«Нанэ» и лъагъуэмкIэ
Дата15.07.2016
Размер25.2 Kb.
«Нанэ» и лъагъуэмкIэ
c:\users\администратор\desktop\персональ турция нанэ - копия\18d7716cecfcfbf74b957f0cf2a39d48.jpg

ЩоджэнцIыкIу Алий, езыр щIалэщIэу, мэжэщIалIэу Босфор псы Iуфэм Iуту къигъэщIауэ щытащ «Нанэ» усэр. А усэм къеджам къыгурымыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым абы Истамбыл (нэхъапэм Костантинополь) щишэчар.

ЗекIуэ дызэрежьа проектыр Iыхьэ куэду зэхэтщ, къызыбгъэдэкIыр Тырку къэралыгъуэращ. Хамэ къэралхэм щыпсэу, щеджэ студентхэр нэхъ зэпэгъунэгъу, зэблагъэ щIын, зэрыгъэцIыхун, щIалэгъуалэр нэхъ бэшэч - зым и псэм адрейр техуэу къэгъэтэджын, псори зэрыцIыхур, псоми мы дунейр мамыру щытын папщIэ жэуап гуэр зэрахьыр зыхрагъэщIэныр, дахагъэм гу лърагъэтэныр и къалэнхэм хыхьэт мы Iуэхум. Дэ мы программэм дыхэзгъэхуар абыкIэ щыIэ ди ныбжьэгъуфIхэращ - адыгэ яшэмэ нэхъ къащтащ. Тыркум лъэпкъ куэд дыдэ щызэхэсщ, ауэ диаспорэ нэхъ иныр адыгэхэращ. Аращ къызыхэкIари, дэ абы дыкIуэныр. Дэ ди лъэныкъуэкIэ абы тегъэщIапIэ хуэхъуащ гъэ дызэрытым ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэс 115-рэ зэрырикъур, усакIуэшхуэм и лирикэ тхыгъэ нэхъ лъэщхэр Тыркум зэрыщитхар, сэ Алий усакIуэ щыхъуа щIыпIэр си студентхэм язгъэлъагъуну куэд щIауэ си нэ къызэрикIтэр. А илъэсищэ усэр щитхам и кIуэцIкIэ Тыркум зэрызиужьар язгъэлъагъуну сыхуейт Алий и творчествэм езгъэджахэм.

Гуп къызэбгъэпэщу епшэжьэныр егъэлеяуэ гугъущ, Iуэхушхуэщ. дэтхэнэмихэтым гуп хэтыкIэ ищIэн, гуп хабзэр иIыгъын хуейщ. Сытым къыхэкIми, нобэ ди щIалэгъуалэр хабзэ-нэмысыр яIэщIоху, я фэм куэд дагъэхуэфкъым. Сэ сыхуейт абыхэм гъуэгум щахуэхьым сеплъыну. Апхуэдизрэ ЩоджэнцIыкIум сыщытепсэлъыхьакIэ, къыхахыфам сыкIэлъыплъыжынут. Абы хуэдэкIэ лъэпкъыр иджыри гугъэ хъуну, хьэмэрэ абдежым щиухауэ пIэрэ? Абыхэм ещхь дыдэ мыхъухэми, лъэпкъкIэ, къупщхьэкIэ узыщыгугъын яхэту пIэрэ мы нобэрей щIалэгъуалэм. ЩоджэнцIыкIу Алий ишэчам хуэдэ дыдэ мыхъуми, абы игъэвам щыщу зы Iыхьэ гуэр ягъэвыфыну пIэрэ ди щIалэгъуалэм? Мис а гупсысэхэрщ гъуэгум дытезгъэувар. Ямылъэгъуа къэралъыгъуэшхуэм къыщыхутэмэ, ямыцIыху унагъуэхэм яхыхьэмэ зэрызащIым сеплъыну, къалъагъуфынум, къыхахыфынум сыкIэлъыплъыну сыхуейт. ЩIалэгъуалэр гъэсэн, куэдрэ яхэтын, ешэжьэн, фIы ягъэлъэгъун, гуапэ зэхегъэхын хуейщ. Иджыпсту школхэми, вузхэми еджэныгъэм гъэсэныгъэр хахыпащ. Ар икъукIэ щыуагъэшхуэщ. Едгъаджэхэм я адэ-анэхэми яIэщIокI гъэсэныгъэм теухуауэ щыуагъэ. 


Хабзэшхуэ къыкIэлъызырахьащ етшэжьахэр зи хьэщIа адыгэ унагъуэхэм, дыздэкIуа къэралыгъуэм и уэлийхэм. Тыркум ди Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и цIэкIэ автобусышхуэ тхьэмахуитIкIэ и гъуэгум хуиту тригъэтащ. Сэ сыхуейт щIалэгъуалэм а псом гу лъезгъэтэнуи, абы кърикIуэри къэтпщытэжынущ. 
ПроектымкIэ егъэблагъэмрэ гъуэгупщIэмрэ къэралыгъуэм къыбгъэдэкIащ. Гупыр зыщыпсэунумрэ я шхынымрэ къалэ дыздэкIуэнухэм зэфIагъэкIын хуейуэ арати, ахэр зэфIыхьэным зы тхьэмахуэкIэ иджыри дежьэн хуейт… Ауэ дежьакъым... ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэкIэ укъежьэу IитIэлъитIэ дыдэу къэпкIухьыныр тIэкIу ещхьтэкъым Iуэхум. Алий Тыркум гугъу дыдэ щехьауэ щытащ, ауэ ар усакIуэшхуэ хъун абы щхьэкIэ къэнакъым. Iуэхур студентхэм ятеухуати, студентхэр зыщIэлъ пэшхэр гупым къратащ, ЩоджэнцIыкIу Алий «Нанэ» усэр щитха щIыпIэри ирагъэлъэгъуащ. ДыщIежьа Алий хуэфащэтэкъым урикъуху ужейуэ, ушхэу, зыбгъэпскIыу укъэкIуэжыныр. Ди лъэпкъэгъухэр куэд дыдэу щыпсэу къэралым щыIэ псэукIэр лъэныкъуэ куэдкIэ зэгъэлъэгъуным теухуауэ мыр япэ проекту зэхагъэуващ. 

Мы Iуэхур къыдэхъулIэн папщIэ зи гуащIэрэ жэрдэмрэ хэзылъхьа дэтхэнэми Алыхьым и фIыгъуэхэр къыбгъэдилъхьэ. Ди лъэпкъэгъуу дызыхуэзахэми, езы Тыркум и къулыкъущIэхэми фIыщIэ ин яхузощI къытхуащIа пщIэм папщIэ. Куэдрэ дызэхуэзэн, дызэрылъытэну, ди щIыпIэ дахэхэри абыхэм ялъагъуну Тхьэм жиIэ!


Бакъ Зерэ, КъБКъУ-м и профессор,

Анкара-Истамбыл-Налшык.


c:\users\администратор\desktop\персональ турция нанэ - копия\c552bccdcd4631ceacf454fec96e94b4.jpg


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница