Ndt days 2013”/“Дни на безразрушителния контрол 2013”


НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХСкачать 462.37 Kb.
страница3/4
Дата06.06.2016
Размер462.37 Kb.
1   2   3   4

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХ

доц. д-р Адамьян Ю.Э., инж. Белов А.А., инж. Вырва Е.А., инж. Грешнивиков К.В., доц. д-р Жабко Г.П.,

проф. д.т.н.Кривошеев С.И., инж. Колодкин И.С., доц. д-р Свечников Е.Л., проф. д.т.н. Таджибаев А.И.+, проф. д.т.н.Титков В.В.
СПбГПУ, лаборатория высоковольтных импульсных технологий, Санкт-Петербург, Россия, ksi.mgd@gmail.com

+ ПЭИПК, Санкт-Петербург, Россия, rector@peipk.spb.ru

142-145

35ALTERNATIVE METHODS OF NON-DESTRUCTIVE TESTING OF AIRCRAFT STRUCTURES
АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА АВИАЦИОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Доц. д-р инж. Асенов Св. М.

Технически университет – София, филиал Пловдив, България146-149

36МЕТОДИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА САМОЛЕТ МИГ-29
NON-DESTRUCTIVE METHODS OF CONSTRUCTION OF THE MIG-29
Маг. инж. Загорски Н. П., маг. инж. Чожгова А. Н.,

Технически университет – София, филиал Пловдив, България150-152

37INSPECTION OF PIPES USING LOW FREQUENCY GUIDED WAVES
КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНыХ УЛЬТРАЗВУКОВыХ ВОЛН
M. Eng. Mirchev Y.N., M. Eng. Alexiev A.R., Institute of Mechanics- BAS (Bulgaria),

M. Eng. Shekero A.L., E. O. PATON electric welding institute (Ukraine),

Assoc. Prof. D-r Bukharov S., M. Eng. Yakimovich N., V. A. Belyi Metal Polymer Research Institute of NAS(Belarus)

153-157

38POLYMER COMPOSITE MATERIALS USED FOR THE REPAIR OF MAIN PIPELINES via COMPOSITE SLEEVE TECHNOLOGY (SURVEY)
Полимерные композиционные материалы для ремонта магистральных трубопроводов по композитно-муфтовой технологии (обзор)
Bukharov S., Yakimovich N., V. A. Belyi Metal Polymer Research Institute of NASB (Belarus),

Alexiev Al., Mirchev Y., Institute of Mechanics- BAS (Bulgaria),

Machanovskiy E., Riga Technical University (Latvia)

158-161

39ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОМИШЛЕН ВОДОПРОВОД СЛЕД 30 ГОДИШЕН СРОК

НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ASSESSMENT OF INDUSTRIAL WATERPIPE AFTER 30 YEARS SERVICE LIFE
Доц. д-р Калчевска К.Хр., Проф. д-р Баровски Н.Д.

162-166

40ВЛИЯНИЕ НА АНИЗОТРОПИЯТА НА МАТЕРИАЛА ВЪРХУ собствените моди НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ при оценка на тяхното качество
Effect of material anisotropy to natural modes OF MACHINE ELEMENTS for their quality assessment
доц.д-р инж. Коларов И.А.

катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”,Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”– София, България


167-171

41Acoustic resonance STUDY OF railway Wheels
АКУСТИКО-РЕЗОНАНСО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОДОВО КОЛЕЛО МОНОБЛОК ОТ П.Ж.П.С.
доц.д-р инж. Коларов И.А.

катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”,Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”– София, България


172-176

42БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ПРИ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА СГРАДИ, ПРЕТЪРПЕЛИ ЗЕМЕТРЪСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
NON DESTRUCTIVE CONTROL ON ASSESEMENT AND PROGNOSIS OF SERVICEABILITY OF BUILDING STRUCTURES AFTER EARTHQUAKE EFFECTS
проф. д-р инж. Димов Д.Г., проф. д-р инж. Милев Й.И., инж. Коларов В.П., инж. Вълчинков Я., инж. Тасева А.

Университет по архитектура строителство и геодезия – София, България


177-183

43EFFECTIVENESS OF INFRARED THERMOGRAPHY FOR DETECTING DEFECTS IN THE ATTACHED CFRP LAMINATES
T.Donchev, T.Stepien, D.Wertheim, D.Dimov

184-187


44


CASE STUDY IN NON DESTRUCTIVE TEST FOR CORRODED REINFORCED CONCRETE COLUMNS
Mahmood Tavallaee Ted Donchev Hassan Sahranavard

Kingston University London, UK, Beton Pash Contractor and Consulting Engineers Company, IRAN188-191

45АНАЛИЗ НА СВОЙСТВАТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ОТПАДЪК ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОПЛО- И ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ
ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF TECHNOLOGICAL WASTE FROM THE PRODUCTION OF HEAT AND INSULATION PRODUCTS
С. Джумалийски, Й. Иванова, Г. Коцев, Р. Кръстев, Й. Мирчев, Т. Радева, И. Иванов*

Институт по механика – БАН, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4

* Химически продукти ООД, Ямбол, ул. „Сокол” 7Б

192-196


46
Ограничения на приложенията на методите и документираните процедури за контрол без разрушаване на нецялостности
Limitation for applying the methods and documented procedures for non destructive inspection the discontinuity
ст.н.с.д-р инж Александър Скордев

“СКОРДЕВ” ЕООД София Българияwww.alskordev.hit.bg, Еmail:alskordev@yahoo.com

197-201

47КОНТРОЛ С ВИХРОВИ ТОКОВЕ И ПРОГНОЗА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА НА НАВЪГЛЕРОДЕНИ И ЗАКАЛЕНИ ДЕТАЙЛИ
EDDY CURRENT TESTING AND PERFORMANCE PROGNOSIS OF CARBURIZED AND QUENCHED PARTS
инж. Иванов Ж. С.1, доц. д-р инж. Кръстев Д. М.2

М+C Хидравлик, Казанлък, България1 Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България2

Email: jeanivanov@yahoo.de krastev@uctm.edu

202-205

48ВИХРОТОКОВ АНАЛИЗ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ХИМИКО-ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА
EDDY CURRENT TESTING AS AN INDICATOR FOR QUALITY OF THERMOCHEMICAL TREATMENT
инж. Иванов Ж. С.1, доц. д-р инж. Кръстев Д. М.2

М+C Хидравлик, Казанлък, България1 , Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България2


206-209

49
ОТНОСНО МОДЕЛА НА ХОЛ – ПЕТЧ ЗА ВЪГЛЕРОДНИ КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ


Александър Попов,Институт по механика-БАН

alpopov@abv.bg

210-213

50ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАЗОВ СЪСТАВ И МИКРОСТРУКТУРА НА ПОВЪРХНОСТНО МОДИФИЦИРАНА СТОМАНА 90CrSi5
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СТАЛИ 90CrSi5
INVESTIGATION OF PHASE COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF SURFACE MODIFIED STEEL 90CrSi5
доц. д-р инж. Кръстев Д. М., инж. Паунов В. И., доц. д-р инж. Йорданов Б. И.

Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България,

Email: krastev@uctm.edu veskopaunov@yahoo.com bobsarcho@yahoo.com

214-216

51ДЕФЕКТИ ПРИ РАБОТНИ ВАЛЦИ ЗА СТУДЕНО ВАЛЦУВАНЕ
DEFECTS OF COLD MILL WORK ROLLS
доц. д-р инж. Кръстев Д. М., доц. д-р инж. Йорданов Б. И., гл. ас. инж. Кр. Клявков

Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България,217-220

52ПОЛУЧАВАНЕ НА TiCN В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧЕН ВЪРТЯЩ СЕ СЛОЙ
TiCN OBTAINING IN AN ELECTROTHERMAL ROTARY BED CONDITION
доц. д-р Йорданов Б. И., доц. д-р Кръстев Д. М.,

катедра Физична металургия и топлинни агрегати,

факултет по металургия и материалознание, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, България

221-224

53ИЗСЛЕДВАНЕ ГРАПАВОСТТА ЧРЕЗ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН МЕТОД НА ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ С ПОМОЩТА НА СИЛИКОНОВИ РЕПЛИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ БОЛЬШИХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ СИЛИКОНОВЫХ РЕПЛИК
STUDY BY ROUGHNESS DESTRUCTIVE METHOD LARGE PARTS BY

THE REPLICATING SYSTEM
проф. Русев Р.Д.1, гл.ас. Аргиров Я.Б.2, ас. инж. Стоянова А.М.3

1, 2 - кат. МТМ, 3-кат. ТМММ, 1,2,3 - МТФ, Технически Университет – Варна, България225-228

54ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДМЕТИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕСТОТИ НА ТРЕПТЕНЕ
POSSIBILITIES FOR DIAGNOSTIC OF OBJECTS FROM PRECIOUS METALS BY SELF-FREQUENCES ANALYSE
гл.ас. д-р Димитров Д.М.1, ас. д-р Бояджиев Й.1, Терзиев Хр.2

1-кат. Техническа механика, Технически Университет – Варна, България

2-историк гр. Ямбол

229-232

55СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА МЕДНИ И СРЕБЪРНИ СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МОНЕТИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО
STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER AND SILVER ALLOY USED TO MANUFACTURE COINS SINCE ANTIQUITY AND MIDDLE AGES
проф. дтн Русев Р.1, доц. д-р Неделчев Д.1, гл.ас. д-р Димитров Д.М.1, ас. д-р Бояджиев Й.1, д-р Овчаров В. 2, Терзиев Хр.3

1- Технически Университет – Варна, България, 2- АналитикомИнстр. Росбах, Германия,3-Историк гр. Ямбол

233-236

56СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ВЪЗДУШНО-ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХНОСТНО РЯЗАНЕ (ВППР)

SIMULATION MODELING OF PROCESS OF STRESES AND STRAIN STATE OPG
гл.ас. д-р Антонов Г.1, ас. инж. Стоянова А.М. 2, гл.ас. Аргиров Я.Б.3, гл.ас. д-р Димитров Д.М.4
1, 3 - кат. МТМ, 2-кат. ТМММ, 4-кат.ТМ

1,2,3 - МТФ, 4-КФ, Технически Университет – Варна, България


237-240

57Изследване поведението на стоманобетонна конструкция при високо температурно въздействие
STUDY ON THE BEHAVIOR OF STEEL REINFORSED concret construction UNDER high temperature
проф. д-р Баровски Н.Д., доц. д-р Лазарова Р.Л., доц. д-р Калчевска К.Хр., ас. Димитрова Р.Н.,

ИМСТЦХ – БАН, София, Българияbarovsky@gmail.com, R.Lazarova@ims.bas.bg, kami@ims.bas.bg, rossy@ims.bas.bg

241-243

58INVESTIGATION ON FATIGUE BEHAVIOR AND FATIGUE CRACK GROWTH OF A SPRING STEEL. PART II: MATHEMATICAL DESCRIPTION AND ANALYSES
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УМОРА И НАРАСТВАНЕТО НА УМОРНИТЕ ПУКНАТИНИ В ПРУЖИННА СТОМАНА. ЧАСТ II: МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗИ
Prof. DSc Angelova D. G., Assoc. Prof. Yordanova R. M., MEng. Nikolova L.V., Assist. Prof. Yankova Sv.

Department of Physical Metallurgy and Heat Equipment, University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia


244-248

59ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА СТОМАНА
INVESTIGATION OF POSSIBILITIES FOR IMPROVING MECHANICAL CHARACTERISTICS OF a low -carbon hot rolled steel
доц. д-р инж. Йорданова Р.М., проф. дтн Ангелова Д.Г., инж. Георгиев А.П., гл.ас. д-р инж. Янкова С.Р.

катедра Физична металургия и топлинни агрегати, Факултет по металургия и материалознание, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София, България249-253

60Изследване на механичните показатели на лента от ZnCuTi сплав при два режима на валцуване
STUDY OF MECHANICAL PARAMETERS strips of zinc alloy at two modes of rolling
гл.ас. д-р инж. Янкова С.Р, доц. д-р инж. Йорданова Р.М. , инж. Атанасова Г.Б., проф.дтн Ангелова Д,.

катедра Физична металургия и топлинни агрегати, Факултет по металургия и материалознание, ХТМУ) – София, България254-257

61THE INFLUENCE OF DIAMONDNANOPARTICLES ON THE STRUCTURE AND PHASE FORMATION OFELECTRODEPOSITED CHROMIUM LAYER
ВЛИЯНИЕ НА ДИАМАНТЕНИТЕ НАНОЧАСТИЦИ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И ФАЗООБРАЗУВАНЕТО НА ЕЛЕКТООТЛОЖЕНИЯ СЛОЙ ОТ ХРОМ ВЪРХУ СТОМАНА
гл.ас. Петков В.1, доц. дтн Гидикова Н.1, гл.ас. Вълов Р.1, проф. дтн Чаш А.2, проф. дтн Бунш А.2, д-р Витковска М.2, д-р Цемпура Г.2, д-р Мадей М.2, д-р Суловски М.2
1 Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика – София, България

2 AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science - Krakow, Poland

258-261

62COMPOSITE GALVANIC NICKEL COATINGS ON STEEL MODIFIED WITH DIAMOND NANOPARTICLES
КОМПОЗИТНИ ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ ОТ НИКЕЛ, МОДИФИЦИРАНИ С ДИАМАНТЕНИ НАНОЧАСТИЦИ ВЪРХУ СТОМАНА
гл.ас. Петков В.1, доц. дтн Гидикова Н.1, гл.ас. Вълов Р.1, проф. дтн Чаш А.2, проф. дтн Бунш А.2, д-р Витковска М.2, д-р Цемпура Г.2, д-р Мадей М.2, д-р Суловски М.2
1 Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика – София, България

2 AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science - Krakow, Poland

262-264

63AUXILIARY DEVICE FOR STIFFNESS ALTERATION OF UNIAXIAL TENSILE TESTING MACHINE
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОРАВИНАТА НА МАШИНА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕДНООСЕН ОПЪН
Проф.д-р Дюлгеров Н.Н., Доц.д-р. Тодоров С.М.,гл.ас. Хаджитодоров Я.П.,

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А.Балевски” с център по хидро- и аеродинамика – БАН София

e-mail: diulgerovi@abv.bg; smt@ims.bas.bg; jason@ims.bas.bg

265-266

64INFLUENCE OF THE GRAIN SIZE STRUCTURE ON THE INTENSITY OF DEFORMATION IN PROCESS OF METALS AND ALLOYS DEFORMATION
ВЛИЯНИЕ НА ЕДРИНАТА НА СТРУКТУРАТА ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ДЕФОРМАЦИЯ

ПРИ ДЕФОРМИРАНЕ НА МЕТАЛИ И СПЛАВИ
проф. д-р Дюлгеров Н. Н., гл. ас. д-р Белокапова Б.Л.

ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски” – БАН,

София 1574, бул. Шипченски проход 67, България

267-269

65STUDY ON TECHNOLOGICAL ROSSIBILITIES OF ALLOYS OF SYSTEM Cu-Zn-Al OF THE EFFECT “SHAPE MEMORY” AT PRODUSTION OF MULTI-COMPONENT ALLOYS WITH INSREASED THERMAL RESISTANCE IN USING TITANIUM
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЛАВИ ОТ СИСТЕМАТА Cu-Zn-Al НА ЕФЕКТА “ПАМЕТ НА ФОРМАТА” ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА МНОГОКОМПОНЕНТНИ СПЛАВИ С ПОВИШЕНА ТЕРМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ТИТАН
гл. асистент Малцев С., проф д-р Дюлгеров Н., ИМСТЦХ – БАН, София, България. Diulgerovi@abv.bg.

270-272

66ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАРБИДИ, БОРИДИ И НИТРИДИ В ЛЕГИРАНИ С БОР И АЗОТ СТОМАНИ
DETERMINATION OF CARBIDES, BORIDES AND NITRIDES DOPED WITH BORON AND NITROGEN STEELS
инж. Илиева М., гл. ас. д-р Костов К., гл. ас. инж. Манилова М., инж. Марчев Ст.

marga.m@abv.bg; konko@dir.bg; wd@ims.bas.bg

ИМСТЦХ “Акад. А. Балевски”- БАН, Шипченски проход 67, България, София273-275

67ПОВИШАВАНЕ НА ЯКОСТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА АРМАТУРНА СТОМАНА ЧРЕЗ СТУДЕНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПО ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
EHANCEMENT THE STRENGTH PARAMETERS OF REINFORCING STEEL BY COLD-PLASTIC DEFORMATION
доц. д-р Байкушев А., доц. д-р Манолов В., доц. д-р Лазарова Р., доц. д-р Лукарски Я.

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с

Център по хидро- и аеродинамика – БАН, София, България, nbaykushev@yahoo.com

276-278

68НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ СВРЪХПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕХАНИЗМ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
LOW-SPEED MECHANISM IN SUPERPLASTIC DEFORMATION
доц. д-р Байкушев А.Т., доц. д-р Петков Н.М.,

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с

Център по хидро- и аеродинамика – БАН, София, България, nbaykushev@yahoo.com

279-280

69УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
УСТРОЙСТВО ЗА ВИСОКОСКОРОСТНО ИЗПИТВАНЕ НА МЕТАЛИ И СПЛАВИ
DEVICE FOR HIGH-SPEED TESTING OF METALS AND ALLOYS

доц. д-р Байкушев А.Т

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с

Център по хидро- и аеродинамика – БАН, София, България, nbaykushev@yahoo.com281-283

70МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЕНИ ТОЧКОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВИТЕЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТОЧЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
MECHANICAL TESTING OF ELECTRIC RESISTANCE SPOT WELDS
гл. ас. д-р. Ташев П., доц. д-р. Лукарски Я., гл. ас. инж. Манилова М.

weld@abv.bg; lukarski@ims.bas.bg; wd@ims.bas.bg

ИМСТЦХ “Акад. А. Балевски”- БАН, Шипченски проход 67, България, София284-287

71


COMPUTER SIMULATION OF STEEL CASTING FORMATION BY A SPECIAL CASTING METHOD
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ОТЛИВКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ НА ЛЕЕНЕ
Георги Евт. Георгиев, Иван Георгиев

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидро-aeрoдинамика – Българска Академия на Науките, София, България.g.georgiev@ims.bas.bg, ivan_georgiev51@abv.bg

288-292

72STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE QUALITY OF CAR WHEELS OF ALLOY A356 ON THE CONTENT OF SECONDARY MATERIALS IN THE MELT
ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АВТОМОБИЛНИ КОЛЕЛА ОТЛЯТИ ОТ СПЛАВ А 356 В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ В СТОПИЛКАТА
гл. ас. Манева А., гл. ас. Станев С., маг. инж. Георгиев М.

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски"

с Център по хидро - и аеродинамика - БАН, София, България

E-mail: anna13@abv.bg, s.stanev.ims.bas.bg@gmail.com, mngeorgiev@gmail.com293-298

73ТОПЛООБМЕН ПРИ ЛЕЕНЕ НА СЛОЖНОКОНФИГУРАЦИОННА ОТЛИВКА ПО МЕТОДА “ГАЗОВО ПРЕСОВАНЕ”(“ГП”).
HEAT EXCHANGE IN PRODUCTION OF COMPLEX SHAPE CASTING BY GAS PRESSURE METHOD.
ТЕПЛООБМЕН ПРИ ЛИТЬЕ ОТЛИВКИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ МЕТОДОМ "ГАЗОВОЕ ПРЕССОВАНИЕ ("ГП").
гл. ас. Великов А. е-mail: anmabg@yahoo.com

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски"

с Център по хидро - и аеродинамика - БАН, София, България

299-301

74OBTAINING OF CORROSION- RESISTANT OXIDE COATING ON Al-Si-Zr ALLOYS
ПОЛУЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО СРЕЩУ КОРОЗИЯ ОКСИДНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ Al-Si-Zr СПЛАВИ
гл. ас. д-р инж. Стефанов Г.1, докт. Кираджийска Д.2, Илиева М1., доц. д-р Манчева, Р.3
1 Институт по Металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика, БАН, 1574 София, България

2 ПУ „Паисий Хилендарски, Пловдив, България, e-mail: denica.kiradjiiska@gmail.com

3 Медицински Университет, Пловдив, България

302-304

75HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF Al-Si-Zr ALLOYS
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Si-Zr
гл. ас. д-р инж. Стефанов Г.1, докторант Кираджийска Д.2, д-р Авдеев, Г.3
1 Институт по Металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика- БАН, 1574 София, България

2 ПУ „Паисий Хилендарски, Пловдив, България, e-mail: denica.kiradjiiska@gmail.com

3Институт по Физикохимия- БАН, София, България

305-308

76Оценка на състоянието на огнеупорната изолация на конверторни агрегати в цветната металургия
ОЦЕНКА огнеупорной изоляцией Peirce-Smith КОНВЕРТЕРЫ
Assessment of the Peirce-Smith converters lining condition
доц. д-р инж. Михайлов Ем., доц. д-р инж. Петков В., доц. д-р инж. Бошнаков К., инж. Гинчев Т, инж. Хаджийски В*.

Каталог: Aplication -> Docs


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница