Одеса 2009 Odessa 2009страница1/40
Дата31.07.2016
Размер7.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Національна академія наук України

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень

Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів

Одеське обласне виробниче управління по водному господарству

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Одеський державний екологічний університет

Міжнародна асоціація «Жінки Європи за спільне майбутнє»

Чорноморський жіночий клуб
National Academy of Sciences of Ukraine

Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research

Dniester-Prutsk River Basin Department of Water Resources Management

Odessa Regional Water Management Department

Odessa Regional State Department of Environmental Protection

Odessa State Ecological University

Women in Europe for a Common Future (WECF)

Black Sea Women’s Club


Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер
Матеріали Міжнародної конференції

Одеса, 30 вересня -1 жовтня 2009


Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления

реки Днестр
Материалы Международной конференции

Одесса, 30 сентября - 1 октября 2009
Transboundary River Basin Management and International Cooperation for Healthy Dniester River
Proceedings of the International Conference

Odessa, September 30 - October 1, 2009

Одеса - 2009

Odessa - 2009
УДК 504.4.06: 556.53
Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер// Матеріали Міжнародної конференції. Одеса, 30 вересня -1 жовтня 2009. Одеса: Чорноморський жіночий клуб.

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції «Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер», що відображають теоретико- методологічні засади досліджень із забезпечення сталого розвитку, екологічної безпеки та транскордонної співпраці , застосування екосистемних підходів та інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер.


Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления реки Днестр//Материалы Международной конференции. Одесса, 30 сентября-1 октября 2009г. Одесса: Черноморский женский клуб

Сборник содержит материалы научно-практической конференции «Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления реки Днестр», которые отображают теоретико-методологические основы исследований по обеспечению устойчивого развития, экологической безопасности и трансграничного сотрудничества, использование экосистемных подходов и интегрированного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр.


Transboundary river basin management and international cooperation for healthy Dniester River // Proceedings of the International Conference. Odessa, September 30 -October 1, 2009. Odessa: Black Sea Women’s Club

The proceedings of the conference «Transboundary river basin management and international cooperation for healthy Dniester River» are displaying theoretical-methodological basis of researches of providing sustainable development, ecological safety and trasboundary cooperation, using of ecosystem approaches and integrated management by water resources of the Dniester river basin.


Рецензенти:

Хлобистов Е.В. д.е.н., професор, зав. відділом Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

Грановська Л.М. д.е.н., професор, зав. кафедри Херсонського державного аграрного університету
Редакційна колегія:

Харічков С.К. д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Галушкіна Т.П. д.е.н., професор, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Степанов В. М. д.е.н., професор, зав. відділом Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Зубкова О.І. д.б.н., професор, зав. лабораторії Інституту зоології АН Молдови

Хумарова І.І. к.е.н., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Тромбицький І.Д. к.б.н., виконавчий директор міжнародної екологічної асоціації охоронців ріки Дністер «Eco-TIRAS»

Рекомендовано до друку Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниМатеріали друкуються в авторській редакції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Буркинський Б.В.,д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України - Голова оргкомітету конференції

Харічков С.К., д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України - Заступник голови оргкомітету

Галушкіна Т.П., д.е.н., професор, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Тромбицький І.Д., к.б.н., виконавчий директор міжнародної екологічної асоціації охоронців ріки Дністер «Eco-TIRAS»

Миченко Л.О., заступник начальника Одеського обласного виробничого управління по водному господарству

Тонієвич О.М.,начальник Дністровсько-прутського басейнового управління водних ресурсів

Чорна Т.Г., керівник регіонального центру розповсюдження екологічних знань

Любарський І.Є., начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Карпенко О.О., зав. відділу економіки природокористування Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Рубель О.Е.,к.е.н. зав. відділом Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Саша Габизон, Виконавчий директор Міжнародної організації „Жінки Європи за спільне майбутнє”(Голландія)

Слесаренок С.Ф., голова громадської організації Чорноморський жіночий клуб/МАМА-86-Одеса

Савченко В.В., проектний менеджер громадської організації Чорноморський жіночий клуб

Привітання учасникам

Науково-практичної конференції

«МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ І УПРАВЛІННЯ

ТРАНСКОРДОННИМ БАСЕЙНОМ

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ РІЧКИ ДНІСТЕР »

(м. Одеса, 30 Вересня-1 Жовтня 2009р.)


Шановні учасники конференції!
Тема управління транскордонним басейном річки Дністер для її оздоровлення є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення.

Раціональне управління водними ресурсами є завдання загальносвітового масштабу, яке декларується Рамковою водною директивою, Протоколом по воді та здоров’ю та іншими міжнародними документами з метою поліпшення якості води, здоров’я її споживачів та стану екосистем. Особлива увага має бути приділена транскордонному співробітництву по р. Дністер та ролі, яку мають відігравати наукові установи та громадськість України і Молдови в формуванні водної політики в цьому басейні.

Для здійснення цієї стратегії необхідні не лише капіталовкладення, а й відповідні партнерські ініціативи в напрямі більш ефективного використання водних ресурсів. В якості трьох основних компонентів діяльності у цьому напрямі необхідно виділити оцінку екологічного стану, механізмів управління та напрямів співробітництва в вирішенні спільних проблем.

Вочевидь настала нагальна потреба в зміні існуючої парадигми управління водними ресурсами в басейні річки Дністер. Особливо посиленої уваги вимагають питання транскордонної співпраці задля забезпечення сталого розвитку, екологічної безпеки, застосування екосистемних підходів та інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер.

З урахуванням вищенаведених переваг щодо управління водоресурсним комплексом басейну річки Дністер, необхідно визначити, що відсутність цілісного міжнародного підходу до розв’язання існуючих проблем водогосподарської галузі, значна кількість програм, обмеженість у фінансуванні, управлінська розмежованість виконавців, а в багатьох випадках – відсутність єдиного підходу до екологозбалансованого водокористування створюють сприятливі умови для неефективного та нецільового використання інвестиційних коштів на охорону водогосподарських систем в транскордонному контексті.

Я впевнений, що учасники конференції висловлять своє бачення на перспективу та визначать стратегічні вектори щодо забезпечення сталого розвитку та інтегрованого управління транскордонним басейном річки Дністер.


З повагою,
Академік НАН України,

Заслужений діяч науки і техніки України Б.В. Буркинський
СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

СТР.

Оценка воздействия на почвенный покров аварии на газопроводе вблизи Тирасполя. Е.А. Аникеев, Н.П. Пара, И.Н.Шеларь
ЧЕРНЫЙ ПЕСОК (O ДОБЫЧЕ ПЕСКА И ГРАВИЯ ИЗ РУСЛА ДНЕСТРА).

Н. Барбиер, Л. Ершов
ASSESSMENT OF THE DIRECT N2O EMISSIONS FROM APPLIED ORGANIC NITROGEN FERTILISERS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA WITHIN 1990-2005 TIME SERIES. Ion Bacean, Lilia Ţăranu
Екологізація земельної політики на прибережних територіях. Н.О. Ботвіна
MOLDOVAN Network of Rural Volunteering Centers for Water ISSUES. P. Botnaru
Проблемы регуляции численности бездомных собак в Приднестровье. И. Вакс, О. Сивачук, И. Плагова
The Need for Sustainable and Ecological Sanitation in Europe. Why do we need resource oriented sanitation systems? Claudia Wendland, Ralf Otterpohl
Стратегія відновлення природоресурсного потенціалу в зоні Кучурганського водосховища. Т. Галушкіна

Оцінка тенденцій рекреаційного природокористування в прибережній смузі Азово-Чорноморського регіону

Т. Галушкіна, І. Полякова, С. Фурса
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРАВИХ ПРИТОКІВ ДНІСТРА. М. Гопцій, Є. Гопченко
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМУМЫ СКЛОНОВОГО ПРИТОКА В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ПРИТОКАХ ДНЕСТРА. Е. Гопченко, В. Овчарук, Бин Салим Фуад Фараг Салем
Екологічна сертифікація як напрям покращення стану навколишнього середовища. Є.Г. Гордійчук
Еколого-економічні проблеми водних ресурсів.

Л.М. Грановська
Проблемы финансово-экономического управления процессами загрязнения Черного моря речным стоком Днестра. Е.Н. Громова, Е.Л. Гетьман, Е.В. Косовская
ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА В ЗОНІ ВПЛИВУ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НОВООДЕСЬКА–АРЦИЗ. Л. Гулейкова, Л. Шевцова
Моніторинг забруднення іонами важких металів гідротопів басейну верхів'я Дністра. Р. Гураль

САМЫЙ МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК МОЛДОВЫ. Роман Гуцу

Development of EU WFD compliant information system

for Carpathian rivers in Ukraine: A proposal

А. Demydenko, M. Zheleznyak

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА НА ДНЕСТРЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Ершов Л.А., Шакиров Р.И.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НЕПРИДАТНИМИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДАМИ. Жемба А.І.

Местонахождение ископаемой фауны близ с. Карагаш.

Д. Захаров

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНЕСТРА

В ПРЕДЕЛАХ МОЛДОВЫ, 2008-2009 ГОДЫ. Е. Зубкова, Н. Багрин,

Н. Зубкова, З. Богонин, О. Мунжиу, Н. Бородин, Л. Билецки, Л. Лебеденко
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАЗВИТИи экологической ИНФРАСТРУКТУРЫ в бассейне р. Днестр.

Л.В. Иванченкова
Социально-экологические проблемы населённых пунктов Кучурганского водохранилища. И. Игнатьев, Л. Ершов, Р. Шакиров, В. Фокша, С. Ахрамеева, Е. Игнатьева
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: новые подходы в условиях неопределенности. О. Казанцева
РОЛЬ ЗОНАЛЬНЫХ И АЗОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ ГЕОЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. И. Капитальчук, Б. Кочуров
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ДНЕСТР

В РАЙОНЕ БЕНДЕР ЗА ПЕРИОД 1984-2008 гг. И. Капитальчук, Д. Кирста, Л. Ершов, А. Вашкевич, М. Капитальчук, Т. Тышкевич, Л. Колумбина
СОДЕРЖАНИЕ Zn, Cu, Cd В ПОЧВАХ ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. М. Капитальчук
Проблеми екологічної безпеки водних екосистем

О. Карпенко
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ ДНЕСТРОВСКОЙ УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛЭП. Г. Карпова
ОСОБЕННОСТИ ОРЕХА ЧЕРНОГО И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ. Н. Кичук
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗДНЕГО ГОЛОЦЕНА –

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В НИЖНЕМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В.М. Кишлярук
ПРЕСНОВОЛНЫЕ МОЛЛЮСКИ ИЗ ПОЙМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

И КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ. В. Кишлярук, А. Чепалыга
Оценка качества вод водных объектов Нижнего Днестра.

Н. Ковалева, В. Мединец, С. Снигирев, Н. Дерезюк
РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА В ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ТРУДНОДЕГРАДИРУЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Ольга Ковалева
Экологические проблемы, связанные с трансграничным использованием природных ресурсов бассейна Нижнего Днестра. Л. Колумбина
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА. О. Конарева, В. Медінець, Н. Ковальова, І. Солтис
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА КАК ФОРМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И РЕКИ. А. Корзюков, Г.П. Пеклина
БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОДОЁМОВ МЕТОДОМ АЙЗЕКА УОЛТОНА И ПО СОСТОЯНИЮ ПОПУЛЯЦИИ РЯСКИ МАЛОЙ (LEMNA MINOR L.). О. Корольчук, М. Скляренко, С. Ботнарь
екологічний менеджмент на транскордонному рівні (на прикладі річки Дністер). К.О. Костецька
РАЗВИТИЕ МОЛДАВСКО-УКРАИНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПО БАССЕЙНУ РЕКИ ДНЕСТР. Т. Кутонова, Н. Закорчевна, Б. Либерт,

Н. Денисов
расширение географических границ экологическому образованию. Е. Кухарук, Т. Пуя
Водоохоронна політика України. 6 І.Є. Любарський
Якість води як передумова забезпечення продовольчої безпеки регіону. І. Макарова, О. Ліпанова
Напрями раціонального використання та охорони водних ресурсів в контексті просторового розвитку.

А.М. Максімов
Оценка изменения агроклиматических ресурсов на территории Одесской области. И. Мангул
РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ИЗМЕНЕНИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА СРЕДНЕМ ДНЕСТРЕ. О.Манторов
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЗАДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР. О.В. Мартинюк
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ БИОЭНЕРГЕТИЧЕС-КИХ ЕДИНИЦАХ. Н. Марунич
investigations in THE framework of fp7 ENVIROGRDIDS@Black Sea catchment project

V. Medinets, A. Lehmann
Природоохоронна акція «Річка Кучурганджерело життя». Л.О. Міченко, С.I. Захарченко
Природоохоронна акція «Збережімо Дністер»

/до Всесвітнього дня води – 22 березня/. Л.О. Міченко, О.М.Лисенко
Влияние загрязнителей городской реки Бык на экологическиепроблемы бассейна Днестра.

В. Могылдя, К. Бульмага, Е. Кухарук, В. Стратулат, Е. Щудлова
Захист території від підтоплення в стратегії соціально-економіного розвитку херсонської області до 2015року.

В.В. Морозов, В.І. Пічура, О.В. Морозов
АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. О.С. Морозова
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗООНОЗОВ

У РЫБ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. А. Мошу, О. Стругуля
The biodiversity of freshwater mollusc of Moldova in places with different degree of anthropogenic activity.

О. Munjiu
Преобразование реки Драгиште - обеспеченное будущее для молодого поколения коммуны Бурлэнешть. Г. Мустяца
STAREA CALITATII APEI IN JUDETUL IASI. Mihaela Marcela Palade, Cristian Belei
STAREA CALITATII AERULUI IN JUDETUL IASI. Mihaela Marcela Palade, Cristian Belei
Вода без минералов – яд или эликсир молодости?

Н. Панченко, О. Матвеев
Use of the Buffer Capacity Theory for the evaluation of long-standing Effects in Natural decrease and inherent Chemical Remediation of Metals in Contaminated Groundwater. I. Povar
Охраняемые сосудистые растения бассейна Днестра

в Одесской области. Е. Попова
PHOSPHORUS FORMS FOR RIVER DNIESTER. L. Postolachi
БИОРАЗНООБРАЗИE ФАУНЫ СРЕДНЕГО УЧАСТКА БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР. В. Пурчик, О. Гольски, Т. Плешка

ДЕРЖАВА У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ.

С.І. Рассадникова

РЕСУРСИ ПОНИЗЗЯ ДНІСТРА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕЖАХ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. М. Роженко

Длиннохвостая книповичия – Knipowitschia longecaudata (Kessler) новый вид бычковых (Gobiidae), найденный в бассейне реки Днестр. В. Романеску
RÎURILE MICI, CARE ASTĂZI POT FI SALVATE! Oleg Rotari
Институционализация эконологических подходов к управлению водными ресурсами Днестра. О. Рубель

дамба автотрассы маяки-паланка – трансграничная экологическая проблема для дельты днестра. И. Русев

краткая история создания Нижнеднестровского национального природного парка. И. Русев, И. Щеголев
ПЕРЕНОСЧИКИ некоторых арбовирусных инфекций В ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА. И. Русев, В. Закусило, Т. Закусило

последствия реализации Проекта Укрэнерго “ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз” через Нижнеднестровский национальный природный парк. И. Русев
Public participation in transboundary Water management in the EU external border areas; case study of Lake Peipsi/Chudskoe. М. Säre
Case study: Prospects involving schools in developing Water Safety Plans for small-scale water supply systems.

Margriet Samwel

Трансграничное сотрудничество в бассейне Днестра – в пользу здравоохранения. Т. Синяева
Інтегрований менеджмент як основний чинник

сталого розвитку прибережних та прирічкових територій

С.Ф. Слесаренок
Катастрофічні наслідки липневого паводку 2008 року

зумовлені тривалим нехтуванням принципами сталого розвитку. О. Степаненко
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ДЕПРЕССИИ ВНОВЬ РАЗВИВАЕТСЯ ИЛЬМОВЫЙ ЛИСТОЕД Galerucella luteola Mull.

А. Тимуш, В. Держанский
ОБРАЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ. И. Тромбицкий и Т. Синяева
Створення місцевих екологічних мереж як складової екомережі України - реальний шлях до покращення екологічної ситуації в регіоні. Т. Турченяк
phytoplankton structure and water quality in the middle sector of the dniester river. L. Ungureanu
SITUAŢIA RESURSELOR ACVATICE DIN RAIONUL FĂLEŞTI, MOLDOVA. Damian Furdui
Природний капітал: проблеми власності та ренти.

С.К. Харічков
Причини, особливості та напрями подолання

економічної кризи. Є.В. Хлобистов, Л.В. Жарова
Морфометрична структура популяцій Helix pomatia L. Прут-Дністровського межиріччя та прилеглих територій Буковини (кластерний аналіз). Л. М. Хлус, В. К. Ракочий


Экологическое планирование в реализации государственной экологической политики на трансграничном уровне. Н.И. Хумарова
ТРАНСГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ РЕКИ ДНЕСТР ПО АНТРОПОГЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. А.Г. Чеботарёва, Т.В. Чеботарёва
РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ ЛЕСОСТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ДНЕСТРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Г. Шабанова, В. Гендов, Т. Изверская
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИХТИОФАУНУ РЕКИ ДНЕСТР

(нижний бьеф Дубоссарской ГЭС). Т. Шарапановская
ОЦІНКА ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НОВООДЕСЬКА–АРЦИЗ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ ПОНИЗЗЯ ДНІСТРА. Л. Шевцова
ФІТОФІЛЬНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА ТА ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ. Л. Шевцова, О. Цибульський
Экологические последствия ружейной охоты в дельте Днестра. И. Щеголев, С. Щеголев

МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ДНЕСТР-2009» А. Петров
12

15


17

22

23

24

33


37

39


41


45


50


52

54

56


60

63

66


69


74


75


77


82


83


89


96

102


109
112


114


117

121


126


131

136

139

142


146

149

152

154
160
161

163

164


166


170

173


174

175

180


183

185

187

189

190


194

198

200

205

209


215

219

224

228

230

231


234


237
238

245
251

256


259

264

268


271


275


276

284


288


292


296


301
303

305

307
310


312


313


318


323

329

332
337


Каталог: files
files -> Чисть I. История. Введение: Предмет философии науки Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм
files -> Занятие № Философская проза Ж.=П. Сартра и А. Камю. Философские истоки литературы экзистенциализма
files -> -
files -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
files -> Эрнст Гомбрих История искусства москва 1998
files -> Питер москва Санкт-Петарбург -нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев- харьков • Минск 2003 ббк 88. 1(0)
files -> Антиискусство как социальное явлеНИе
files -> Издательство
files -> Список иностранных песен
files -> Репертуар группы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница