 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.) вазифадор карда шавад, ки якжоя бо Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) тибыи тартибаи муыарраргардида лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон “Дар бораи Барномаи рушди соьаи харг=шпарварц”-ро таьия намуда, то 1 апрели соли 2013 ба роьбарияти вазорат пешниьод намояд.




 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.) ва КВД “Моьии Тожикистон” (Щафуров А.) вазифадор карда шаванд, ки лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон “Дар бораи ьисоботи вазири кишоварзии Жумьурии Тожикистон оид ба рафти ижрои карори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 2 июли соли 2008, №306 “Дар бораи тасдики Барномаи рушди соьаи моьипарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2009-2015” то 1 майи соли 2013 таьия намуда, тибыи тартиби муыарраргардида ба баррасии Ьукумати Жумьурии Тожикистон пешниьод намоянд.




 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занбўрпарварц (Мирзоев М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки дар якжояги бо маыомоти ижроияи ьокимияти давлатии вилоятьо ва шаьру ноьияьо баьри таъмини ижрои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 3 декабри соли 2012, №701 “Дар барои ташкил намудани комплексьои чорвои хушзоти ширдеь ва гўштц” чораьои зарурц андешида, аз натижаи корьо ьар семоьа ба роьбарият маълумот пешниьод намоянд.



 1. Шўъбаи сиёсати техникц ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.), Бозрасии назоратии давлатии техникаи кишоварзц (Ьомидов Ш.) назорати ьолати омодагии техникаву тажьизоти хожагию корхонаьо ва шахсони алоьидаро пурзўр намоянд ва КВДЖ «Тожикагролизинг» (Хайридинов С.), КВД «Мадад» (Худойбердиев Х.) ва МД «Стансияи давлатии озмоишии мошиньои Тожикистон» (Раьимов Ь.) ворид ва дар истеьсолот жорц намудани техникаи муосири кишоварзц ва ыисмьои эьтиётии оньоро бо назардошти талабот ва дархости хожагиьои кишоварзии жумьурц ба роь монанд.




 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) вазифадар карда шавад, ки дар якжоягц бо Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) ва Донишгоьи аграрии Тожикистон ба номи Шириншоь Шоьтемур (Иззатулло Сатторц):

 • жиьати баланд бардоштани самаранокии тадыиыотьои илмц, истифодаи дастовардьои илмию инноватсионц дар истеьсолот ва тарбияи кадрьои жавони лаёыатманд тадбирьои мушаххас андешад;

 • доир ба тайёр намудани мутахассисьо дар самти хизматрасонии машваратц (“экстеншн услуги”) ба хожагиьо ва кооперативьои кишоварзц наышаи чорабиниьо таьия карда, дар мўьлати то 1 апрели соли жорц ба роьбарияти вазорат пешниьод намояд.




 1. Раёсати робитаьои байналмилалц илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) вазифадор карда шавад, ки дар якжоягц бо раёсату шўъбаьо ва ташкилотьои зертобеи вазорат дар самти таьия, ва амалц гардонидани созишномаьо, ыарордодьо, ёддоштьо ва протокольои дар соьаи кишоварзц ба имзо расидааст, таьти назорат ыарор дода, аз натижааш мунтазам ба роьбарият ахборот пешниьод намояд.




 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) вазифадор карда шавад, ки рафти ижрои протокольои жаласаьои комиссияьои муштараки байниьукуматц оид ба ьамкориьои иытисодиву тижоратц, ки ьамраиси он Вазири кишоварзц мебошад, зери назорати ыатъц ыарор дода, аз натижаи чораьои андешидашуда ьар семоьа ба роьбарият ахборот пешниьод намояд.




 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.) вазифадор карда шавад, ки дар якжоягц бо раёсату шўъбаьои дастгоьи марказц лоиьаьои инвеститсионии барои жалби сармояи хорижию ватанц пешниьодгардидаро ьаматарафа таьлилу такмил ва ба талаботи бозоргонц мутобиы намуда, аз натижаи чораьои андешидашуда то 1 апрели соли 2013 ба роьбарият ахборот пешниьод намояд.




 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.), Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) супорида шавад, ки дар якжоягц бо раёсату шўъбаьои дастгоьи марказц кори Ш=рои илмию техникии вазоратро жоннок намуда, барои ьалли масъалаьои пешниьодгардида чораьои зарурц андешанд.




 1. Раёсату шўъбаьои дастгоьи марказц, хадамотьо ва бозрасиьо, ташкилотьои тобеи Вазорати кишоварзц, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки ижрои сариваытии нишондиьандаьои рушди соьаи кишоварзиро дар асоси барномаьои соьавц, дурнамои “Рушди ижтимоию иытисодии Жумьурии Тожикистон барои сольои 2011-2013” таъмин намуда, истифодаи вазифаьои “Стратегияи миллии рушд”, “Стратегияи баландбардории нек=аьволии мардуми Тожикистон барои сольои 2013-2015”, “Барномаи амнияти озуыавории Жумьурии Тожикистон барои давраи то соли 2015” чораьои зарурц андешанд.




 1. Назорати ижрои ыарори мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир Рустамов С.Ш. ва муовинони вазир Исроилов С.И., Саидова Ж.С., Султонноёбов Ю.Ю. гузошта шавад.

Раиси мажлиси ьайати мушовара,



Вазир Ы.Ыосимов




Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница