Вазорати кишоварзии Жумьурии ТожикистонСкачать 96.18 Kb.
Дата06.06.2016
Размер96.18 Kb.
Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон
Ыарори

мажлиси ьайати мушовара


аз 17 июли соли 2013 №3/1 ш.Душанбе

Дар бораи жамъбасти натижаьои фаъолияти

Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон

дар шашмоьаи аввали соли 2013 ва вазифаьои

минбаъдаи кормандони соьа
Мажлиси ьайати мушовараи Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон масъалаи мазкурро шунида, муьокима карда, ыайд менамояд, ки кормандони соьа дар асоси супоришу дастурьои Президенти кишвар ва Ьукумати Жумьурии Тожикистон жиьати татбиыи сиёсати аграрц ва таъмини амнияти озуыаворц корьои назаррасро ижро намуданд.

Бо маысади амалигардонии Барномаи ислоьоти кишоварзц аз жониби вазорат дар мувофиыа бо вазорату идораьо Наышаи (матритсаи) диверсификатсияи соьаи кишоварзц, ки ыариб ьамаи паьлуьои соьаро дар бар мегирад таьия гардида, барои амалигардонии он ва даръёфти сармоягузориьои иловагц ба вазорату идораьои дахлдор, Шарикони Рушд, маыомотьои ижроияи маьаллии ьокимияти давлатц ва сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо барои корбарц ирсол карда шуд.

Дар баробари он бо маысади мутобиы намудани базаи ьуыуыии соьа тибыи талаботи иытисоди бозорц як ыатор санадьои меъёрию ьуыуыц дар таьрири нав ыабул гардида, ба баъзеи оньо тащйиру иловаьо ворид карда шуд.

Аз жумла, ыонуньои Жумьурии Тожикистон «Дар бораи кооперативьо» дар таьрири нав, «Дар бораи чарогоььо», «Дар бораи зотпарварц», «Дар бораи моьипарварц, моьигирц ва ьифзи захираьои моьц», «Дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Кодекси замин», «Дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи ипотека» ва щайраьо мебошад.

Дар доираи ислоьоти институтсионалии Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон лоиьаи ыарорьои Ьукумати Жумьурии Тожикистон « Дар бораи азнавташкилдиьии Муассисаи жумьуриявии зотпарварц, хушзоткунц, бордоркунии сунъц ва хариди фур=ши чорвои зотц» дар заминаи муттаьидкунии Муассисаи давлатии «Зотпарвар», Муассисаи жумьуриявии хушзоткунц ва бордоркунии сунъии чорво ва Корхонаи воьиди давлатии жумьуриявц оид ба воридот, захира ва фур=ши чорвои зотц, паррандаьо, моьц, занб=ри асал ва харг=ш «Дафтари зотпарварии Тожикистон», «Дар бораи барьамдиьии Корхонаи воьиди давлатии табъу нашри «Кишоварз» ва «Дар бораи барьамдиьии Корхонаи воьиди давлатии идораи р=зномаи «Табиат ва ьаёт» ва мажаллаи «Кишоварзц ва ьифзи табиат» дар мувофиыа бо вазорату идораьои дахлдор таьия гардида, ба баррасии Ьукумати Жумьурии Тожикистон пешниьод гардид.

Инчунин бо маысади таъмини ижрои банди 13 Наышаи кории Ьукумати Жумьурии Тожикистон лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи ьисоботи Вазири кишоварзии Жумьурии Тожикистон «Оид ба ижрои ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи Барномаи рушди соьаи моьипарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2009-2015», лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон «Дар бораи Барномаи рушди соьаи харг=шпарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2014-2018» ва лоиьаи ыарори Ьукумати Жумьурии Тожикистон дар бораи ворид намудани тащйиру иловаьо ба Кодекси ьуыуывайронкунии маъмурц дар Жумьурии Тожикистон дар мувофиыа бо вазорату идораьои дахлдор таьия гардида, ба баррасии Ьукумати Жумьурии Тожикистон пешниьод карда шуд.

Чораьои андешидашуда ба он мусоидат намуд, ки мажм=и маьсулоти умумии кишоварзц дар ьамаи шакльои хожагидорц ба 3845,5 миллион сомонц расонида шуд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта 12,1 фоиз зиёд буда, ин афзоиш дар соьаи растанипарварц 18,3 фоиз ва чорводорц 6,2 фоизро ташкил медиьад.

Дар ин давра истеьсоли щалла ба 479,2 ьазор тонна, картошка-185,7, сабзавот-282,6, полезц-100, мева-52,8 ва ангур-1,3 ьазор тонна, г=шт-57,7 ьазор тонна, шир-307,3 ьазор тонна, пашм-3,8 ьазор тонна, асал-461,1 тонна ва 147,5 млн. дона тухм расонида шуд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта мутаносибан аз 2,4 то 28,7 фоиз зиёд мебошад.

Чц тавре ки таьлильо нишон медиьанд дар сольои охир дар соьаи кишоварзии мамлакат болоравии мунтазами истеьсоли маьсулоти кишоварзц ба назар мерасад.

Бо маысади таъмини амнияти озуыавории мамлакат соли жорц мувофиыи маълумотьои оморц дар хожагиьои жамоавц ва деьыонц дар майдони 315473 гектар кишти щалла, аз он щаллаи тирамоьц-202856 гектар ва щаллаи баьорц-112617 гектар гузаронида шудааст, ки мутаносибан 108,7 ва 107,7 фоизи дурнаморо ташкил медиьад.

Ин нишондиьанда дар вилояти Сущд-102973 гектар, вилояти Хатлон-141881, ВМКБ-6155 ва дар ноьияьои тобеи жумьурц-64464 гектарро ташкил дода, мутаносибан ба 111,1, 105,8, 155,3 ва 106,5 фоизи дурнамо баробар мебошад.

Инчунин майдони кишти пахта дар майдони 191333 гектар, картошка-22366, сабзавот-22822, полезц-13374 ва зироатьои х=роки чорво-33092 гектарро ташкил дод, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта ба щайр аз пахта, полезц ва зироатьои х=роки чорво дигар маьсулот мутаносибан 1688 гектар ва 1221 гектар зиёд мебошад.

Дар давраи ьисоботц баьри самаранок ва оыилона истифода намудани ьар як важаб заминьои обц ва гирифтани на камтар ду ьосил аз як замин хожагиьои жамоавц ва деьыонии жумьурц баъд аз жамъоварии ьосил дар майдони 44230 гектар кишти такрории зироатьои кишоварзиро анжом доданд, ки нисбат ба ьамин давраи соли гузашта 6545 гектар зиёд буда, 55,1 фоизи дурнаморо ташкил медиьад. Аз майдони умумии кишти такрории щалла -22382 гектар, зироатьои техникц-973, картошка-88, сабзавот-3591, полезц-2055 ва зироатьои х=роки чорво-15141 гектарро ташкил намуда, нисбат ба ьамин давраи соли гузашта мутаносибан 15,7 фоиз, 26 фоиз, 6,8 баробар, 15,4 фоиз, 62,8 ва 14,7 фоиз зиёд мебошад.

Вазорат ва зерсохторьои он дар давраи ьисоботц тамоми чораьоро андешида истодаанд, ки сиёсати аграрии жумьурц, ижрои дастуру супоришьои протоколии Ьукумати Жумьурии Тожикистон амалц карда шавад. Мутаасифона ьастанд муаммоьое, ки ьалли худро наёфтаанд ва садди роьи пешрафти соьа гардидаанд, аз ыабили дастнорас будани сармояьои молиявц, ьолати бади мелиоративии баъзе ыитъаьои замин, нарасидани тухмии хушсифат, нокифоя таъмин будани хожагиьои кишоварзц бо чорвои зотц, норасоии нуриьои минералц, техникаи кишоварзц, ваксина, кадрьои соьаи кишоварзц ва дигар омильое мебошанд, ки ба рушди соьаи кишоварзц таъсири манфц мерасонанд.Мажлиси васеи ьайати мушовараи Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон ба маысади бартараф намудани камбудию норасоиьои мавжуда, дуруст ва самаранок ба роь мондану беьтар кардани корьои соьаи кишоварзц бо назардошти фикру мулоьиза, дархосту пешниьодьои аьли мажлис ыарор мекунад:


 1. Жамъбасти натижаьои фаъолияти Вазорати кишоварзии Жумьурии Тожикистон дар шашмоьаи аввали соли 2013 ва вазифаьои минбаъдаи кормандон соьа, ки дар пресс-релиз дарж карда шудааст, ба инобат гирифта шавад.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) раёсату ш=ъбаьои дастгоьи марказц ташкилотьои зертобеи вазорат, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо бо маысади ижро намудани дастуру супоришьои Президенти мамлакат ьангоми мулоыот бо аьли жамоатчигц Наышаи-чорабиниьои вазоратро тартиб дода, барои фаьмонидани моьияти суханрони тариыи вох=риву с=ьбатьо ба сокинони мамлакат чораьои таъхирнопазир андешида, аз натижааш ба роьбарияти вазорат мунтазам ьисобот пешниьод намоянд.
 1. Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати растанипарварц (Яьёх=жаев А.), Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), Раёсати робитаьои байналмиалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Дониёров Т.), Ш=ъбаи сиёсати техникц ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.), ташкилотьои зертобеи вазорат, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки дар даьаи дуюми моьи августи соли 2013 барои ташкил ва гузаронидани Конференсияи байналмиалалии сатьи баланд оид ба ьамкорц дар соьаи об дар ш. Душанбе чораьои таъхирнопазир андешанд.
 1. Раёсати молия ва муьосибот (Ыаюмов Х.) дар якжоягц бо раёсату ш=ъбаьои дастгоьи марказц ва ташкилотьои зертобеи вазорат оид ба воридот ва истифодаи маысадноки маблащьои махсуси бужетц таьлильо гузаронида, ба натижаи он таклифьои мушаххасро жиьати зиёд намудани маблащьои махсуси бужетц дар ташкилотьои зертобеи вазорат ва дар доираи ыонунгузории амалкунанда муттамарказонидани як ыисми ин маблащьо дар дастгоьи марказц ба роьбарияти вазорат пешниьод намояд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёх=жаев А.), Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=риасалпарварц (Мирзоев М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьо вазифадор карда шаванд, ки жамъоварии зироатьои кишоварзиро бо сифат ва дар сари ваыт анжом дода, истеьсоли онро мувофиыи ьосили интизории биологц таъмин намуда, барои кишти тирамоьц чораьои таъхирнопазир андешанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёх=жаев А.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо вазифадор карда шавад, ки дар м=ьлатьои муайянгардида кишти такрории зироатьоро ба анжом расонида, барои парвариши он чораьои зарурц андешанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёх=жаев А.), Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=риасалпарварц (Мирзоев М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо супорида шавад, ки дурнамои сохтори кишти зироатьои кишоварзиро барои соли 2014 мувофиыи шаьру ноьияьо то 1 сентябри соли 2013 пешниьод намоянд. 1. Раёсати растанипарварц (Яьёх=жаев А.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки барои гузаронидани ьосилмуайянкунии пахта, картошка ва сари ваыт жамъоварии он чораьои таъхирнопазир андешанд.
 1. Раёсати растанипарварц (Яьёхужаев А.), Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.), Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), Корхонаи воьиди давлатии занб=рпарварии «Асали Тожикистон» (Ьалимов М.), ташкилотьои зертобеи вазорат, сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки дар даьаи аввали моьи сентябри соли 2013 барои дар сатьи баланд баргузор намудани «Иди асал» ва «Сайри Харбуза» дар ш.Душанбе тадбирьои зарурц андешанд.
 1. Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.) ва Бозрасии назорати давлатии тухмц (Раьимназаров Ш.) вазифадор карда шаванд, ки амалц гардонидани «Тартиби сертификатсияи тухмц, додани сертификатьои тасдиыкунандаи навъ ва сифати тухмц»-ро таьти назорати доимц ыарор дода, ижрои онро таъмин намоянд.
 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=риасалпарварц (Мирзоев М.), Раёсати кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ыурбонов Б.), КВД «Моьии Тожикистон» (Щафуров А.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьои тобеи жумьурц барои такмили Барномаи рушди соьаи моьипарварц дар Жумьурии Тожикистон барои сольои 2009-2015, гузаронидани инвентаризасияи хожагиьои моьипарварц жиьати таъмини рушди ояндаи соьа чораьои зарурц андешида, барои тащйир додани шакли ташкилии КВД “Моьии Тожикистон” пешниьодьо манзур намоянд.
 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилояту шаьр ва ноьияьо тобеи жумьурц вазифадор карда шаванд, ки рафти омодагц ба давраи зимистонгузаронц ва жамъоварии х=роки чорво ва захираи онро таьти назорати жиддц ыарор дода, оид ба рафти жамъоварии х=роки чорво ьар даьр=за ба роьбарияти вазорат маълумоти фаврц пешниьод намоянд.
 1. Раёсати чорводорц, паррандапарварц, моьипарварц ва занб=рпарварц (Мирзоев М.), Хадамоти назорати давлатии байторц (Амирбеков М)., сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц барои м=ътадил нигоь доштани вазъи эпизоотии жумьурц нисбати касалиьои аз ьайвонот ба инсон гузаранда, хусусан касалии бущумдард ва эмгузаронц бар зидди касалии сироятии чорво чораьои мушаххас андешида, аз натижааш ба роьбарияти вазорат мунтазам ахборот пешниьод намоянд.
 1. Раёсати тухмипарварц ва дастовардьои селексионц (Бегижонов М.), Бозрасии назорати давлатии тухмц (Раьимназаров Ш.), КВД “Тухмии навъьои сабзавоти Тожикистон” ва арраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц жиьати заьролудкунц ва нигоьдории ьосили тухмии гандуми фонди бозгашти дар соли 2012 дода шударо таъмин намуда, барои дар кишти ьосили соли 2014 истифодаи он мусоидат намоянд.
 1. Раёсати робитаьои байналмилалц, илм ва татбиыи дастовардьои илмц (Сафаров Ш.), Раёсати кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ќурбонов Ю.) ва Донишгоьи аграрии Тожикистон ба номи Шириншоь Шоьтемур (Иззатулло Сатторц), сарраёсату раёсатьои кишоварзии вилоятьо ва шаьру ноьияьои жумьурц вазифадор карда шаванд, ки мутахассисони жавоне, ки тибыи роьхат ба ташкилотьои кишоварзц равона мегарданд барои бо кор таъмин намудан, баланд бардоштани савияи касбии оньо тадбирьои зарурц андешанд.
 1. Раёсати кадрц ва таъминоти ьуыуыц (Ыурбонов Ю.) ва Раёсати сиёсати аграрц ва мониторинги амнияти озуыаворц (Ыодиров А.) дар якжояги бо раёсату ш=ъбаьои дастгоьи марказц жиьати ба итмом расонидани лоиьаи Ыонуни Жумьурии Тожикистон “Дар бораи хожагиьои деьыонц (фермерц)” чораьои зарурц андешанд.
 1. Ба Шўъбаи сиёсати техникц ва рушди инфраструктураи кишоварзц (Соьибов А.), КВД “Мадад” (Худойбердиев Х.) ва КВДЖ “Тожикагролизинг” (Хайриддинов С.), супорида шавад, ки барои ба роь мондани ьамкориьо бо мамлакатьои дуру наздик жиьати рушди лизинги техникаи кишоварзц чораьои зарурц андешида, барои таъмини хожагиьои кишоварзц бо тухмипошаки даыиыи пахта, тажьизоти ьозиразамони коркарди тухмиьои зироатьои кишоварзц (тозакунц, заьролудкунц) мусоидат намоянд.
 1. Назорати ижрои ыарори мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир Рустамов С. ва муовинони вазир Саидова Ж., Исроилов С. ва Зеваршоев З. гузошта шавад.

Раиси мажлиси ьайати мушовара,Вазир Ы. Ыосимов
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница