Луганський національний аграрний університет коваленко катерина Володимирівна (043. 3)Скачать 398.8 Kb.
Дата05.05.2019
Размер398.8 Kb.
ТипАвтореферат
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОВАЛЕНКО Катерина Володимирівна


УДК 330.131.7:631.15:332.12(043.3)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(економіка сільського господарства і АПК)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Луганськ – 2009

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Луганському національному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики УкраїниНауковий керівник:

доктор економічних наук, професор

член-кореспондент УААНТкаченко Валентина Григорівна,

ректор Луганського національного

аграрного університету


Офіційні опоненти:


доктор економічних наук, професор

Худолій Любов Михайлівна,

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

професор кафедри фінансів

кандидат економічних наук, доцент

Співак Софія Іванівна,

Луганський національний аграрний університет,

доцент кафедри фінансів і кредиту


Захист дисертації відбудеться 27 листопада 2009 р. о на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.841.02 у Луганському національному аграрному університеті за адресою: 91008, м. Луганськ, ЛНАУ, головний корпус, ауд. Г – 202.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського національного аграрного університету за адресою: 91008, м. Луганськ – 8, бібліотека ЛНАУ.

Автореферат розісланий «___» жовтня 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І. БогачовЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сільське господарство України відноситься до пріоритетної галузі виробництва і важливої складової національного комплексу, тому його підйоми або спади в розвитку прямо впливають на всі галузі економіки. В умовах формування ринкової економіки постсоціалістичних країн надто важливе значення має забезпечення економічної безпеки підприємств АПК в кожному регіоні країни. Недостатня науково-методична розробка цих питань, слабке правомірне забезпечення їхніх рішень та розв’язання проблем, відсутність кардинальних практичних заходів активного державного регулювання процесами управління економічної безпеки створюють екстремальні в Україні умови, коли буде втрачено державність, повністю зруйнується економіка.

Використання системи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств і регіонів країни дозволить забезпечити раціональне господарювання підприємств, фірм, господарств в кожному регіоні, приймати активні управлінські рішення щодо виведення економіки з кризового стану, в якому опинилась більшість регіонів країни. Практика господарювання в аграрному секторі потребує глибоких наукових розробок щодо вирішення питань економічної, продовольчої, фінансової, екологічної та інших видів безпеки України, її регіонів, підприємств, фірм та господарств аграрного сектора економіки.Стан вивчення проблеми. Проблеми забезпечення економічної безпеки аграрного сектора завжди були у полі зору вчених. Так, дослідження змісту поняття економічної безпеки та механізму її забезпечення, класифікації економічних загроз, та їх особливостей в ринкових умовах, висвітлені у працях таких вітчизняних вчених як О.І. Барановськго, В.І. Богачова, З.С. Варналія, В.М. Гончарова, Б.В. Губського, М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, В.М. Нижника, В.Л. Ортинського, В.П. Пономарьова, П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко, М.Б. Тумара. Питання методології та її практичного застосування з метою виявлення особливостей економічної безпеки регіонів - В.М. Гейця, Е.Б. Гіменської, З.В. Герасимчука, В.І. Захарченко, Т.С. Клєбанової, В.Д. Котельникова, Г.В. Мільнера, О.С. Шнипка, М.Б. Яценко. Розробкою вищеозначеної проблеми займаються також зарубіжні вчені: Л.І. Абалкін, В.А. Богомолов, Н.П. Ващекін, Т.С. Вєчканов, Є.І. Георгадзе, К.І. Єфремов, В.Г. Зубик, Д.В. Зубик, Р.С. Седегов, А.П. Судоплатов, А.А. Одинцов, Є.А. Олейніков, В.Л. Тамбовцев, Л.Д. Шарий, В.В. Шликов та багато інших.

Однак наразі існує багато питань, які недостатньо досліджені та опубліковані в наукових і соціально-економічних виданнях. Вони стосуються, перш за все, аспектів формування відповідної антикризової політики держави, завершення аграрної і фінансової реформ, всебічної підтримки сільськогосподарських ферм, господарств, переробних підприємств щодо забезпечення населення високоякісним продовольством.

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження, що стосуються формування теоретичних основ управління в умовах кризи: оцінка реального стану діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності за допомогою системи показників. Важливо також чітко сформувати показники інтегрального індексу економічної безпеки, індексу стійкості, стабільності й здатності до розвитку в конкретні часові терміни, згідно з якими визначається стан економічної безпеки регіонів України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи проводились у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії і маркетингу Луганського національного аграрного університету за темою: «Забезпечення економічної безпеки в умовах регіонального господарювання» (номер державної реєстрації 0104U005400).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка наукових пропозицій, спрямованих на удосконалення системи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

- виділити і уточнити основні положення змісту категорій економічної безпеки України, регіонів і підприємств в умовах реформ;

- вдосконалити методичні підходи до оцінки економічної безпеки аграрних підприємств і регіонів;

- уточнити порогові значення основних показників оцінки рівня економічної безпеки аграрних підприємств і регіонів;

- провести оцінку стану економічної безпеки Луганської області на рівні регіону та аграрних підприємств в умовах ризикованого землеробства;

- здійснити оцінку рівня економічної безпеки регіонів країни за основними напрямами господарювання.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в регіонах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертаційної роботи є наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з питань забезпечення економічної безпеки України, її регіонів та підприємств.

У дисертаційній роботі використано такі методи дослідження, як: історичний (при визначенні і аналізі еволюції теоретичних поглядів на сутність поняття економічної безпеки); абстрактно-логічний (при вивченні нових наукових публікацій і тих досягнень, які вже були одержані на практиці господарювання); методи, застосовані в економіко-статистичному аналізі (при вивченні динаміки показників економічної безпеки; при оцінці отриманих власних результатів в порівнянні з уже існуючими досягненнями у дослідженнях визначених проблем): індикативний метод (при аналізі стану економічної безпеки аграрних підприємств і регіонів); інтегральний метод (при розрахунку інтегрального показника економічної безпеки регіонів); економіко-математичне моделювання (при розробці методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки аграрних підприємств); метод бальної оцінки (при оцінці показників економічної безпеки аграрних підприємств і регіонів); метод експертних оцінок (при проведенні досліджень щодо проблем економічної безпеки в аграрних господарствах за допомогою анкетування); графічний метод (при побудові рисунків, діаграм).Інформаційна база дисертаційного дослідження. В процесі виконання дисертаційної роботи використовувалися наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузях агропромислового комплексу в умовах аграрних реформ, законодавчі та нормативні акти України з проблем забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях господарювання, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики Луганської області; річні звіти про діяльність окремих господарств, а також дані економічних досліджень, проведених автором дисертації в аграрних підприємствах Кремінського району Луганської області.

Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведених досліджень було отримано такі результати, що носять як практичний, так і теоретичний характер:

Вперше:

- розроблено методичні підходи та алгоритм оцінки рівня економічної безпеки аграрних підприємств з використанням сучасного концептуального підходу.Вдосконалено:

- зміст понять «економічна безпека підприємства» як стан суб’єкта господарювання, який забезпечує захист інтересів виробничого колективу від реальних і потенційних економічних загроз; «економічна безпека регіону» як стан відносно самостійного господарського комплексу, що функціонує в масштабах інтеграції з економікою країни і забезпечує ефективне виробництво та безпеку життєдіяльності населення;

- методичні підходи щодо комплексної системи аналізу економічної безпеки за такими напрямками: стійкість, стабільність й здатність до розвитку; соціально-економічні фактори; зовнішньоекономічна відкритість регіонів;

- систему порогових значень, згідно з якими проведено класифікацію за ступенем небезпеки показників економічної безпеки Луганської області.Отримала подальшого розвитку:

- методика проведення економічних досліджень економічної безпеки аграрних підприємств.Практичне значення одержаних результатів. Теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи визначається актуальністю поставлених завдань і досягнутим автором рівнем розробленості проблеми. Теоретичні результати дослідження розвивають теорію забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в ринкових трансформаційних умовах.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання на підприємствах і в регіонах розроблених в дисертації науково-методичних положень у галузі стратегічного управління процесами забезпечення економічної безпеки в аграрних підприємствах Луганського регіону. Запропоновані методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки аграрних підприємств з використанням сучасного концептуального підходу за допомогою розрахунку комплексного показника, дає можливість згрупувати підприємства за рівнями безпеки. Автором вдосконалено методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки регіонів країни, відносно основних напрямків господарювання, що дає можливість регіональним і місцевим органам влади приймати чіткі заходи стосовно тих регіонів, які перебувають в стані ризику, загрози або небезпеки.

Окремі положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, використовуються в навчальному процесі Луганського національного аграрного університету при викладанні дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна політика держави» (довідка № 01/1434 від 1.10.2009 р.).

Прикладне значення дисертаційного дослідження підтверджено довідкою про їхнє використання, зокрема при розробці стратегії «Розвиток села Луганської області на період 2007-2015 роки» (довідка № 11-108 від 29.09.2009р., видана Головним управлінням агропромислового розвитку Луганської державної адміністрації), впроваджені в діяльність Кремінського районного управління агропромислового розвитку та продовольства Луганської області (довідка № 283 від 02.10.09р.).Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Усі наукові результати, що викладені в дисертації, одержані автором особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи були використані при виданні двох колективних і однієї особистої монографії, в одному навчально-методичному посібнику для студентів-магістрів, а також викладені і обговорені на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародній науково-практичній конференції: «Ринкова трансформація економіки АПК» (м. Харків, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 27-28 листопада 2007 року); «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті, 2007» (м. Одеса, Одеський національний морський університет, 15-25 грудня 2007 року); «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» (с. Лівадія, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 23-25 травня 2007 року); «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки» (м. Донецьк, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 26 лютого 2008 року); «Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії і практики» (м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 24-25 вересня 2008 року); «Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку, 2008» (м. Одеса, Одеський національний морський університет, 1-15 жовтня 2008 року); «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів і втілення стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (м. Київ, Національна академія наук України, 23-24 жовтня 2008 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Проблеми глобалізації і моделі стійкого розвитку економіки» (м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 21-23 березня 2007 року); «Моделювання сучасних економічних процесів та інформаційні технології» (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 9-10 квітня 2009 року); на звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Луганського національного аграрного університету (м. Луганськ, 2007-2009 рр.).

Публікації. Основні положення результатів дисертаційної роботи опубліковані в 23 наукових роботах загальним обсягом 13,37 д.а., в тому числі в двох колективних монографіях (автору належить 1,19 д.а.) і одній особистій монографії (8,14 д.а.), в навчально-методичному посібнику для студентів-магістрів (частка автора 0,1 д.а.), в 10 статтях у спеціалізованих наукових фахових виданнях (частка автора 2,69 д.а.); 9 тезах доповідей на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях (частка автора 1,25 д.а.).

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота викладена на 167 сторінках основного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, використаних джерел, додатків. Робота містить 23 таблиці, 26 рисунків, 20 додатків, розміщених на 31 сторінці і використаних джерел із 233 найменувань (23 сторінки).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, представлено свідчення стосовно апробації результатів дослідження, відображено повноту викладення результатів дисертації в опублікованих роботах.

У першому розділі «Теоретичні основи економічної безпеки: сутність, зміст, структура» розкривається поняття «економічна безпека», встановлено особливості економічної безпеки України, регіонів, розглянуто питання сутності і механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.

Наше розуміння цього питання зводиться до того, що економічна безпека підприємств, регіонів і країни в цілому є єдиним ланцюгом комплексу заходів виробництва продукції, фінансового, трудового і ресурсного забезпечення, а також правового і податкового оформлення тощо. Тому своє дослідження автор дисертації провів згідно з вказаними трьома напрямками:

1) економічна безпека країни характеризується можливістю господарського комплексу країни забезпечувати стабільний поступальний розвиток і відповідний захист економічними методами як інтересів окремої людини, так і суб’єктів країни в цілому;

2) економічна безпека регіону – це стан відносно самостійного господарського комплексу, що функціонує в масштабах інтеграції з економікою країни і забезпечує ефективне виробництво та безпеку життєдіяльності населення;

3) економічна безпека підприємства – це стан суб’єкта господарювання, який забезпечує захист інтересів виробничого колективу від реальних і потенційних економічних загроз.

Термін «економічна безпека» офіційно визначений у 1985 році, коли на 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято резолюцію «Міжнародна економічна безпека». В цій резолюції визначено, що світовому співтовариству необхідно сприяти забезпеченню міжнародної економічної безпеки з метою соціально-економічного розвитку і прогресу кожної країни. Пізніше 42-га сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла Концепцію міжнародної економічної безпеки.

На основі системного підходу та аналізу основних положень до найбільш небезпечних загроз економічній й, значить, національній безпеці в нинішніх умовах ми відносимо: високу зношеність основних засобів і значну втрату виробничого потенціалу; наявність зовнішнього боргу; не конкурентоспроможність продукції на світовому ринку; низьку інвестиційну активність держави; високий рівень бідності населення, низьку якість життя більшої його частини; нестабільність національної валюти на внутрішньому і зовнішньому ринках; соціально-економічну напругу в країні, пов’язану з нестабільністю розвитку економіки тощо.

В умовах ринкового господарювання досліджена економічна безпека аграрних підприємств і регіонів в цілому, наявність енергетичного, сировинного, матеріального, науково-технічного потенціалу, забезпечення трудовими ресурсами тощо.

В ході дослідження було виявлено найбільш небезпечні загрози економічній безпеці аграрних підприємств, а також регіону: порушення фінансового забезпечення території; втрата зовнішніх ринків; ріст безробіття та ослаблення трудової мотивації; зниження рівня життя населення і охорони його здоров’я; розпад виробничо-технічного потенціалу; втрата продовольчої незалежності і ринків збуту продукції; відсутність адекватної ситуації стосовно законодавчої бази. До основних зовнішніх та внутрішніх загроз економічної безпеки аграрних підприємств слід віднести такі (рис.1).

Глибокий аналіз теоретичних положень і практики господарювання в умовах ринку переконують нас в тому, що головними завданнями економічної безпеки підприємства (фірми) є гарантована стабільність і висока ефективність його функціонування й забезпечення високого потенціалу розвитку в нинішній період і в перспективі. До основних функціональних завдань економічної безпеки підприємства (фірми) потрібно віднести: забезпечення високої ефективності використання фінансових ресурсів, фінансової стабільності і незалежності підприємства; напрацювання високого інтелектуального розвитку підприємства (фірми), досягнення високої ефективності управління; забезпечення технологічної незалежності й досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб’єкта господарювання; досягнення високого рівня кваліфікації робітників підприємства; всеохоплююче правове забезпечення діяльності підприємства, повне дотримання діючого законодавства; ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства і захист інформаційної системи; чітку організацію безпеки підприємства, його капіталу і комерційних інтересів; забезпечення фізичної безпеки робітників, перш за все, керівного складу і провідних спеціалістів; забезпечення мінімального руйнівного впливу виробничо-господарської діяльності на оточуюче середовище, дотримання встановлених екологічних норм тощо.


Рис. 1. Загрози економічній безпеці аграрного підприємства
Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що стратегія мусить бути спрямована на забезпечення стратегічної стійкості структур всіх рівнів господарювання, їхньої економічної безпеки. Отже, саме втілення стратегічного управління в країні, регіонах, на підприємствах розглядається автором як один із важливих напрямків забезпечення економічної безпеки.

У другому розділі «Стан економіки регіонів України і забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств» проведено аналіз економічної безпеки аграрних підприємств Луганського регіону на основі методу експертних оцінок. Проведено оцінку стану економічної безпеки Луганської області. Здійснено комплексну систему оцінки рівня економічної безпеки регіонів України.

Результати проведених досліджень в семи аграрних підприємствах Кремінського району Луганської області показали, що із загальної кількості опитаних експертів 24% вважають, що найбільшу небезпеку для бізнесу створює недосконала правова система, 20% - незадоволені системою регулювання відносин в підприємництві, 15% - вважають податкову систему недосконалою (табл.1).
Таблиця 1
Фактори, що впливають на рівень економічної безпеки аграрних підприємств


Варіанти відповідей


Розподіл відповідей, %

1. Слабке керівництво виробництвом місцевою владою

5

2. Недосконала податкова система в країні

15

3. Відсутні закони, Укази Президента, що регулюють відносини в підприємництві

20

4. Надлишкова кількість контролюючих установ діяльності підприємств

19

5. Правова незахищеність вітчизняних товаровиробників

24

6. Низький рівень кваліфікації кадрів на підприємствах

10

7. Нестача досвіду роботи в ринкових умовах

7

Для оцінки рівня економічної безпеки Луганського регіону використано 24 основних соціально-економічних показники за 2000-2007рр., які автор об’єднав у 8 груп, що дало можливість реально побачити здатності економіки щодо стійкого росту, а також стан фінансової системи, рівень життя населення, рівень підтримки науково-технічного потенціалу та ін. Така практика оцінки рівня економічної безпеки досить ефективна і може бути використана в інших регіонах. Для оцінки використовувався бальний метод. На основі розрахунків ми отримали такі результати: в 2004 році показник економічної безпеки Луганського регіону становив 0,57 бала, тобто був достатньо безпечним. В 2005-2006 рр. він становив 0,47 бала, в 2007 р. - 0,48 бала, перейшовши в категорію небезпечного.

Також автором проведено оцінювання рівня економічної безпеки районів Луганської області. До розрахунку було взято п’ять основних показників економічної безпеки: індекс продукції промисловості, індекс продукції сільського господарства, об’єм обігу роздрібної торгівлі та інвестиції в основний капітал у відсотковому співвідношенні до валового внутрішнього продукту. Вказані райони класифікуються за чотирма групами: 1) абсолютно безпечні, коли головна характеристика дорівнює 1; 2) безпечні – 0,7 – 0,9; 3) достатньо безпечні – 0,5 – 0,6; 4) небезпечні – 0 – 0,4 (табл.2).

Таблиця 2


Результати бальної оцінки економічної безпеки районів Луганського регіону в 2007 р.


№ п/п

Райони

Показник

економічної безпекиОцінка

Рівень безпеки

1.

-

-

1

Абсолютно безпечний [1]

2.

-

-

2

Безпечний [0,7-0,9]

3.

Краснодонський

0,58

3

Достатньо безпечний

[0,5-0,6]4.

Перевальський

0,56

3

5.

Кремінський

0,56

3

6.

Лутугинський

0,54

3

7.

Попаснянський

0,58

3

8.

Слов’яносербський

0,56

3

9.

Новоайдарський

0,58

3

10.

Старобільський

0,6

3

11.

Антрацитівський

0,6

3

12.

Сватівський

0,56

3

13.

Міловський

0,52

3

14.

Троїцький

0,56

3

15.

м. Луганськ

0,66

3

16.

м. Алчевськ

0,52

3

17.

м. Антрацит

0,6

3

18.

м. Сєвєродонецьк

0,58

3

19.

Станично-Луганський

0,48

4

Небезпечний [0-0,4]

20.

Новопсковський

0,46

4

21.

Біловодський

0,48

4

22.

Марківський

0,46

4

23.

Свердловський

0,38

4

24.

Білокуракинський

0,36

4

25.

м. Краснодон

0,42

4

На основі розрахунків табл.2 рівень показника економічної безпеки районів показано на рис.2.

За результатами розрахунків у 2007 році в Луганській області з точки зору економічної безпеки абсолютно безпечних і безпечних районів не було, в достатньо безпечному секторі перебували Кремінський, Краснодонський, Лутугинський, Новоайдарський, Попаснянський, Слов’яносербський, Перевальський, Старобільський, Антрацитівський, Сватівський, Міловський, Троїцький райони, а також міста Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Сєвєродонецьк. Всі інші райони мають показники, що відповідають показникам небезпечних регіонів. Автор на основі проведеного дослідження робить висновок, що регіони не завжди достатньою мірою використовують реальні механізми і важелі, які застосовують для усунення негативних чинників, що впливають на стан економіки регіону.

Автор провів аналіз економічної безпеки всіх регіонів країни за такими напрямками: стійкість, стабільність та здатність до розвитку; соціально-економічні фактори регіону; зовнішньоекономічна відкритість регіону.

Рис. 2. Рівні економічної безпеки Луганської області в 2007 році
З’ясовано, що стосовно індексу стійкості, стабільності та здатності до розвитку в 2007 році в стані безпеки перебували Волинська і Чернівецька області, решта регіонів України перебували в стані ризику. Результати такого аналізу представлено на рис. 3.

Згідно з індексом соціально-економічних чинників в 2007 році в безпеці не було жодної області, стан ризику мали АРК, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області та м. Севастополь. Інша частина областей України: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Черкаська та м. Київ мали стан загрози щодо рівня життя населення, структури доходів, демографічної ситуації, стану навколишнього середовища, що викликає загострення соціально-економічної напруженості.

У таких умовах слід використовувати механізми забезпечення економічної безпеки регіону, які сприятимуть відновленню порушеного еколого - економічного і соціального балансу.

Визначення індексу зовнішньоекономічної відкритості регіону дозволило виділити області, які мали в 2007 році стан безпеки стосовно цього показника: Миколаївська, Полтавська, Сумська, Черкаська. В стані загрози перебували Київська та Тернопільська області, а також м. Київ. Більшість регіонів, зокрема Луганська область мали стан ризику, що свідчить про існування несприятливих умов для розвитку регіональної економіки в світовому розподілі праці, невідповідності зовнішньоекономічної діяльності регіону економічним і національним інтересам.Рис. 3. Стан економічної безпеки регіонів в 2007 році за індексом стійкості, стабільності та здатності до розвитку
На підставі проведених досліджень і експертних оцінок, автор робить висновок про необхідність запровадження заходів щодо забезпечення економічної безпеки:

1) аграрних підприємств – забезпечити високу ефективність фінансових ресурсів, підсилити правовий захист сільськогосподарського товаровиробника через ухвалення законів України, Указів Президента по зміцненню правового поля підприємництва; удосконалювати податкову систему, удосконалити систему стимулювання праці, страхування, а також підвищити відповідальність підприємців за кінцеві результати роботи;

2) регіонів - розробити механізм забезпечення економічної безпеки, удосконалювати законодавство про господарювання в аграрній сфері, розробити такий механізм забезпечення фінансової підтримки сільськогосподарського товаровиробника, що сприятиме значному поліпшенню якості продукції для населення.

У третьому розділі «Основні напрямки стратегії забезпечення економічної безпеки регіонів і аграрних підприємств» викладено конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямків забезпечення економічної безпеки на основі розробленої методики оцінки і забезпечення рівня економічної безпеки аграрних підприємств.

На основі розробленої методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства автор використовує сучасний концептуальний підхід до проведення його за алгоритмом: 1) вибір і систематизація показників економічної безпеки аграрних підприємств; 2) визначення інформаційної бази для оцінки рівня економічної безпеки підприємств АПК; 3) співставлення фактичних й порогових значень показників і розподілення по зонах безпеки; 4) розробка бальної системи для оцінки показників економічної безпеки підприємств; 5) визначення комплексного показника економічної безпеки на основі середнього бального значення, за формулою:

,
де КПБ – комплексний показник безпеки;

БЗiбальне значення і-го показника економічної безпеки;

n – кількість використаних показників економічної безпеки.

На основі розрахованих коефіцієнтів автор розподілив значення комплексного показника підприємства району за рівнями безпеки (рис. 4, рис. 5).

Рис. 4. Оцінка рівня економічної безпеки аграрних підприємствКремінського району Луганської області з 2000 по 2008 рр.Рис. 5. Комплексний показник економічної безпеки аграрних підприємств Кремінського району Луганської області з 2000 по 2008 рік
Виведена автором рейтингова оцінка діяльності аграрних підприємств Кремінського району Луганської області представлена в табл. 3.
Таблиця 3
Рейтингова оцінка діяльності аграрних підприємств Кремінського району Луганської області в 2008 році


№ п/п

Підприємства

Комплексний показник економічної безпеки

Рівень

безпекиРейтинг

підприємств1.

ПСП «Агро - 98»

0,856

Безпечний

1

2.

ПСП «Владар»

0,778

Безпечний

2

3.

СТОВ «Авангард»

0,741

Безпечний

3

4.

СТОВ «Степ»

0,7

Безпечний

4

5.

ПСП «Вікторія»

0,644

Достатньо

безпечний5

6.

ПСП «Чкалова»

0,630

Достатньо

безпечний6

7.

СТОВ «Краснянське»

0,437

Небезпечний

7

На основі наведених даних в табл. 3, автор переконано доводить, що в 2008 році в стані абсолютної безпеки не перебувало жодне підприємство. В безпечному становищі перебувало ПСП «Агро-98», ПСП «Владар», СТОВ «Авангард», СТОВ «Степ». До числа достатньо безпечного стану відносились ПСП «Вікторія», ПСП «Чкалова». В небезпечному секторі було СТОВ «Краснянське».

До складу основних параметрів багатокомпонентних рівнянь пропорційної складової стратегічної безпеки регіональних економічних систем автор включає: індекси продукції сільського господарства, індекси продукції промисловості; індекси об’єму послуг, реалізованих населенню; індекси науково-технічних робіт, виконаних власними силами; індекси зареєстрованого безробіття, що дозволяє в повній мірі мати повне уявлення про стан економічної безпеки кожного регіону країни.

Економічний потенціал автор розглядає як сукупну властивість існуючих в наявності на визначеній території матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для забезпечення виробництва необхідного об’єму товарів, послуг і робіт, що повинні задовольняти потреби населення. Серед них функціональні блоки: виробничий блок або блок матеріальних ресурсів; блоки фінансових та трудових ресурсів. Кожен із названих функціональних блоків може бути охарактеризований системою показників, завдяки яким задається й оцінюється стратегія й тактика розвитку аграрних підприємств окремого регіону.


ВИСНОВКИ
Результати проведеного дисертаційного дослідження дають можливість сформулювати такі висновки і пропозиції:

1. Наукові розробки концепцій щодо забезпечення економічної безпеки держави, регіонів та аграрних підприємств, а також аналіз господарювання в умовах ринкових відносин дозволили встановити, що сучасний стан сільськогосподарського виробництва не є гарантією забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях, що потребує чималих зусиль зміни становища.

2. Для ефективного функціонування аграрних підприємств з виробництва достатньої кількості продуктів харчування необхідно враховувати цілий комплекс чинників, показників та важелів, відносно до яких автор пропонує заходи щодо забезпечення економічної безпеки країни, регіону, підприємства, які складають сутність конкретних механізмів, а також системи економічних, організаційних, адміністративних, правових, інституційних соціально-психологічних важелів.

3. В процесі дослідження визначено, що економічна безпека країни характеризується можливістю господарського комплексу забезпечувати стабільний поступальний розвиток і відповідний захист економічними методами як окремої людини, так і всіх суб’єктів країни в цілому. Економічна безпека регіону - це стан відносно самостійного господарського комплексу, що функціонує в масштабах інтеграції з економікою країни і забезпечує ефективне виробництво та безпеку життєдіяльності населення. На думку автора, економічна безпека підприємства - це стан суб’єкта господарювання, який забезпечує захист інтересів виробничого колективу від реальних і потенційних економічних загроз.

4. Проведено оцінку рівня економічної безпеки регіону за період 2000-2007рр. на підставі розрахунку 24 основних соціально-економічних показників, об’єднаних у 8 груп і проаналізований їхній стан, що дозволило реально визначити здатність регіону до стійкого росту ВВП, фінансової системи, індексу споживчих цін, рівня життя населення та ін. Отримано такі результати: в 2004 році рівень економічної безпеки Луганської області становив 0,57 бала, що у порівнянні із уточненими автором пороговими значеннями відповідного показника, свідчить про достатньо безпечне становище. В 2005-2006 рр. він становив 0,47 бала, в 2007р. він становив 0,48 бала, перейшовши в категорію небезпечного.

5. Оцінено рівень економічної безпеки регіонів України за такими основними напрямками, як стійкість, стабільність й здатність до розвитку; соціально-економічні фактори; зовнішньоекономічна відкритість регіону. Дослідження за вказаними напрямками проводилось за допомогою інтегрального індексу економічної безпеки регіону, за результатами якого встановлено, що в стані ризику в 2007 році перебували всі регіони України, що, в свою чергу, свідчить про можливість переходу регіонів як в стан загрози, так і в стан безпеки. Таке становище в повній мірі залежить від організації і управління на всіх рівнях.

6. Розроблено методичні підходи та алгоритм оцінки рівня економічної безпеки на підставі використання сучасного концептуального підходу у п’ять етапів: перший етап – визначення показників, що стосуються оцінки безпеки підприємства, а також порядок їхнього розрахунку; другий етап – складання інформаційної бази для оцінки рівня економічної безпеки підприємства; третій етап – порівняння фактичних даних підприємства з пороговими значеннями; четвертий етап - створення бальної системи, яка дозволяє навести значення різних показників в порівняльній формі (в діапазоні від 0 до 1 відповідно до значення відхилень від порогової величини); п’ятий етап – розрахунок комплексного показника економічної безпеки підприємства за результатом опосередкування бальних оцінок.

7. Здійснено оцінку стану економічної безпеки аграрних підприємств Кремінського району, а також оцінку економічної безпеки всіх районів Луганського регіону на основі розроблених автором методичних підходів. Результати досліджень свідчать, що в аграрних господарствах Кремінського району за 2000-2008 рр. спостерігалась тенденція до зниження економічної безпеки. Так, в 2008р. в стані абсолютної безпеки не було жодного підприємства; в стадії безпеки перебувало 4 господарства; в достатньо безпечному стані - 2 підприємства, в небезпечному стані - 1 підприємство. За результатами розрахунків у 2007р. в Луганській області абсолютно безпечних і безпечних районів не було, в достатньо безпечному секторі перебувало 11 районів, сім - мали показники небезпечних районів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії:

1. Коваленко Е.В. Реализация мер по обеспечению продовольственной безопасности страны / Е.В. Коваленко // Аграрная реформа в Украине: результаты, проблемы, перспективы завершения : монография / [Ткаченко В.Г., Богачев В.И., Коваленко Е.В. и др.] ; под общ. ред. профессора В.Г. Ткаченко и профессора В.И. Богачева. — Луганск : «Книжковий світ», 2007. — Разд. 4.4. — С. 176 — 185.

2. Коваленко Е.В. Сущность экономической безопасности регионов и возможности ее обеспечения / Е.В. Коваленко // Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов : монография / [Ткаченко В.Г., Богачев В.И., Коваленко Е.В. и др.] ; под общ. ред. профессора В.Г. Ткаченко и профессора В.И. Богачева. — Луганск – Ровеньки: «Наука», 2007. — Разд. 1.4. — С. 30 — 40.

3. Коваленко Е.В. Обеспечение экономической безопасности регионов в рыночных условиях : монография / Е.В. Коваленко. — Луганск – Ровеньки: «Наука», 2007. — 140с.

4. Коваленко Е.В. Региональная политика государства / Е.В. Коваленко // Экономическая политика государства в Украине : учебно – методическое пособ. для студентов – магистров / В.Г. Ткаченко, В.И. Богачев, С.Л. Катеринец, Е.В. Коваленко. — Луганск : «Книжковий світ», 2007. — Разд. 3.3.— С. 28 — 29.
Публікації у наукових фахових виданнях:

5. Коваленко Е.В. Организационное и экономико-правовое обеспечение защиты отечественных товаропроизводителей / Н.И. Горячих, Т.Г. Савченко, Е.В. Коваленко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / за ред. В. Г. Ткаченко. — Луганск : Вид-во ЛНАУ, 2006. — №60 (83). — С. 437— 442.

6. Коваленко Е.В. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Украине / Е.В. Коваленко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / За ред. Голубенко О.Л. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — №1 (107). — С. 192 — 196.

7. Коваленко Е.В. Развитие инфраструктуры аграрного рынка Луганской области / Е.В. Коваленко // Маркетинг: теория и практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / редкол. : Т.С. Максимова (головн. ред.) та ін.— Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — №13. —С. 107 — 111.

8. Коваленко Е.В. Оценка уровня экономической безопасности Луганского региона / Е.В. Коваленко, В.Г. Пеннер // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / за ред. В.Г. Ткаченко. — Луганськ : «Елтон -2», 2008. — С. 81 — 91.

9. Коваленко Е.В. Роль маркетинговых исследований в обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности / Е.В. Коваленко // Маркетинг: теория и практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / ред. кол. : Т.С. Максимова (головн. ред.). — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - №14. — С. 101 — 105.

10. Коваленко К.В. Основи створення комплексної системи економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект / Е.В. Коваленко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського / головн. ред. О.О. Шубін. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — №3 (39). — С. 134 — 139.

11. Коваленко Е.В. Экономическая безопасность Украины в условиях глобализации / Е.В. Коваленко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / за ред. Голубенко О.Л. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. — №4(122). — С. 82 — 87.

12. Коваленко Е.В. Региональные особенности экономической безопасности в контексте вступления Украины в ВТО / Е.В. Коваленко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / за ред. В.Г. Ткаченко. — Луганськ : «Елтон -2», 2008. — С. 378 — 386.

13. Коваленко Е.В. Анализ и оценка внешнеэкономической безопасности регионов / В.Г. Ткаченко, Е.В. Коваленко // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка» / головн. ред. З.Ф. Бриндзя. — 2009. — №3(15). — 280-—284.

14. Коваленко Е.В. Значение анализа экономической безопасности регионов Украины / В.И. Богачев, Е.В. Коваленко // Экономика АПК. — 2009. — № 5. — С. 10 — 17.
Публікації в інших наукових виданнях:

15. Коваленко Е.В. Сущность экономической безопасности регионов и пути ее обеспечения / Е.В. Коваленко // Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka konference «Vedecky potencialsweta - 2007», 16-30 zari 2007 roku. — Dil 2. Ekonomicke vedy : — Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2007. — S. 53 — 55.

16. Коваленко Е.В. Продовольственная безопасность в Украине / Е.В. Коваленко : матеріали III – ої Всеукраїнської науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Луганськ, 21-23 березня 2007р. // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — №10. — С. 47 — 49.

17. Коваленко Е.В. Особенности управления экономической безопасностью регионов / Е.В. Коваленко : матеріали п’ятої міжнародної науково – практичної конференції, м. Харків, 27-28 листопада 2007р. // Ринкова трансформація економіки АПК. — Харків : ХНТУСГ. — 2007. — С. 154 — 156.

18. Коваленко Е.В. Основные направления обеспечения экономической безопасности регионов / Е.В. Коваленко : сб. научн. трудов по материалам международной научно- практической конференции, г. Одесса, 15-25 декабря 2007г. // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2007. — Том 12. Экономика. — Одесса : Черноморье, 2007. — С. 35 — 37.

19. Коваленко Е.В. Активизация инновационно - инвестиционной деятельности - основа обеспечения экономической безопасности предприятий регионов / Е.В. Коваленко // Інноваційно – інвестиційна модель розвитку національної економіки : матеріали I Міжнар. наук. – прак. конф., 26 лют. 2008р., м. Донецьк / Нац. акад. наук України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського, Ін-т економіки пром-сті; ред. кол.: Шубін О.О. та ін. - Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган - Барановського, 2008. — С. 355 — 359.

20. Коваленко К.В. Основні загрози економічній безпеці підприємств аграрного сектору регіону / Коваленко К.В. // Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 10 – річчю факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава, 24-25 вересня 2008 року. / під ред. І.І. Шупик, О.С. Песцової. – Полтава : ЧП Рибалка, 2008. – С. 41- 43.

21. Коваленко К.В. Інвестиції та інновації в системі економічної безпеки підприємств регіону / К.В. Коваленко : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23-24 жовтня 2008р. // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно- інноваційного розвитку в Україні. - Київ, 2008. – С. 334-336.

22. Коваленко Е.В. Основные показатели экономической безопасности регионов / Е.В. Коваленко : сб. научн. трудов по материалам международной научно- практической конференции, г. Одесса, 1-15 октября 2008г. // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, 2008. - Одесса: Черноморье, 2008. Том. 6. Экономика. – С. 48 - 50.

23. Коваленко К.В. Формування механізму забезпечення економічної безпеки регіону / К.В. Коваленко : матеріали I Всеукраїнської науково - практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9-10 квітня 2009р. // Моделювання сучасних економічних процесів та інформаційні технології». - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. - Том 2. – С. 117-119.


АНОТАЦІЯ
Коваленко К.В. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Луганський національний аграрний університет, Луганськ, 2009.

В дисертаційному дослідженні розглянуто теоретичні, методичні та практичні основи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання. Досліджено сутність економічної безпеки України, її регіонів та підприємств.

Проведено аналіз економічної безпеки аграрних підприємств Луганського регіону на основі методу експертних оцінок. Розглянуто структуру загроз регіональної економічної безпеки. Проведено оцінку рівня економічної безпеки районів і Луганського регіону в цілому. Проаналізовано рівень розвитку регіонів України за такими напрямками: стійкість, стабільність та здатність до розвитку; соціально-економічні чинники; зовнішньоекономічна відкритість регіону.

Досліджено особливості виявлення стратегічних резервів забезпечення економічної безпеки регіонів. Запропоновано формування системи показників економічної безпеки. Запропоновано методичні підходи та алгоритм оцінки рівня економічної безпеки аграрних підприємств.

Ключові слова: безпека, економічна безпека, аграрні підприємства, регіональні умови господарювання, зовнішні, внутрішні загрози, показники оцінки рівня економічної безпеки.
АННОТАЦИЯ
Коваленко Е.В. Обеспечение экономической безопасности аграрных предприятий в условиях регионального хозяйствования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – Луганский национальный аграрный университет, Луганск, 2009.

В диссертационном исследовании рассмотрены теоретические, методические и практические основы обеспечения экономической безопасности аграрных предприятий в условиях регионального хозяйствования. Исследована сущность экономической безопасности Украины, ее регионов и предприятий. Мы считаем, что экономическая безопасность предприятия характеризуется как состояние субъекта хозяйствования, который обеспечивает защиту интересов производственного коллектива от реальных и потенциальных экономических угроз. Экономическая безопасность региона характеризуется как состояние относительно самостоятельного хозяйственного комплекса, который функционирует в масштабах интеграции с экономикой страны и обеспечивает эффективное производство и безопасность жизнедеятельности населения. Рассмотрены основные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятий и их особенности в современный период. Установлено, что наибольшую опасность для предприятий представляют внешние угрозы, поскольку их трудно предусмотреть и поэтому трудно своевременно применить соответствующих контрмер.

Проведен анализ экономической безопасности аграрных предприятий Луганского региона на основе метода экспертных оценок. Во время опроса изучалось мнение экспертов относительно сущности экономической безопасности, факторов, которые больше всего влияют на уровень экономической безопасности предприятий. Результаты исследований показали, что наибольшую опасность для предприятий создает правовая незащищенность отечественных товаропроизводителей, несовершенная налоговая система, низкий уровень квалификации кадров, работающих на предприятиях. Рассмотрена структура угроз региональной экономической безопасности. Проведена оценка уровня экономической безопасности районов и Луганского региона в целом. Осуществлена оценка показателей Луганской области посредством матрицы, которая позволяет определить угрозы экономической безопасности и проблемы, требующие первоочередного решения.

Изучено состояние регионов Украины по трем направлениям: стойкость, стабильность и способность к развитию; социально-экономические факторы; внешнеэкономическая открытость региона, что позволило сгруппировать регионы по состоянию безопасности, риска, угрозы или опасности в зависимости от интенсивности действий негативных факторов влияния.

Исследованы особенности выявления стратегических резервов обеспечения экономической безопасности регионов. В состав основных параметров многокомпонентных уравнений включены: индексы продукции сельского хозяйства; индексы продукции промышленности; индексы объема услуг, реализованных населению; индексы научно-технических работ, выполненных собственными силами; индексы зарегистрированной безработицы, что позволяет в полной мере иметь полное представление о состоянии экономической безопасности каждого региона страны. Предложено формирование системы показателей экономической безопасности, объединенных в три блока: производственный или блок материальных ресурсов; блок финансовых и трудовых ресурсов, с помощью которых задается и оценивается стратегия и тактика развития аграрных предприятий отдельного региона. Предложены методические подходы к оценке уровня экономической безопасности аграрных предприятий на основании расчета комплексного показателя, что дает возможность сгруппировать предприятия по уровням безопасности.Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность; аграрные предприятия, региональные условия хозяйствования, внешние, внутренние угрозы, показатели оценки уровня экономической безопасности.
ANNOTATION
K.V. Kovalenko. Providing economic security for agrarian enterprises in the conditions of regional menagement. - Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of Candidate of economic science on speciality 08.00.04, Economy and Management of Enterprises (agrarian economics and Agro-Industrial Complex), Lugansk National Agrarian University, Lugansk, 2009.

In the dissertation research theoretical, methodological and practical fundamentals of providing economic security of agrarian enterprises have been considered in the conditions of regional management. The essence of economic international security in Ukraine, its regions and enterprises has been investigated.

The analysis of economic security of agrarian enterprises on the basis of expert estimations method in Lugansk region has been conducted. The structure of threats to regional economic security has been studid. The estimation of the level economic of security in the districts and Lugansk region on the whole has been conducted. The level of development of regions in Ukraine has been analysed according to the following directions firmness, stability and capacity for development; social and economic factors; foreign economic openness of the region.

The features of exposure of strategic reserves in providing economic security of regional territories have been investigated. Forming of the system of indexes of economic security has been offered. The methods of estimation and providing of economic level of agrarian enterprises security have been offered.

Keywords: security, economic security; agrarian enterprises, regional conditions of management, external, internal threats, indexes of estimation of economic level of security.

Підписано до друку …..Формат 60Х84 1/16 Друк офсетний Умов. друк. арк. – 1,25 Зам. №129 Тираж – 100

91008, м. Луганськ, Редакційно – видавнича група ЛНАУ

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница