Одеса 2009 Odessa 2009страница20/40
Дата31.07.2016
Размер7.16 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40

Заключение

Биоиндикация загрязнения водоёмов упрощенным методом Айзека Уолтона показала, что качество воды в реке Днестр вблизи населённых пунктов Вадул-луй-Водэ, Кошница, Балабанешты и озёр сектора Рышкановка (г. Кишинёв) - удовлетворительное (итоговый индекс равен 12-14), а в реке Бык вблизи ул. Крутой г. Кишинёва - плохое (итоговый индекс равен 4). Биоиндикация загрязнения водоёмов по состоянию популяции ряски малой (Lemna minor L.) показала, что степень загрязнения озёр сектора Рышкановка и ручья, впадающего в Днестр вблизи посёлка Вадул-луй-Водэ, равняется 3 баллам, что соответствует умеренному загрязнению.


Таблица 1. Результаты биоиндикации загрязнения некоторых водоёмов Молдовы

по состоянию популяции ряски малой (Lemna minor L.), 9-11 августа 2009 г.

Название водоёма

Число

расте-нийОбщее число щитков

Число

щитков / число растенийЧисло щитков с повреждениями

% щитков с повреждениями в общем числе щитков

Степень загрязнения

Водоёма


Озёра сектора Рышкановка

города Кишинёва700

700

1,7

249

21,03

3 - умеренно загрязнённая

Ручей, впадающий в Днестр вблизи посёлка Вадул-луй-Водэ

500

823

1,6

201

24,42

3 - умеренно загрязнённая


Литература

 1. Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice. – Chisinău: Continental Grup, 2007. – 136 с.

 2. Яковлева А.В. Лабораторные и практические занятия по биологии. Общая биология: 9 кл. – М.: Владос, 2003. -80 с.

 3. Растения. Луговые, прибрежные, водные, солончаковые. Кишинёв: Штиинца, 1988. – 276 с.

 4. Шарапановская Т.Д. Экологические проблемы Среднего Днестра. – Кишинёв: Центр. Типогр., 1999. – 87с.екологічний менеджмент на транскордонному рівні

(на прикладі річки Дністер)
К.О. Костецька

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України


Згідно Конвенції ЕЕК ООН з охорони та використанню транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992), транскордонні води – це будь-які поверхневі або підземні води, які позначають, пересікають кордони між двома або більш державами або розташовані на таких кордонах; у тих випадках, коли трансграничні води впадають безпосередньо в морі, межі таких трансграничних вод обмежуються прямою лінією, що пересікає їх гирло між крапками, розташованими на лінії малої води на їх берегах.

Водогосподарський комплекс України формувався без урахування еколого-економічних наслідків. Річка Дністер являє собою транскордонну водну систему. Основними забруднювачами Дністра є підприємства нафтохімічної, нафтодобувної, целюлозно-паперової промисловості та комунального господарств. До Дністра 90% забруднень надходить по його притоках – річках Тисмениця, Нічлава, Серет, Бистриця, Свіча. Водогосподарська освоєність басейну складає 18%, водними ресурсами Дністра забезпечується близько 4,5% загальних потреб України у прісний воді.

Водоресурсне значення басейну Дністра полягає у тому, що він протікає в межах 7 областей і є джерелом водозабезпечення багатьох міст України – Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Одеси, Каменця-Подольського, Білгород-Дністровського та інших.

В останні 15 років спостерігається стійке збільшення втрат води при транспортуванні, їх питома вага у безповоротному водоспоживанні становить 35%, що сприяє активізації процесів підтоплення. В пониззі Дністра якість води не відповідає чинним стандартам, що ускладнює водопостачання м. Одеси, Іллічівська. Існуючий комплекс очисних споруд на березі Дністра та режими їх експлуатації не спроможні гарантувати безпеку річкової води для водопостачання за токсикологічними показниками.

Експрес аналіз води з річки Дністер в районі моста Розвадів (Львівська область) виявив розчинений кисень у кількості 0,3 мг/л при нормі 6 мг/л (і вище), крім того, спостерігається перевищення нітритів (2,2 ГДК), згідно з рибогосподарськими нормами водокористування, температура води становить 20,4 градуси за Цельсієм. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області.

Виявлено забруднення річки Дністер амонієм сольовим (1,7 ГДК) в районі моста Розвадів та річки Стрв'яж – село Луки – (1,17 ГДК). Проте річка Дністер на території Самбора та Старого Самбора, річка Яблунька – Старий Самбір – не забруднена сполуками амонію сольового. Нітрити в річках басейну Дністра містяться в межах норми. Зафіксовано забруднення завислими речовинами річки Дністер в районі моста Розвадів, річки Дністер на території Самбора та річки Стрв'яж на території с. Луки [1].

Транскордонне співробітництво в галузі управління водними ресурсами віднесено до пріоритетних напрямків державної політики України і розглядається як один із найважливіших чинників сталого розвитку суспільства. Загальнодержавна програма розвитку водного господарства (Закон України від 17 січня 2002 року № 2988-III), передбачає реалізацію державної політики, спрямованої на запобігання зростанню антропогенного впливу на довкілля, забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захист водних ресурсів від забруднення та виснаження, раціональне використання водних ресурсів, створення передумов сталого функціонування екосистем у басейнах річок України, запобігання шкідливій дії води і ліквідація наслідків такої дії. Головними складовими цього процесу є:


 • створення умов для здійснення дієвої політики, розробка стратегії і законодавства в цілях стійкого розвитку водних екосистем;

 • організація інституційної структури для виконання політичних рішень, стратегій і законодавства;

 • розробка інструментів управління для правильного функціонування суспільних інститутів.

Міжнародне співробітництво як на рівні державних, так і громадських організацій є однією з умов успішності дій та заходів по захисту річки Дністер. Наприклад, фінансова допомога Канади «Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну Дніпра)» складала понад 5 млн. доларів [2].

Особливу увагу необхідно приділити розробленню та поетапній реалізації дієвого економічного механізму регулювання транскордонних водних відносин. Щодо плати за використання та забруднення водних ресурсів, то вона повинна забезпечити їх охорону та відтворення, а також стати головним джерелом фінансування водоохоронних заходів, реконструкції і підтримання в належному стані водогосподарських об'єктів та заходів щодо запобігання шкідливій дії вод. Такий механізм повинен включати наступні моменти: • розробка інноваційних механізмів реалізації транскордонних і регіональних екологічних програм;

 • залучення коштів за рахунок фондів екологічного страхування, екологічних і інших банків;

 • підвищення рівня використання власних коштів підприємств на природоохоронні заходи;

 • упровадження системи пільгових екологічних інвестиційних кредитів;

 • розвиток платних послуг і робіт водоохоронного призначення;

 • впровадження міжрегіональних компенсаційних платежів;

 • лімітування, квотування водокористування.

Критерієм ефективності транскордонного співробітництва з цього приводу можуть стати прогнозні показники програми еколого-економічного розвитку річки Дністер. До таких показників можна віднести витрати коштів державного бюджету на утримання водогосподарських об'єктів, збільшення обсягів залучення інвестицій, впровадження нових очисних технологій. У процесі структурної перебудови потрібно віддавати перевагу проектам, спрямованим на модернізацію виробництва з метою зниження рівня його водоємності і питомих скидів забруднених стоків на одиницю продукції, та проектам випуску екологічно чистої продукції, прогресивного технологічного устаткування, використання якого дає відчутний екологічний ефект [3].

Актуальність вдосконалення економічного механізму транскордонної співпраці випливає з того, що доходи від підприємницької діяльності у водному секторі мають монополістичну основу, тому вкладення капіталу у цю сферу є надзвичайно вигідним. Тому важливе місце в оптимізації діяльності належить об’єктивності у визначенні витрат підприємства на реалізацію заходів щодо запобігання забруднення водного басейну.


Література

 1. Експрес аналіз води з річки Дністер / за матеріалами КуПол // [Електрониий ресурс] – адреса сторінки: http://www.dnister.net/periodika/provedeno-ekspres-analiz-vodi-z-richki-dnister.html

 2. Герасимчук З.В. Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності [Монографія] / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексюк. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 226 с.

 3. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво [Монографія] / Н. Мікула. – Львів: ІРД НАН України, 2004. - 395 с.РАЗВИТИЕ МОЛДАВСКО-УКРАИНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР
Т. Кутонова3, Н. Закорчевна4, Б. Либерт5, Н. Денисов6
Вопросы управления трансграничным бассейном реки Днестр, например, взаимное своевременное информирование, взаимовыгодная договоренность об использовании вод, финансирование, реагирование на чрезвычайные ситуации, приходится решать на различных уровнях: законодательном, финансовом, просветительском. Интегрированный подход к управлению водными ресурсами также предполагает, например, наличие долгосрочного видения будущего речного бассейна, межсекторальное сотрудничество, предоставление возможности вовлечения всех заинтересованных сторон (органов власти и неправительственных структур, бизнеса) в процесс принятия решений.

В данной статье авторы7 бы хотели рассмотреть возможность развития обновленной формы сотрудничества между Республикой Молдовой и Украиной в совместном управлении и, надеемся, устойчивом развитии бассейна реки Днестр.


1. Существующая законодательная и институциональная база

В 1994 году было подписано Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Украины о совместном использовании и охране пограничных вод (далее по тексту – Соглашение 1994 г.). Соглашение распространяется на пограничные воды, которыми являются «участки рек и других поверхностных водотоков, по которым проходит Государственная граница между Договаривающимися Сторонами; а также поверхностные и подземные воды в местах, где их пересекает государственная граница». Документ устанавливает ряд обязанностей сторон относительно, главным образом, водохозяйственного использования пограничных вод, и предусматривает создание института Уполномоченных, а также организационный механизм сотрудничества в форме ежегодных и внеочередных заседаний Уполномоченных. На сегодняшний день, с момента подписания Соглашения было проведено 12 совещаний Уполномоченных по его реализации. Само Соглашение 1994 г. было дополнено пятью регламентами:
 1. Регламент украинско-молдавского сотрудничества по защите от наводнений на пограничных водотоках и внутренних водах (2006);

 2. Регламент украинско-молдавского сотрудничества по водно-экологическому мониторингу и контролю качества вод (2006);

 3. Регламент о мероприятиях, предпринимаемых при опасных и чрезвычайных загрязнениях пограничных рек, которых невозможно избежать (2006);

 4. Регламент по обеспечению участия заинтересованных лиц в деятельности института Уполномоченных в рамках Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Украины о совместном использовании и охране пограничных вод (2007);

 5. Регламент украинско-молдавского сотрудничества по управлению совместным веб-сайтом бассейна реки Днестр (2007).

В рамках института Уполномоченных созданы и работают четыре совместные молдавско-украинские рабочие группы:
 1. по управлению водными ресурсами бассейна реки Днестр;

 2. по водно-экологическом мониторингу и качеству вод;

 3. по управлению водными ресурсами реки Дунай и Придунайских озер; и

 4. по сохранению биологического разнообразия.

Консультации с молдавской стороной и согласование схемы весеннего экологического попуска проводится ежегодно на территории Украины.

Таким образом, в рамках Соглашения 1994 г. достигнуто много положительных результатов, институт Уполномоченных работает над рядом важных вопросов и принимает по ним решения. Несмотря на то, что в последние годы институт Уполномоченных демонстрирует открытость своей деятельности, и в будущем привлечение других заинтересованных ведомств должно быть более активным.

Через 10 лет после вступления в силу Соглашения 1994 г., в 2004 г., был проведен экспертный анализ этого документа. Заключение анализа было таково, что содержание и форма данного документа не отвечают принятым в современной международно-правовой практике стандартам и критериям. Например, в документе не упоминаются такие общепризнанные правовые принципы и концептуальные основы управления водными ресурсами, как разумное и справедливое использование трансграничных вод, принцип принятия предупредительных мер, «загрязнитель платит», экосистемный подход, бассейновый принцип управления8, отсутствуют проработанные процедуры уведомления и консультаций при планировании деятельности, способной вызвать трансграничное воздействие, слабо проработан институциональный механизм сотрудничества и процедуры урегулирования возможных разногласий9. Ключевой рекомендацией анализа было - совершенствование существующей нормативно-правовой базы. Важными руководящими документами для такой работы и, соответственно, развития двустороннего сотрудничества, являются Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, (Водная Конвенция) и Водная Рамочная Директива ЕС, а также ряд других международных документов, ратифицированных обеими странами.


2. Проект нового бассейнового Днестровского Соглашения

и институционально-организационная структура

Принимая во внимание вышеупомянутую рекомендацию, был разработан проект «Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр». Проект Соглашения определяет следующие задачи направления сотрудничества:
 1. развитие устойчивого водопользования, базирующегося на долгосрочной охране водных ресурсов;

 2. существенное снижение уровня загрязнения вод бассейна реки Днестр и Чёрного моря;

 3. предотвращение деградации и восстановление экосистем, а также сохранение биоразнообразия в бассейне;

 4. использование, охрана и управление биологическими ресурсами бассейна на принципах устойчивого развития;

 5. предотвращение и уменьшение последствий наводнений, паводков, засух и иного вредного влияния вод.

Несмотря на определенную инерцию в продвижении проекта документа с технического на политический уровень, в данный момент государства работают над его согласованием с заинтересованным органам центральной исполнительной власти.

Для эффективного внедрения требований нового бассейнового Днестровского Соглашения предложено образование совместной Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр. В международной практике в подобные Комиссии могут быть делегированы представители, как различных государственных структур, так и неправительственного сектора. Комиссия создает рабочие органы и привлекает к работе экспертов, принимает правила и процедуры, регулирующие порядок её деятельности, и проводит свои заседания не реже одного раза в год.

Поддержка в развитии совместной Комиссии может быть предоставлена Бассейновым Советом Днестра, основанным в Украине в декабре 2008 г. Основными заданиями совместной Комиссии будут содействие в обеспечении интегрированного управления водными ресурсами бассейна на основе «Плана управления речным бассейном реки Днестр»; рассмотрение и оценка социально-экономических проблем и тенденций развития водопользования бассейна реки Днестр; определение направлений и стратегии управления водными ресурсами, и достижение устойчивого экологического состояния бассейна; содействие разработке и реализации международных программ и проектов.

Ключевую роль в работе Комиссии должен играть постоянно действующий Секретариат. Круг полномочий, порядок работы и порядок назначения должностных лиц Секретариата определяется правилами процедуры Секретариата, которые будут приняты Комиссией. Функции Секретариата могут, например, включать административную поддержку, выполнение решений Комиссии, обмен информацией, поддержание связи, подготовку встреч Комиссии, Сторон, координацию и поддержку рабочих групп, ведение финансовой документации и т.д. Секретариат состоит из граждан обеих договаривающихся сторон.

Существующие совместные молдавско-украинские рабочие группы являются прототипом для рабочих групп, которые будут функционировать в рамках Комиссии. Целесообразным представляется создание группы по управлению информацией и географической информационной системе (ГИС). Для решения более конкретных проблем в строго определенном временном промежутке возможно создание и других целевых групп. Это будет актуально, например, при работе над созданием совместного «Плана управления речным бассейном реки Днестр».Форумы заинтересованных сторон могут проводиться на ежегодной основе, по примеру ежегодных конференций, посвященных проблемам бассейна реки Днестр, которые проводят неправительственные организации. Первые конференции состоялись в Кишиневе в 1998 и 1999 гг. Третья такая конференция была организована в 2004 г. и, по мере возможности, на регулярной основе проводились на территории Молдовы, либо Украины. Конференция 2008 г. собрала 168 участников из 111 организаций и 6 стран. Обязательный участник таких форумов – совместная Комиссия, а одна из тем для обсуждения - работа Комиссии.

При подготовке к подписанию нового бассейнового Днестровского Соглашения необходимо будет определить отношения между Соглашением 1994 г. и новым документом. Первый вариант предполагает, что новое бассейновое Соглашение заменит Соглашение 1994 г., а второй вариант - сосуществование обоих документов. В последнем случае, Водная Конвенция ЕЭК ООН требует, чтобы оба совместных органа координировали свою деятельность, с тем, чтобы способствовать укреплению мер по предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного воздействия в рамках водосбора, в котором они действуют10.


3. Актуальные направления двустороннего сотрудничества

Как существующие направления работы института Уполномоченных (управление водными ресурсами, водно-экологический мониторинг и качество вод, сохранение биоразнообразия, согласование попусков), так и развивающиеся (см. ниже), представляют широкое поле для двустороннего сотрудничества. Ожидается, что подписание и внедрение нового бассейнового Днестровского Соглашения позволит более эффективно решать ряд существующих проблем бассейна.

Важным для Молдовы и Украины является решение проблемы качества воды и питьевого водоснабжения. Первыми шагами в обоих государствах должно стать внедрение сопоставимых стандартов качества поверхностных вод. Эксперты из Молдовы подготовили предложения по внедрению новой системы качества поверхностных вод, которая сопоставима с соответствующей системой ЕС и является существенным вкладом на пути гармонизации национального законодательства с европейским. В Украине также анализируется возможность применения такого подхода для украинских водных объектов. Предварительные результаты подтверждают возможность и необходимость внедрения европейских стандартов в национальное нормативно-правовое поле в ближайшее время.

После прохождения катастрофического паводка летом 2008 г., в т.ч. - в бассейне реки Днестр, Кабмин Украины утвердил «Комплексную программу противопаводковой защиты в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет по Черновицкой области на период 2009-2015 гг. и на период 2016-2025 гг.» и начал финансирование ее мероприятий. В дальнейшем Украина нуждается в поддержке по созданию автоматизированной сети наблюдения за уровнями воды в бассейне. Внедрение Директивы2007/60/EC «Об оценке и управлении рисками паводков» в политику и практику обоих государств может способствовать существенному улучшению существующей ситуации. Постоянное информирование, сотрудничество и координация действий обеих стран по предпринимаемым мерам и планам по управлению паводками должно стать постоянно совершенствующейся практикой ответственных структур.

Система раннего оповещения – другой компонент, по которому государствам необходимо сотрудничать. Результаты и рекомендации проекта «Трансграничный менеджмент риска в бассейне реки Днестр» постепенно внедряются в обоих государствах. В рамках проекта проведена инвентаризация потенциально опасной промышленной деятельности в бассейне реки Днестр, созданы контрольные списки (инструмент по предупреждению аварий и планированию мер безопасности на предприятиях), разработан Международный план предупреждения и оповещения об опасности в аварийных ситуациях в бассейне реки Днестр, создана постоянная рабочая группа «ДЕГАС», а также системы предупреждения и уведомления при аварийных загрязнениях водных объектов в бассейне реки Днестр.

Совместными усилиями необходимо также усилить работу по охране биоразнообразия и, в частности, рыбных запасов, особенно в регионе Нижнего Днестра. Главной задачей институционального характера должно стать объединение усилий рабочей группы экспертов Молдовы и Украины для обсуждения вопросов по использованию и охране водных живых ресурсов в приграничных водоемах и института Уполномоченных. Заданиями такой группы являются, например:
 • создание модели оптимальных попусков Новоднестровского гидрокомплекса с учетом потребностей экосистем среднего и нижнего Днестра;

 • унификация и обмен статистическими данными по рыбным запасам и рыболовству; лимиты и объемы вылова;

 • мониторинг биоразнообразия, гидробиологических и ихтиологических показателей;

 • создание бассейновой Красной Книги;

 • оценка состояния и эффективности функционирования нерестилищ на украинских и молдавских участках реки Днестр;

 • оценка влияния любительского рыболовства и браконьерства;

 • пропаганда охраны биоразнообразия.

Стороны Соглашения также поддерживают и проводят общественно-просветительские и образовательные мероприятия. Такие мероприятия варьируют от публикации статей, подготовки печатных информационных материалов и уроков, до конференций, бассейновых конкурсов творчества, фестивалей, летних школ, агитационных бригад и медиа-туров. Это позволяет как всем заинтересованным сторонам, так и широким слоям населения, быть хорошо проинформированными и принимать участие в прозрачном планировании и принятии решений.

Одним из актуальных развивающихся направлений двустороннего сотрудничества является работа над созданием «Информационной системы управления бассейном реки Днестр», цель которой - создание механизма сбора, обработки и распространения информации; а также совместных и согласованных баз данных геоинформационной системы (ГИС) на национальном и международном уровнях. В создание ГИС вовлечены (и такое сотрудничество должно быть сохранено в будущем) представители водохозяйственных структур, гидрометслужб, санитарно-эпидемиологических служб, научных учреждений.

По предложению обеих Сторон, существует возможность тестирования «Руководства по адаптации управления водными ресурсами к изменению климата» на примере бассейна реки Днестр. Это позволит в дальнейшем решать конкретные проблемы в бассейне, связанные с глобальными изменениями климата и проявляющиеся в виде катастрофических паводков, длительных засух и снижения качества вод.

Эффективная реализация вышеперечисленных направлений зависит от успешности вовлечения в этот процесс Приднестровского региона Республики Молдова.


Каталог: files
files -> Чисть I. История. Введение: Предмет философии науки Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм
files -> Занятие № Философская проза Ж.=П. Сартра и А. Камю. Философские истоки литературы экзистенциализма
files -> -
files -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
files -> Эрнст Гомбрих История искусства москва 1998
files -> Питер москва Санкт-Петарбург -нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев- харьков • Минск 2003 ббк 88. 1(0)
files -> Антиискусство как социальное явлеНИе
files -> Издательство
files -> Список иностранных песен
files -> Репертуар группы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница