Одеса 2009 Odessa 2009страница26/40
Дата31.07.2016
Размер7.16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40

NTPA 002/1997-Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor si stabileste condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor:

  • Sunt stabilite valorile limită admisibile pentru indicatori fizici (1) şi chimici (22).

  • Alţi indicatori de calitate pe care trebuie să-i îndeplinească în secţiunea de control ape uzate care provin din anumite activităţi specifice pot fi stabiliţi pe bază de studii de specialitate

Restricţii privind evacuarea apelor uzate:

  • Sunt interzise 9 tipuri de impurificatori dar nu cu un grad atat de mare de toxicitate

Acceptul de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.
Rezultate si concluzii- calitatea apelor de suprafata din judetul Iasi

 • În anul 2006 prin reteaua de monitoring de supraveghere s-a urmarit starea calitativa a corpurilor de apa. In urma analizei calitative au rezultat urmatoarele:

Calitatea apelor de suprafata a fost în mare masura influentata de evacuarile de ape uzate ale principalelor localitati si folosinte situate în bazinul hidrografic Prut .

În b.h. Prut indicatorii fier si mangan reprezinta o încarcare de fond naturala, ceea ce determina valori ridicate ale acestor indicatori în sectiunile de control analizate. • Râul Prut prezinta o apa curata încadrata în clasa a II-a de calitate pe 94 % din lungimea sa din judetul Iasi.

Astfel, râul s-a încadrat în clasa a II-a de calitate de la intrarea în judetul Iasi pana la confluenta cu râul Jijia, pe o lungime de 121 km. De aici, pe o lungime de 13 km aval de confluenta cu Jijia, principalul afluent al sau, el trece în clasa a III-a de calitate , revenind apoi în clasa a II-a pe tronsonul av Prisecani- iesire jud. Iasi , pe o lungime de 80 km.

 • Râul Jijia de la intrare în judetul Iasi si pâna la cfl. cu r.Prut, se încadreaza în clasa a IV-a de calitate.

Pe acest tronson (88 km) se resimte influenta surselor de poluare cu evacuarea directa în Jijia dar si aportul de poluanti adus de principalii afluenti (Sitna, Miletin si Bahlui) cu un impact negativ asupra cursului sau mijlociu si inferior.

 • Râul Bahlui, este situat în clasa a III-a de calitate pe tronsonul av. Hârlau - loc.Podu Iloaiei (41 km), unde se resimte influenta localitatii Hârlau si Belcesti si surselor de poluare difuza. Pe tronsonul loc. Podu Iloaiei-cfl.pr.Nicolina apa râului trece în clasa a IV-a de calitate pe o lungime de 24 Km, pentru ca dupa evacuarile municipiului Iasi pâna la confluenta cu râul Jijia, apa râului Bahlui sa se deprecieze trecând în clasa a Va de calitate.

Principalele acumulari din judetul Iasi se prezinta, din punct de vedere calitativ dupa valoarea mediei anuale, astfel :

 • Acumularea Parcovaci, situata pe cursul superior al râului Bahlui, asigura alimentarea cu apa a orasului Hârlau. Apa acumularii s-a încadrat în clasa a II de calitate. Acumularea din punct de vedere a stadiului trofic se încadreaza în categoria ultraoligotrof.

 • Acumularea Tansa, de clasa a III-a, situata pe râul Bahlui, în aval de orasul Hârlau asigura alimentarea orasului Belcesti. În anul 2006 se constata o îmbunata_ire a caracteristicilor calitative. Acumularea se situeaza în categoria lacurilor ultraoligotrofe.

 • Acumularea Halceni, de clasa IV a de calitate, situata pe râul Miletin, asigura alimentarea cu apa a localitatii Vladeni. Acumularea se situeaza în categoria lacurilor oligotrofe


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 1. Metoda EPA nr. 410.1

 2. Metode standard pentru analiza apei şi a apelor reziduale, 1992

 3. NF T90-101, 2001

 4. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Council Directive 96/61/EC,

2003, http:/eippcb.jrc.es

 1. The Handbook of Environmental Chemistry, vol.1, part. F. Springer-Verlag, Berlin, 1992

 2. World Resources 1990 – 1991. A guide to the global environment

 3. Legislaţia română în domeniul protecţiei mediului, Anexa 3

 4. Antoniu R., Negulescu C., etc., Protecţia mediului înconjurător, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995

 5. Barow D. C., Environmental and Social Imapct Assessment, John Willey and Sons, New York, 1997

 6. Bertea A., Ape uzate – caracteristici şi epurare, Ed. Coda, Iaşi, 2001

C. E., Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

 1. C. E., Directiva Consiliului 96/61/EC din 24 sept. 1996 privind controlul integrat şi prevenirea poluării

 2. Dima M., Epurarea apelor uzate, Ed. Junimea, Iaşi, 1998

 3. Dima M., Neglei, V., Dima B, Badea C., Bazele epurării biologice a apelor uzate, Ed. TehnoPress, Iaşi, 2002

 4. ENWAP User Forum Report, Good practice in air and water management systems for

Europe, Telematics Apllications Programme 1994-1998

 1. Gavrilă L., Gavrilă D., Apele industriale. Surse - Caracteristici – Utilizări, Ed. Tehnica Info, Chişinău, 2002

 2. Haiduc, I., Chimia mediului ambiant–Controlul calităţii apei, Ed. Univ. „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1996

 3. Iancu P., Pienaru A., Canalizări şi epurarea apelor reziduale, Ed. Globus, Bucureşti, 1999

 4. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 5. Macoveanu M., Politici şi strategii de mediu, Ed. Ecozone, Iaşi, 2003

 6. Macoveanu M., Teodosiu C., Duca Gh., Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1997

 7. Mănescu S., Cucu M., Chimia sanitară a mediului, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994

 8. Metcalf & Eddy , Ingineria apelor uzate. Epurare, evacuare,reutilizare, Ed. a –III- a, Ed. McGraw-Hill, 1991

 9. Navarro A., Blanchard J.M., L’eau et l’environnement, INSA – Lyon, 1983

 10. Negulescu M., Antoniu R., etc., Protecţia calităţii apelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982

 11. Negulescu, M., Epurarea apelor uzate orăşeneşti, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1978

 12. Nistreanu V., Procese unitare pentru tratarea apelor, Ed. Agir, Bucureşti, 2001

27.Rojanschi V., Bran Fl., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1997

28.Tania Razvan – Educatia de Mediu - Curs BENA, Bucuresti, 2004 1. Directiva IPPC : http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm


STAREA CALITATII AERULUI IN JUDETUL IASI
Mihaela Marcela Palade, Cristian Belei*

Societatea Ornitologică Româna - Iaşi - România, *Addvances - Iaşi - RomâniaPrincipalii indicatori ai calitatii aerului sunt reprezentati :

  • Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si de amoniac

Acidifierea aerului este în principal produsa de emisiile si efectele sinergice a 3 poluanti, si anume: SO2 , NOx si NH3, care au impact îndeosebi asupra vegetatiei si a apelor de suprafata.Ca urmare a respectarii conditiilor de introducere pe piata a carburantilor cu continut redus de sulf, si utilizarii combustibilor mai curati, s-a înregistrat o scadere cu cca 28% a emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005.

Principalele surse de emisii de SO2 o constituie arderile de combustibil fosil din producerea de energie si industria de transformare la SC. CET SA-Iasi a carei contributie este de cca 84%. În anul 2006 SC. CET SA a utilizat combustibili mai curati ca pacura cu 0,98% sulf si huila cu 0,35% sulf.  • Emisii anuale de oxizi de azot.

Emisiile de NOx au scazut cu 40% fata de anul 2005, contributia emisiilor din transport (5432 t) reprezentând 69,6% iar cele din arderile în energetica si industrii de transformare (1144,11 t) 14,66%. Reglementarile de mediu referitoare la vehicule si combustibili au determinat reducerea poluarii pe unitatea de transport. Mentionam ca în industria energetica (CET IASI) din judetul Iasi au fost luate masuri de reducere a emisiilor de NOx prin montarea de arzatoare cu NOx redus.

  • Emisii anuale de amoniac.

Cantitatea cea mai mare de amoniac a rezultat din agricultura, cca 85% (5742,3 t), sursa reprezentând-o dejectiile de la cresterea animalelor si îngrasamintele chimice azotoase aplicate, iar din tratarea si depozitarea deseurilor au rezultat 687,85 t ( 10,6%).

  • Emisii anuale de compusi organici volatili nemetanicii

Principalele surse de emisie sunt instala_iile de ardere neindustriale, respectiv, arderea lemnului în în sobe, camine, masini de gatit, cu o contributie de 85,9%, transportul rutier si feroviar 7,2%, industria alimentara – producere de bauturi alcoolice si utilizarea solven_ilor.

  • Pulberi în suspensie PM10 si PM2,5

Pulberile în suspensie si sedimentabile constituie principalii poluanti din judetul Iasi, sursele fiind industria metalurgica, fabricarea produselor de ceramica prin ardere, industria energetica care utilizeaza combustibil fosil, transportul rutier, halde si depozite. Din inventarul de emisii a rezultat pentru anul 2006:

  • Emisii de metale grele - Sursele principale de poluare cu metale grele sunt procesele industriale, iar pentru plumb sunt gazele de esapament de la motoarele cu ardere interna.

  • Emisii de poluanti organici persistenti

În categaria POPs sunt incluse dioxine, furani, PCB, rezultati de la incinerarea deseurilor medicale. Din inventarul de emisii au rezultat 2,32g.
Calitatea aerului ambiental

In anul 2005 în cadrul Proiectului PHARE RO 2002 “Îmbunatatirea retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului” au fost amplasate cinci statii de monitorizare automata, care au functionat continuu în 2006 dupa cum urmeaza:


Statia IASI 1 – Pod de Piatra – statie de trafic

Poluanti monitorizati: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb (din PM10), PM10 sau 2,5 automat (light scattering), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

Statia IASI 2 – Decebal - Cantemir – statie de fond urban

Poluanti monitoriza_i: SO2, NO, NO2, NOx, Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, Oxilen,

Etilbenzen, m, p – xilen (on line), parametrii meteorologici (directie si viteza vînt, temperatura, presiune, radiatie solara, umiditate relativa).

Statia IASI 3 – Oancea - Tatarasi – statie de tip industrial

Poluanti monitorizati: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 sau 2,5 automat (light scattering).

Statia IASI 4 – Copou - Sadoveanu – statie de fond regional

Poluanti monitorizati: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, Pb (din PM10), PM10, parametrii meteorologici (directie si viteza vînt, temperatura, presiune, radiatie solara, umiditate relativa, precipitatii).Statia IASI 5 – Tomesti – statie suburbana

Poluanti monitorizati: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb (din PM10), BTX pe tuburi de absorbte.

Statiile sunt functionale din data de 18.11.2005, iar datele înregistrate sunt puse la

dispozitia publicului prin doua panori de informare, respectiv exterior amplasat în B-dul Tudor Vladimirescu – parcare Supermarket Iulis Mall si interior amplasat la Primaria Municipiului Iasi.

MATERIALE SI METODE

STAS 12574-1987 - Domeniu de aplicare


 • Stabileşte concentraţiile maxime admisibile (CMA) ale unor substanţe în aerul atmosferic din zonele protejate

Þ Prelevarea probelor se realizează conform STAS 10331-1975.

STAS 10943-1977,STAS 11331-1979,STAS 11332-1979,STAS 10812-1976,STAS 10916-1977,STAS 10329-1975,STAS 11184-1975,STAS 11027-1977,STAS 10814-1976,STAS 11104-1978,STAS 10813-1976Probele au fost realizate pentru acid clorhidric,acroleina, aldehide,amoniac, clor, NO2, SO2, fenol,funingine,hidrogen sulfurat,pulberi in suspensie.
TIPURI DE STATII DE MONITORIZARE A AERULUI IN ROMANIA


 • statii de tip trafic

 • statii de tip industrial

 • statii de tip fond urban

 • statii de tip fond suburban

 • statii de tip regional

 • statii de tip EMEP


Statii de tip trafic

 • evalueaza influenta traficului asupra calitatii aerului. Raza ariei reprezentativitate este de 10-100m, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5);

Statii de tip industrial

 • care evalueaza influenta traficului asupra calitatii aerului, raza ariei de reprezentativitate este de 100m-1km, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiata solara, umiditate relativa, precipitatii;

Statii de tip fond urban

 • Statii de tip fond urban care evalueaza influenta "asezarilor urmane" asupra calitatii aerului, raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5)si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiata solara, umiditate relativa, precipitatii);

Statii de tip fond suburban

 • care evalueaza influenta "asezarilor urmane" asupra calitatii aerului,raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5)si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiata solara, umiditate relativa, precipitatii);

Statii de tip regional

 • - este statie de referinta pentru evaluarea calitatii aerului, raza ariei de reprezentativitate este de 200-500km, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5)si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiata solara, umiditate relativa, precipitatii);

Statii de tip EMEP

 • monitorizeaza si evalueaza poluarea aerului in context transfrontier la lunga distanta, sunt amplasate in zona montana la medie altitudine: Fundata, Semenic si Poiana Stampei, poluantii monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compusi organici volatili (COV) si pulberi in suspensie (PM10 si PM2,5)si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiata solara, umiditate relativa, precipitatii).


LEGISLAŢIE PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN ROMÂNIA

Scop:


 • reducerea emisiilor poluante de gaze toxice în special a celor care conduc la schimbări climatice

 • reducerea emisiilor poluante prin îmbunătăţiri tehnologice

 • monitorizarea emisiilor de gaze

Probleme existente

 • poluare cu gaze toxice (SO2, NO2, CO, CO2, NH3), particule în suspensie (cu Pb, SiO2, azbest), COV

 • ploi acide

 • reducerea stratului de ozon

 • efectul de seră

Masuri obligatorii

 • încadrarea emisiilor în limitele Ordinului nr. 462/1993

 • declararea emisiilor

 • supravegherea sistematică a emisiilor de gaze

 • înlocuirea tehnologiilor poluante şi/sau montarea de sisteme de depoluare a emisiilor

Masuri viitoare

 • prevenirea poluării cu azbest şi COV

 • elaborarea standardelor de combustibili

 • elaborarea de acte normative privind poluarea produsă de surse mobile.


Rezultate si concluzii -calitatea aerului in judetul Iasi

 • 1. Ca urmare a respectarii conditiilor de introducere pe piata a carburantilor cu continut redus de sulf, si utilizarii combustibilor mai curati, s-a înregistrat o scadere cu cca 28% a emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005

 • 2. Principalele surse de emisii de SO2 o constituie arderile de combustibil fosil din producerea de energie si industra de transformare la SC. CET SA a carei contributie este de cca 84%. În anul 2006 SC. CET SA a utilzat combustibili mai curati, ca pacura cu 0,98% sulf si huila cu 0,35% sulf, ceea ce se regaseste si în valorile masurate în statile de monitorizare, concentratia medie zilnica fiind de cca 10 ori mai mica decât valoarea limita.

 • 3. Emisiile de NOx au scazut cu 40% fata de anul 2005, contributia emisiilor din transport (5432 t) reprezentând 69,6% iat cele din arderile în energetica si industrii de transformare (1144,11 t) 14,66%. Reglementarile de mediu referitoare la vehicule si combustibili au determinat reducerea poluarii pe unitatea de transport. Mentionam ca în industria energetica (CET IASI) din judetul Iasi au fost luate masuri de reducere a emisiilor de NOx prin montarea de arzatoare cu NOx redus.

 • 4. Emisiile de amoniac din agricultura reprezinta cca 85% (5742,3 t) din emisia totala de amoniac, sursa reprezentând-o dejectiile de la cresterea animalelor si îngrasamintele chimice azotoase aplicate. Din tratarea si depozitarea deseurilor au rezultat 687,85 t (10,6%)..

 • 5. Pulberile în suspensie si sedimentabile constituie principalii poluanti din judetul Iasi, sursele fiind industria metalurgica, fabricarea produselor de ceramica prin ardere,

industria energetica care utilizeaza combustibil fosil, transportul rutier, halde si depozite.

Din inventarul de emisii a rezultat pentru anul 2006 o crestere a cantitatti de PM10. Aglomerarea Iasi este poluata cu pulberi, frecventa de depasire a valorii limita fiind 58% în statia de trafic si cca 35% în statia industriala. • 6. În aglomerarea Iasi ozonul se masoara în sta_iile: de fond regional (Copou- Sadoveanu), de fond suburban (Tomesti) si industriala (Oancea Tatatasi). Varia_ia anuala indica valori mai crescute vara iar concenta_iile sunt corelate cu temperatura, umiditatea si radiatia solara. În OM 592/ 2002, care transpune legislatia europeana în domeniu sunt prevazute valori tinta pentru anul 2010 privitor la protectia sanatatii umane de 120 μg/mc ca valoare maxima a mediilor pe 8 ore.

 • 7. Valorile medii orare masurate în aglomerarea Iasi nu au depasit pragul de informare de 180 μg/mc sau de cel de alerta de 240 μg/mc.

 • 8. Concentratia poluantilor gazosi în aer este situata sub VL prevazuta în legislatie, neânregistrându-se nici o depasire.

 • 9. Emisiile totale de gaze cu efect de sera, raspunzatoare de schimbarile climatice, au scazut cu 14%, comparativ cu anul 2005.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Council Directive 96/61/EC,2003, http:/eippcb.jrc.es

2 The Handbook of Environmental Chemistry, vol.1, part. F. Springer-Verlag, Berlin,

1992


3. World Ressources 1990 – 1991. A guide to the global environment

4. Legislaţia română în domeniul protecţiei mediului, Anexa 3

5. Antoniu R., Negulescu C., etc., Protecţia mediului înconjurător, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995

6. Barow D. C., Environmental and Social Imapct Assessment, John Willey and Sons, New York, 1997

7. C. E., Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

8 C. E., Directiva Consiliului 96/61/EC din 24 sept. 1996 privind controlul integrat şi prevenirea poluării

9. Haiduc, I., Chimia mediului ambiant–Controlul calităţii apei, Ed. Univ. „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1996

10. Macoveanu M., Politici şi strategii de mediu, Ed. Ecozone, Iaşi, 2003

11. Mănescu S., Cucu M., Chimia sanitară a mediului, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994

12. Palmer, J.P., Evaluarea impactului asupra mediului, Manual prezentat de IMC

Consulting Ltd. la Seminarul de evaluare a impactului asupra mediului, Bucureşti, 2001

13. Rojanschi V., Bran Fl., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1997

14. Rojanschi V., Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra mediului, Bucuresti, 2007

15. Stumm W., Morgan J., Aquatic Chemistry, Wiley Interscrence, New York, 1981

16. Zaharia C., Legislaţia privind protecţia mediului, Ed. Politehnium, Iaşi, 2008

Directiva IPPC : http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htmВОДА БЕЗ МИНЕРАЛОВ - ЯД ИЛИ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ?
Н.В. Панченко, О.М. Матвеев

ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»

г. Тирасполь, MD-3300, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,

тел. (+373 533) 7-15-17, тел. /факс 7-05-36, E-mail:tirases@ mail.ru


Известно, что рассматриваемый обратноосмотический метод очистки воды позволяет эффективно удалять из воды такие опасные загрязнения, как тяжелые металлы, хлорированные органические соединения, пестициды и продукты их деструкции. Уже неоспоримы тот факт, что обратноосмотические мембраны являются труднопреодолимым барьером для микроорганизмов. Помимо этого, в процессе прохождения водопроводной воды через СОВ происходит значительное улучшение органолептических показателей: цветности, вкуса, запаха и мутности.

Одновременно, в исходной воде существенным образом уменьшается концентрация всех макроионов, что выражается снижением минерализации воды. Однако, даже при всей очевидности эффективной работы СОВ, у некоторых людей все-таки остаются сомнения в целесообразности такой полноты очистки воды. По сути, можно сказать следующее: низкая минерализация воды, полученной на СОВ, стабильно остается одним из основных, проблемных вопросов.

Дело в том, что среди части потребителей по-прежнему достаточно широко
распространенно устойчивое мнение о том, что некоторую часть важнейших
микроэлементов, необходимых для нормального развития, человеческий организм
получает именно с питьевой водой.

Другим доводом противников употребления воды, свободной от минералов, является тезис, что регулярное употребление такой воды приводит не только к резкому уменьшению поступления микроэлементов, но и к вымыванию их из организма человека. По этим причинам в данной статье главной задачей будет поиск ответа, является ли верной подобная концепция.

Чтобы разобраться в этой проблеме, мы постараемся ответить на следующие вопросы:

1. Какое количество микроэлементов, и в какой форме необходимо для обеспечения условий нормальной жизнедеятельности человека?

2. Экспресс-анализ мировой практики использования слабоминерализованной воды в качестве питьевой.
1. Роль воды в организме является огромной, особенно - в обмене веществ, так как ни один процесс не смог бы осуществляться без воды. Кроме того, вода и в количественном отношении является самым важным компонентом организма человека. В связанном и свободном виде она составляет около 70 процентов общей массы человека. Содержание воды в организме человека зависит от возраста и массы тела. Чем моложе организм, тем больше содержание воды.

Вода является универсальным растворителем. Это означает, что в организме могут находиться в форме раствора все необходимые субстанции для поддержания жизненных функций. С участием водной среды происходят химические и физико-химические реакции, связанные с переносом веществ и энергии в организме.

Само собой разумеется, что внесение чистой воды в организм является предпосылкой для нормального функционирования организма и хорошего здоровья человека.

Сколько воды необходимо человеку в течение суток? Для поддержания жизненных функций и хорошего здоровья необходимо, чтобы взрослый здоровый человек ежедневно вносил в свой организм от 2 до 3 литров воды при умеренно соленой пище и легкой работе.

Из-за недостаточности воды в организме угрозе подвергается равновесие процесса адсорбции, и перехода воды и жидкости из лимфы в кровеносные сосуды. Это вызывает появление чувства жажды. Чувство жажды является ответной реакцией организма на угрозу обезвоживания или дегидратации. Связанная с жаждой перестройка является совершенным рефлекторно-защитным механизмом, предупреждающим о необходимости поддержания нормального равновесия жидкости в организме, которое нарушается при ее потере вследствие выделения и испарения. Из всех текущих человеческих потребностей жажда должна удовлетворяться в первую очередь.

Общеизвестно, что человек может выдержать гораздо дольше без пиши, чем без воды. При нехватке пищи, организм может выжить от 6 до 9 недель, при условии, что человек будет пить воду. В этот период исчерпываются запасы жира и около 40 % белков. Без воды организм может выдержать всего лишь несколько дней.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для химических элементов, имеющих ключевое значение в обеспечении нормальной жизнедеятельности человека, установлены пороговые дозы суточной потребности.

Другими словами, если в организм человека, по тем или иным причинам, не будет


стабильно поступать установленное количество указанных элементов, то в этом организме
будут развиваться соответствующие болезни.

Ниже, в таблице 1, приводится материальный баланс, в котором сравниваются


ежедневные потребности человека в микроэлементах; гипотетическая вода, которая могла
бы стать источником этих микроэлементов; и продукты питания, из которых человек
реально получает микроэлементы.

Анализ данных таблицы №1 позволяет нам сделать вывод: питьевая вода не может служить полноценным надежным источником жизненно важных микроэлементов. При этом следует учесть и то, что элементы, содержащиеся в воде, не будут впоследствии полноценно усвоены организмом человека.

Так, например, можно приготовить раствор соли и железа, и ради научного эксперимента выпить его. Анализ крови после этого опыта будет свидетельствовать лишь о том, что концентрация железа в крови осталась на прежнем уровне, т.е. эксперимент не удался. При этом будет повышаться выведение железа через экскременты. В тоже время, регулярное употребление качественного яблочного сока помогает преодолевать некоторые виды анемий, связанных с дефицитом железа в организме.

Причиной этого является природа химической связи между элементом и органической молекулой. Ведь для того, чтобы происходило быстрое усвоение микроэлементов, они должны быть представлены в виде соединений, имеющих органическую основу. Но хорошо известно: элементы в обычной воде - всего лишь смесь, в основном, различных неорганических солей, присутствующих в неорганической материи. Человеческий организм обладает очень ограниченной способностью образовывать соединения, имеющие органическую основу с минералами. Питьевая вода никогда не была и не является главным поставщиком в организм необходимых микроэлементов, точно так же, как она не является поставщиком ни белков, ни витаминов, ни углеводов. Только органическая пища, растительного и животного происхождения может служить надежным источником поступления необходимых минералов в организм человека, о чем наглядно говорит последняя колонка в табл. 1.
Таблица 1.Суточные нормы потребления микроэлементов и источники их поступления

в организм человека

Элемент

Суточная потребность, мг

Концент­рация в

воде, мг/лТребуемое количество воды для получения 100% дозы, литр

Теорети­чески возможный% получения химических элементов из питьевой воды

Продукты питания

Навеска продукта, обеспечи­вающая 100% поступ­ление дозы

Кальций

800

70

11


19,0

Сыр

Брынза

Петрушка

Творог

Курага

Фасоль

Молоко

80

145

326

500

500

533

667

Фосфор

1200

0,05

2400

0,1

Грибы

Фасоль

Сыр

Овсяная крупа

Печень

Рыба

Говядина

Хлеб ржаной

198

296

240
343

375

480

638

760

Магний500


15


1020,0Арбуз

Орехи

Гречневая крупа

Овсяная крупа

Горох

Кукуруза

Хлеб пшеничный

Сыр

223

250
250
431

467

467
562

1000

Калий

2000

200

1,0
Курага

Фасоль

Морская капуста

Капуста

Горох Арахис

Картофель

Редька

Помидоры

Свекла

116

182
206

230

273

352

560

690

695

720

Натрий

5000

30

167

1,2

Соль

Сыр

Брынза

Капуста

Огурец соленый

Хлеб ржаной

Креветки

Морская каупуста

Камбала

12,9

263

312

537
556

820

926
960

2500

Хлор

2000

250

8

25,0

Соль

Хлеб ржаной

Хлеб пшеничный Рыба

Яйцо

Молоко

Печень говяжья

Простокваша

Овсяная крупа

3,35

204
242

1212

1282

1818
2000

2040
2500

Медь

2


0,01


200

1,0

Печень говяжья

Печень свиная

Горох

Гречка

Фасоль

Геркулес

Баранина

Хлеб ржаной


52,6
66,7

267

312

417

444

840

910

Йод

0,1

0,01

10

20,0

Морская капуста

Печень трески

Хек

Минтай

Треска Креветки

Морская рыба


10
12.5

62.5

67

74 91

200
333

Железо

10

0,1

100

2,0

Белый гриб

Печень свиная

Горох

Гречка

Фасоль

Язык говяжий

Шпинат

Айва

Абрикос

Петрушка

29
50

147

150

170
244

286

333

500

526

Фтор

2

0,5

4

50,0

Скумбрия

Минтай

Орехи

Морская рыба

143

286

292
465

Каталог: files
files -> Чисть I. История. Введение: Предмет философии науки Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм
files -> Занятие № Философская проза Ж.=П. Сартра и А. Камю. Философские истоки литературы экзистенциализма
files -> -
files -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
files -> Эрнст Гомбрих История искусства москва 1998
files -> Питер москва Санкт-Петарбург -нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев- харьков • Минск 2003 ббк 88. 1(0)
files -> Антиискусство как социальное явлеНИе
files -> Издательство
files -> Список иностранных песен
files -> Репертуар группы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница