ГуащIэдэкI хабзэхэр. Кърэшэй-Черкес Республикэм гуащIэдэкIымкIэ и Къэрал инспекцэм иджыблагъэ къэпщытэжыныгъэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIащДата15.07.2016
Размер41.4 Kb.
ГуащIэдэкI хабзэхэр.
Кърэшэй-Черкес Республикэм гуащIэдэкIымкIэ и Къэрал инспекцэм иджыблагъэ къэпщытэжыныгъэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIащ. Илъэс икIам ялэжьамрэ къихьа 2014 гъэм къапэщыт къалэнхэмрэ теухуауэ щыта зэIущIэм хэтащ инспекцэм и унафэщI Деккушев Руслан, унафэщIым и къуэдзэ Борсэ Руслан, гуащIэдэкIымкIэ къэрал инспектор Савченко Иринэ, республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я журналистхэр.

ГУАЩIЭДЭКIЫМКIЭ инспекцэм и нэIэм щIэтщ республикэм щылажьэ предприятэ, организацэ псори. Абыхэм и пIалъэм улахуэр ятыным, гуащIэдэкI хабзэкъутэныгъэ къамыгэхъуным, цIыху лажьем и хуитыныгъэхэр дамыкъузэным, къэралым, гуащIэдэкIымкIэ хабзэм къыхуигъэув хуэгъэкIуэтэныгъэ, хуитыныгъэ псори щызу къигъэсэ бэпыфыным зыри пэрыуэгъу хуэмыхъуным, гуащIэдэкI кодексым къыдэкIуэ щытыкIэхэр хабзэр и лъабжьэу зегъэкIуэным кIэлъоплъ инспекцэр.

Уней хыхьэхэкIым, ику ит, хыхьэхэкI цIыкIум зыщаузэщI, апщыгъуэми къэрал предприятэхэр, заводхэр, къулыкъущIапIэхэ дэкъуза щыхъум мыхьэнэ хэха иIэщ цIыхум и гуащIэдэкI хьэлэмэтхэр хъума хъуным. Куэдым къазэрыщыхъум хуэдэу къащхьэщыжын, къадэмэпыкъун къулыкъу щымыIэжу аракъым. Апхуэдэщ гуащIэдэкIымкIэ инспекцэр. Къыхэгъэщыпхъэщи, гуащIэдэкIымкIэ инспекцэм и лэжьыгъэр хуэунэтIакъым Iэмал имыIэу предприятэ гуэр щIиплъыкIыу, тезыр трилъхьэу, хьэкум пащхьэ иришэу, н.къ. зыгъэкъуаншэу, хеящIэу щытыным. Абы и лэжьыгъэр зэтреухуэ щIэныгъэ куур, гуащIэдэкIымрэ цМыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ къулыкъум къахуигъэув унафэхэр я лъабжьэу.

Деккушев Руслан къызэхуэсахэм захуигъэзащ къэпщытэжыныгъэ псалъэкIэ. Абы бжыгъэхэмкIэ къигъэсым игуэщIа лэжьыгъэр. Унафэщым зэрыжиащи, я лэжьыгъэр хуэунэтауэ щытащ щэплъыкыныгъэхэр, къэпщытэныгъэхэр, къэпщытэныгъэхэр егъэкуэкыным. Абыкэри яубзыхуащ ямытауэ улахуэ щыхуэ предприятэхэм, организацэхэм зэтрагъэхъуамэ, цыхухэм гуащэдэк фэбжь лэжьапэм щыхахамэ, нэхъыщхьэращи – УФ-м и Президентым и накъыгъэ Унафэхэр зэрагъэзащэр, Медведев Дмитрий игъэнэуа уэхугъуэхэр зэрызэфахыр.

Апхуэдэу, республикэм щылажьэ предприятэ 269-рэ щIаплъыкIащ илъэс икIам. Ар 2012 гъэм щIаплъыкIам нэхърэ процент 51-кIэ нэхъыбэщ. Деккушев Руслан къызэрыхигъэщащи, предприятэ, организацэ псори хабзэм тету лажьэу пхужыIэнукъым. КъыщIагъэщащ улахуэр здамыт лэжьапIэ 44-рэ. Псори зэхэту улахуэ IуэхухэмкIэ хабзэкъутэныгъэу 403-рэ яубзыхуащ. Яубзыхуа къудейм къыщымынэу, лэжьакIуэ 775-м лъгъэсыжащ къалэжьа улахуэр. Ари 2012 гъэм щыIа бжыгъэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту улахуэ щIыхуэу ятыжащ сом мелуани 9-рэ мин 970-рэ.

Шэч хэлъкъым, хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэхъуахэр щхьэж къилэжьа хьэкъ елъытауэ ирашэлIащ жэуаплыгъэ лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэм.

Инспекцэм гулъытэ хэха зыхуищI лъэныкъуэщ гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэхэр лэжьапIэтхэм ягъэлажьэхэм дащIыныр. Жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэ зэгурыIуэныгъэхэр ящIыным зыпыIуадз лэжьапIэт куэдым. Абы еувалIэ гуащIэрылажьэми и IэкIэ езым и хуитыныгъэкIуэт жыпIэ хъунущ. Апхуэдэ Iэпэдэгъэлэл Iуэху бгъэдыхьэкIэм къыдокIуэ улахуэр щызу хабзэм тету кърамытыныр, сымаджэ хъумэ, зыгуэр къыщыщIыжыкъуэмэ и бэлыхьхэр езым и щхьэзакъуэ Iуэхуу къызэрыхуэнэр, хуэгъэкIэтэныгъэ, ахъшэ пособэ, нэгъуэщI дэIэпыкъуныгъэхэм зэрызыхигъэкIыжыр, нэгъуэщI куэди. Инспекцэм щылажьэхэм цIыхухэр къыхураджэ гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэхэр Iэмал имыIэу зыщылажьэм щащIыну, абы къыщыхьа щытыкIэхэм лэжьапIэтыр тетыным хущIэкъуну.

Инспекцэм зыхуагъазэ зи гуащIэдэкI хьэлэмэтхэр дакъузэ цIыхухэм. Апхуэдэу, 2013 гъэм зыхуэгъэзэныгъэу щыIар нэхъ мащIэ хъуащ. Абы уегъэгугъэ лэжьапIэтхэр нэхъ губзыгъэу, нэхъ набдзэгубдзаплъэу ягъэлажьэ цIыхухэм, дэфтэр хабзэхэм пылъ хъуауэ. Инспекцэм, пенсэ фондым, хьэкълыкъ, страховой къулыкъухэм лэжьыгъэ зэдрагъэкIуэкI. КъинэмыщIауэ, Правительствэм деж щылэжьэну комисс зэхашэнущ. Комиссымрэ инспекцэмрэ я лэжьыгъэр хуэунэтIауэ щытынущ цIыхум и гуащIэдэкI хьэлэмэтхэр хъума хъуным.

ГуащIэдэкI щыхъукIэ, зэрыгурыIуэгъуэщи, фэбжьхэри щыIэщ, уеблэмэ цIыху гъащIэри халъхъэ. Апхуэдэхэр нэхъыбэ зэрыхъуар къыхигъэщащ Деккушевым. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр производствэр, уней, хыхьэхэкI, предприятэ, лэжьапIэ зэхуэмыдэхэр нэхъыбэ зэрыхъужаращ, ахэр тыншу зэрызэтемыгъэпсыхьаращ.

УнафэщIым и къэпсэлъэныгъэм пищащ Савченко Иринэ. Абы зэрыжиIащи, илъэс кIуам лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ бюджет лэжьакIуэхэм я улахуэхэр зэрагъэзэхуэным, хэплъэжыным хуэунэтIауэ. Гуапэ зэрыхъунщи, абы и кIэух хъуащ бюджет улахуэ къэзыхь куэдым я улахуэхэм фIыуэ зэрыхухагъэхъуар, зэрызэрагъэзэхуэжар, республикэм щагъэува узэрыпсэуфыну мардэм зэрылъэщIагъэхьар. Апхуэдэщ егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр.Борсэ Руслан къытепсэлъыхьащ щIэплъыкIыныгъэхэр зэрырагъэкIуэкI чэзум, щытыкIэхэм. Хабзэр Iэпэдэгъэлэл здащI, цIыхухэм я улахуэхэр здамыт, нэгъуэщI лъэпощхьэпохэм нэхъ щыгъуэзэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу къахуохъу ищхьэкIэ зи гугъу тщIа къулыкъухэр. Арами, псом нэхърэ нэхъыщхьэщ зи хьэлэмэт якъутэ цIыхум езым инспекцэм зыхуигъэзэныр. АбыкIэ лъэкIыныгъэ псори щыIэщ. Инспекцэм и IэщIагъэлIхэр хьэзырщ чэнджэщэгъурэ дэIэпыкъуэгъурэ хъуну. ЩыIэщ телефон зэпыщIэныгъэ: 20-30-61; 20-55-36. НэхъыфIыжщ тхыгъэкIэ захуэвгъазэмэ. Сайт иIэщ инспекцэм. Абыи фихьэу, фи хъыбар явгъэщIэнымкIэ лъэкIыныгъэ фиIэщ. Псом я щхьэр – фи хьэлэмэт зэрыдакъузэр, гуащIэдэкI хабзэхэр зэракъутэр фымубзыщI.

- Дэ тхьэусыхэ зэхуэтхьэскъым, атIэ тхьэусыхэ къытIэрыхьам къыкIэлъыкIуэнкIэ хъуну хабзэкъутэныгъэм дыпожьэри зэпыдогъэу, - жиIащ Борсэм. – Куэдрэ дыпэщIохуэ лэжьапIэтым хабзэр зэрикъутэр къыгурымыIуэу. Апхуэдэм и хуитыныгъэхэри, и къалэнхэри тыншу гурыдогъаIуэ, зэпсэлъэныгъэ дыдогъэкIуэкIри, Iуэхур зэфIокI. Пэжщ, щыIэщ хьэкум пащхьэ итшэн хуей щыхъуи. Сыт хуэдэу мыхъуами, нэхъыщхьэр дэри, хъыбарегъащIэ Iэмалхэри дызэхыхьэу, дызэдэлажьэу, гуащIэдэкI хабзэкъутэныгъэхэр къэмыгъэхъуным дыхущIэкъунращ.
Каталог: upload -> git09
upload -> Учебное пособие характеризует экзистенциализм в русском информационном пространстве как специфический принципа создания произведения и комплекса идей. Через ответ на этот вопрос делается выход на социальное значение журналистики
upload -> Ч. А. Тукембаев реинкарнация – ключ к истине
upload -> Русский хит а – Студио – Fashion Girl
upload -> Репертуар группы cosa nostra русский хит
upload -> Современные хиты Зарубежные хиты
git09 -> УпщIэ-жэуап ГуащIэдэкI тхылъыр пфIэкIуэдамэ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница