Билети 1 1 Жисмеро нуытаи материалц


Хосиятьои механикии жисмьои сахтстраница5/5
Дата06.06.2016
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Хосиятьои механикии жисмьои сахт.

Ьангоми тайзиышавии хурд шиддат ба дарозшавии нисбц мутаносиби роста;-шиддати механики, -тайзиыи нисбц, Е- модули ЮнгПешравц.

Кунжи пешравц а ба ыуввае, ки ба воьиди масоьати жисм таъсир мекунад мутаносиби роста аст.


Тобх=ри.

Кунжи тобх=рц ба моменти ыувва М ва дарозии мила L мутаносиби роста аст:Пластикият ва чарсият.

Хосияти жисми сахтро, ки баъди ыатъшавии ыувва шакл ва ьажми он барыарор мешавад, чандирият мег=няд.

Тайзиыеро, ки баъди ыатъ гаштани таъсири ыувва боыц мемонад, тайзиыи боыимонда меноманд. Хосияти тайзиыи боыимонда доштани жисмьоро хосияти пластики жисм меноманд. Шиддатиеро, ки ьангоми он дар жисм пайдошавии тайзиыи боыимонда ощоз меёбад, ьудуди чандирии жисм меноманд.

Индуксияи электромагнитц.

Моьияти падидаи индуксияи электромагнитц ин аст: дар ноыилконтуре, ки ё дар майдони магнитии бо мурури замон тащйирёбанда беьаракат бошад ё дар майдони магнитии собит тавре ьаракат кунад, ки адади хатьои индуксияи магнитии контурро буранда тащйир ёбад, дар он контур жараёни электрикц ба вужуд меояд.

Индуксия аз калимаи лотинц induction гирифта шудааст ва маънояш бедор кардан, ангезиш мебошад.Ыонуни индуксияи электромангитц.

Тажрибаьои Фарадей нишон дод, ки ыувваи жараёни индуксияи Ii дар ноыилконтур ба суръати тащйироти адади хатьои индуксияи магните(В) мутаносиб аст, ки оньо ба сатьи фарогирифтан ин контур мезананд. Ин нуытаро дар заминаи мафьуми «сели магнитц» шакли даыиытар додан мумкин аст.
Ыувваи муьаррикаи электрикц.

ЫЭЬ-и индуксия дар контури сарбаст модулан ба суръати тащйироти сели магнитие баробар аст, ки он ба сатьи фарогирифтаи контур мезанад.Кори ба ыадди контури сарбаст к=чондани барыаи мусбати воьидиро ыувваи муьаррикаи электрикц мег=ем. Ьангоми тащйир ёфтани сели магнитии ба сатьи фарогирифтаи контурзанада дар ин контур ыувваьои щайре ба вужуд меоянд, ки онро ЫЭЬ-и индуксия меноманд.ЫЭЬ-и индуксионц дар ноыили ьаракаткунандаи суръаташ v дарозиаш l, ки дар майдони магнитии индуксияаш В ангезонида мешавад.

Еi=BlvsinaХудиндуксия.

Агар дар занжири щалтак жараёни тащйирёбанда жорц бошад, сели магнитии аз тариыи щалтак гузаранда тащйир меёбад. Бино бар ин дар худи ьамон ноыиле, ки аз он жараёни тащйирёбанда жорист, ыувваи муьаррикаи индуксия пайдо мешавад. Ин падидаро худ- индуксия гутаанд.

Индуктивият.

Ф=LI

L-коэффитсиенти мутаносибии байни жараёни контурц сели магнитиест, ки аз тариыи контур мегузарад. Бузургии L индуктивияти контур меноманд.

Воьиди индуктивият генри(Гн) мебошад.Билети 38

1) Кори ва таваноии чараён

Хангоми харакати бунизоми заррахои заряднок майдони электрики дар нокил кор ижро мекунад ,ки онро одатан кори чараён меноманд .

Кори жараён Маълум аст ки кори майдон хангоми кучиши заряди q ичрошаванда A=qUбаробар аст . Азбаски q=Jt аст пас A=UJt мешавад.бо назардошти ыонуни Ом(U=JR) барои кори жараён формулаи А=J2Rt-ро хосил мекунем , ки дар ин чо R-муковимати нокил аст.

Ыонуни Чоул –Ленс . Жараёни электрики боиси дар ноыил жудошавии миыдори гарми мегардад.

Гармшавии ноыильо аз он сабаб ба амал меояд,ки электроньои ботасири майдон ба тартиб ьаракаткунанда ба ионьо панчараи кристалли бархурда , энергияи худро гумм мекунанд. Дар натичаи энергияи дохилии ноыил мегардад.ьамин тариы гармшавии ноыил аз ьисоби кори майдони электрики ба вучуд меояд.

Агар жараён таньо барои жудошавии гарми сарф шавад, дар асоси ыонуни баыои энергия миыдори гармии дар ноыил жудошударо ба кори жараён

Q=A=J2Rt баробар гирифтан мумкин аст.

Формулаи Q=A=J2Rt --ро бехабар аз якдигар дар асоситачрибахо олими англис Ч. Чоул ва олими рус Э.Х.Ленс хосил намудаанд. Хулосахои онхо хамчун конуни Чоул—Ленс маълум аст,ки таърифи он чунин аст: микдори гармие , ки дар нокили чараёндор чудо мешавад, ба хосили зарби квадрати кувваи чараён , муковимати нокил ва вакти чоришавии чараён баробар аст.

Тавоноии чараён. Хар як асбоби электрики (чарог, мухаррики барки) барои истеъмоли микдори муайяни энергия дар ягон лахзаи вакт пешбини шудааст. Аз ин ру ба катори кори чараён мавхуми «таванои чараён» низ дохил карда мешавад. Мувофики таъриф таванои кори дар вохиди вакт ичро шуд аст. Аз бас , ки А=JUt бинобар ин

P=A/t=JUt/t=JU мешвад. Дар ин формула шиддат ё кувваи чараёнро мувофики конуни Ом ифода намуда, формулаи таваноиро дар шакли P=J2R ё P=U2/R хосил мекунем.Асбобьои гармкунанда: чарощьои равшаноц, дарзмоли барыц, обж=шонаи барыц, маныалаьои барыц

2) Потулатьои Бор.

Постулати якуми Бор: атомьо ба он нигоь накарда, ки электроньо дар оньо бо шитоб харакат мекунад, ду дароз дар ьолатьое мешаванд, ки нур намеафкананд. Ин ьолатьоро ьолати статсионарц меноманд. дар ьар ьолати статсионнарц атом таньо ба энергияиьои муайяни E1 E2 E3 En.. Доро мешавад.Постулати дуюми Бор: ьангоми аз ьолати статсионарц ба ьолати дигари статсионарц гузаштани атом нурафканц ё нурф=рубарии он ба амал меояд. Ьангоми аз ьолатьои статсионарии энергияаш зиёд ба ьолати статсионарии энергияаш кам гузаштани атом нурафканц ба амал меояд. Дар мавриди аз ьолати стасионарии энергияаш хурд ба ьолати статсонарии энергияаш калон гузаштани атом нурфур=барц ба амал меояд.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница