Вазорати кишоварзии Жумьурии ТожикистонСкачать 104.93 Kb.
Дата20.07.2016
Размер104.93 Kb.
Лоиьа
Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон

Ыарори


мажлиси ьайати мушовара

аз 12 апрели соли 2013 №2/1 Душанбе


Дар бораи жамъбасти натижаьои фаъолияти

Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон

дар семоьаи аввали соли 2013 ва вазифаьои

минбаъдаи кормандони соьа
Мажлиси ьайати мушовараи Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон масъалаи мазкурро шунида, муьокима карда, ыайд менамояд, ки кормандони соьа дар асоси супоришу дастурьои Президенти кишвар ва Ьукумати Жумьурии Тожикистон жиьати татбиыи сиёсати аграрц ва таъмини амнияти озуыаворц корьои назаррасро ижро намуданд.

Дар давраи ьисоботц вазорат фаъолияти худро тибыи наыша чорабиниьои Вазорати кишоварзц, ки бо Фармоиши Вазорати кишоварзц аз 9 августи 2012 сол таьти раыами 145 тасдиы шудаст ба роь монда як ыатор корьоро ба анжом расонидааст.

Аз жумла дар асоси банди 70 Барномаи ислоьоти кишоварзии Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2020 вазорат ьамчун ьамоьангсози Барнома, Гур=ьи кории мустаыилро оид ба мониторинги татбиыи Барнома дар сатьи муовинони вазир ва сардорони раёсатьо таъсис намуда, дар давраи ьисоботц жаласаьои нахустини гур=ььои кориро бо иштироки намояндагони Дастгоьи ижроияи Президенти Жумьурии Тожикистон, вазорату идораьои дахлдор, ассотсиатсияьои миллии соьавц ва Шарикони рушд баргузор намуд, ки дар он Вазири кишоварзц нисбати рафти татбиыи Барнома ьисобот дод ва аз натижаи он тариыи воситаьои ахборц омма интишор гардид.

Инчунин жиьати амалигардонии Барномаи ислоьоти соьаи кишоварзц аз жониби вазорат лоиьаи Наышаи (матрисаи) диверсификатсияи соьаи кишоварзц барои сольои 2013-2020 бо муайян намудани манбаьои маблащгузорц, ноьияьои пилотц таьия шуда, дар баррасии вазорату кумитаьои дахлдор ыарор дорад.

Барои жудо намудани наыши бахши хусусц ва Вазорати кишоварзц, таждид, барьамдиьи ва якжояшавии корхонаьои зертобеи вазорат мувофиыи хулосаьои Мушовирони байналмилалц дар назар буда, марьила ба марьила гузаронида мешавад.

Жиьати барьамдиьц КВД табъу нашри «Кишоварз» ва КВД «Идораи р=зномаи «Табиат ва ьайёт» ва мажалаи «Кишоварзц ва ьифзи табиат» барои бо тартиби муыарраргардида омода намудани санадьои меъёрию ьуыуыц мактуб ба Ьукумати Жумьурии Тожикистон пешниьод гардида, дар асоси гузориши шахсони масъул ва номуайянии воситаьои асоси барьамдиьии КВД «Саноати меваю сабзавотпарварии Тожикистон» то жамъбасти 6 моьа мавыуф гузошта шуда, барои якжоякунии КВДЖ оид ба воридот захира ва фур=ши чорвои зотц, паррандаьо, моьц, занб=ри асал ва харг=ш «Дафтари зотпарварии Тожикистон», Муассисаи давлатии «Зотпарвар», Муассисаи жумьуриявии хушзоткуни ва бордоркунии сунъии чорво, мувофиыакунонии лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон оѓоз гардидааст.

Дар баробари он бо маысади мутобиы намудани базаи ьуыуыии соьа тибыи талаботи иытисоди бозорц як ыатор санадьои меъёрию ьуыуыц дар таьрири нав ыабул гардида, ба баъзеи оньо тащйиру иловаьо ворид карда шуд.

Аз жумла, ыонуньои Жумьурии Тожикистон «Дар бораи кооперативьо» дар таьрири нав, «Дар бораи чарогоььо», «Дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Кодекси замин», «Дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи ипотека» ва щайраьо мебошад. Дар айни ьол лоиьаи Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи хожагии деьыонц (фермерц)» дар таьрири нав дар асоси пешниьоди вазорату идораьои дахлдор такмил дода шуда, дар сатьи мувофиыакунонц бо вазорату идораьои дахлдор ыарор дорад.

Натижаи чораьои андешида ба он мусоидат намуд, ки дар се моьи соли жорц ьажми умумии маьсулоти соьаи кишоварзц дар ьама шакльои хожагидорц 860,1 миллион сомонц расонида шуд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта 7,6 фоиз зиёд буда, аз он ьажми истеьсоли маьсулоти соьаи растанипарварц 6,1 млн. сомонц ва соьаи чорводорц 854 млн. сомониро ташкил медиьад.

Дар давраи ьисоботц истеьсоли сабзавот 1262 тонна, г=шт-25526 тонна, шир-141347 тонна ва 74987 ьазор дона тухм расонида шуд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта мутаносибан 444, 1615тонна, шир-11166 ва 4581 ьазор дона зиёд мебошад.

Имр=зьо дар хожагиьо маъракаи кишти баьории зироатьои галла ва щизодиьии щаллазорьои кишти тирамоьц, кишти пахта, сабзавот, зироатьои х=роки чорво ва нигоьубини бощу токзорьо муташаккилона идома дорад.

Мувофиыи маълумотьои оморц кишоварзони жумьурц барои ьосили соли 2013 дар майдони 199748 гектар щаллаи тирамоьц коштанд, ки ба 107 фоизи дурнамо баробар буда, ин нишондиьанда дар ВМКБ -929 га, вилояти Сущд -34666 га, вилояти Хатлон -123681 га ва НТЖ -40472 гектарро ташкил медиьад, ки мутаносибан ба 102,5, 107,0 106,4 ва 108,9 фоизи дурнамо баробар мебошад.

Дар майдони 144559 зироатьои баьорц кишт карда шудааст, ки 33,9 фоизи дурнамо, аз он щалла – 55356, зироатьои техникц-60535, картошка-5064, сабзавот-13856, полезц-2840 ва зироатьои х=роки чорво-6827 гектарро ташкил медиьад, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта щалла- 9382, зироатьои техникц-40050, картошка-2014, сабзавот 2866, полезц-500, зироатьои х=рокц чорво-1422 гектар зиёд мебошад.

То 1 апрели соли жорц дар майдони 49188 гектар пумбадона кишт шудааст, ки 24,6 фоизи дурнаморо ташкил дода, нисбат ба ьамин давраи соли гузашта 4,4 баробар зиёд мебошад. Кишти пахта дар вилояти Сущд 1747 гектар ё 2,8 фоиз ва вилояти Хатлон 47421 гектар ё 36,1 фоиз ва НТЖ -18 гектар ё 0,2 фоизи дурнамо таъмин шудааст.

Бо маысади таъмин намудани хожагиьо бо тухмиьои хушсифати репродуксияьои баланди картошка дар соли жорц аз бужети давлатц 5 млн. сомонц жудо гардид, ки барои харидорц намудани картошкаи шартц аз дохили жумьурц ба воситаи Корхонаи воьиди давлатии «Навъьои тухмии сабзавоти Тожикистон» пешбинц карда шудааст.

Жиьати таъмин намудани хожагиьои жумьурц барои ьосили соли 2013 тирамоьи соли гузашта аз Федератсияи Русия 612 тонна гандуми тухмии элитаи навъьои «Краснодар-99», «Кралия» ва «Иришка» ворид гардида, ба ВМКБ-7 тонна, вилояти Сущд-161 тонна, вилояти Хатлон-283 тонна ва ноьияьои тобеи жумьурц-161 тонна дастрас карда шуд.

Дар соьаьои алоьидаи кишоварзц монеаьои зиёде мавжуданд, ки садди роьи ьалли масъалаьою чорабиниьои агротехникц ва зооветеринарц мегарданд. Дастнорас будани сармояьои молиявц, ьолати бади мелиоративии баъзе ыитъаьои замин, маысаднок истифода набурдани заминьои таъиноти кишоварзц, сифати пасти нуриьои минералц, нарасидани техникаи кишоварзц, тухмии хушсифат, ваксина, кадрьои соьаи кишоварзц ва дигар омильое мебошанд, ки шароити мусоид барои деьыон ва рушди бахши хусусц фароьам оварда намешавад.

Мажлиси васеи ьайати мушовараи Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон барои беьдошти кори соьа ва бартараф намудани камбудию норасоиьои мавжуда дар ташкилоту корхона, муассисаву хожагиьо бо назардошти нуытаьои баромаду пешниьодьои нотиыон ыарор мекунад:
 1. Жамъбасти натижаьои фаъолияти Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон дар семоьаи аввали соли 2013 ва вазифаьои минбаъдаи кормандон соьа, ки дар пресс-релиз дарж карда шудааст, ба инобат гирифта шавад.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), раёсату ш=ъбаьои дастгоьи марказии вазорат, Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) дар ьамбастагц бо вазорату идораьои дахлдори Жумьурии Тожикистон вазифадор карда шаванд, ки лоиьаи пешакии Консепсияи пешрафти инноватсионии Комплекси агросаноатиро то 1 июли соли 2013 таьия ва пешниьод намоянд.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) ва гур=ьи кории вазорат оид ба амалигардонии Барномаи ислоьоти кишоварзц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2012-2020, сарраёсат ва раёсатьои кишоварзц, дар ьамкорц бо вазорату идораьои дахлдор, маыомотьои ижроияи ьокимияти давлатии вилоят ва шаьру ноьияьо вазифадор карда мешаванд, ки татбиыи стратегияи наышаи (матрисаи) диверсификатсияи соьаи кишоварзиро барои сольои 2013-2020 ба роь монда, аз натижаи он мунтазам ба роьбарияти вазорат ахборот пешниьод намоянд.
 1. Раёсати молия ва муьосибц (Ыаюмов Х.) якжоя бо Раёсатьои сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ыурбонов Ю.) вазифадор карда шаванд, ки барои омода ва мувофиыаи лоиьаьои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон бо вазорату идораьои дахлдор жиьати барьамдиьц КВД табъу нашри «Кишоварз» ва КВД «Идораи р=зномаи «Табиат ва ьайёт» ва мажалаи «Кишоварзц ва ьифзи табиат», якжоякунии КВДЖ оид ба воридот захира ва фур=ши чорвои зотц, паррандаьо, моьц, занб=ри асал ва харг=ш «Дафтари зотпарварии Тожикистон», Муассисаи давлатии «Зотпарвар», Муассисаи жумьуриявии хушзоткуни ва бордоркунии сунъии чорво чораьо андешида то жамъбасти шашмоьа лоиьаи ыарори мувофиыашударо ба баррасии мажлиси Ьукумати Жумьурии Тожикистон пешниьод намоянд.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), раёсату ш=ъбаьо ва ташкилотьои зертобеи вазорат, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо жиьати ижрои супоришьои Президенти Жумьурии Тожикистон, ки аз Паёми навбатц ба Мажлиси Олии Жумьурии Тожкистон дар соли 2013 бармеоянд, тадбирьои зарурц андешад.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) дар якжоягц бо раёсату ш=ъбаьо ва зерташкилотьои вазорат, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо дар самти гузаронидани таьлильо аз р=и нишондиьандаьои истеьсолии соьаьо ва тащйирёбии нархьо дар бозорьои дохилию берунц пурз=р ва барои гузаронидани ярмаркаи фур=ши маьсулотьои кишоварзц мусоидат намуда, мунтазам ба роьбарияти вазорат ахборот пешниьод намоянд.
 1. Раёсати молия ва муьосибц (Ыаюмов Х.) роьбарони корхонаю ташкилотьои тобеи вазорат вазифадор карда шаванд, кидар ьолатьои зарурц истифодаи маблащьои суратьисоби махсус ва барномаьои тасдиышуда, дар назди роьбарияти вазорат ьисобот дода, жамоварц ва истифодаи маблащьои махсусро мавриди таьлил ва зери назорати ыатъц ва натижаи онро мавриди муьокима ыарор диьанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.) дар ьамбастагц бо сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки барои беьтар ба роь мондани корьои саьроц, таъмини нашъунамои хуби зироатьо заминагузорц барои р=ёнидани ьосили фаровон ва рушди соьа, щизодиьц ва риояи агротехникаи парвариши киштзорьо тадбирьои мушаххас андешида, барои кишти такрорц омодагии ьамажониба бинанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки дар ьамкорц бо Вазорати мелиоратсия ва захираьои об, Кумитаи давлатии заминсозц ва геодезии Жумьурии Тожикистон жиьати маысаднок истифодабарии заминьои таъиноти кишоварзц, (хусусан заминьои гармхонаьои доимц), барои ижрои наыша-чорабиниьои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон аз 31.10.2009 №612 “Оид ба беьтар намудани ьолати мелиоративии заминьои обёришаванда” дар соли 2013 чораьо андешида, рафти истифодаи заминьои нав ва азхудкинии оньоро назорат намоянд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), КВД «Мубориза бар зидди малах» (Щаниев Ы.), Хадамоти назорати давлатии фитосанитарц ва карантини растаниьо (Мадаминов В.), МД “Муьофизати растаниьо ва химикунонии кишоварзц” (Муродов Ю.) ва сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки оид ба ташкили муборизаи зидди малах, пешгирии паьншавии он муборизаи зидди ьашаротьои зараррасон ва касалиьои зироатьои кишоварзц ва бощу токзори жумьурц ва эмин нигоь дошатани зироатьои кишоварзц чораьои мушаххас бинанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоят ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки барои муайян намудани ьосили интизории меваьои донакдор, зироатьои щалладона, аз он жумла тухмии он чораьои зарурц андешанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), МД муьофизати растаниьо ва химикунонии кишоварзц (Муродов Ю.) вазифадор карда шаванд, ки дар ьамбастагц бо сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон (Улфатов А.) жиьати ба кор андохтани озмоишгоььои биологц дар шаьри К=лоб ва Ыумсангири вилояти Хатлон чораж=и намоянд.
 1. Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.) дар якжоягц бо Асотсиатсияи тухмипарварони Тожикистон дар бораи гузаронидани семинар-машварати минтаыавц оид ба «Тухмипарварии зироатьои щалладонагц» чораьои зарурц андешад.
 1. Ба Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыц дастовардьои илмц (Дониёров Т.), Академияи илмьои кишоварзии Тожикистон (Аьмадов Ь.), МД “Комиссияи давлатии озмоиши навъи зироатьои кишоварзц ва муьофизати навъьо” (Давлатов С.), Бозрасии назорати давлатии тухмц (Раьимназаров Ш.) супорида шавад, ки баьодиьии навъьои нав ва ояндадори зироатьои кишоварзц гузаронида аз натижааш ба роьбарият ахборот манзур намоянд.
 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), Хадамоти назорати давлатии байторц (Амирбеков М.), МД “Трести чарогоьу мелиоративц” (Одинаев Ф.) вазифадор карда шаванд, ки жиьати гузаронидани чорабиниьои эмгузаронц бар зидди касалиьои чорво ва рондани чорво аз чарогоьи зимистона ба тобистона тадбирьои зарурц андешида, аз натижааш мунтазам ахборот пешниьод намоянд.
 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), КВД “Саноати паррандапарварии Тожикистон” (Назаров М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоят ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки барои барыарор ва беьтар намудани фаъолияти корхонаьои паррандапарварц чораьои зарурц андешида, парвариши мурщи г=штиро ба роь монанд.
 1. Ба Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыц дастовардьои илмц (Дониёров Т.) ва Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) супорида шавад, ки дар ьамкорц бо Кумитаи давлатии сармоягузорц ва идораи амволи давлатии Жумьурии Тожикистон ва ташкилотьои байналмиалц, аз жумла Ташкилоти озуыа ва кишоварзии СММ бо маысади баланд бардоштани савияи дониши хожагиьои деьыонц (фермерц) бо жалби сармояи дохилию хорижц дар соьаи кишоварзц семинарьои ом=зиши доир ба таьияи лоиьаьои сармоягузорц дар соьаи кишоварзц дар минтаыаьои жумьурц чораьои зарурц андешида, аз натижааш ьар семоьа ахборот манзур намоянд.
 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыц дастовардьои илмц (Дониёров Т.), Донишгоьи аграрии Тожикистон ба номи Шириншоь Шоьтемур (Изатулло Сатторц) вазифадор карда шаванд, ки барои тайёр намудани мутахассисони баландпоя ва бофарњанги кишоварзц жавобг= ба талаботи иытисодиёти бозоргонц чораьои зарурц андешанд.
 1. Ш=ъбаи сиёсати техники ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.), КВДЖ «Тожикагролизинг» (Хайридинов С.), КВД «Мадад» (Худойбердиев Х.) ва МД «Стансияи давлатии озмоишии мошиньои Тожикистон» (Раьимов Ь.) ворид ва дар истеьсолот жорц намудани техникаи муосири кишоварзц ва ыисмьои эьтиётии оньоро бо назардошти талабот ва дархости хожагиьои кишоварзии жумьурц ба роь монанд.
 1. Ш=ъбаи сиёсати техники ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.), Бозрасии назоратии давлатии техникаи кишоварзц (Ьомидов Ш.) вазифадор карда шаванд, ки назорати риояи ыоидаьои бехатарии зидди сухтор, техникаи бехатарц, ьолати техникии техникаву тажьизоти хожагию корхонаьо ва шахсони алоьидаро пурз=р намоянд.
 1. Назорати ижрои ыарори мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир Рустамов С.Ш. ва муовинони вазир Саидова Ж.С., Исроилов С.И., Ш=ъбаи сиёсати техники ва рушди инфраструктураи кишоварзц гузошта шавад.

Раиси мажлиси ьайати мушовара,Вазир Ы. Ыосимов
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница