Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


Національне господарство України: теорія та практика управліннястраница32/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Національне господарство України: теорія та практика управління


ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)

економічні

14.04.10Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти.

Нейронауки: теоретические и клинические аспекты.

Neuroscience theoretical and clinical aspects


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

10.02.10Нейрофізіологія.

Нейрофизиология.

Neurophysiology


Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця

біологічні,

медичні


30.03.11Нелинейные граничные задачи

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

фізико-математичні (диференціальні рівняння, математична фізика)

10.02.10Нелінійні коливання.

Нелинейные колебания.

Nonlinear oscillations


Інститут математики Національної академії наук України

фізико-математичні (математика)

10.02.10Неперервна професійна освіта: теорія і практика

Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка

психологічні,
педагогічні

14.10.09
18.11.09Ніжинська старовина

Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

історичні

26.01.11Нова тема

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Асоціація інженерів енергоефективних технологій України

технічні

14.10.09Нова парадигма

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

філософські, політичні, соціологічні

10.02.10Нова педагогічна думка

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Рівненський державний гуманітарний університет МОН Українипедагогічні

01.07.10Нова філологія

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

філологічні (мовознавство)

22.12.10Нове в економічній кібернетиці

Донецький національний університет МОН України

економічні

01.07.10Новий колегіум.

Новый коллегиум.New collegium

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

педагогічні

22.12.10Новини стоматології

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, ТОВ “Галдент” /ЛТД/

медичні

10.02.10Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Запорізький національний технічний університет МОН України

технічні (матеріалознавство, металознавство, машинознавство)

10.02.10


Нові сторінки історії Донбасу


Донецький національний університет МОН України

історичні

14.04.10Нові технології в будівництві

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, Академія будівництва України

технічні

01.07.10Нові технології навчання

ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

педагогічні

26.01.11Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління

ПВНЗ “ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління ”


технічні

27.05.09Новітня філологія

Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України

філологічні

01.07.10Ноосфера і цивілізація

Донецький національний технічний університет МОН України

філософські

14.10.09Обладнання та технології харчових виробництв.

Оборудование и технологии пищевых производствДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

технічні

14.10.09«Облік і фінанси»

«Учет и финансы», «Accounting and Finance»

(Облік і фінанси АПК)


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної

економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, Уманський національний університет садівництва,

ННЦ “ Інститут аграрної

економіки ” НААН України)


економічні

06.10.10

(зі змінами від 17.01.14 № 41)

Обработка материалов давленим

Донбаська державна машинобудівна академія МОН України

технічні

27.05.09Образ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

10.03.10Обрії

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

педагогічні

26.01.11Овочівництво і баштанництво

Національна академія аграрних наук України

сільськогосподарські

01.07.10Одеський медичний журнал

МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України

медичні,

біологічні, фармацевтичні27.05.09
31.05.11Одеські астрономічні публікації.

Odessa Astronomical PublicationsНауково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

фізико-математичні (астрономія)

23.02.11Онкологія.

ОнкологияНаціональна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, ТОВ “Моріон”

медичні

31.05.11Ономастичні науки

Λογος όνομαστικήДонецький національний університет,

Інститут української мови НАН України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ Українифілологічні (мовознавство)

22.12.10Опір матеріалів і теорія споруд

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні

10.02.10Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології

Вінницький національний технічний університет МОН України

технічні

10.02.10Оптимізація виробничих процесів

Севастопольський національний технічний університет МОН України

технічні

16.12.09Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка.

Optoelectronics and Semiconductor ТechniqueНаціональна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

технічні,

фізико-математичні (фізика)26.05.10Ортопедія, травматологія та протезування,

Ортопедия, травматология и протезированиеІнститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України

медичні

14.10.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Освіта та педагогічна наука

Education and Pedagogical Sciences

(Освіта Донбасу)


ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)педагогічні

14.10.09

(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

педагогічні

10.11.10Освіта і управління

ТОВ “ Редакція науково-практичного журналу “ Освіта і управління ” ( Академія наук вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут « Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»)

педагогічні,

психологічні, державне управління01.07.10
22.12.10Освіта на Луганщині

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

педагогічні

10.02.10Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

історичні

10.03.10Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови

Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

педагогічні, психологічні


30.03.11Освіта регіону

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

політичні, соціальні комунікації, психологічні

18.11.09

16.12.09
Основи та фундаменти

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні

06.10.10Офтальмологічний журнал

Офтальмологический журнал

Journal of Ophthalmology (Ukraine)

(Офтальмологический журнал.

Офтальмологічний журнал)


ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України (Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Товариство офтальмологів України,

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова)медичні

01.07.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Палеонтологічний збірник

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

геологічні

14.10.09Пам’ятки

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

історичні

18.11.09Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету

Рівненський державний гуманітарний університет МОН України

політичні

14.04.10Патологія

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Асоціація патологів України

медичні

14.10.09Педагогіка вищої та середньої школи

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький державний педагогічний університет МОН України)педагогічні

10.02.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»

педагогічні, психологічні

22.12.10Педагогіка і психологія професійної освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Національний університет

“ Львівська політехніка ”, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН Українипедагогічні, психологічні

06.10.10

10.11.10


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница