Кексаларни эъзозлаш йилистраница9/17
Дата14.08.2016
Размер2.79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

А ■ 100 ■ 100

c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image4.jpeg

Тадцицот услуби ва материаллари: эсцин моддасини ажратиб олишнинг энг унумли технологияси Тошкент фармацевтика институтида илк бор ишлаб чикилди. Доривор усимлик махсулотининг майдалик даражаси усимлик таркибидаги биофаол моддаларнинг хом-ашёдан ажралиб чикиш унумига уз таъсирини курсатади. Шуни инобатга олган холда, махсулотнинг майдалик даражасининг эсцин ажралиб чикишига таъсири урганилди. Шунингдек, экстракция жараёнига экстрагент табиатининг таъсири келтирилди. Тажрибалар натижасига кура энг самарали экстрагент 70% ли спирт эканлиги аникланди. Худди шундай тажрибалар билан экстракция унумига хароратнинг таъсири урганилди. Тажрибалар 40, 50, 60, 70, 80oC хароратларда экстракция унумини аниклаш билан олиб борилди. 70oC хароратдан юкорида экстрактив моддалар микдори оз кийматларда ажралиб чикиши ва бунга куп энергия сарфланишини инобатга олиб, экстракцияни 60±5°С хароратда олиб бориш оптимал деб топилди. Хом-ашё ва экстрагент нисбатининг эсцин ажралиб чикиш унумига таъсири куриб чикилди. Экстракция 1:5 нисбатда юкори натижа курсатиб, ундан юкори нисбатларда натижа кам кийматларга узгариши сабабли экстракцияни олиб бориш нисбати 1:5 булиши оптимал деб топилди. Эсцин - сапонинлар гурухига мансуб модда булгани учун чайкатилса тургун купик хосил килади. Бу холатни бартараф этиш учун н-бутанолдан фойдаланилди. Экстрактни концентрлаш жараёнида экстрактга нисбатан 2% бутанол кушилди ва экстракт концентрланди. Хосил булган сувли экстракт таркибидаги липофил моддаларни ажратиб олиш максадида этилацетат билан экстракция килинди. Липофил моддалардан тозаланган, концетрланган экстрактга KAl(SO4)212H2O (калийалюминийли аччиктош) кушилди ва фильтрланди, сунгра 60оС температурада куритилди. Хуритилган экстракт 70%ли спиртда кайта эритилди, кайнатилиб, совутилди. Сунгра унга 96% спирт кушилиб, эсцин чукиши учун 15-20 соатга тиндириб куйилди. Охирги боскичда эса экстракт 60оС да куритилди ва эсцин концентрати ажратиб олинди. Олинган эсцин концентрати устида микдорий тахдил олиб борилди. Бунинг учун хар хил граммли аник тортимлар олинди ва 5 та ракамли 250мл. ли улчов колбаларига солинди. Хар бир колбага 10мл. дан концентрланган сулфат кислота кушилади ва эригунча аралаштирилди. Сунгра белгисигача етказилди ва 60 минут давомида 70оС хароратда киздирилди. Совитилгандан сунг хар бирининг оптик зичлиги УБ-46 спектрофотомертида 321 нм тулкин узунлигида 10мм калинликдаги кюветада улчанди. Хуйидаги формула ёзрдамида микдори аникданди.

Натижалар: каштан уругларидан таркибида эсцин саклаган курук экстракт олиш жараёни учун оптимал шароитлар аникланди. Хом-ашёнинг майдалик даражаси 3^5 мм, экстрагент сифатида 70%ли спирт, хом-ашё ва экстрагент нисбати 1:5, экстракция олиб бориладиган вакт 2 соат давомида, 2 марта, хдрорат 60±5оС да амалга оширилганда экстракция жараёни 80% унум билан бориши исботланди.

Хулоса: олинган эсцин концентрати спектрофотометрия усулида тах,лил килиниб, ундаги тоза эсциннинг фоиз микдори 82% эканлиги аникланди.

COLLAGEN - AN IMPORTANT PRODUCT IN SYNTHESIS BIOACTIVE COORDINATION CONNECTIONS A.B. Mirxodjayev - the student of 1 course The Tashkent pharmaceutical institute Tashkent The chair of inorganic, analytical, physical and colloidal chemistry The supervisor of studies: docent Chulpanov K.A.

Urgency of scientific work: it is known that in synthesis of bioactive coordination connections basically as the vital bio metals and ligand physiologically active vitamins and amino acids are used. This branch being one of the major directions biocoordnational chemistry, it is considered perspective in allocation of new medicamentous preparations. The synthesised coordination connections differ from other salts the higher biological activity. It is possible to underline that, they have great value as a fragment in structure the natural biocatalyst. But in many cases consumption of expensive individual pure organic connections in quality ligands, leads to cost price increase biocoordnational connections. Though, the actual problem considers application in quality ligands, albuminous collagen which more cheaply and has great value as connecting fabrics in an organism. It is important to note that, the collagen molecule consists of three a - chains consisting, in the form of a spiral curved in the right party. Each coil of a spiral the amino acid rest, which molecular weight 300 kDa, length of 300 nanometers, a thickness stores in itself of 1,5 nanometers. Its structure includes glycine in a considerable quantity, amino acid fat containing sulfurs, and as proline or lysine. Hence collagen can be consumed in synthesis of coordination connections as a basis of amino acids.

The work purpose: studying about availability of application of collagen About and collagen Т in synthesis of coordination connections selected in chair inorganic, analytical, physical and colloidal chemistry in quality ligands, at the heart of a meat waste of a horse and a hen such as, a cartilage, a sinew etc.

Style of research and materials: zinc oxide in synthesis coordination connection, copper II oxide, copper II chloride crystal hydrate, cobalt II chloride crystal hydrate, and in quality ligands were applied collagen - Т and collagen - O. Reactions it was spent in water and water-spirit to the environment.

Result: for definition of structure of the formed substance, it has been studied their infra-red spectrum. In IR a spectrum in the first collagen - NH2 it is peculiar to functional group absorption in 3496 sm-1 and in hydroxide to group in 3297 sm-1 is revealed. Besides it there are absorption in areas of 2927 sm-1 and 2855 sm-1 which approach valency fluctuations, asymmetric and to symmetric groups of methyl. Absorption peculiar for secondary amide are found out in 3064 sm-1 and in 1661 sm-1. In the first collagen absorption peculiar to group - СОСН3 has been revealed in 1437 sm-1. Absorption received by influence of chloride of copper to II collagen complex connection concerning group carboxylate - COO - has been revealed in 1628 sm-1, 1531 sm-1 and 1466 sm-1. Absorption peculiar threw - oxygen has been revealed in 464 sm-1. It is important to note that, shift in low frequency of the absorption, concerning group carbonyl it is noted in 1658 sm-1. In use oxide copper as complex formation similar results have been received. Absorption peculiar to group carboxylate have moved in a bottom in 1620 sm-1, 1541 sm-1, 1465 sm-1. Absorption concerning difficult aethers and carboxyl 1437 sm-1, 1345 sm-1 have sharply decreased. The absorption has been revealed, formed threw - nitrogen of 573 sm-1.

Conclusion. 1. The first time having applied collagen in quality ligand, it is proved possibility of synthesis of coordination connections of the vital metals. 2. By means of IR spectroscopic researches moving to a bottom of absorption carbonyl groups and sharp decrease in absorption of difficult aethers and as absorption peculiar to group carboxylate has been formed is studied. 3. Formation of complex connection has affirmed formation threw-oxygen and threw-nitrogen in 464 sm-1 and 573 sm-1.

CHANGES IN COMPOSITION OF SULFUR ORGANIC COMPOUNDS AT PREPARATION OF


MEDICAMENTS ON BASE OF THE FERMENTED ONION
Kh.A. Abdukarimova -3 rd year student
Tashkent Pharmatcitc Instituti, Tashkent.

The chair of noorganic, analytic, physic and colloid chemistry


Tutor: prof S.N. Aminov, senior research assistant A.T. Sharipov.

Actuality of the work: nowadays preparation from plants are very important. Extracts and dried forms of fermented onion are the basis for medicines (Alliumcepa) used to treat a variety of infections and vascular disorders, for the regulation of serum cholesterol and an increase in blood clotting time. Dried medicinal means unlike oil concentrate are characterized by simplicity of the process of its receipt, the relative constancy of the product, as well as the absence of solvents and fillers, the presence of which provide additional works in the standardization. In this work have been conducted the analysis of the main components, associated by biological effects of aged onions and determined their changesin the process of preparing dry substance. Quantitative changes of organic sulfur-containing components in the preparation of fermented dry substance onions have been determined.

The purpose: isto study the quantitative composition of organic sulfur-containing substances (OSS) of fermented, aged onions.It is known that the biological effects of fermented onionare caused by OSS. Previously we reported on the comparative composition of volatile OSSin samples of fermented-aged onion and garlic. Currently have been studied mechanisms of many OSS depending on the conditions of their formation.

Methods and materials of the work: in this work were used local varieties of onion (Alliumcepa)- Class Zafar. HPLC/MSanalysis of the volatile components.Identification and quantification of precursorsof volatileOSS - alliin, allicin and azhoenin tested sampleswere performedby high performance liquid chromatography-mass spectrometry using HPLC/MSequipment, consisting ofHPLC block - Agilent 1260 Infinityand triplequadrupole mass-detectorAgilent 6420, data collectionand follow-up computer processing was carried out for HPLC and mass-spectrometry unitsrespectively,by the programs Chemstation and MassHunter. Column- octadecylcylilil (С18) measuring 0.2 х 15 cmand graining of particles 3.5 mkm.Mobilephase: «А» - 0.1%

aceticacidinwaterand «В» - mixture of acetonitrile and methanol (4:1), the program for the pump -5% B in the top, then the linear gradient Bfrom 5 to 80% within 15 min, 15-17 min - 80% В, from 18 minutes - 5% В, 20 min.-analysis time. Flowrate 0.4 ml/min. Mass spectrometer parameters: flowofgas-dryer 6 l/min, pressureof 20psi at temperature 300 °C, recording of mass- spectra by electrospray ionization was performed innegative mode (-ESI) scanning in the range of values m/z 50-500, voltage of fragmentator-135 В, theemitter-7 В. Identification of components was carried out according to the mass spectrum with the literature data, quantitative detrminationby the value of the signal intensitytotal ion current (TIC) of this componentin the ion monitoring modewith the selectedvaluem/z (SIV) relatively to suchsignalof laboratory standard -allicin.

Results: thus, it has been studied the qualitative and quantitative content of organic sulfur compounds of fermented onion in the process of preparing a dry substance It is shown that when dried to 80% of volatile substances lost and changed the proportion between the individual components. Anticoagulant activity of fermented onion was compared with the activity of war farin and when dried substance remains at about 60% of the initial activity.

Conclusion: experiments showed that the structure of the dry residue: allicin and azhoen not determined, alliin is determined only in trace concentrations. further gains may come to the conclusion that the above compounds will not affect the blood anticoagulant properties.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ ДИАГЛИКОНА М. Матазимов, Г. Мирзакулова, У. Эгамбердиев -студент 2 курса Ташкентский фармацевтичекий институт, г. Ташкент Кафедра неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии Научный руководитель: М.М.Рахматуллаева

Сахарный диабет - одна из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. В нашей Республике больных диабетом, в основном обеспечиваются необходимыми лекарствами, импортируемыми из рубежа. В связи с этим приобретает особую актуальность разработка и внедрение в медицинскую практику новых высокоэффективных гипогликемических средств, произведенных из местного природного сырья.

Цель:разработать технологию и методы стандартизации капсул диагликона.

Методы: ситовый анализ, подбор состава капсулы, определение средней массы, распадаемости, растворимости капсул.

Определение средней массы. Массу содержимого одной капсулы определяли в соответствии с ГФ XI (вып. 2, с. 144), и она находится в пределах от 380мг до 420 мг. Отклонение от средней массы капсулы ±10%.

Распадаемость капсул определяли на лабораторном идентификаторе ERWEKA ZT 44 в соответствии с ГФ XI. Для проведения анализа отбирали 6 капсул, помещали их по одной в каждое гнездо идентификатора; среда для проведения анализа - 0,1 % раствор хлористоводородной кислоты при температуре 37±20 С.

Растворение. Испытание проводили в соответствии с требованиями ГФ XI, вып.2, с. 159. Для испытания использовали прибор типа «Лопастная мешалка». Среда растворения вода, объем - 500 мл, скорость вращения 100 об/мин, температура 370±10 С; время растворения -45 мин.

В сосуд для растворения помещают одну капсулу. Испытание проводили на 6 капсулах. Через 45 мин, отбирали пробу в количестве 50 мл и полученный раствор фильтровали через плотный бумажный фильтр «синяя лента» , отбрасывая первые порции фильтрата. Из фильтрата отбирали 5 мл и помещали в колбу вместимостью 50 мл, объем раствора доводили до метки водой, перемешивали и оставляли на 5 минут. Затем измеряли оптическую плотность испытуемого раствора и раствора РСО гликоразмулина на спектрофотометре при длине волны 272 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения воду.

Результаты: подобран састав капсулы диагликона: субстанция диагликона -0,200; Микрокристаллическая целлюлоза -0,196; аэросил -0,0004, магния стеарат или кальция стеарат - 0,0036. Средняя масса содержимого капсулы 0,4 г. Определены: фракционный состав, насыпная плотность, угол естественного откоса, сыпучесть, остаточная влажность капсульной массы диагликона. Установлено, что распадаемость капсул диагликона в кислой среде составляет 12 минут; растворимость -86,4 % в течение 45 минут.

В ходе исследования изучена стабильность капсул диагликона методом естественного хранения при комнатной температуре с использованием для упаковки банок из солнцезащитной стекломассы тип БДС-25 по ТУ 64-228-84. Определение качественных и количественных характеристик таких, как внешний вид, средняя масса капсул и отклонения от неё, распадаемость, количественное содержание действующего вещества проводили каждые 6 месяцев. При этом использовались методики, приведенные в проекте ВФС. Внешний вид капсул определялся визуально и не изменился за весь период проведения эксперимента, отклонения от средней массы составляли до 2,5 %, распадаемость составила от 11 до 14 минут, а количественное содержание действующего вещества находилось в пределах от 98,7-101,9 %.

Выводы: показано, что капсулы диагликона со средней массой 0,4 г по внешнему виду и технологическим показателям удовлетворяют требования к качеству капсул.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ ДИАГЛИКОНА М. Матазимов, Г. Мирзакулова -студенты 2 курса Ташкентский фармацевтичекий институт, г. Ташкент Кафедра неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии Научный руководитель: М.М.РахматуллаеваАктуальность научной работы: Сахарный диабет - одна из наиболее значимых медикосоциальных проблем современности. В нашей Республике больных диабетом, в основном обеспечиваются необходимыми лекарствами, импортируемыми из рубежа. В связи с этим приобретает особую актуальность разработка и внедрение в медицинскую практику новых высокоэффективных гипогликемических средств, произведенных из местного природного сырья.

Цель работы: разработать технологию и методы стандартизации капсул диагликона.

Материалы и методы исследования: ситовый анализ, подбор состава капсулы, определение средней массы, распадаемости, растворимости капсул.

Определение средней массы. Массу содержимого одной капсулы определяли в соответствии с ГФ XI (вып. 2, с. 144), и она находится в пределах от 380мг до 420 мг. Отклонение от средней массы капсулы ±10%.

Распадаемость капсул определяли на лабораторном идентификаторе ERWEKA ZT 44 в соответствии с ГФ XI. Для проведения анализа отбирали 6 капсул, помещали их по одной в каждое гнездо идентификатора; среда для проведения анализа - 0,1 % раствор

хлористоводородной кислоты при температуре 37±20 С.

Растворение. Испытание проводили в соответствии с требованиями ГФ XI, вып.2, с. 159. Для испытания использовали прибор типа «Лопастная мешалка». Среда растворения вода, объем - 500 мл, скорость вращения 100 об/мин, температура 370±10 С; время растворения -45 мин.

В сосуд для растворения помещают одну капсулу. Испытание проводили на 6 капсулах. Через 45 мин, отбирали пробу в количестве 50 мл и полученный раствор фильтровали через плотный бумажный фильтр «синяя лента» , отбрасывая первые порции фильтрата. Из фильтрата отбирали 5 мл и помещали в колбу вместимостью 50 мл, объем раствора доводили до метки водой, перемешивали и оставляли на 5 минут. Затем измеряли оптическую плотность испытуемого раствора и раствора РСО гликоразмулина на спектрофотометре при длине волны 272 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения воду.Полученные результаты: подобран састав капсулы диагликона: субстанция диагликона -0,200; Микрокристаллическая целлюлоза -0,196; аэросил -0,0004, магния стеарат или кальция стеарат -0,0036. Средняя масса содержимого капсулы 0,4 г. Определены: фракционный состав, насыпная плотность, угол естественного откоса, сыпучесть, остаточная влажность капсульной массы диагликона. Установлено, что распадаемость капсул диагликона в кислой среде составляет 12 минут; растворимость -86,4 % в течение 45 минут.

В ходе исследования изучена стабильность капсул диагликона методом естественного хранения при комнатной температуре с использованием для упаковки банок из солнцезащитной стекломассы тип БДС-25 по ТУ 64-228-84. Определение качественных и количественных характеристик таких, как внешний вид, средняя масса капсул и отклонения от неё, распадаемость, количественное содержание действующего вещества проводили каждые 6 месяцев. При этом использовались методики, приведенные в проекте ВФС. Внешний вид капсул определялся визуально и не изменился за весь период проведения эксперимента, отклонения от средней массы составляли до 2,5 %, распадаемость составила от 11 до 14 минут, а количественное содержание действующего вещества находилось в пределах от 98,7-101,9 %.Выводы: показано, что капсулы диагликона со средней массой 0,4 г по внешнему виду и технологическим показателям удовлетворяют требования к качеству капсул.

ОЛТИНГУГУРТ ГЕЛИНИ КОЛЛАГЕН АСОСИДА ОЛИШ


З.Д. Бобоев- 3-курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Анорганик, аналитик, физик ва коллоид кимё кафедраси


Илмий рах,барлар: профессор Аминов С.Н., катта и.х.-тадкикотчи Шарипов А.Т.

Илмий ишнинг долзарблилиги: х,озирги кунда тиббиёт амалиётида антимикроб таъсирга эга булган дори воситалардан таркибида олтингугурт сакловчи препаратлар салмокли урин тутади. Улар орасида олтингугурт суртмаси анча йиллардан буён кулланилиб келинмокда. Аммо олтингугурт суртмасининг теридан секин сурилиб, даволаш муддати узок булади. Зеро, олтингугуртнинг тезрок суриладиган ва терапевтик таъсири юкори булган юмшок дори шаклини мах,аллий асос ёрдамида ишлаб чикиш долзарб вазифадир.Олдинги ишларимизда олтингугуртни карбапол асосида гелини олиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари хдкида маълумот бериб утган эдик. Бу хабарда олтингугуртни табиий оксил х,исобланган, чикиндиларни кайта ишлаш оркали олинган коллаген асосида олиш хдкида маълумот берилади.

Ишнинг мацсади: олтингугуртнинг гель дори турини мах,аллий хом-ашё - коллаген асосида олиш ва сифатини бах,олаш.

Материаллар ва методлар: тадкикотлар учун олтингугуртнинг чуктирилган шаклидан фойдаланилди. Гель х,осил килиш учун гель асоси сифатида коллаген, терини юмшатиш хусусиятига эга булган гидрофил асос сифатида глицерин, эмулгатор сифатида Эмулгатор Т-2, консервант сифатида нипагин (XI ДФ да рухсат этилган) ва тозаланган сув ишлатилди. Технологик жараёнларда Дерягин усулидан фойдаланилди.

Натижалар: дастлаб гел асоси (коллаген гели) косил килиб килинди. Бунинг учун 1 г коллаген кукуни 0,10 г (гель массасига нисбатан 0,10 % микдорда) нипагин билан аралаштирилиб, тегишли микдор 78 мл тозаланган сувда (хона кароратида) 5 соат давомида буктирилди. Таъсир этувчи модда - чуктирилган олтингугуртдан 10 г тортиб олиниб, ковончага солинди ва унинг устига 4 мл глицерин солиб аралаштирилиб майдаланди камда унга эмульгатор Т-2 эритмаси (1 г Эмулгатор Т-2 5 мл 60-70еС кароратдаги тозаланган сувда эритилган), кушилди ва гомоген колатга келгунча аралаштирилди (Дерягин усули). Сунгра косил килинган коллагенли гель асосига тайёрланган олтингугуртли аралашмадан оз-оздан кушиб гомоген колатга келгунча аралаштирилди. Олтингугуртнинг каллоген асосида олинган гелини физик-кимёвий хоссалари урганилди. Гель таркибидаги олтингугурт микдорини аникдаш йодометрик усулда олиб борилди. Таклил учун 0,1 г гель (аник тортим) тортиб олиниб,


X =


V - V
H) • T KP


a


, бу ерда: К-тузатиш коэффициенти; V -титрант хажми, анализ

титрлаш колбасига солиниб, устига 10 мл хлороформ, 30 мл 4% натрий сулфит эритмаси, 50 мл 95% этанол, 10 мл формалин, 500 млгача тозаланган сув, 2 мл сирка кислота, 10 мл крахмал эритмаси индикаторидан солиниб, эритманинг ранги кук рангга утгунча 0,1 моль/л йод эритмаси билан титрланди. Гель таркибидаги олтингугурт микдори куйидаги формула ёрдамида хисобланди:

учун сарфланган, мл; V -титрант хажми, назорат тажрибаси учун сарфланган, мл; Т-йод эритмаси титри, 1 мл 0,1 моль/л йод учун 0,0032 г/мл; а-гель массаси (аник тортим), г; Р- кадокдаги гельнинг массаси, г.

Тажриба натижалари гель таркибидаги олтингугуртнинг уртача фоиз микдори 9,89 % эканлиги ва уртача нисбий хатолик 0,65% дан ошмаслигини курсатди.

Хулосалар: илкбор олтингугуртнинг гель дори шаклини коллаген асосида олиш технологияси ишлаб чикилди ва унинг физик-кимёвий хоссалари урганилди. Олтингугуртни коллаген асосида олинган гели таркибидаги олтингугуртнинг микдори 9,89±0,65% эканлиги тажрибалар асосида аникланди.

АЛЛТРОМБОСЕПИН ИНЪЕКЦИОН ЭРИТМАСИНИ СИФАТ ВА МИКДОРИИ ТАХДИЛИ

М.Ш. Султонова - 1-курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Анорганик, аналитик, физик ва коллоид кимё кафедраси


Илмий рахбарлар: проф. С.Н. Аминов, КИХИ А.Т. Шарипов

Илмий ишнинг долзарблиги: Республикамизнинг дори сиёсатида махаллий хомашёлар асосида дори воситалар ишлаб чикиш ва тиббиёт амалиётига жорий этишга катта эътибор каратилмокда. Мамлакатимизда куп минг тонналаб етиштириладиган Allium cepa L. асосида дори воситалар ишлаб чикиш долзарб масалалардандир.

Ишнинг мацсади: аллтромбосепин инъекцион эритмасини меъёрий хужжатлар асосида сифат курсаткичларини аниклаш ва стандартлаш.

Тадцицот услуби ва материаллари: ААФК кимё кафедраси ходимлари томонидан ишланган “Аллтромбосепин инъекцияси” таркиби куйидагича: Аллтромбосепин субстанцияси - 5,0 г; бензил спирти - 9,0 г; натрий хлорид - 3,4 г ва 1 л гача инъекцион сув.

Препарат таркибидаги моддаларнинг сифат тахлили. 1) Аллтромбосепин таркибидаги олтингугурт саклаган органик бирикмалар (ОСОБ) сифат тахлили 2 та реакция оркали исботланди. а) 4 мл препаратга 2 томчи 0,1 моль/л калий перманганат эритмасидан томизилди ва аралаштирилди. Бунда калий перманганат эритмасининг (пушти рангли) ранги учди (туйинмаган ОСОБ). б) Спектрофотометрик усул. Микдорий тахлил услубига каралсин. 2) Бензил спирт чинлиги юкори самарали суюклик хроматографияси (ЮССХ) усулида амалга оширилди (стандарт намуна билан солиштирган холда). 3) Натрий ионига. 2 мл препаратга 2 мл 150 г/л концентрацияли калий карбонат кушиб киздирилди (чукма хосил булмайди), сунгра 4 мл калий пироантимонат эритмаси кушиб кайнатилади ва муз хаммомида совутилади. Бунда ок рагли чукма хосил булади. 4) Хлорид ионига. 2 мл препаратга суюлтирилган нитрат кислота кушиб, кислотали мухит хосил килинади, сунгра 0,5 мл 0,1 мол/л кумуш нитрат эритмасидан кушиб аралаштирилади ва колдирилади. Бунда нитрат кислотада эримайдиган, лекин аммиакнинг концентрланган эритмасида эрийдиган ок рангли чукма хосил булади.

Препарат таркибидаги асосий таъсир этувчи ва ёрдамчи моддалар микдорий тахлили. 1) ОСОБ микдори спектрофотометрик усулда аникданди. Бунинг дастлаб препарат таркибидаги ОСОБлар натрий цинкат ёрдамида минераллаб сульфид ионига утказилди, сунгра унгатемираммонийли аччиктош, n-амино ^^диметиланилиннинг сульфат кислотадаги эритмалари солиниб, 15 дакикага колдирилди. Х,осил булган кук рангли эритма хджми тозаланган сув билан белгисигача етказилди ва кдтлам калинлиги 1 см булган кюветада 665 ±2 нм тулкин узунлигида оптик зичлиги улчанди. Солиштирувчи эритма экстрактдан ташкари барча реагентлар кушиб тайёрланди. Стандарт сифатида (Agilent technology, USA) 3,3'-дитиодипропан кислотадан фойдаланилди. 2) препарат таркибидаги бензил спирт микдори ЮССХ юсулида амалга оширилди (стандарт намуна билан солиштирган холда). 3) натрий хлорид микдори аргентометрик титрлаш усулида аникланди.

Натижалар: Аллтромбосепин инъекцияси амалга оширилган барча сифат реакцияларида юкорида кайд этилган ташки самаралар кузатилди. Аллтромбосепин инъекцияси таркибида ОСОБлар - 0,15 мг/мл; бензил спирти - 8,40 мг/мл ва натрий хлорид - 3,75 мг/мл эканлиги тажрибалар асосида аникланди.

Хулосалар: биринчи марта Аллтромбосепин инъекциясининг сифат ва микдорий тахлили амалга оширилди. Аллтромбосепин инъекцияси таркибида ОСОБлар - 0,15 мг/мл; бензил спирти - 8,40 мг/мл ва натрий хлорид - 3,75 мг/мл микдорда сакланиши тажрибаларда исботланди.

ALLIUM CEPA L. АСОСИДА ^УЮ^ ЭКСТРАКТ ОЛИШ ВА УНИНГ ФИЗИК- КИМЕВИЙ

ХОССАЛАРИНИ УРГАНИШ
Ф.Ю. Мавлонова - 2-курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Анорганик, аналитик, физик ва коллоид кимё кафедраси


Илмий рахбарлар: проф. С.Н. Аминов, КИХИ А.Т. Шарипов

Илмий ишнинг долзарблилиги: Республикамиз худудида кенг куламда устириладиган ош пиёз-(Allium cepa L.) усимлиги турли хил шифобахш хусусиятларга эга булиб, халк табобатида купгина касалликларни даволашда ишлатилади (антисептик ва бактерицид хусусиятга эга). Х,озирги кунда давлат гранти асосида кафедрада Allium cepa L. комплекс кайта ишлаш устида катта изланишлар олиб борилмокда. Мазкур ахборотда айнан Allium cepa L. асосида олинган ва шартли равишда “Аллтромбосепин” номланган куюк экстрактнинг физик ва кимёвий хоссалари баён этилади.

Ишнинг мацсади: Узбекистан худудида устириладиган Allium cepa L. асосида олинган куюк экстрактнинг физик ва кимёвий хоссаларини урганиш.

Тадцицот услуби ва материаллари: тадкикот объектлари сифатида Allium cepa L.дан махсус технология асосида олинган Аллтромбосепин куюк экстракти олинди. ^уюк экстрактнинг таркибидаги олтингугурт саклаган органик бирикмалар сифат ва микдор тахлилини амалга оширишда спектрофотометрик усулдан фойдаланилди. Бунинг учун Аллтромбосин куюк экстрактининг аник тортими 10 мл 70% этил спирти билан икки марта экстракция килинди хамда 25 мл ли улчов колбасига утказилди, сунгра белгисигача 70% этил спирти билан етказилди. Х,осил булган экстрактдан 5 мл олиб, 50 мл хажмли хароратга чидамли стаканга солинди ва устига 2 мл натрий цинкатнинг ишкорий эритмаси кушилди. Олинган аралашма рефрижераторли куритиш жавонида 200 ±10"С хдроратда куритилди. Х,осил булган курук колдик дастлаб эксикаторда совутилди, сунгра 60 мл сирка кислотанинг 2% ли эритмаси билан эритилиб, 100 мл ли колбага утказилди ва устига 5 мл 0,5 моль/л темираммонийли аччиктош, 5 мл 0,1% n-амино ^^диметиланилиннинг сульфат кислотадаги эритмаси солиниб, 15 дакикага колдирилди. Х,осил булган кук рангли эритма х,ажми тозаланган сув билан белгисигача етказилди ва катлам калинлиги 1 см булган кюветада 665 ±2 нм тулкин узунлигида оптик зичлиги улчанди. Солиштирувчи эритма экстрактдан ташкари барча реагентлар кушибтайёрланди. Стандарт сифатида (Agilent technology, USA) 3,3'-дитиодипропан кислотадан фойдаланилди.

Натижалар: Аллтромбосепин куюк экстрактнинг физик-кимёвий хоссалари: тук- жигарранг рангли, узига хос х,идли куюк масса. Таркибидаги намлик микдори 15% дан ошмайди. ^уюк экстракт таркибидаги олтингугурт саклаган органик бирикмалар микдори (тажриба 5 марта амалга оширилганда) 0,14% ни, тажрибанинг нисбий хатолиги эса, 1,34% дан ошмаслиги тажрибаларда аникланди.

Хулосалар: биринчи марта Allium cepa L. пиёзбоши асосида куюк экстракт олиш технологияси ишлаб чикилди. Тажрибалар асосида Аллтромбосепин куюк экстракти таркибидаги олтингугурт сакловчи органик бирикмалар микдори 0,14% эканлигини аникланди.

SYNTHESIS OF 2-SUBSTITUTED QUINAZOLIN-4-YLIDENCYANOACETIC AND -MALONIC

ESTERS

R.F. Mavlyanova 3 th grade student


Tashkent pharmaceutical institute, Tashkent
Department of toxicology, organic and biological chemistry
Supervisor: ass. M.A.Tulyasheva

Quinazoline derivatives, which belong to the N-containing heterocyclic compounds, have caused universal concerns due to their widely and distinct biopharmaceutical activities. Researchers have already determined many therapeutic activities of quinazoline derivatives, including anti-cancer, anti-inflammation, anti-bacterial, anti-virus, anti-spasm, anti-tuberculosis, anti-oxidation, anti-malarial, anti-hypertension, anti-obesity, anti-diabetes, etc. Medicinal chemists synthesized a variety of quinazoline compounds with different biological activities by installing various active groups to the quinazoline moiety using developing synthetic methods. And the potential applications of the quinazoline derivatives in fields of biology, pesticides and medicine have also been explored. Therefore the synthesis of unknowns in the literature of derivatives 2-substitutes of quinazolines having in 4 position residues of compounds with activated methylene groups, as malonic, aceto-, cyanoacetic esters, acetylacetone and others were of interest.

In this report we give the obtained results on syntheses 2-phenyl-, -methylthioquinazoline-4- ylidencyanoacetic and -malonic esters. These compounds have been synthesized by interaction of corresponding 2-substituted 4-chloroquinazolines with anions cyanoacetic and malonic esters.

1


c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image5.png


R=C6H5, SCH3; R1=R2=COOC2H5; R1=CN, R2=COOC2H5c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image6.png

The reactions in the dimethyl formamide (DMF) have gone easily and the reaction products were obtained with good yields.

2-Substituted of 4-chloroquinasolines are formed by interaction appropriating quinazolin-4-ones

with phosphorus oxychloride in the present of catalytic quantities of DMF.c:\users\admin\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image7.jpeg

Phenylquinazolone-4 have been obtained in teirn from benzoylanthranilic acid and formamide, the first of them was synthesized by benzoylation anthranilic acid with benzoyl chloride.The structure of obtained compounds was confirmed by dates IR-, NMR-, mass- spectrium, and the individuality of them have been corrected by the TLCh method.

“ALLTROMBOSEPIN” GELINI OLISH VA UNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI

O‘RGANISH

M.Sh. Abdufattoyeva- 2-курс талабаси
Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh.

Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafedrasi


Ilmiy rahbarlar: prof S.N. Aminov, KIXI A.T. Sharipov.

Mavzuning dolzarbliligi: hozirgi kunda varikoz kassaligidan aziyat chekayotgan insonlarnini soni yil sayin oshib bormoqda. Shu sababli bu kasallikni oldini olish va uni davolashda qo‘llaniladigan dori vositalarini ishlab chiqish dolzarb muammodir. Bu muammoni hal etishi mumkin bo‘lgan antikoagulyant va antiagregant ta’sirli, Allium cepa L. piyozboshining quyuq ekstrakti - “Alltrombosepin” asosida gel dori shaklini olish va uning fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish dolzarb masaladir.

Ishning maqsadi: Allium cepa L. piyozboshining quyuq ekstrakti -“Alltrombosepin” asosida gel dori shaklini olish va uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o’rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallari: “Alltrombosepin” gelini tarkibi (50 g gelda): Alltrombosepin quyuq ekstrakt - 2.5 g, nipagin - 0,075 g va gel asosi - 47,425 g. “Alltrombosepin” gelini tayyorlash texnologiyasi: dastlab havonchaga gel asosini solib, oldidan o‘lchab olingan Alltrombosepin quyuq ekstraktidan oz-ozdan solib aralashtirildi. Gelning barqarorligini ta’minlash maqsadida Nipagin (metilparagidroksibenzoat) qo‘shib gomogen massaga hosil bo‘lgunga qadar aralashtirildi. Olingan Alltrombosepin gelining fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Jumladan, ta’sir etuvchi modda (Oltingugurt saqlovchi organik birikmalar) miqdorini aniqlash uchun spektrofotometrik usuldan foydalanildi. Buning uchun 5 g miqdorda gel tortib olinib, 96 % li etil spirti bilan 2 marta ekstraksiya qilinadi, olingan ekstraktlar birlashtilib, hajmi 25 ml ga 96 % li etil spirti bilan yetkazildi. Undan 2 ml olib, 50 ml li haroratga chidamli stakanga solindi va unga 2 ml natriy sinkatning ishqoriy eritmasi solinib, refrijeratorli quritish javonida 200°C haroratda quritildi. Hosil bo’lgan quruq qoldiq dastlab eksikatorda sovutildi, so’ngra 60 ml 2% li sirka kislota eritmasida bilan eritilib, 100 ml li o’lchov kolbasiga o’tkazildi. Olingan eritmaga dastlab 5 ml 0,1 % li p-amino-N,N- dimetilanilin eritmasi, so’ngra 5 ml 0,5 mol/l temirammoniyli achchiqtosh eritmasidan qo’shib ko’k rang hosil bo’lgunga qadar 15 daqiqaga qoldirildi. Harorat rang hosil bo’lishiga ta’sir ko’rsatadi, shuning uchun barcha qo’shilayotgan reaktivlarning va tajriba olib borilayotgan xonaning harorati 22±2°C bo’lishi kerak. 15 daqiqadan so’ng o’lchov kolbasidagi eritmaning hajmi tozalangan suv bilan belgisigacha yetkazildi va qatlam qalinligi 1 sm bo’lgan kyuvetada 665±2 nm to’lqin uzunligida optik zichligi o’lchandi. Nazorat eritmasi geldan tayyorlangan ekstraktdan tashqari barcha reaktivlarni qo’shib tayyorlandi. Alltrombosepin geli tarkibidagi oltingugurt saqlovchi organik birikmalar miqdori quyidagi formula bilan hisoblandi.

Dvm0.VL -1-50

X

D0-m1-V0- 5 ■ 100

Bu erda: D1 - tekshiriluvchi eritmaning optik zichligi; D0 - stardart eritmaning optik zichligi; m1- gelning tortimi, g; m0- standart moddaning tortimi, g.

Natijalar: Alltrombosepin geli tarkibidagi ta’sir etuvchi moddalar miqdorini spektrofotometrik usulda aniqlash natijalari 100g gel tarkibida 27,9 mg oltingugurt saqlovchi organik birikmalar saqlanishi tajribalarda aniqlandi.

Xulosalar: Alltrombosepin gelini texnologiyasi ishlab chiqildi va uning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Alltrombosepin geli tarkibidagi ta’sir etuvchi moddalar miqdorini spektrofotometrik usulda aniqlash natijalari 100 g gel tarkibida 27,9 mg oltingugurt saqlovchi organik birikmalar saqlanishi tajribalarda aniqlandi

МЭКРИТИН МОЙЛИ ЭКСТРАКТИНИ ОЛИШНИНГ ОПТИМАЛ ШАРОИТИНИ ТАНЛАШ


ВА БОЛАЛАРДА УЧРОВЧИ ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА КУЛЛАШ

Ш.М. Жураева - 3-курс талабаси


Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш.

Анорганик, аналитик, физик ва коллоид кимё кафедраси


Илмий рахбарлар: проф. НД. Олимов, асс. А.А. Мухитдинов

Саримсок пиёз кам захарлилиги, кенг микёсдаги фармакологик фаоллиги ва хом ашё захирасининг муллиги билан дори воситаларининг манбаи сифатида мухим ахамият касб этади. Юкоридагиларни инобатга олиб, Узбекистонда куп минг тонналаб етиштириладиган, халк табобатида бекиёс уринга эга булган, таркибида олтингугурт сакловчи органик бирикмалар, микро- ва макроэлементлар, полисахаридларга бой булган - саримсок пиёз (Allium Sativum А)дан махсус технология асосида “Мэкритин” мойли экстракти олинган эди. Навбатдаги илмий тадкикотларимизда экстракция жараёнига таъсир килувчи омиллар - харорат, вакт ва нисбатлар таъсири урганилди ва олинган натижалар асосида “Мэкритин” мойли экстрактини олиш технологияси такомиллаштирилди. Шуни таъкидлаш лозимки, саримсок пиёзнинг мойли экстракти кимёвий таркиби ва фармакологик таъсири буйича спиртли экстракт (Спзкгарлин)дан кескин фарк килади. Олинган мойли экстрактнинг профессор Х.У. Алиев билан хамкорликда клиник олди синовлари утказилди. Эксперимент шароитда мойли экстрактнинг уткир захарлилиги ва яллигланишга карши таъсири урганилганда кам захарлилиги ва хайвонлар организмига ножуя узгаришлар курсатмаслиги билан бирга экспериментал яллигланиш шароитида юкори даражада ижобий таъсир курсатиши намоён булди.

Илмий ишнинг долзарблиги: болаларда куп учрайдиган касалликлардан бири

гельминтозлардир. Гельминтозлар бола организмига паразит чувалчанглар (гижжалар) кириши натижасида юзага келади. Дозирги кунда бундай зараркунандаларнинг 200 дан ортик тури аникланган булиб, шулардан 8 хили болаларда энг куп учрайди. Бугунги кунда тиббиёт ходимлари томонидан болаларда куп учрайдиган гижжаларни синчиклаб урганиб, уларни бартараф килиш борасида куплаб изланишлар олиб борилмокда.

Ишнинг мацсади: “Мэкритин” мойли экстрактининг болаларда учровчи гижжа инвазиясини даволашда таъсирини урганиш.

Тадцицот услуби ва материаллари: текширувда 40 нафар бемор бола катнашиб, уларнинг уртача ёши 4,5±0,75 ташкил килди. Касалликнинг авж олиш даврида бемор болаларда куйидаги клиник симптомлар: аллергик тошмалар (70%), иштаха пасайиши (52,5%),

кузгалувчанлик (35%), уйкунинг бузилиши (42,5%), тишларни гичирлатиш (47,5%) аникланди. Даводан олдин барча беморларда умумий нажас тахлили гижжа инвазиясига текширилди ва болаларда острицалар (89%), аскаридалар (11%) аникланди. Бундан ташкари 52,5% бемор болаларнинг умумий кон тахлилида эозинофилия кузатилди. Бемор болалар текширувдан утказилиб, клиник ташхис куйилгандан сунг, “Мэкритин” мойли экстракти 5 мл дан бир махал 3 кунга ичишга буюрилди ва бу муолажа 10 кундан сунг такрорланди.

Натижалар: даво курси тугаганидан сунг бемор болаларда клиник симптомлар (аллергик тошмалар, иштаха пасайиши, кузгалувчанлик, уйкунинг бузилиши, тишларни гичирлатиш ва бошк.), умумий кон тахлили эозинофилияга ва нажас тахлили гижжаларга кайта текширилди.

Тахлил натижаларига кура, бемор болаларнинг 40 нафари (100%) нажаси тахлилида гижжалар аникланмади. ^ондаги эозинофилия 12,6% беморда кузатилди.

Хулосалар: “Мэкритин” мойли экстракти болаларда гижжа инвазиясини даволашда кулланиладиган бошка дори воситалар урнини боса олади. Демак педиатрик амалиётда “Мэкритин” мойли экстрактини болаларда учровчи гижжа инвазиясини даволашда куллаш мумкин.

ELEMENT STRUCTURE OF ANTIVERMICULAR MEANS OF "ALATOO"

N. Kuldoshova - the student of 1 course of Tashkent Pharmaceutical Institute.

H.A. Abdurazzakov - the student of 2 course branch of Lomonosov Moscow State UniversityTashkent

Pharmaceutical Institute, Tashkent
The chair of inorganic, analytical, physical and colloidal chemistry
Research supervisor: S. N. Aminov, M. M. Rakhmatullayeva

Purpose: studying macro - and microelement composition of the natural ALATOO medicine received from vegetable raw materials.

Methodies and materials of the work: raw materials for receiving "ALATOO" - served a water-melon colocynth - Citrulluscolocynthis and a tansy-Tanagetum of vulgare L., Extraction was carried out by the cleared water by automatic extraction car (KD-2KY). Drying of extract is carried out by the IK method - vacuum of drying.

Definition of element structure in the preparation "ALATOO" was carried out in the Central laboratory of Goskomgeologiya of RUZ by method nuclear and issue spectrometry with inductively connected plasma (PGS-2 diffraction spectrograph).

Results: ёdry extract of a tansy represents powder of cinnamon color, with a pleasant fragrant smell, bitterish taste, humidity of 5%. We will dissolve in water, we will dissolve in alcohol a little.

Dry extract of a water-melon kolotsinit represents powder of cinnamon color, has a smell карамелф, very bitter, humidity of 3,5%. We will dissolve in water, we won't dissolve in alcohol.

It should be noted that separate chemical elements and their complexes with organic compounds can, on the one hand provide useful pharmacological effect, with another, their the raised contents quite often is the reason of toxic impact on living cells, fabrics and an organism in general. Therefore the assessment of element composition of natural medicine and raw materials from which they are received is obviously important aspect of research of phyto preparations. It fully belongs to "ALATOO", offered for prevention and treatment of worms. As a part of dry extract of a water-melon colocynth are found 15 and dry extract of a tansy-13 of elements: 8 - macro (Al, Ca, Mg, Si, Na, P, K), 7 - micro and ultramikroelement (Ba, Mn, Ti, Cu, Zn, Ni, Mo);

If quantities of elements in "ALATOO" to arrange in decreasing order, the following row turns out; K; Ca; Mg; Na; P; Al; Si; Fe; Mn; Ti; Cu; Ni; Zn; Cr; Mo.

It is known that phytogenesis preparations in the form of water extraction from vegetable raw materials contain a complex of mineral substances with biologically active connections and they show considerably big catalytic and biogenous activity, than in inorganic salts.

Besides, as notes a number of authors, microcells of a phytogenesis are better acquired by organisms as are in optimum "biological" concentration [Nozdryukhina L.R., Grinkevich N. I.].

Conclusions:As a part of antivermicular means of "ALATOO" 15 chemical elements, values of concentration of some of them of Si, Ca, K, Na, Mg, Al, P above a detection limit are defined. The insignificant contents is noted for Mn, Ti, Cu, Zn, Ni, Mo, Zr.

ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТХОДА, ВЫДЕЛИВШИЙСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ


ГУСТОГО ЭКСТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ЛУКОВИЦЫ ALLIUM CEPA L.

Н.Б. Мирзаева- студентка 1 курса,Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент
Кафедра неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии.
Научные руководители: проф. Аминов С.Н., СНСИ Шарипов А.Т

Актуальность научной работы: в настоящее время требование на безотходное производство лекарственных средств возрастает. Особенно актуальным вопросом нашей республики является безотходное производство местного сырья и получение лекарственных субстанций. В кафедре НАФК химии на основании Allim Cepa L, был получен лекарственное средство Аллтромбосепин. Самое интересное то с какой целью используется отход, выделившийся в этом процессе. Лук репчатый (лат. АШит cepa L.) — многолетнее травянистое растение семейства луковые. В луковице содержатся эфирные масла (серосодержащие соединения), алкалоиды, сапонины, витамины С, В гуруппы и микроэлементы, инулин, натуральные сахара, белки в большом количестве и т.д.

Цель работы: получить безотходное производство лекарственных и пищевых средств из Allium cepa L изучить физико- химических свойств.

Методы исследований и материалы: около 1 г (точная навеска) порошка помещают в центрифужную пробирку и суспендируют его в 10 мл 70% этилового спирта. Экстрагируют на водяной бане при температуре 60°С в течение 20 мин. Отделяют экстракт от нерастворимого осадка центрифугированием при 3000 об/мин. Осадок ресуспендируют в 10 мл 70% этилового спирта и повторяют экстракцию в тех же условиях. Вытяжки объединяют и доводят объем 70% этиловым спиртом до 20 мл. 1 мл вытяжки помещают в стакан из термостойкого стекла вместимостью 50 мл и, добавив туда 2 мл щелочного раствора натрия цинката, испаряют досуха в сушильном шкафу с рефрижератором при температуре 200±100С. Сразу же после охлаждения остаток количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворив его в 60 мл 2% уксусной кислоты. К полученному раствору прибавляют 10 мл 0,1% раствора п-амино-N^N- диметиланилина, перемешивают, затем прибавляют 10 мл 0,5 М раствора железоаммониевых квасцов, после чего оставляют полученную смесь на 30 мин до получения синего окрашивания. Через 30 мин доводят объем до 100 мл и измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 665 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из смеси всех реагентов, применяемых для проведении анализа, без экстракта органических сульфидов. Содержание сероорганических соединений в гарлспине в пересчете на неорганическую серу вычисляют по формуле:


А =

100%

Д • т0 25 -1
D0 mt • 50•5

где D] - оптическая плотность анализируемого раствора; D0 - оптическая плотность стандартного раствора; т1- навеска препарата, г; то- навеска стандартного образца, г;

Результаты: был разработан спектрофотометрический метод анализа серосодержащих органических соединений в составе приправы. Опытным путем был определен, что в составе приправы содержание сероорганических соединениях составляет 0,289%.

Вывод: впервые при получении субстанции Аллтромбосепина, на основе выделившийся отхода, разработан и получена приправа. В опытах доказана, что в его составе содержится 0,289% сероорганических соединений.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСТАНЦИИ “ДЕКОАГУЛЯНТ”

Ш.Ш. Гулямов - студент 3 курса
Ташкентский фармацевтичекий институт, г. Ташкент
Кафедра неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии

Научный руководитель: СНСИ Шарипов А.Т., проф. Аминов С.Н.

Актуальность научной работы: в настоящее время одним из часто встречающихся заболеваний являются сердечнососудистые, такие как «инфаркт миокарда», «инсульт». Одним из основных лекарств в лечении и профилактике данных заболеваний являются антикоагулянты. При довольно широком существующем выборе данных препаратов себестоимость их оставляет желать лучшего. Получение антикоагулянтов из местного сырья является приоритетным направлением в нашей Республике. В связи с этим ранее нами была разработана антикоагулянтное средство “Декоагулянт” на основе Allium Cepa и Allium Sativum. В данной работе обсуждаются результаты количественного анализа полученной субстанции декоагулянта.

Цель исследования: количественное определение серосодержаших органических

соединений в субстанции декоагулянта.

Методы исследований и материалы: около 1 г (точная навеска) субстанции декоагулянта помещают в колбу и добавляуют к нему 10 мл 96% этилового спирта. Экстрагируют на водяной бане при температуре 60°С в течение 10 мин. После фильтрируют через бумажный фильтр. В осадок добавляют 10 мл 96% этилового спирта и повторяют экстракцию в тех же условиях. Вытяжки объединяют и доводят объем 96% этиловым спиртом до 25 мл. 2 мл вытяжки помещают в стакан из термостойкого стекла вместимостью 50 мл и, добавив туда 2 мл щелочного раствора натрия цинката, испаряют досуха в сушильном шкафу с рефрижератором при температуре 200±100С. Сразу же после охлаждения остаток количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворив его в 60 мл 2% уксусной кислоты. К полученному раствору прибавляют 10 мл 0,1% раствора п-амино-Ы^-диметиланилина, перемешивают, затем прибавляют 10 мл 0,5 М раствора железоаммониевых квасцов, после чего оставляют полученную смесь на 30 мин до получения синего окрашивания.Через 30 мин доводят объем до 100 мл и измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 665 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из смеси всех реагентов, применяемых для проведении анализа, без экстракта органических сульфидов. Содержание сероорганических соединений в декоагулянта в пересчете на 3,3-дитиодипропионовой кислоты вычисляют по формуле:X D1т025•1•100•100 Д • т0 •100 D0 • тх 25•2•100 D0 • тх 2

?

где D1 - оптическая плотность анализируемого раствора; D0 - оптическая плотность стандартного раствора; m1- навеска препарата, г; mo- навеска стандартного образца, г.Результаты: установлен, что в составе субстанции “Декоагулянт” содержание сероорганических соединений составляет 0,239%.

Выводы: впервые разработан метод количественного анализа субстанции декоагулянта на содержание сероорганических соединений, содержание которых составляет 0,239%.

“DEKOAGULYANT” GELINING OLINISHI VA UNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI

O’RGANISH  1. Bahramov- 3-kurs talabasi Toshkent Farmatsevtika Instituti Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafedrasi,

Ilmiy rahbarlar: prof. S.N. Aminov, KIXI. A.T. Sharipov

Ishning dolzarbliligi: jismoniy faoliyat natijasida odam tanisida jarohatlar, shikastlanishlar, tashqi zarbalar(sportchilarda) bo’lib turadi. Buning natijasida har xil ko’karish holati, tomirlarda qon quyulishi, varikoz, chandiqlar hosil bo’lishi mumkin. Shu sababli bunday noxush holatlarni davolash

va bartaraf etish uchun qo’llaniladigan dori vositalarni ishlab chiqish dolzarb muammodir. Bu muammoni hal etishi mumkin bo‘lgan antikoagulyant ta’sirli, Allium cepa L. (Zafar, Qoratol navlari) va Allium Sativum L. (Janubiy binafsha navi) asosida olingan substansiya -“Dekoagulyant” asosida gel dori shaklini olish va uning fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish dolzarb masaladir.

Ishning maqsadi: “Dekoagulyant” asosida olingan gel dori shaklini olinish va uning fizik- kimyoviy xossalarini o’rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallari: “Dekoagulyant” 1% li geli tarkibida (100 g): asosiy ta’sir etuvchi Dekoogulyant kukuni (substansiyasi) - 10 g; Gel asosi (karbopol) - 89 g va nipagin (metilparagidroksibenzoat) - 1 g.

“Dekoagulyant” gelini olish texnologiyasi: Havonchaga gel asosi va “Dekoagulyant” substansiyasini solib yaxshilab maydalandi, so’ngra gelning barqarorligini ta’minlash maqsadida Nipagin qo‘shib gomogen massa hosil bo‘lgunga qadar aralashtirildi. Olingan “Dekoagulyant” gelining fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Jumladan, ta’sir etuvchi modda(Oltingugurt saqlovchi organik birikmalar) miqdorini aniqlash uchun spektrofotometrik usuldan foydalanildi. Buning uchun 10 g miqdorda gel tortib olinib, 96% li etil spirti bilan 2 marta ekstraksiya qilinadi, olingan ekstraktlar birlashtilib, hajmi 25 ml ga 96% li etil spirti bilan yetkazildi. Undan 8 ml olib, 50 ml li haroratga chidamli stakanga solindi va unga 2 ml natriy sinkatning ishqoriy eritmasi solinib, refrijeratorli quritish javonida 200°C haroratda quritildi. Hosil bo’lgan quruq qoldiq dastlab eksikatorda sovutildi, so’ngra 30 ml 2% li sirka kislota eritmasida bilan eritilib, 100 ml li o’lchov kolbasiga o’tkazildi. Olingan eritmaga dastlab 5 ml 0,1 % li p-amino-N,N- dimetilanilin eritmasi, so’ngra 5 ml 0,5 mol/l temirammoniyli achchiqtosh eritmasidan qo’shib ko’k rang hosil bo’lgunga qadar 15 daqiqaga qoldirildi. Harorat rang hosil bo’lishiga ta’sir ko’rsatadi, shuning uchun barcha qo’shilayotgan reaktivlarning va tajriba olib borilayotgan xonaning harorati 22±2°C bo’lishi kerak. 15 daqiqadan so’ng o’lchov kolbasidagi eritmaning hajmi tozalangan suv bilan belgisigacha yetkazildi va qatlam qalinligi 1 sm bo’lgan kyuvetada 665±2 nm to’lqin uzunligida optik zichligi o’lchandi. Nazorat eritmasi geldan tayyorlangan ekstraktdan tashqari barcha reaktivlarni qo’shib tayyorlandi. ’’Dekoagulyant geli tarkibidagi oltingugurt saqlovchi organik birikmalar miqdori quyidagi formula bilan hisoblandi.*lrF 0

Dq •Vq ’S4100’

bu yerda, Dj - aniqlanayotgan eritmaning optik zichligi, D0 - standart eritmaning optik zichligi, m1 - modda massasi(g), m0- standart moddaning massasi(g).

Natijalar: “Dekoagulyant” geli tarkibidagi ta’sir etuvchi moddalar miqdorini spektrofotometrik usulda aniqlash natijalari 100g gel tarkibida 16,6 mg oltingugurt saqlovchi organik birikmalar saqlanishi tajribalarda aniqlandi.

Xulosalar: ilkbor “Dekoagulyant” gelini texnologiyasi ishlab chiqildi va uning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. “Dekoagulyant” geli tarkibidagi ta’sir etuvchi moddalar miqdorini spektrofotometrik usulda aniqlash natijalari 100 g gel tarkibida 16,6 mg oltingugurt saqlovchi organik birikmalar saqlanishi tajribalarda aniqlandi.

ТЕЛОМЕРИЗАЦИЯ УСУЛИДА ОЛИНГАН Ю^ОРИ СПИРТЛАР
АСОСИДА АНИОНАКТИВ СИРТ ФАОЛ МОДДАЛАР ОЛИШ
Норбутаева О.- 2-курс талабаси
Тошкент фармацевтика институти .

Анорганик, аналитик, физик ва коллоид киме кафедраси.

Илмий ра\бар: катта укитувчи Зокирова Н.Т.

Илмий ишнинг долзарблиги: юкори алкил спиртларни сульфатлаб олинган

сульфоэфирлар фармацевтик технологияда эмульгаторлар, солюбилизаторлар сифатида кенг кулланилади. Бу максадда асосан ёг кислоталарни кайтариб олинган спиртлар ишлатилади.

Мазкур ахборотда нормал бутил спиртини этилен билан теломеризациялаш оркали олинган юкори спиртларни сульфатлаш усули баён этилди.Ишнинг максади: Н-бутил спиртини этилен билан теломерлаш усулида олинган юкори спиртларни сульфатлаш оркали анион актив сирт фаол моддалар синтезлаш.

Тадкикот услуби ва материаллари: Н - бутил спиртини этилен билан теломерланиши натижасида олинган юкори спиртларни концентрик сульфат кислотаси ёрдамида сульфолаб, сунгра натрий инщори билан нейтраллаб алкилсульфатлар синтез цилинди.

R

СН3СН2СН2СН2ОН + пСН2=СН2 * СНз(СН2СН2)ь СН-ОН

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница