Журнальных и газетных статейстраница14/34
Дата07.03.2016
Размер5.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

11391. Ху­җи­әх­мә­тов Ә. Шөһ­рәт­ле тор­мыш юлы : [пед. фән. д-ры Җ. Нигъ­мә­тов эшч-ге тур.] / Ә. Ху­җи­әх­мә­тов // Мәгъ­ри­фәт. – 2009. – 3 окт. (№ 40). – 5 б.

11392. Аса­фо­ва Е. В. Пе­да­го­ги­чес­кая ори­ен­та­ция уни­вер­си­тетс­ко­го об­ра­зо­ва­ния на са­мо­раз­ви­тие эко­ло­ги­чес­кой куль­ту­ры сту­ден­тов / Е. В. Аса­фо­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 3 – 8. – Биб­ли­огр.: 8 назв.

11393. Ах­ми­на Г. А. Ка­чест­во об­ра­зо­ва­ния как при­о­ри­тет и об­щая иде­о­ло­гия Ака­де­мии уп­рав­ле­ния «ТИС­БИ» / Г. А. Ах­ми­на, О. М. Бо­би­ен­ко // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 148 – 153.

11394. Багаутдинова Н. Г. Проблемы подготовки магистров и пути их решения в НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» / Н. Г. Багаутдинова, Е. П. Фазлыева // Вестн. ТИСБИ. – 2009. – № 3. – С. 114 – 120.

11395. Ба­ту­ри­на Р. В. По­ня­тие «об­ще­науч­ные ком­пе­тен­ци­и» в кон­текс­те ком­пе­тент­ност­но­го под­хо­да в сов­ре­мен­ном об­ра­зо­ва­тель­ном про­цес­се / Р. В. Ба­ту­ри­на, Р. Р. Ис­ха­ко­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 5. – С. 386 – 389.

11396. Ба­тыр­шин Ф. Свет Ва­ви­ло­на : [о вст­ре­че ру­ко­водст­ва КГ­ЭУ с предс­та­ви­те­ля­ми Ва­ви­лон. ун-­та] / Ф. Ба­тыр­шин // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 15 окт. (№ 42). – С. 3.

11397. Бер­хе­ев И. «Ме­ди­цинс­ко­е» вос­пи­та­ние : [бе­се­да с про­рек­то­ром по учеб­.-вос­пит. ра­бо­те КГ­МУ И. Бер­хе­е­вым / за­пи­сал Ф. Ба­тыр­шин] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 19 но­яб. (№ 47). – С. 4.

11398. Би­рю­ко­ва О. Лест­ни­ца в Кемб­ридж / О. Би­рю­ко­ва // Соз­вез­дие = Йол­дыз­лык. – 2009. – № 5 – 6. – С. 50 – 54.

11399. Бо­ри­сов А. С. При­ме­не­ние муль­ти­ме­дий­ных учеб­но-ме­то­ди­чес­ких комп­лек­сов в сов­ре­мен­ной сис­те­ме ге­о­ло­ги­чес­ко­го об­ра­зо­ва­ния / А. С. Бо­ри­сов, Е. М. Ну­ри­е­ва, Р. Р. Ха­са­нов // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 40 – 43.

11400. Бусиль Л. Геометрия музейного пространства : [музей истории КГУ] / Л. Бусиль // Казань. – 2009. – № 12. – С. 66 – 71.

11401. Буш­ми­на О. В. Зна­че­ние рос­сийс­кой сте­пе­ни кан­ди­да­та наук при её ин­тег­ра­ции в Бо­лонс­кий про­цесс / О. В. Буш­ми­на, А. Р. Су­лей­ма­но­ва, Г. У. Ма­ту­шанс­кий // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 124 – 134. – Биб­ли­огр.: 6 назв.

11402. Быков А. В. «Я не ищу легких путей» : [беседа с доц. каф. рус. и зарубеж. лит. ЕГПУ А. В. Быковым / записала А. Перфильева] // Вечер Елабуги. – 2009. – 9 дек.

11403. Ва­га­по­ва Н. А. Спо­соб­ность к са­моуп­рав­ле­нию как фак­тор про­фес­си­о­наль­но­го раз­ви­тия бу­ду­щих ме­нед­же­ров / Н. А. Ва­га­по­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 20 – 24. – Биб­ли­огр.: 9 назв.

11404. Ва­га­по­ва Н. А. Учеб­но-про­фес­си­о­наль­ная де­я­тель­ность как фак­тор раз­ви­тия кон­ку­рент­но­го ме­нед­же­ра / Н. А. Ва­га­по­ва // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 109 – 113.

11405. Ва­ли­тов Ш. Де­виз КГФ­ЭИ – ка­чест­во об­ра­зо­ва­ния : [бе­се­да с рек­то­ром КГФ­ЭИ Ш. Ва­ли­то­вым / за­пи­са­ла С. Сай­га­но­ва] // Вре­мя и день­ги. – 2009. – 29 окт.

11406. Валитов Ш. Молодёжь не даёт расслабляться : [рассказывает ректор КГФЭИ] / Ш. Валитов // ДД [Дороже денег]. – 2009. – № 9. – С. 30 – 31.

11407. Ва­ли­тов Ш. Эф­фек­тив­ность выс­ше­го про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния при фор­ми­ро­ва­нии про­ект­но-ори­ен­ти­ро­ван­ной мо­де­ли уп­рав­ле­ния / Ш. Ва­ли­тов, С. А. Ме­ще­ря­ко­ва // Вестн. КГФ­ЭИ. – 2009. – № 4. – С. 31 – 35.

11408. Виш­ня­ко­ва И. В. Кон­цеп­ту­аль­ные ос­но­вы сис­те­мы про­фес­си­о­наль­ной под­го­тов­ки ин­же­не­ров к уп­рав­ле­нию ин­тел­лек­ту­аль­ной собст­вен­ностью (УИС) / И. В. Виш­ня­ко­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 354 – 356.

11409. Во­до­лажс­кая Е. Л. Ос­нов­ные нап­рав­ле­ния со­вер­шенст­во­ва­ния го­су­дарст­вен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния ин­вес­ти­ций в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния / Е. Л. Во­до­лажс­кая, С. Ш. Ос­та­ни­на // Вестн. КТУ. – 2009. – № 5. – С. 211 – 218.

11410. Вст­ре­чи дип­ло­ма­тов [Ч­рез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Пос­ла Ко­ро­левст­ва Бель­гии в РФ Г. Тру­ве­руа и Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Пос­ла Ир­лан­дии в РФ Ф. Мак­до­на] со сту­ден­та­ми АГ­МУ // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 20 но­яб.

11411. Габ­дул­ха­ков В. “Те­о­рия и прак­ти­ка со­ци­а­ли­за­ции и про­фес­си­о­на­ли­за­ции бу­ду­щих пе­да­го­гов в ВУ­Зе” : [об одноим. кн. Н. М. Эгам­бер­ди­е­вой] / В. Габ­дул­ха­ков // Мә­га­риф. – 2009. – № 11. – С. 43.

11412. Га­ле­ев Р. И. Конт­роль зна­ний в ус­ло­ви­ях нечёт­кой ин­фор­ма­ции / Р. И. Га­ле­ев, А. Г. Фро­лов // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 92 – 99. – Биб­ли­огр.: 12 назв.

11413. Га­ли­мов А. М. Сис­тем­ный под­ход в уп­рав­ле­нии ка­чест­вом про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния / А. М. Га­ли­мов // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 391 – 396.

11414. Га­ли­мо­ва Л. И. Об­ра­зо­ва­тель­ный клас­тер как ме­ха­низм ин­но­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия про­из­водст­вен­ной де­я­тель­нос­ти / Л. И. Га­ли­мо­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 5. – С. 125 – 127.

11415. Га­не­е­ва А. Бу­ду­щее – в сох­ра­не­нии куль­ту­ры : [к 40-ле­тию КГУ­КИ] / А. Га­не­е­ва // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 19 но­яб. (№ 47). – С. 5.

11416. Гор­гун В. За­ко­но­мер­ный ре­зуль­тат об­щих уси­лий : [бе­се­да с предс­та­ви­те­лем ком­па­нии «ТНГ-Групп» в КГУ В. Гор­гу­ном / за­пи­са­ла С. Лу­ка­шо­ва] // Ге­о­фо­рум. – 2009. – № 2. – С. 24 – 25.

11417. Да­ри­че­ва Е. Сту­ден­чес­кие би­ле­ты из рук Зу­ра­ба Це­ре­те­ли [по­лу­чи­ли сту­ден­ты Ка­занс­ко­го фи­ли­а­ла Мос­ковс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го ака­де­ми­чес­ко­го ху­до­жест­вен­но­го инс­ти­ту­та им. В. И. Су­ри­ко­ва] / Е. Да­ри­че­ва // Ка­зань. – 2009. – № 10. – С. 102 – 103.

11418. Дег­тя­рев Г. Как под­го­то­вить тех­ни­чес­кую эли­ту : [бе­се­да с пре­зи­ден­том КГ­ТУ – КАИ Г. Дег­тя­ре­вым / за­пи­сал Ф. Ба­тыр­шин] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 12 но­яб. (№ 46). – С. 4.

11419. Дь­я­ко­нов Г. Мы все вре­мя живём в ин­те­рес­ные вре­ме­на : [расс­ка­зы­ва­ет рек­тор КГ­ТУ (КХ­ТИ)] / Г. Дь­я­ко­нов // ДД [До­ро­же де­нег]. – 2009. – № 9. – С. 28 – 29.

11420. Его­ро­ва Ю. А. Тех­но­ло­гия це­ле­по­ла­га­ния, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на вос­пи­та­ние цен­нос­тей в сис­те­ме мно­гоу­ров­не­во­го об­ра­зо­ва­ния / Ю. А. Его­ро­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 56 – 61. – Биб­ли­огр.: 5 назв.

11421. Жур­бен­ко Л. Н. Про­ек­ти­ро­ва­ние со­дер­жа­ния са­мос­то­я­тель­ной де­я­тель­нос­ти в про­цес­се ма­те­ма­ти­чес­кой под­го­тов­ки ба­ка­лав­ров тех­но­ло­ги­чес­ко­го нап­рав­ле­ния / Л. Н. Жур­бен­ко, Е. Д. Край­но­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 314 – 318. – Биб­ли­огр.: 5 назв.

11422. За­ва­да Г. В. Под­го­тов­ка ас­сис­тен­тов к про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­нос­ти на долж­нос­ти стар­ше­го пре­по­да­ва­те­ля / Г. В. За­ва­да, Л. М. Ро­ма­но­ва // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 143 – 153.

11423. Зай­це­ва О. Н. Ин­фор­ма­ци­он­но-компь­ю­тер­ная под­го­тов­ка ба­ка­лав­ров тех­но­ло­ги­чес­ко­го нап­рав­ле­ния на ос­но­ве про­ект­но-де­я­тель­ност­но­го под­хо­да / О. Н. Зай­це­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 44 – 49.

11424. За­ма­лет­ди­нов Р. Важ­но сох­ра­нить все луч­шее : [бе­се­да кор. с рек­то­ром ТГГ­ПУ Р. За­ма­лет­ди­но­вым] // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 27 окт.

11425. За­ма­лет­ди­нов Р. «Д­ви­же­ние впе­ред – единст­вен­ный спо­соб вы­жить!» : [бе­се­да с рек­то­ром ТГГ­ПУ Р. За­ма­лет­ди­но­вым / за­пи­сал Ф. Ба­тыр­шин] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 29 окт. (№ 44). – С. 4.

11426. Кавиев А. «Мечты сбываются. Только надо работать» : [беседа с проректором по учеб. работе ЕГПУ А. Кавиевым / записала А. Перфильева] // Вечер Елабуги. – 2009. – 4 нояб.

11427. Ка­зан­це­ва Л. А. Кон­цеп­ту­аль­ные ос­но­вы исс­ле­до­ва­тельс­ко­го ме­то­да в учеб­но-поз­на­ва­тель­ной и учеб­но-исс­ле­до­ва­тельс­кой де­я­тель­нос­ти сту­ден­тов / Л. А. Ка­зан­це­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 30 – 33.

11428. Кай­би­яй­нен А. Су­пер-сту­ден­ты КГ­ТУ : [о вру­че­нии пре­мии «От­лич­ник го­да КГ­ТУ – 2009»] / А. Кай­би­яй­нен // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 10 дек. (№ 50). – С. 7.

11429. Кац А. «Пес­ни и тан­цы, ко­неч­но, хо­ро­шо…» : [о IV конг­р. сту­ден­тов РТ] / А. Кац // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 10 дек. (№ 50). – С. 3.

11430. Квон Г. М. Ис­поль­зо­ва­ние сис­те­мы кре­а­тив­но­го ме­недж­мен­та при осу­ществ­ле­нии ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­нос­ти ву­за / Г. М. Квон, Р. Р. Ах­мет­зя­но­ва // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 77 – 83.

11431. Кра­силь­ни­ков С. Н. О вы­пуск­ни­ках Ка­занс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го ме­ди­цинс­ко­го инс­ти­ту­та 1941 го­да : Сколь­ко их бы­ло? / С. Н. Кра­силь­ни­ков // Ка­зан. мед. журн. – 2009. – Т. 90, № 5. – С. 758 – 759. – Биб­ли­огр.: 5 назв.

11432. Ку­да­ков О. Р. Фор­ми­ро­ва­ние исс­ле­до­ва­тельс­кой ком­пе­тен­ции у ма­гист­ран­тов пер­во­го го­да обу­че­ния / О. Р. Ку­да­ков, С. А. Хо­моч­ки­на // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 113 – 123. – Биб­ли­огр.: 9 назв.

11433. Ла­ти­пов З. Ис­тюр­фак – са­мый вост­ре­бо­ван­ный, а ин­фак – са­мый до­ро­гой : [бе­се­да с сек­ре­та­рем при­ем. ко­мис­сии ЕГ­ПУ З. Ла­ти­по­вым / за­пи­са­ла А. Пер­филь­е­ва] // Ве­чер Ела­бу­ги. – 2009. – 22 ию­ля.

11434. Лож­ко­ва Г. М. Са­мо­со­вер­шенст­во­ва­ние как фак­тор оп­ти­ми­за­ции ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­нос­ти пре­по­да­ва­те­ля выс­шей шко­лы / Г. М. Лож­ко­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 9 – 14.

11435. Мак­ле­цов С. В. Ин­тег­ри­ро­ван­ные ин­фор­ма­ци­он­ные сис­те­мы уп­рав­ле­ния и их роль в со­вер­шенст­во­ва­нии об­ра­зо­ва­тель­но­го про­цес­са в ву­зе / С. В. Мак­ле­цов // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 28 – 32.

11436. Мар­ша­ло­ва И. Н. Со­ци­аль­ное партнёрст­во как средст­во фор­ми­ро­ва­ния кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ры бу­ду­щих ин­же­не­ров / И. Н. Мар­ша­ло­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 329 – 334.

11437. Ма­ря­ше­ва М. В. Пе­да­го­ги­чес­кие фак­то­ры и барь­е­ры в учеб­ной де­я­тель­нос­ти, влия­ю­щие на уро­вень са­мо­ак­ту­а­ли­за­ции сту­ден­тов / М. В. Ма­ря­ше­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 9 – 13. – Биб­ли­огр.: 10 назв.

11438. Мас­лен­ни­ко­ва Н. Н. Пси­хо­ло­го-пе­да­го­ги­чес­кие ус­ло­вия фор­ми­ро­ва­ния эко­ло­ги­чес­ко­го соз­на­ния сту­ден­тов тех­ни­чес­ко­го ву­за / Н. Н. Мас­лен­ни­ко­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 138 – 143.

11439. Ма­ту­шанс­кий Г. У. Про­ек­ти­ро­ва­ние пе­да­го­ги­чес­ких тес­тов на ба­зе ма­те­ма­ти­чес­ких ме­то­дов / Г. У. Ма­ту­шанс­кий, Р. Ф. Ба­ке­е­ва // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 81 – 91. – Биб­ли­огр.: 6 назв.

11440. Ма­ту­шанс­кий Г. У. Ст­рук­ту­ра и со­дер­жа­ние ком­пе­тент­ност­но­го под­хо­да к под­го­тов­ке про­фес­си­о­на­ла-спе­ци­а­лис­та / Г. У. Ма­ту­шанс­кий, О. Р. Ку­да­ков, Г. В. За­ва­да // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 319 – 328.

11441. Мус­ли­мов Р. Х. Вк­лад ка­фед­ры ге­о­ло­гии неф­ти и га­за Ка­занс­ко­го уни­вер­си­те­та в науч­ное обес­пе­че­ние неф­те­по­ис­ко­вых ра­бот и соз­да­ние сов­ре­мен­ных ме­то­дов раз­ра­бот­ки неф­тя­ных мес­то­рож­де­ний / Р. Х. Мус­ли­мов, В. М. Смел­ков, Р. К. Тух­ва­тул­лин // Ге­о­ре­сур­сы. – 2009. – № 3. – С. 2 – 8.

11442. Мус­та­фин А. Как жи­вет­ся сту­ден­ту аг­рар­но­го? : [бе­се­да с нач. вос­пит. от­де­ла КГАУ А. Мус­та­фи­ным / за­пи­сал Ф. Ба­тыр­шин] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 3 дек. (№ 49). – С. 4.

11443. Наводнов В. Г. Новое в системе государственной аккредитации [вузов Российской Федерации] / В. Г. Наводнов // Вестн. ТИСБИ. – 2009. – № 3. – С. 125 – 130.

11444. Ни­за­мов Р. К. Меч­та – стать ар­хи­тек­то­ром : [бе­се­да с рек­то­ром КГА­СУ Р. К. Ни­за­мо­вым / за­пи­са­ла Р. Му­са­би­ро­ва] // Соз­вез­дие = Йол­дыз­лык. – 2009. – № 5 – 6. – С. 56 – 62.

11445. Никонорова Л. М. Применение информационных технологий при обучении иностранным языкам / Л. М. Никонорова, Г. Ф. Лутфуллина // Вестн. КГЭУ. – 2009. – № 2. – С. 104 – 108. – Библиогр.: 10 назв.

11446. Оси­пов П. Н. Раз­ви­тие про­фес­си­о­наль­ной реф­лек­сии субъ­ек­тов об­ра­зо­ва­ния в хо­де учеб­но-вос­пи­та­тель­но­го про­цес­са / П. Н. Оси­пов, Т. Е. Се­дан­ки­на // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 357 – 362.

11447. По­ля­ков Д. В. Ин­тег­ри­ро­ван­ная сис­те­ма уп­рав­ле­ния учеб­ным про­цес­сом в ву­зе / Д. В. По­ля­ко­в // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 154 – 157.

11448. По­пов Л. М. Ори­ен­та­ция сту­ден­тов на ин­тел­лек­ту­аль­ное и эти­чес­кое са­мо­раз­ви­тие / Л. М. По­пов, П. Н. Ус­тин, Е. И. Мол­ча­но­ва // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 3 – 8. – Биб­ли­огр.: 18 назв.

11449. Прусс Н. М. Фор­ми­ро­ва­ние ре­гу­ляр­но­го ме­недж­мен­та на ос­но­ве ка­чест­ва [в Ака­де­мии уп­рав­ле­ния «ТИС­БИ»] / Н. М. Прусс // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 138 – 145.

11450. Рек­тор АГ­МУ при Пре­зи­ден­те РТ под­пи­сал до­го­вор о сот­руд­ни­чест­ве с Ака­де­ми­ей Ме­недж­мен­та Ниж­ней Сак­со­нии // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 27 но­яб.

11451. Са­ды­ко­ва В. А. Ре­а­ли­за­ция ди­дак­ти­чес­ких прин­ци­пов при про­фес­си­о­наль­ном обу­че­нии с ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий / В. А. Са­ды­ко­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 335 – 340.

11452. Са­ла­хов И. Глав­ный плюс – в ра­ци­о­наль­нос­ти : [бе­се­да с рек­то­ром Аль­меть­ев. гос. ин-та му­ни­цип. служ­бы И. Са­ла­хо­вым / за­пи­са­ла Л. Се­дель­ни­ко­ва] // Зна­мя тру­да. – 2009. – 5 но­яб.

11453. Са­ха­пов М. Об ав­то­ре­фе­ра­те дис­сер­та­ции Габ­ду­ра­хи­мо­вой Т. М. “Фор­ми­ро­ва­ние и раз­ви­тие ри­то­ри­чес­ких уме­ний сту­ден­тов тех­ни­чес­ких ву­зов”, предс­тав­лен­ной на со­ис­ка­ние уче­ной сте­пе­ни кан­ди­да­та пе­да­го­ги­чес­ких наук по спе­ци­аль­нос­ти 13.00.08 – те­о­рия и ме­то­ди­ка про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния / М. Са­ха­пов // Ми­рас. – 2009. – № 12. – С. 141 – 142.

11454. Сер­ге­ев А. В. Фор­ми­ро­ва­ние кре­а­тив­ной куль­ту­ры в про­цес­се про­фес­си­о­наль­ной под­го­тов­ки сту­ден­тов средст­ва­ми де­ко­ра­тив­но-прик­лад­но­го ис­кусст­ва / А. В. Сер­ге­ев // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 151 – 155.

11455. Сер­ге­ев Е. «Ос­кар» для луч­ших сту­ден­тов : [о кон­кур­се «С­ту­дент го­да – 2009»] / Е. Сер­ге­ев // Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 12 дек.

11456. Сиб­га­тул­ли­на Т. В. По­ли­ти­ка НГ­ПИ в об­лас­ти ка­чест­ва об­ра­зо­ва­ния / Т. В. Сиб­га­тул­ли­на // Вестн. НГ­ПИ. – 2009. – Вып. 15. – С. 25 – 28.

11457. Си­ра­зет­ди­нов Э. Ев­ро­пейс­кая сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния ос­но­ва­на на кре­ди­тах : [бе­се­да кор. со сту­ден­том КГА­СУ Э. Си­ра­зет­ди­но­вым] // Соз­вез­дие = Йол­дыз­лык. – 2009. – № 5 – 6. – С. 64 – 67.

11458. Смо­лен­це­ва Л. В. Ди­дак­ти­чес­кие ус­ло­вия фор­ми­ро­ва­ния про­фес­си­о­наль­но-компь­ю­тер­ной ком­пе­тент­нос­ти ба­ка­лав­ров эко­но­ми­чес­ко­го про­фи­ля / Л. В. Смо­лен­це­ва, Л. Н. Жур­бен­ко // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 341 – 345.

11459. Со­зи­нов А. Ме­ди­ци­на – нау­ка, ре­мес­ло и ис­кусст­во : [расс­ка­зы­ва­ет рек­тор КГ­МУ] / А. Со­зи­нов // ДД [До­ро­же де­нег]. – 2009. – № 9. – С. 32 – 33.

11460. Су­ро­ва Л. В. О со­дер­жа­нии раз­де­ла «Бе­зо­пас­ность жиз­не­де­я­тель­нос­ти» в дип­лом­ном про­ек­те (ра­бо­те) / Л. В. Су­ро­ва, О. И. Юс­ке­вич // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 158 – 165.

11461. Сы­чен­ко­ва Л. Мар­бург – Ка­зань : кур­сы нем. яз. в ст­рук­ту­ре рос.-герм. науч.-куль­т. свя­зей (ко­нец XIX – нач. XX в.) / Л. Сы­чен­ко­ва // Га­сыр­лар ава­зы = Эхо ве­ков. – 2009. – № 2. – С. 242 – 250.

11462. Фат­хул­лин Б. РГ­ГУ в Ка­за­ни : [бе­се­да с дир. Каз. фи­ли­а­ла Рос­. гос. гу­ма­нит. ун-­та Б. Фат­хул­ли­ным / за­пи­сал Ф. Ба­тыр­шин] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 17 дек. (№ 51). – С. 4.

11463. Фат­хул­ли­на Л. Р. По­вы­ше­ние ка­чест­ва кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ры сту­ден­тов в про­ект­но-твор­чес­кой де­я­тель­нос­ти / Л. Р. Фат­хул­ли­на // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 5. – С. 132 – 137.

11464. Фе­до­ро­ва Н. Один день из жиз­ни ВГИ­Ка : [о сот­руд­ни­чест­ве КГУ­КИ и ВГИ­Ка] / Н. Фе­до­ро­ва // Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 3 окт.

11465. Хай­рул­ли­на Э. Р. Кон­цеп­ту­аль­ные пред­по­сыл­ки ин­ди­ви­ду­а­ли­за­ции про­фес­си­о­наль­но­го вос­пи­та­ния / Э. Р. Хай­рул­ли­на // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 20 – 24. – Биб­ли­огр.: 12 назв.

11466. Ха­ми­дул­лин Ф. Ф. Ис­поль­зо­ва­ние ак­тив­ных ме­то­дов обу­че­ния сту­ден­тов в прак­ти­ке де­я­тель­нос­ти сту­ден­чес­ко­го биз­нес-цент­ра под­держ­ки предп­ри­ни­ма­тельст­ва НОУ ВПО «А­ка­де­мия уп­рав­ле­ния «ТИС­БИ» / Ф. Ф. Ха­ми­дул­лин, Г. М. Квон, А. М. Най­да // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 174 – 181.

11467. Чес­но­ко­ва Е. Ву­зам нуж­ны не прос­то ре­фор­мы, а кар­ди­наль­ные пе­ре­ме­ны / Е. Чес­но­ко­ва // Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 1 дек.

11468. Чес­но­ко­ва Е. О боль­шой нау­ке и сред­нем об­ра­зо­ва­нии / Е. Чес­но­ко­ва / Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 5 дек.

11469. Чи­чи­ро­ва Н. Д. Ин­но­ва­ци­он­ный под­ход в обу­че­нии по спе­ци­аль­нос­ти «теп­ло­вые элект­ри­чес­кие стан­ци­и» / Н. Д. Чи­чи­ро­ва, Т. А. Ро­ма­но­ва // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 100 – 103.

11470. Шай­хут­ди­нов Р. За­пад­ным сту­ден­там не хва­та­ет дис­цип­ли­ны, или Мне­ние за­о­ке­анс­ко­го до­цен­та : [бе­се­да с доц. отд. по­ли­то­ло­гии Ат­лан­ти­ч. ун-­та Фло­ри­ды Р. Шай­хут­ди­но­вым / за­пи­са­ла Л. Му­ха­мет­зя­но­ва] // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 8 окт. (№ 41). – С. 7.

11471. Ша­ра­фут­ди­но­ва В. Г. Ре­ги­о­наль­ная ма­те­ри­а­ло­вед­чес­кая под­го­тов­ка в хи­ми­ко-тех­но­ло­ги­чес­ком ву­зе / В. Г. Ша­ра­фут­ди­но­ва, А. И. Ха­ми­то­ва // Вестн. КТУ. – 2009. – № 6. – С. 346 – 353. – Биб­ли­огр.: 5 назв.

11472. Эк­за­ме­на­ци­он­ный центр “Cambridge ESOL” в ТГГ­ПУ // Ак­чар­лак-Та­тарс­тан. – 2009. – № 3. – 16 – 17 б.

11473. Юсу­по­ва А. В. Твор­чес­кие за­да­ния в сис­те­ме до­пол­ни­тель­но­го про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния по нап­рав­ле­нию «Пе­да­го­ги­ка выс­шей шко­лы» / А. В. Юсу­по­ва // Вестн. КГ­ЭУ. – 2009. – № 2. – С. 153 – 157.

11474. Яку­бо­ва Л. М. «С­ту­дия ин­но­ва­ци­он­но­го уп­рав­лен­чес­ко­го мыш­ле­ни­я» как ин­но­ва­ци­он­ный ком­по­нент раз­ви­тия Ака­де­мии уп­рав­ле­ния «ТИС­БИ» / Л. М. Яку­бо­ва, А. Царё­ва // Вестн. ТИС­БИ. – 2009. – № 3. – С. 83 – 87.

11475. Ярул­лин И. Ф. По­ня­тие граж­данс­кой от­ветст­вен­нос­ти сту­ден­тов пе­да­го­ги­чес­ких ву­зов / И. Ф. Ярул­лин // Об­ра­зо­ва­ние и са­мо­раз­ви­тие. – 2009. – № 6. – С. 215 – 218.
КД­ТУ­га(­КА­И) Мил­ли тик­ше­ре­нү уни­вер­си­те­ты ста­ту­сы би­ре­лү ту­рын­да

О прис­во­е­нии КГ­ТУ( КА­И) ста­ту­са

На­ци­о­наль­но­го исс­ле­до­ва­тельс­ко­го

уни­вер­си­те­та


11476. КАИны акчалы иттеләр // Ватаным Татарстан. – 2009. – 13 окт.

11477. Гор­ты­шов Ю. Ста­тус есть. Бу­дут и день­ги : [бе­се­да с рек­то­ром КГ­ТУ Ю. Гор­ты­шо­вым / за­пи­са­ла И. Плот­ни­ко­ва] // Веч. Ка­зань. – 2009. – 14 окт.

11478. Гор­ты­шов Ю. Третье наз­ва­ние КАИ: КГ­ТУ стал НИУ : [бе­се­да с рек­то­ром КГ­ТУ Ю. Гор­ты­шо­вым / за­пи­са­ла Н. Плот­ни­ко­ва] // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 23 окт.

11479. КАИ идет на вз­лет // Веч. Ка­зань. – 2009. – 9 окт.

11480. КАИ об­рел ста­тус на­ци­о­наль­но­го исс­ле­до­ва­тельс­ко­го уни­вер­си­те­та // Вре­мя и день­ги. – 2009. – 9 окт.

11481. Сай­га­но­ва С. КГ­ТУ – КАИ ста­нет маг­ни­том для мо­ло­де­жи со всей Рос­сии / С. Сай­га­но­ва // Вре­мя и день­ги. – 2009. – 21 окт.

11482. Чес­но­ко­ва Е. Празд­ник на ули­це ка­ис­тов / Е. Чес­но­ко­ва // Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 9 окт.
КДУга Идел буе федераль университеты

статусы бирү турында

О присвоении КГУ статуса

Приволжского федерального университета


11483. Беляева В. КДУны һәм безне ни көтә? / В. Беляева // Шәһри Казан. – 2009. – 30 окт.

11484. Җа­ма­лет­ди­нов Р. ТДГ­ПУ һәм Идел буе фе­де­раль уни­вер­си­те­ты : [ТДГ­ПУ рек­то­ры Р. Җа­ма­лет­ди­нов, Фран­ция мә­га­риф һ. фән м-лы­гы­ның ге­нер. инс­пек­то­ры Ж. Брус­суа һ. ТР ФА акад. М. Зә­ки­ев сөй­лә­гән­нәр­не Г. За­ки­ро­ва яз. ал.] // Мәгъ­ри­фәт. – 2009. – 21 но­яб. (№ 47). – 3 б.

11485. Мозаффар Э. КДУ үлмәячәк! / Э. Мозаффар // Шәһри Казан. – 2009. – 30 окт.

11486. Рәх­мә­тул­ли­на Н. Фе­де­раль уни­вер­си­тет бу­ла­чак / Н. Рәх­мә­тул­ли­на // Мәд. җом­га. – 2009. – 6 но­яб. (№ 44). – 4 б.

11487. Сад­рис­ла­мо­ва С. Ә уни­вер­си­тет­лар ниш­ли? / С. Сад­рис­ла­мо­ва // Ва­та­ным Та­тарс­тан. – 2009. – 24 окт.

11488. Сад­рис­ла­мо­ва С. Әй­бәт­рәк бу­лыр ди­гән өмет бар / С. Сад­рис­ла­мо­ва // Ва­та­ным Та­тарс­тан. – 2009. – 31 окт.

11489. Уку йортларын үстерергә кирәк // Шәһри Казан. – 2009. – 27 окт.

11490. Бес­па­ло­ва Н. Им­пе­ра­торс­кий, го­су­дарст­вен­ный, фе­де­раль­ный / Н. Бес­па­ло­ва // Та­тарс­тан. – 2009. – № 12. – С. 40 – 41; С. 30 – 31. – Та­тар.

11491. За­донс­кий А. «Ка­занс­кий уни­вер­си­тет» ос­та­ет­ся! / А. За­донс­кий // Изв. Та­тарс­та­на. – 2009. – 30 окт. – 5 но­яб. (№ 41). – С. 2.

11492. Иг­нать­е­ва Е. КГУ : бит­ва за бренд / Е. Иг­нать­е­ва, И. Арефь­е­ва // Изв. Та­тарс­та­на. – 2009. – 13 – 19 но­яб. (№ 42). – С. 7.

11493. Ка­занс­кий уни­вер­си­тет ста­нет бо­лее прив­ле­ка­тель­ным // Вре­мя и день­ги. – 2009. – 1 дек.

11494. М. Шай­ми­ев : При фор­ми­ро­ва­нии фе­де­раль­но­го уни­вер­си­те­та про­яв­ле­ния це­хо­во­го эго­из­ма не­до­пус­ти­мы // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 1 дек.

11495. Пе­ду­ни­вер­си­тет хо­чет сох­ра­нить ав­то­но­мию // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 18 но­яб.

11496. Пе­черс­кая А. Вто­рое рож­де­ние КГУ, или Че­го ждать сту­ден­там от ПФУ / А. Пе­черс­кая // Студ. газ. – МТ. – 2009. – 5 но­яб. (№ 45). – С. 8.

11497. Плот­ни­ко­ва И. За бренд КГУ обе­ща­ют по­бо­роть­ся / И. Плот­ни­ко­ва // Веч. Ка­зань. – 2009. – 23 окт.

11498. Плот­ни­ко­ва И. Пла­нов – гро­мадье, сту­ден­тов не хва­та­ет / И. Плот­ни­ко­ва // Веч. Ка­зань. – 2009. – 9 окт.

11499. Пре­лес­ти по­па­да­ния в де­вят­ку // Та­тарс­тан. – 2009. – № 12. – С. 42 – 43 ; С. 32 – 33. – Та­тар.

11500. При­волжс­кий фе­де­раль­ный уни­вер­си­тет бу­дет соз­дан на ба­зе КГУ // Вре­мя и день­ги. – 2009. – 22 окт.

11501. Са­ла­хов М. Бренд ос­та­вят, со­дер­жа­ние об­но­вят : [бе­се­да с рек­то­ром КГУ М. Са­ла­хо­вым / за­пи­са­ла Е. Чес­но­ко­ва] // Респ. Та­тарс­тан. – 2009. – 29 окт.

11502. Ха­фи­зо­ва Г. Ка­занс­кий уни­вер­си­тет жил, жив и бу­дет жить / Г. Ха­фи­зо­ва // Ка­зан. ве­до­мос­ти. – 2009. – 29 окт.

Каталог: res -> files
files -> I. точка, прямая, плоскость I способы задания и изображения на комплексном чертеже точек, прямых и плоскостей 1
files -> В печати других
files -> Рекомендации «Защита воздушных судов от наземного обледенения»
files -> Оборудование автоматического управления полетом (система 022) Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов ω0 изделий системы 021 по годам Результаты анализа надежности изделий
files -> Система взаимоотношений производителя и эксплуатанта вертолетов в аспекте управления безопасностью полетов
files -> Журнальных и газетных статей
files -> 0 общий отдел васильев Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница