Кексаларни эъзозлаш йилистраница16/17
Дата14.08.2016
Размер2.79 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Шунингдек, Республикамиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек: ”Х,озирги кунда диний экстремизм мафкурасига, купорувчилик-террорчиликка карши курашдаги асосий вазифа - ах,оли уртасида, айникса, ёшлар билан олиб бориладиган таргибот-ташвикот ва тарбиявий ишларни изчил, чукур уйланган тизим асосида ташкил этиш ва уларнинг таъсирчанлигини кескин кучайтиришни бугун бошимиздан кечираётган хдётнинг узи такозо этмокда ”.

CRIME IN TAX

The Tashkent Pharmaceutical institute
Student: Dilmurodova Zarifa. Second year student
Manager: Saidumarova Dilorom


Building on previous events in Oslo and Rome, the Third Forum on Tax and Crime provided an opportunity for senior government officials from tax and customs administrations, anti-money laundering and anti-corruption authorities, police and law enforcement, public prosecutors, financial regulators and government Ministries, as well as international organisations and NGOs, to discuss current issues and country experiences on key policy and operational topics in combating all forms of financial crime.

Sessions focused on the following: models for improving inter-agency co-operation in fighting financial crimes, including the launch of the updated OECD report Effective Inter-Agency Cooperation in Fighting Tax Crimes and Other Crimes. Current issues in combating corruption, including a panel discussion with senior government experts and presentation on the new OECD Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Auditors. Removing legal and operational barriers to effective international co-operation in combating financial crimes

The use of Suspicious Transaction Reports in fighting tax crimes.

Combating financial crime in the Fisheries Sector, including presentations on INTERPOL’s new Project Scale and the OECD report on tax crime in the sector.

Current strategies for detecting and combating tax evasion through electronic sales suppression. Addressing issues of tobacco smuggling and its impact on other crimes including money laundering and tax offences. Current strategies for stemming illicit flows from developing countries.

The event also included discussions on the outcomes of the first meeting of the new OECD Forum of Heads of Tax Crime Investigation, and the Brochure: OECD International Academy Foundation Programme for Tax Crime Investigators, which was launched in 2012.The Forum was jointly hosted by the Turkish Tax Administration, Tax Inspection Board and Financial Intelligence Unit and took place in Istanbul on 7-8 November 2013.

Previous meetings Second International Forum on Tax and Crime ■ Rome ■ 14-15 June 2012 This Forum brought together senior policy makers from different government agencies including the tax, anti-money laundering and anti-corruption communities, as well as private sector representatives, NGOs and other interested stakeholders. Participants examined best practice approaches to closer interagency co-operation at the domestic level and explore how to improve international cooperation. The conference also showcased specific key risks in the tax and crime area, allowing countries to target resources and learn from the experience of others.

Agenda

Opening remarks by OECD Deputy Secretary General, Mr. Richard Boucher Speech by Roger Schjerva, Norwegian Secretary of State

Reports and programmes launched at the Second International Forum on Tax and Crime First International Forum on Tax and Crime ■ Oslo ■ 21-23 March 2011

Issues related to greater inter-agency co-operation were discussed by more than 150 delegates from 54 delegations who participated in the first tax and crime forum on 21-23 March 2011 in Oslo hosted by the Norwegian government. The conference brought together representatives from a range of OECD and non-OECD governmental agencies, including Tax Administrations, Finance and Justice Ministries, Financial Intelligence Units, Central Banks, FATF, International Organisations, as well as business and NGOs.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FANNING RAVNAQ TOPISHI
Farmatsiya fakulteti 1-kurs, 3/1 guruh talabasi Maxsudaliyev B.X.


Toshkent Farmatsevtika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasi
Ilmiy ish raxbari :Husanboyeva Y.B.


Mavzuning maqsadi: Amir Temur davridagi ilm-fan va ma’naviyatning rivojlanishi, uning ushbu soxag aqo’shgan xissalari. Amir Temurning tarixda buyuk shaxs ekanligini asoslashga yana bir marotaba ma’lum dalillar keltirish.

Mavzuning mazmuni: Amir Temur vaTemuriylar davridagi buyuk tarixni eslab uni yoshlar ongi, manaviyatiga singdirish, Amir Temurni namunaviy buyuk shaxs sifatida namoyon etish.

Amir Temur vaTemuriylar davrida ilm-fan eng yuksak cho’qqiga chiqdi. Temuriylar davrida ilm-fanning rivojlanishiga xos sabablar: Sohibqiron nafaqat davlatni shakllantirgan shu bilan

birqatorda ilm-fan ma’naviyat soxasiga o’zining buyuk xissalarini qo’shgan. Chunonchi, u davlatda yagona qonunni yaratib unga hamma to’liq rioya etishini ta’minlagan. Temuriylar davrida astronomiya soxasida Mirzo Ulug’bek buyuk ishlarni amalga oshirib jahon ilm-fan taraqqiyotiga o’zining xissasini qo’shgan.Bundan tashqariTemuriylar davrida fors-tojik tillar iqatori turkey til ham alohida mukammal til sifatida rivo jtopdi. Alisher Navoiy turkey tilde birinchi marotaba “Xamsa” asarini yaratdi.

Amir Temur Samarqandda juda ko’plab bog’lar, maqbara va madrasalar, ziyoratgohlar barpo etdi. Bundan tashqari u islomdini rivojiga ham katta xissa qo’shdi.Islom dinini O’rta Osiyo hududiga tarqatgan shaxs ya’ni “Poshsho Pirim” , uning onalari “Buvi Pirim “larning qabrlarini ziyoratgoh joylarga aylantirdi. Ushbu ziyoratgohlar hozirda Farg’ona viloyati, Buvayda tumanida joylashgan.

Amir Temur davlat arbobi, buyuk sarkarda, sohibqiron shaxs bo’lgan.U bosib olgan davlatlarini vayron etmasdan rivojtopishig ayo’l ochib bergan.

Yuqorida keltirilgan qisqacha ma’lumotlar bizning tariximiz buyuk ekanligi va Amir Temurning erksevar, mag’rur insonligini namoyon etadi.

Xulosa: Biz yoshlar Amir Temurbuyuktariximiz, madaniyatimizga sodiq bo’lib davlatimizni rivojlanishiga o’z xissamizni qo’shishimiz kerakligiga yanabir ishora hisoblanadi. Doimo xalqimizga yurt boshimizga kamarbast abo’lib sitqidildan xizmat qilishimiz O’zbekistonn ijahonga tanitishimiz tariximizni hammaga ko’rsatishimiz lozim.

O’zbekiston-kelajagi buyuk davlat .O’zbekistonning tarixi ham buyukdir.BOSHQARUV AMALIYOTIDA INSON OMILI VA UNUMDORLIK“ MAVZUSIDA

Toshkent Farmatsevtika instituti
“Talabalar Ilmiy Jamiyati” da Ijtimoiy fanlar kafedrasi
Biotexnologiya yo’nalishi 3-kurs У2 gurux talabasi
Mamatg’oziyev Fozilbekning maruzasi qisqacha mazmuni.


Ilmiyraxbar : Xoshimova G

Hozirgi paytda ko’pchilik tadbirkorlar darxol foyda olishga intilish noto’gri ekanligini va uzoq istiqbolni ko‘zlash zarurligini tushunib yetdilar. Unumdorlikning istiqbolga mo’ljallangan majmuiy rejalarini qisqa muddatli rejlar bilan mustaxkamlash zarur. Unumdorlik bu hamma sohalarda asosiy hisoblanadi chunki asosiy foyda unumdrlik natijasidir. Unumdorlikni oshirish uchun haftalik ,oylik , qisqa muddatli rejalar tuzish yaxshi samara beradi . unumdorlikni rejalashtirish menejmentning barcha soxalarida, jarayonlarida kuzatilishi kerak. U kishilarni mehnat unumdorligini oshirishga undaydi. Unumdorlikni oshirishda menejmentni to’g’ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Tashkil etish jarayoni,rahbariyat mehnat resurslari. Materiallar texnologiya axborot va kishilarni qo’yilgan maqsadlarga erishish uchun birlashtiruvchi vositadir. Menejmentni samarali tashkil etish natijasida (ya’ni, tashkiliy jarayonlar sozlanganligidir) resurslardan maqbul foydalanish ijrochilar majburiyatini taqsimlashda tushunmovchilik natijasida mehnat unumdorligi pasayishini kamaytirish, bo’linmalarning o’zaro ta’siri buzilishiga chek qoyishini ta’minlaydi. To’g’ri yo’lga qo’yilgan tashkiliy jarayonlar mehnat unumdorligi ortishiga imkon beradi. Unumdorlikni oshirishda inson omilini hisobga olish ,kishilar manfaatiga e’tibor berish xosdir. Bunga masalan ishdan bo’shatish bilan qo’rqitishni bartaraf etish, xodimlarni qaror qabul qlishga jalb etish ,xizmatda kotarlish dasturi bolishi kerak. Zamonaviy ishchi o’zidan ilgariladigalarga qarganda bilimli ,kuchli, faol qatnashishga xarakat qiladi. Bunday ishchiga avtoritar raxbarlik qilish yaxshi samara bermaydi. Bunday vaziyatda rag’batlantirish yaxshi natija beradi, bunda ishchining xarakteriga qarab ish tutish lozim. Ragbatlantirishlarni xal qilishda ishchilarning o’z fikrlarini xisobga olish ,nizo chiqmasligini ta’minlash lozim. Mehnat unumdorligiga ruxiy nizolar salbiy tasir ko’rsatadi. Barcha boshqaruv jarayonlarini unumdorligini oshirishda inson omili asosiy o’rinni egallaydi, bunda psixologik bilimlar ham as qotadi.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОИЙ ХАМКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА

ИСТЩБОЛЛАРИ

Султанова М.- С.ф.,с.ф.2к. 5/1 гр талабаси
Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.


Ижтимоий фанлар кафедраси

Даркакикат, мустакиллик йилларида мамлакатимизда инсон кукук ва эркинликларини, конуний манфаатларини мукофаза килиш, аколининг кукукий маданияти камда сиёсий фаоллигини оширишга каратилган кенг куламли ислокотлар амалга оширилди. Миллий давлатчилигимизнинг асоси булган Конституциямизда инсоннинг шахсий, сиёсий, иктисодий, маданий ва бошка кукуклари мустаккамланиб, давлат томонидан кафолатланиши белгилаб куйилди. Шу асосда кабул килинган конунларимизда ушбу тамойиллар уз ифодасини топди. Мукими, мазкур тамойиллар Узбекистан томонидан ратификация килинган умумэътироф этилган халкаро кужжатлар нормалари билан кам камокангдир.

Юртимизнинг кар томонлама ривожланиши ва ислокотларнинг муваффакияти нафакат кабул килинаётган конунлар сифатига, балки, куп жикатдан, халкнинг кукукий онги камда маданияти даражасига кам боглик. Чунки шахснинг сиёсий фаоллиги, унинг чинакам фукаролик позицияси, демократик ислокотларга интилувчанлиги белгиланган максадларга эришишда асосий воситадир. Юкорида кайд этилганидек, юксак кукукий маданият жамиятдаги турли каётий жараёнларга фаол таъсир курсатади, фукароларнинг, барча ижтимоий гурукларнинг жипслашувига кумаклашади. ^олаверса, конунни курмат килиш кукукий жамиятнинг, сиёсий ва кукукий тизимлар самарали фаолият курсатишининг асосий талабларидан бири камдир.

Узбекистонда давлат бошкарувини демократлаштириш жараёнида вазифаларнинг бир кисмини жамоат ташкилотлари, шу жумладан фукароларнинг макалла каби ноёб узини узи бошкариш органига боскичма-боскич утказиш муким масалалардан биридир.

Мамлакатимизда фукароларнинг 10 мингга якин узини узи бошкариш органлари илгари макаллий кокимият органларининг алокида кукуклари доирасига кирган уттиздан ортик вазифани бажармокда, чунончи, жойлардаги ижтиимоий-иктисодий ривожланиш,

жамиятимизда маънавий-ахлокий кадриятларни карор топтириш, баркамол ёш авлодни тарбиялаш, аколи бандлигини ошириш, атроф-мукитни мукофаза килиш ва кудудларни ободонлаштириш каби куплаб масалаларни самарали кал этмокда.

Макалла аколини манзилли ижтимоий кимоя килиш, оилавий бизнес ва хусусий тадбиркорлик марказига айланмокда. Фукаролар йигинлари кузурида ташкил этилган маслакат марказлари тадбиркорлик фаолиятини юритиш буйича укув курсларини ташкил килмокда, ишга жойлаштириш ва кадрларни кайта тайёрлаш, кичик корхоналарни руйхатдан утказиш камда банк кредитларини олиш учун кужжатларни расмийлаштиришга кумаклашмокда. Мамлакатда каётга татбик этилаётган демократик ислокотлар самарадорлиги куп жикатдан фукаролар онги, аколининг сиёсий-кукукий маданиятининг нечогли ривожланганига богликдир. Шу боис мустакилликнинг дастлабки кунларидан ушбу масалага алокида эътибор каратилмокда. Аколида инсон кукук ва эркинликлари, конунларни курмат килиш, узининг конституцион кукуклари, Ватанимиз такдирига, мамлакатимиз камда дунёда руй бераётган вокеаларга дахлдорлигини англаш туйгусини шакллантириш муким вазифалардандир.

Фукаролик жамияти институтлари Узбекистонда аколининг сиёсий ва ижтимоий фаоллигини ошириш, шахс кукукларини таъминлаш ва кимоя килиш, инсон кукуклари маданиятини шакллантиришда муким омил булмокда. Фукаролар мурожаатлари сони купаймокда, уларда кутарилаётган масалалар давлат органлари камда жамоат ташкилотлари фаолиятидаги мавжуд муаммо ва камчиликларни аниклаш, бартараф этишга ёрдам бермокда.

ФУ^ОРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ РОЛИ Ражапова Л.- С.ф.,с.ф.2к. 1/2гр талабаси Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.

Ижтимоий фанлар кафедрасиДавлатимиз томонидан ёшларни х,ар тамонлама куллаб-кувватлашга жуда катта эътибор каратилиб келинмокда. Юртбошимиз ташаббуслари билан маълум бир ном билан аталиб келинаётган х,ар бир йилда ёш авлод тарбияси, уларда Ватанга мухдббат, миллий кадриятларга ^урмат туйгуларини шакллантириш гояси илгари сурилганлигини алох,ида таъкидлаш жоиз. Бугунги кунда х,ар бир ёш, х,ар бир инсон юртимизда ва унинг ташкарисида содир булаётган вокеа х,одисаларни чукур урганибгина колмай, уларни тах,лил килиб, узларига тегишли хулосалар чикаришлари х,амда давлатимиз порлок келажаги билан боглик ах,амиятли х,ар бир жужжат, карор ва конунлар, имзоланаётган декларациялар, шартномаларнинг асл мох,иятини тушуниб, уз фикр ва мулох,азаларига эга булишлари лозим.

Истиклолнинг дастлабки кунларидан Узбекистонда амалга ошириб келинаётган кенг куламли ислох,отларнинг асосий максади баркарор ривожланаётган иктисодиётга эга демократик ^укукий давлат куриш, инсон олий кадрият х,исобланган, унинг ^укуклари, манфаатлари ва эркинлиги таъминланиб, салох,иятини руёбга чикариши учун кулай шарт- шароитлар яратилган очик фукаролик жамиятини шакллантиришдан иборатдир. «Кучли давлатдан - кучли фукаролик жамияти сари» тамойилини изчил амалга ошириш доирасида ах,оли кенг катламлари томонидан куллаб-кувватланадиган, халкимиз тарихидан чукур урин эгаллаган мустакил иш олиб борадиган, баркарор фукаролик жамияти институтларини шакллантириш х,амда ривожлантириш учун барча зарур ташкилий-^укукий ва моддий шароитлар яратилган.

Фукаролик жамияти шаклланишини мониторинг килиш мустакил институти директори Э.Солих,ов уз маърузасида Президентимиз Ислом Каримов томонидан Мамлакатимизда демократик ислох,отларни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлаш доирасида мазкур институтда ушбу ижобий демократик жараённи чукур урганиш буйича тизимли ишлар йулга куйилганини кайд этди. Мониторинг тадкикотлари натижалари мамлакатимизни демократик модернизация килишда фукаролик жамияти институтларининг роли ва ахдмияти муттасил ошаётгани, фукаролар, айникса, ёшларнинг фукаролик онги х,амда сиёсий-^укукий маданиятининг баркарор усаётганидан далолат беради. Бу эса кучли фукаролик жамиятини шакллантиришнинг мух,им шартидир. Узбекистан Республикаси Конституциясида

фукароларнинг жамият ва давлат ишларини бошкаришда иштирок этиш ^укуки, фукаролик институтларининг ^укук х,амда конуний манфаатларига риоя килиш кафолатлари, уларга тенг ^укукий имкониятлар яратиб беришга оид тамойиллар мустах,камлаб куйилган. Бу борада кабул килинган жами икки юздан ортик конун ^ужжатлари мамлакатимизда фукаролик жамиятини изчил ривожлантиришда ^укукий асос булиб хизмат килмокда.

БМТ Тараккиёт дастурининг Узбекистондаги доимий вакилининг уринбосари Яко Силлерснинг таъкидлашича, “фукаролик жамияти х,ар кандай мамлакатни ривожлантиришда мух,им роль уйнайди. Фукаролик институтларига ислох,отларни амалга оширишда, жумладан, ах,олига ижтимоий хизматлар курсатишда асосий механизмлардан бири сифатида каралиши жуда мух,им. Халкаро тажриба шуни курсатадики, кучли фукаролик жамиятини ривожлантириш учун шаклланган ^укукий база, давлатнинг фукаролик институтларини куллаб-кувватлаши, хусусан молиявий жихдтдан куллаб-кувватлаши, уларнинг давлат органлари билан узаро х,амжих,атлиги, куплаб жамоат ташкилотлари амарали фаолият курсатишида мух,им ахдмиятга эга.

DEPRESSIYANINGINSON SALOMATLIGIGA SALBIY TA’SIRI Sanoat-farmatsiya fakulteti 3-kurs 5/1 guruh talabasi Sulaymonova FToshkent Farmatsevtika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasi
Katta o’qituvchi Sultonova L.


Depressiya- kayfiyatning keskin pasayishi, fikrlar karaxtligi va har qanday harakatga bo’lgan intilishning yo’qolishi bilan kechuvchi kasallik. Depressiyaning asosiy sabablari: -o’tkir va surunkali ruhiy siqilishlar, - ketma-ket keluvchi muvafaqiyatsizliklar, - uzoq davom etuvchi og’ir kasalliklar Tashqi salbiy omillar sababli rivojlangan depressiyaga ekzogen depressiya deb aytiladi. Hech qanday sababsiz rivojlanadigan depressiyaga endogen depressiya deyiladi. Endogen depressiyalar rivojlanishida nasliy omilning o’rni kjatta.Depressiyda ko’p kuzatiladigan asosiy ruhiy - xissiy buzilishlar: kayfiyat tushib ketishi , umidsizlik, g’am -g’ussa , doimiy havotir, yomon voqealarni kutib yashash, aybdorlik hissi yoki o’zini hadeb ayblayverish, qaysarlik’ o’jarlik, o’z bilganidan qolmaslik , o’z hayotidan qoniqmaslik, o’zini har doim kamsitish yoki kamsitilayotganday his qilish, atrofdagi voqealar va yaqinlariga bo’lgan qiziqishning yo’qolishi va sabrsizlik, Depressiya holatida xotira va fikrlash jarayoni buzilishi ko’p uchraydi bu jarayonda fikrlash darajasining pasayishi va fikrlar karaxtligi asosiy belgi hisoblanadi.Olimlarning kuzatuviga ko’ra inson depressiya holatidsa bo’lganida organizmida yaxshi kayfiyat gormoni serotonin kam ishlab chiqariladi . Ayollar yig;lab dardlarini yengillashtiradi , erkaklar esa miammolarini ichga yutishganligi uchun ularda depressiya holati biroz og’irroq kechadi.Bunday holatlarda ko’pchilik erkaklar spirtli ichimliklarga ruju qo’yishi natijasida alkogolizm kasalligi vujudga keladi.Depressiyani da’volash chora va tadbirlari ishlab chiqilgan bo’lib , bunda har bir inson va uning yaqinlari doimiy kuzatuvda bo’lishi talab qilinadi.Avvalo psixologik dalda berilishi va depressiya holatiga tushgan insonni boshqalar ya’ni yaqinlari uchun keraligiga ishontirish muhim bo’lib , keyingi bosqich dorilar ya’ni antidepressantlarga beriladi, shu bilan birga sport bilan shug’ullanishga qiziqtirish insonni salomatlaigini tiklash va depressiyaning asosiy fiziologik simptomi bo’lgan ozg’inlik (kaxeksiya)ni da’volashga yordam beradi.Bu chora tadbirlarning kompleks tarzda olib borilishi yaxshi natija bergan va organizmda baxt gormoni endofrinni ishlab chiqarilishi ko’payganligi kuzatilgan.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница