Кексаларни эъзозлаш йилистраница1/17
Дата14.08.2016
Размер2.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОЕЛЩНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ


c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image1.jpeg


“КЕКСАЛАРНИ ЭЪЗОЗЛАШ ЙИЛИ” ГА БАЕИШЛАНГАН


ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ЖАМИЯТИНИНГ АНЪАНАВИЙ

72-ИЛМИЙ АНЖУМАНМАТЕРИАЛЛАРИ


c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image2.jpeg


22-23 май, 2015 йил


Тошкент, Узбекистан


ТАҲРИР ХАЙЪТИ

Раис:

Юнусхужаев А.Н.Аъзолар:


© Тошкент фармацевтика
института 2015 й.


Туляганов Р.Т.
Зайнутдинов Х.С.
Азизов Ш.И.

ПЛЕНАР МАЪРУЗА

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ФАРМАЦЕВТИКА СОДАСИНИ РИВОЖИДА УЛКАН

ДИССА ЦУШГАН ОЛИМЛАР
Ю.Г. Асланова- 5 курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Илмий рахбарлар: ф.ф.н., доцент Ш.З. Умарова, ф.ф.д., проф. Ф.Ф.Урманова

Мустакиллик йилларида барча сохалар каби миллий фармацевтика сохаси хам жадал суръатларда усиб бормокда. Мазкур соха ривожи замирида эса Марказий Осиёда ягона булган Тошкент фармацевтика институтида фаолият курсатган, умрининг салмокли кисмини, билимларини миллат соглиги, дори-дармон яратиш йулида бахшида этаётган азиз ва мухтарам устозларимизнинг улкан мехнатлари ётади. Юртимизда фармацевтика сохаси ривожи бевосита Тошкент фармацевтика институти ташкил этилиши ва ривожланишига богликдир. Институтнинг хозирги мавкеига эришишида институт директорлари- ректорларининг хиссалари юкоридир, улардан айникса, академик Ё.Х. Туракулов, Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоблари, профессорлар М.А. Азизов, Д.Х. Холматов, Узбекистонда хизмат курсатган тиббиёт ходими, профессор Э.Р. Тошмухаммедов, шунингдек, фармацевтика фанлари доктори, профессор А.Н. Юнусхужаевнинг хизматлари бекиёсдир. А.Н. Юнусхужаевнинг ташаббуси ва рахбарлигида 4 та бакалавриат йуналишлари: “Касб таълими (фармация)”, “Саноат фармацияси”, “Клиник фармация”, “Космецевтика” ва 6 та магистратура мутахассисликлари очилиб, янги авлод таълим стандартлари, укув режалари ва дастурлари ишлаб чикилди. Фармацевтиканинг турли сохалари, хусусан, фармацевтика ишини ташкил килиш ва иктисодиёти, анорганик, аналитик, физик ва коллоид кимё, фармакогнозия ва фармацевтик кимё, фармакология ва клиник фармация, дори турлари технологияси, биотехнология ривожида тегишли кафедраларни ташкил этиш ва ривожлантиришга улкан хисса кушган олимлар яъни Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоблари, профессорлар А.М. Муртазаев, Р.Л. Хазанович, К.Г. Иоффе, З.М. Уманский, И. А. Генгринович, А.Х. Дошимов, З.Э. Манулкинларни, Узбекистонда хизмат курсатган тиббиёт ходими, профессор М.Н. Махсумов, доцентлардан А.Ю. Ибодов, Ё.Ц. Цодиров, А.У. Рахимовларни алохида таъкидлаб утиш жоиз. Уларнинг илмий изланишлари давом эттириб, ривожлантириб келаётган кейинги авлод намоёндалари Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби, профессор С.Н. Аминов, профессорлар С.М. Махкамов, М.М. Миролимов, М.Усуббаев, Б.С.Садриддинов, Т.П. Пулатова, Х.К. Жалилов, Х.Х Дакимов, В.А. Каримов, Х.У. Алиев, А.А. Шабилалов, З.А. Назарова, Х.М. Комилов, А.Я.

Ибрагимов, Ф,Ф, Урмонова, М.А. Тожиев, И.К. Азизов, Х.С. Зайнутдинов, доцент Ц.А.

Убайдуллаев ва бошка устозларнинг юртимиз фармацевтика сохаси ривожига кушаётган хиссалари чукур хурматга ва эътирофга сазовордир. Юкорида номлари зикр этилган устозларимизнинг машаккатли мехнатлари туфайли Республикамизда юкори малакали фармацевтлар, биотехнологлар, фармацевт - мухандислар, фармацевт - педагог каби мутахассислар тайёрлаш билан бирга фармацевтика фанини ривожлантириб, ахолини дори- дармонлар билан таъминлашни такомиллаштиришдек, махаллий хом ашёлар асосида юкори самарали, янги дори воситалари яратишдек шарафли вазифа бажарилиб келинмокда.

ДОРИ ТУРЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ФАРМАЦЕВТИКА


ИШИНИ ТАШКИЛ КИЛИШ БУЛИМИ

ЭМАН ПУСТЛОГИ ЭКСТРАКТИНИ САКЛОВЧИ ГЕЛ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ

ЧИКИШ

КЭрматов - 3 курс талабаси


Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Дори турлари технологияси кафедраси


Илмий рах,бар: проф. З.А.Назарова

Илмий ишнинг долзарблилиги: фитотерапияга эътибор кун сайин ошиб бормокда. Усимликлардан тайёрланган дориларни терапевтик самараси юкори, нохуш таъсири камлиги сабабидан Узбекистонда кенг учрайдиган, тиббиётда х,ам кенг ишлатиладиган - бу эман дарахтидан (Quercus robur Z.) - оддий дуб дарахти. Маданийлаштирилган Эман дарахти пустлогида ошловчи моддалар (10-20%), пектинлар (6%), флавонлар ва бошкалар бор. Ошловчи моддалар х,исобига кучли буриштирувчи ва тукима мембранасини калинлаштирувчи хусусиятга эга.

Ишнинг мацсади: эман пустлоги экстрактидан яллигланишга ва куйганга карши гел технологиясии ишлаб чикиш.

Тадцицод усуллари ва материаллари: максадга эришиш учун куйидаги таркиб танлаб олинди 20% гелнинг технологияси 10,0 г учун:

Эман пустлоги экстракти 2,0

Метилцеллюлоза 0,6

Тиббиёт глицерини 2,0

Тозаланган сув 10 мл. гача

Гелнинг технологияси: эман пустлогидан тайёрланди: унинг учун 10,0 г махсулот олиб инфундир аппаратига солиб устига 70 мл тозаланган сув солинади.

Агар эман пустлоги сув шимиш коэффициентини эътиборга олсак (2мл).  1. гр Эман пустлоги - 2 мл сув.

10 гр - х= 20 мл сув

50 мл + 20 (с.ш.к)= 70 мл сув

30 дакика давомида кайнатилади сунг кайнок махсулот совутилмасдан дока оркали сузиб олинади.

2) 20% гелни х,осил килиш учун:

3,7 мл тозаланган сувни 60-700С да иситилиниб олинади ва устига 0,6 г Метилцеллюлоза солинади ва 30-40 дакика буктирилади. Сунг 3,7 мл колган сувни кушилади ва аралаштирилади. Сунг 2 г Тиббиёт глицеринни кушиб яна аралаштирилади. Куюк гелсимон эритма х,осил булади. Х,осил булган гелсимон моддага 2,5 мл Дуб дарахти сувли ажратмаси кошилади.

Тайёрланган гелнинг куйидаги курсатгичлари буйича сифати бах,оланади:

Ташки куриниши, сувли ажратманинг рН курсатгичи ва тургунлиги.

Натижалар: гел куриниши буйича оч жигарранг рангли, узига хос хидли куюкрок масса булиб, рН=5,5 центрифугаланганда каватларга ажралмади, тургун.

Хулосалар: эман пустлогидан биринчи марта гел тайёрланди ва куйилган талабларга жавоб берди.

MENINGIT KASALLIGIDA ISHLATILADIGAN DORI VOSITALARINING TA'MINOTINI O'RGANISH F.G'. Abdurashidova - 5 kurs talabasi Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh.

Farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi
Ilmiy rahbar:Biologiya fanlari nomzodi Z.Sh. Hidoyatova

Umiy ishning dolzarbliligi: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash Vazirligining asosiy vazifasi Respublika aholisi sog'lig'ini muhofaza qilish, davolash ishlarini tashkil qilish, aholini va davolash profilaktika muassalarini dori vositalari va tibbiy texnika buyumlari bilan ta'minlashni tashkillashhtirish va nazorat qilish.

Ishning maqsadi: O'zbekiston Respublikasida kattalar va bolalar orasida uchrab turadigan meningit kasalligida ishlatiladigan dori vositalar ta'minotini o'rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallari: meningit kasalligi-o'tkir infeksion kasallik bo'lib,bosh va orqa miya qobig'ining shamollash jarayonidir.Bunda bosh miya hujayralari shikastlanmasdan shamollash jarayoni sirtqi qavatda rivojlanadi.Meningitni qo'zg'atuvchilari:bakteriyalar,viruslar va zamburug'lar. Meningit kasalligida qo'llaniladigan dori vositalarining ta'minoti, dori vositalaridan oqilona foydalanishda va samarali formulyarlar yaratishda ABC/VEN tahlilini qo' llash. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha dori vositalarining 15 mingdan ortiq turlari mavjud. Bu ko'rsatkich doimiy bo'lib o'sib bormoqda. Farmatsevtika bozorida qo'llanilayotgan yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda dori vositalarining 20.2 % i ishtrok etadi. Ba'zi bir dori vositalarining samaradorligi va xavfsizligi jihatidan noqulayliklar tug'diradi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash tizimidagi davolash profilaktika muassasalarini dori vositalari bilan ta'minlash ishlarini yaxshilash, dori vositalarini xarid qilish uchun ajratiladigan byudjet mablag'laridan samarali foydalanishi va aholiga ko'rsatilayotgan davolash profilaktika yordamining sifatini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 27 dekabr 2013 yildagi“ Asosiy dori vositlar ro'yhati va voyaga yetmaganlar uchun asosiy dori vositalari ro'yhatini tasdiqlash to'g'risida”gi 443- sonli buyrug'i tasdiqlandi. Shunga rioya qilgan holda Toshkent shahar 1-son shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasida ham formulyar ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. 116 ta dori vositasi kiritilgan va shundan meningitga qarshi preparatlar assortimenti 27 tani tashkl qiladi. Bu formulyarga kiritilgan dori vositalarining 21.2% ini tashkil qiladi.

Natijalar: Toshkent shahar 1-son shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasining ta'minoti quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:


  1. Byudjet hisobiga 67,o2%ni

  2. Kredit hisobiga 10,85%ni

  3. Muruvvat yordam hisobiga 0,57%ni

  4. Bemor hisobidan 21,57%ni tashkil etadi.

Murruvat yordam va davlat byudjetidan ajratiladigan mablag' kamligi sababli bemorning o'z hisobidan dori vositalarini olish ko'rsatgichi nisbatan yuqori.

Xulosalar: doimiy faoliyat ha'yati tomonidan byudjet,byudjetdan tashqari murruvat,kredit va tender asosida olingan barcha dori vositalarini taqsim qilish amalga oshiriladi. Taqsimot vaqtida bo'limlarning dori vositalariga bo'lgan ehtiyoji hisobga olinadi. Buning natijasida shifoxonadagi meningit kasalligi bilan og'rigan bemorlar dori vositalari bilan ta'minlanadi.

ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИНИНГ ЦОНУН ^УЖЖАТЛАРИ БИЛАН

КАФОЛАТЛАНГАНЛИГИ


Д.М. Норкулова - 5 курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Фармацевтика ишини ташкил килиш кафедраси


Илмий рахбар: б.ф.н., доц. Х,идоятова З.Ш.

Илмий ишнинг долзарблилиги: жамият ижтимоий тараккиётининг янги боскичга кутарилиши, давлат иктисодий салохиятининг юкори даражада ижобий холатга узгариши билан боглик булган муаммоларнинг энг долзарби бу юксак аклий камолотга эришган, онгида демократик кадриятлар юксак даражада карор топган, жамиятда уз урнини онгли равишда узи белгилай оладиган етук мутахассис кадрлар тайёрлаш, танлаш, улардан тугри уз урнида билиб фойдаланишдир.

Ишнинг мацсади: хар кандай фармацевтик фаолиятда ишлайдиган ишбилармон, теран фикрловчи, кенг тафаккур килувчи мутахассис кадрларни тайёрлаш, тарбиялаш ва улардан окилона фойдаланишнинг илмий назарий ва услубий жихатдан пухта ва аник режаларини ишлаб чикиш хамда ундан адолатлилик коидаларига тула амал килган холда фойдаланиш.

Тадцицот услуби ва материаллари: тегишли конун ва конун ости хужжатлари билан республикамиз микёсида тула конли амалда жорий килинган тест жараёнларининг янги методологик шаклларини тадкик килишдан иборат.

Натижалар: ахборот-коммуникация технология (компьютер)си хизматидан

фойдаланган холда бир вактнинг узида биринчи, иккинчи, учинчи боскичлар асосида


фармацевт рахбар, рахбар уринбосари, ходим ва тегишли мутахассис кадрни хар боскичда унинг

Илмий: 1-фармацевтик кимё ва фармакогнозия; 2- бухгалтерия хисоби ва статистика; 3- дорихона ва саноат микёсида дори воситаларини ишлаб чикариш; 4-дори воситаларининг замонавий тахлил усуллари.

Ахборот: 1-Word; 2-Excel; 3-Интернет; 4-Дастурлаш.

Психологик:

1-касбга ёки мутахассисликка лаёкатлилиги; 2-ходим мотивацияси; 3-лидерлик кобилияти; 4- ташки таъсирларга жавоблилиги.

Сохага оид чет эл янгиликлари: 1-чет эл (асосан Европа, А^Ш ва МДХ, давлатлари) фармакопеяларининг бугунги холати; 2-импорт асосида олиб келинаётган субстанция ва тайёр дори препаратлари; 3-жахон фармацевтика бозорининг иктисодий холати; 4- Узбекистан ташки сиёсат тамойиллари.

Ижтимоий-сиёсий:


  1. миллий истиклол гояси; 3-тарих (фармацевтика фаолиятининг тарихий илдизлари);

  2. фармацевтика фаолиятига оид конун ва конун ости хужжатлари; 4-республика микёсида гиёхванд, психотроп ва калбаки дори воситаларининг муомаласи.

Дунё тиллари (рус ва инглиз тили) ва лотин тили:

1-рус тили; 2- лотин тили; 3- инглиз тили (Beginner); 4- инглиз тили (Elementary).

каби сохалар буйича билим, куникма ва малакасини синаб куриш ва бахо бериш мумкин.

Хулосалар: хар бир соха текширув синовларининг уз навбатида 1,2,3,4 булимларга булиниши интеллектуал салохияти юкори, ривожланган давлатлар хаётидаги ислохотлардан бохабар етук мутахассис кадрни танлашда, колаверса лавозим уринларига кай даражада лойиклигини олдиндан кура билишда фойдаланиш мумкин.

Бир вактнинг узида ва уз жойида холисона бахолаш тизимининг кай даражада фармацевтик фаолиятда жорий килинганлигини тингловчи томонидан тула-тукис ишонишининг гарови десак янглишмаган буламиз.

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КАПСУЛ, СОДЕРЖАЩИХ ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ И

ПАРАЦЕТАМОЛ

Г. Мусаева -студентка 3 курса, Ф.Х.Максудова - ассистент,

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент


Кафедра технологии лекарственных форм
Руководитель: д.ф.н. Ё.С.Кариева

Актуальность научной темы: разработка и внедрение комбинированных

лекарственных препаратов - одно из основных направлений технологии современных лекарственных препаратов. Данный факт обосновывается тем, что при комбинации активных субстанций наблюдается потенцирование фармакотерапевтического действия при уменьшении побочных эффектов. Особенно это актуально при разработке препаратов нестероидного противовоспалительного действия, у которых, как известно, имеются определенные нежелательные эффекты, возрастающие с увеличением дозы активного вещества. Учитывая вышеизложенное, в Ташкентском фармацевтическом институте были разработаны капсулы комбинированного состава, содержащие диклофенак натрия и парацетамол.Цель работы: установление сроков годности и условий хранения разработанных капсул нестероидного противовоспалительного действия.

Материалы и методы исследования: в качестве объекта исследования использовались капсулы, содержащие диклофенак натрия и парацетамол. Для испытаний были использованы два метода определения стабильности: метод естественного хранения при температуре 20±10С и метод “ускоренного старения” при температуре 600С. При этом были использованы четыре вида тароупаковочных материалов: контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88, контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из фольги алюминиевой печатной лакированной по ТУ 48-21-270-78, банки из бесцветной стекломассы тип по ТУ 13-7308001-477-85, банки из солнцезащитной стекломассы тип БДС-25 по ТУ 64-228-84. Определение качественных и количественных характеристик таких, как внешний вид, средняя масса капсул и отклонения от неё, средняя масса содержимого капсул и отклонения от неё, распадаемость, количественное содержание действующего вещества, растворение проводили каждые 6 месяцев (11,5 суток в случае “ускоренного старения”). При этом использовались методики, приведенные в ГФ Х1 и соответствующих НТД.

Результаты: согласно полученным данным при обоих методах изучаемые показатели в течение двух лет отвечали требованиям, предъявляемым к капсулированным лекарственным формам (ГФ Х1, II изд.). Так, например, внешний вид капсул определялся визуально и не изменился за весь период проведения эксперимента, отклонения от средней массы капсул и их содержимого не превысили регламентируемые ±10%. Поскольку капсулы являлись кишечнорастворимыми, в ходе проведения исследований стабильности для определения профиля растворения, использовали последовательно две среды растворения, соответствующие рН желудка и рН двенадцатиперстной кишки. На начальной стадии исследований определяли растворение в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной в течение 60 минут, далее корзинку переносили во вторую среду растворения - фосфатный буферный раствора с рН 7,4. В течение всего периода проведения эксперимента данный показатель находился в пределах 89,3-94,5%. Количественное содержание действующих веществ - диклофенака натрия и парацетамола, определенное спектрофотометрически, находилось в пределах от 98,1-102,17% и 97,85-101,88%, соответственно.

Выводы: результаты проведенных исследований свидетельствуют о постоянстве качественных и количественных показателей анализируемого капсулированного лекарственного препарата комбинированного состава во всех видах тароупаковочных материалов в течение 2 лет. Исследования продолжаются.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ,

СОДЕРЖАЩЕГО НАСТОЙКУ КАЛЕНДУЛЫ
З. Худайкулова -студентка 3 курса, К. Талипова -студент магистратуры 1 курс
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент
Кафедра технологии лекарственных форм
Руководитель: д.ф.н. Ё.С.Кариева

Актуальность научной темы: современная фармацевтическая промышленность уделяет всё большее внимание препаратам, полученным из лекарственного растительного сырья, что объясняется широтой их терапевтического действия, относительной безвредностью, а также экономической целесообразностью сравнительно с лекарственными средствами синтетического происхождения. Перспективными для разработки лекарственных препаратов являются биологически активные вещества экстрактов и настоек растений. Активность экстрактов и настоек во многом объясняется наличием определенных биологически активных веществ, относящихся к различным классам химических соединений, которые обуславливают противомикробные, противовоспалительные, фунгицидные, антиоксидантные и др. свойства.

В связи с вышеизложенным, нами ведутся исследования по разработке гелевой лекарственной формы, содержащей настойку календулы.Цель работы: провести комплекс исследований по подбору оптимального состава и рациональной технологии геля противовоспалительного действия на основе настойки календулы.

Материалы и методы исследования: в качестве активной субстанции использовали настойку календулы (ФС 42-Уз-0153-2011) в количестве 10% от общей массы геля, согласно рекомендациям фармакологов. Для подбора состава использовались вспомогательные вещества, выполняющие роль гелеобразователей (карбопол, аэросил, производные целлюлозы и др), консервантов (метилпарабен, пропилпарабен), пластификаторов (глицерин, пропиленгликоль и др.), пенетрантов (диметилсульфоксид и др.) и т.п., разрешенные к использованию в медицине и фармации. При этом особое внимание уделялось отсутствию аллергенного и сенсибилизирующего свойства используемых веществ. Данные о количественном и качественном соотношение компонентов были взяты из литературных источников, так, например, гели на основе микрокристаллической целлюлозы готовились от 5 до 7,5%, карбопол от 0,5 до 1%, парабены в концентрации не более 0,2%, глицерин от 2,5% до 10% и т.д.

Результаты: в ходе исследований были приготовлены гелевые композиции на 9 основах. Первоначально они были оценены по таким показателям как внешний вид, однородность, стабильность к перепадам температуры и центрифугированию. Так, приготовленные гели имели окраску, варьирующую от светло-желтой до коричневой в зависимости от использованных веществ. Запах также зависел от компонентов композиции. По показателям термостабильность и коллоидная стабильность не соответствующими предъявляемым требованиям оказались гели на основе производных целлюлозы. Такой показатель как потеря в массе при высушивании во всех композициях не превысила регламентируемые 14%.

Выводы: согласно проведенным исследованиям, для дальнейших исследований, включающих определение качественных, количественных и структурно-механических показателей, а также биофармацевтических характеристик отобраны гелевые композиции на аэросильной и карбополовой основе.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНОГО

СБОРА

А. Минажева- студентка 3 курса,Г. С. Суярова- магистрант 1 курса
Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент,

Кафедра технологии лекарственных форм


Научный руководитель: к.ф.н., доцент Н.С.Файзуллаева

Актуальность научной работы: геморрой - это заболевание, связанное с варикозным расширением вен прямой кишки и его распространённость составляет 44-86% (независимо от пола). В большинстве случаев геморрой встречается у лиц старше 50 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, склонных к запорам, а также у беременных женщин и рожениц. Для лечения геморроя используют лекарственные средства, оказывающие симптоматическое действие. Актуальным является разработка технологии противогеморроидального сбора из местного растительного сырья, обладающего комплексным полифункциональным действием.

Цель работы: исходя из выше изложенного, целью данной работы является разработка состава и технологии противогеморроидального сбора, обладающего поливалентным фармакотерапевтическим действием.

Материаллы и методы исследования: изучение литературных источников, а также анализ растительного сырья, используемого для профилактики и лечения геморроя различной этиологии, показал, что для профилактики и лечения геморроя чаще используют сборы для внутреннего и реже для наружного (местного) применения. В терапии геморроя проводят комплексное лечение кровоостанавливающими, противовоспалительными, противоболевыми и противозудными средствами, а также показаны препараты, обладающие свойством укреплять стенки сосудов. Был проведён мониторинг местных лекарственных растений, обладающих выше приведёнными терапевтическими свойствами, подбор лекарственных растений осуществляли методом экспертных оценок по сравнительной оценке количественного состава БАВ и фармакотерапевтической активности, согласно таблице А.Я. Кобзаря и О.М. Гриценко. Эффективность настоев и отваров лекарственных растений определяли по 10 бальной шкале, где наихудший результат должен иметь не менее 5 баллов.

Полученные результаты: в результате исследования был подоб ран следующий состав противогеморроидального сбора: противовоспалительное и регенерирующее действие

оказывают цветки календулы, листя крапивы, трава тысячелистника; обезболивающее и противозудное действие оказывают листя мелиссы; кровоостанавливающее действие - трава горца перченого и горца птичьего; тонизирующее вены и капилляроукрепляющее действие - цветкиконского каштана.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница