Кексаларни эъзозлаш йилистраница7/17
Дата14.08.2016
Размер2.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


iborat

tayoqchasimon kristallar.

2

Zarrachalar o’lchami:

- o’rtacha uzunligi, mkm95.06

124.29

- o’rtacha eni, mkm

63.13

68,42
- shakl omili

1.50

1.81

3

Sochiluvchan zichligi, kg/m

410,0

650,0

4

Zichligi, kg/m

1,52*10 3

1,64*10 3

5

G’ovakligi, %

46,55

72,47

6

Sochiluvchanligi, kg/sek

Ega emas

Ega emas

7

Zichlanish koeffisiyenti

1,58

1,42

8

Preslanuvchanligi, N

17,83

30,49

Xulosalar: Enalapril maleatdan kapsula dori turini tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish uchun uning texnologik xossalsri o’rganildi va kapsu tarkibi uchun yordamchi moddalarning turi va miqdori tanlandi, shuningdek maqsadga muvofiq texnologiya taklif qilindi.“FITOTON” SUBSTANSIYASINI OLISHDA EKSTRAKSIYA JARAYONINI O‘RGANISH

Z.S. Yakubjanova- 4-kurs talabasi
Toshkent Farmatsevtika instituti, Toshkent sh.

Biotexnologiya kafedrasi


Ilmiy rahbar: dots. F.X To’xtaev

Ilmiy ishning dolzarbliligi: «FITOTON» substansiyasi biologik faol moddalar (flavonoidlar, oleanol va ursol kislotalar, efir moyi, kumarinlar, saponinlar, karotinlar, oshlovchi moddalar) ning qo'shimcha manbai sifatida, markaziy asad tizimi, yurak qon-tomir tizimi funksional holatini va qon bosimini meyorlash uchun mo'ljallangan. Ushbu vosita bir necha maxalliy o‘simliklarni o‘zida mujassam etgan fitochoy sifatida ishlab chiqarilishga mo‘ljallangan va Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilmoqda. Shu bois O‘zbekiston Respublikasidagi maxalliy korxonalarni qo‘llab quvvatlash va korporativ shartnoma asosida ish yuritish bo‘yicha «FITOTON» substansiyasi asosida qattiq xoldagi dori shakli texnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha taklif tushgan.

Ishning maqsadi: “FITOTON” substansiyasi asosida quruq ekstrakt olish, ekstraksiya jarayonini o‘rganish, unga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash va olingan quruq ekstraktni sifatini baxolashdir. O‘simlik tarkibidagi biologik faol moddalarning miqdori faqatgina uning o‘sish sharoiti, rivojlanishi, terish payti, saqlash sharoiti va muddatigagina bog‘liq bo‘la qolmay, balki ajratib olish, ya’ni ekstraksiya jarayoniga xam bog‘liqdir. Biologik faol moddalar o‘simlikning turli qismlarida turlicha tarqalgan. Shuningdek, diffuzion jarayonni o‘tkazilishiga xarorat, aralashtirish, xom ashyoni bo‘kuvchanligi, gidromodul, bosim va boshqa ko‘rsatkichlar bog‘liq. Xarorat ekstraksiya jarayonining asosiy ko‘rsatkichi xisoblanishi bois, xarorat ortishi bilan ekstraksiyalash tezligi ortadi, chunki duffuziya va osmos xodisasi ro‘y beradi. Shu bilan bir qatorda ekstraksiyalanuvchi moddalarning eruvchanligi oshadi. Bundan tashqari yuqori xaroratda ko‘pgina xujayralar yoriladi va yuvilishi ko‘payadi. Lekin yuqori xaroratda issiqlikka chidamsiz bo‘lgan moddalarning uchuvchan bo‘lgan biofaol moddalari yo‘qolishi kuzatiladi. Yuqoridagilarni inobatga olib, ekstraksiya jarayonini eng optimal sharoitlarini tanlash va shu sharoitlarda olib borish zarur.

Tadqiqot uslubi va materiallari: ekstraksiya jarayoni quyidagi usulda olib borildi, ya’ni maydalangan o‘simlik yig‘malari teshigining diametri 1-5 mm bo‘lgan elakdan o‘tkazildi. 100 g og‘irlikda o‘simlik xom ashyosi tortib olindi. Unga 1:10dan 1:20nisbatlarda ekstragent (tozalangan suv)qo‘shilib 1soatdan 3soatgacha davomida 600Cdan 900C xaroratda ekstraksiyalandi. Ekstraksiya jarayoni 1-3 marotaba olib borildi va jarayon oxirida bir qism tozalangan suv bilan yuvib yuborildi. Barcha xollarda ekstraksiyalangan ajratmalar birlashtirildi va filtrlovchi materialdan o‘tkazildi.

Filtrlangan ajratma 1/2 qismi qolguncha 800C xaroratda suv xammomida bug‘latildi. Bug‘latish jarayoni bir necha soat davomida olib borildi. So‘ng bug‘latilgan ekstrakt quritish shkafida namligi 5-6 % gacha quritildi. 100 gramm substansiyadan ekstraktiv moddalarni chiqish unumi 18-23 % tashkil etdi. Ekstrakt tarkibidagi ballast moddalardan tozalash usullari qo‘llanilmadi, chunki olingan substansiyaning farmakologik xossalari o‘zgarib ketishi mumkinligi e’tiborga olindi.

Natijalar. yuqoridagi tajribalar asosida ekstraksiya jarayoning eng optimal ko‘rsatkichlari aniqlandi: xom ashyoni maydalik darajasi 1-5mm, gidromodul 1:12dan 1:20nisbatlarda, ekstragent turi-tozalangan suv, ekstraksiyalash vaqti 2soat, ekstraksiyalash xarorati 800C, ekstraksiyalash soni 1 marotaba va jarayon oxirida bir qism tozalangan suv bilan yuvib yuborilishi ko‘zda tutiladi. Quruq ekstrakt tarkibidagi asosiy biologik faol moddasi flavonoidlar unumi bo‘lganligi bois, miqdoriy taxlil spektrofotometrik usulda kversetinga nisbatan olib borildi, va uning qiymati quruq ekstraktda 2% dan kam bo‘lmasligi aniqlandi. Olingan quruq ekstrakt to‘q jigar rangli gigroskopik kukun, o‘zga xos spetsifik xidga ega.

Xulosalar: “FITOTON” substansiyasi asosida quruq ekstrakt olishning optimal sharoitlari aniqlandi va jarayonga ta’sir etuvchi omillar o‘rganildi. Olingan natijalar asosida quruq ekstraktning texnologik ko‘rsatkichlarini o‘rganish va undan qattiq shakldagi dori turini texnologiyasini yaratishni taqozo etadi.

ЮМШОК ДОРИ ВОСИТАЛАРИ УЧУН АСОС


ПОЛИКОМПЛЕКСНИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧЩИШ
У.Мадаминов - Саноат фармацияси 2 курс талабаси.

Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.

Физика, математика ва ахборот технологиялари кафедраси
Илмий рахбар: техника фанлари доктори, доцент С.Ё.Иногомов

Ишнинг долзарблиги: Замон талабига жавоб берадиган янги, халк эхтиёжи учун зарур булган поликомплексларни олиш амалий муаммоларни хал килишда жуда катта ахамият касб этади. Бундай моддалар сунгги вактларда фармацевтика йуналишида куюкдаштирувчи, стабилловчи, капсула, таблеткалар учун пленка хосил килувчи хамда юмшок дори воситалари учун асос сифатида кулланилмокда. Поликомплекслар иккита полиэлектролитларнинг узаро таъсирлашиши асосида хосил буладиган махсулотлар хисобланади. Бу борада натрийкарбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) ва мочевинаформальдегид олигомерлари (МФО) асосида олинган поликомплекс ларини олиш, уларни урганиш ва технологиясини ишлаб чикиш долзарб хисобланади.

Ишнинг мацсади: олдиндан маьлум бир физик-кимёвий, физик-механик хоссаларга эга булган поликомплексларни олишнинг конуниятларини урганиш, самарали технологиясини ишлаб чикишдан иборат.

Материаллар ва усуллар: Na-КМЦ ва МФО ёрдамида оптимал микдорий нисбатга, технологик параметрларга эга булган юмшок дори воситалари асос сифатида ишлатиш учун мулжалланган поликомплекс олинди.

Олинган натижалар: Na-КМЦ ва МФО асосида поликомплекс олишни технологик схемаси ишлаб чикдлди ва уни тайёрланиши куйидагича: реактор бакининг ярмигача дистилланган сув солинади. ^урук холдаги Na-КМЦ улчаш тарози ёрдамида тотиб озгина-озгинадан реакторга узатилади ва бир вактнинг узида аралаштириб борилади. Кейин эритувчи сувнинг колган микдори солинади. Эритма бир жинсли холатга келгунча аралаштирилади тайёр булган бир жинсли Na-КМЦ эритмасига 10% микдорда МФО солинади. Кейин поликомплекс гелнинг умумий микдорига нисбатан 20% микдорида глицерин кушилади. Тайёр булган махсулотни бир жинсли холатга келгунча аралаштирилади. Тайёр булган поликомплекс анализ килинади ва кейин ваакум насоси ёрдамида фильтр оркали полиэтилен флаконларга кадокланади.

Хулоса: Шундай килиб, Na-КМЦ ва МФО асосида поликомплекс олишни ишлаб чикариш шароитларида оптимал технологик параметрлага эга булган поликомплекс гелини олиш технологияси ишлаб чикилди.

МЕЪДА-ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШЛАТИШГА МУЛЖАЛЛАНГАН ЙИГМАДАН ОЛИНГАН СУЮ^ ЭКСТРАКТНИ СИФАТИНИ БАДОЛАШ О.Г.Даюмов - 4 курс талабаси Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.

Дори воситаларини саноат технологияси кафедраси
Илмий рах,бар: доц. В.Р. Дайдаров

Илмий ишнинг долзарблилиги: х,озирги кунда тиббиётда кенг таркалган ва х,ар уч кишидан бирида учрайдиган касалликлардан бири, меъда-ичак касалликлари х,исобланади. Бу касалликлар туфайли х,ар йили минглаб инсонлар азият чекишади. Гастрит, энтерит, ут пуфаги касалликлари шулар жумласидан булиб, бу касалликлар инсонларнинг бир жойда харакатсиз иш фаолият олиб боришлари, овкат рационига амал килмасликлари ва бошка бир канча сабаблар натижасида бу касалликлар авж олмокда. Эндиликда бу касалликларни бартараф этиш, айникса, доривор усимлик хомашёларидан тайёрланган дори воситалари билан даволаш долзарб масалаларидандир.

Ишнинг мацсади: меъда-ичак касалликларида ишлатишга мулжалланган, мойчечак,

бузноч, дастарбош, далачой ва калампир ялпиз доривор усимлик мах,сулотларидан олинган суюк экстрактни сифатини бах,олаш. Суюк экстрактни “Дори воситалари сифатини

стандартлари. Асосий коидалар” тармок стандарти TSt 42 - 01 : 2002 расмий нашрда келтирилган сифат курсаткичларини урганиш оркали сифатини текшириш. Бунда курук колдик микдори, спирт куввати ёки зичлиги, огир металлар микдори, таъсир килувчи дори модда микдори ва бошка сифат курсаткичларини тажрибалар асосида текшириш ва олинган натижаларни меъёрий хужжатлар асосида тах,лил килиш.

Тадкицот услуби ва материаллари: суюк экстракт таркибидаги курук колдик микдорини аниклаш учун 5 мл суюук экстрактни диаметри 5-6 см ли баландлиги 2-3 см ли огирлиги аник улчанган бюксга солиб, сув хдммомида буглатилди ва куритиш шкафида 2 соат давомида куритилди. Сунгра уни 30 дакика эксикаторда совутилди ва 0,01 аникликда тарозида тортилиб курук колдик микдори аникланди.

Суюк экстракт таркибидаги спирт куввати хдйдаш усули оркали аникланди. Бунда 50 мл экстрактга 75 мл булгунча дистилланган сув куйилди ва совутгичга уланган х,олатда кайнатилди. ^айнатиш жараёни 48 мл суюклик йигилгунча давом эттирилди. Кейинчалик эса пикнометр ёрдамида спирт зичлиги аникланди ва олинган натижалар тегишли формулаларга куйилиб спирт куввати аникланди.

Суюк экстаркт таркибидаги дори модда микдорий та^лили Спектрофотометрия усулида аниланди. Бунда флавоноидлар микдори буйича стандартизация килинди. Оптик зичликлари тажриба асосида топилиб, олинган натижалар формулага куйилиб флавоноидлар микдори аниланди.

Огир металлар микдори ДФ да келтирилган усул буйича аникланди.Натижалар: Суюук экстракт таркибидаги курук колдик микдори 4,8 %, спирт куввати 40 %, флавоноидлар микдори 0,1453 % ва огир металлар микдори 0,00095 % эканлиги тажрибалар асосида аникланди.

Хулосалар: суюк экстрактни сифати тажриба натижалари буйича ва МХ, да курсатилган тартибда бах,оланди. Суюк экстракт сифати текширилган сифат курсаткичлари буйича МХ талабларига жавоб берди. Эндиликда эса олинган суюк экстрактни бошка сифат курстакичлари аникланмокда ва суюк экстракт учун ВФМ тузиш буйича ишлар амалга оширилмокда.

МЕМБРАННАЯ ОЧИСТКА ВРПС ИЗ КОРНЕЙ ALTHEAE ARMENIACA TEN.И. Алиходжаева -студ. 4 курс
Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент
Кафедра Биотехнологии
Руководитель: д.т.н. Б.Т.Сагдуллаев

Актуальность научной работы: целью нашей работы является очистка полисахаридов корней алтея с использованием мембранных методов фильтрации. Фильтрование обеспечивает разделение суспензий, пыли и туманов с помощью пористой (фильтровальной) перегородки, способной пропускать жидкость или газ и задерживать взвешенные в них твердые частицы. Фильтрование осуществляется под действием разности давлений жидкости по обе стороны от фильтрующей перегородки. Жидкость проходит через поры перегородки, а твердые частицы задерживаются на ней, образуя слой осадка. Фильтрование применяется для более тонкого, чем при осаждении, разделения суспензий и пыли.

Цель работы: в корнях алтея содержатся многие биологически активные вещества. Из растения алтей получают экстракт алтейного корня, алтейный сироп, мукалтин, а так же различные сложные сиропы. Заготовку корней проводят ранней весной или поздней осенью. При культивировании предпочтение отдают алтею армянскому из-за его меньшей прихотливости. Корни алтея в основном идут на производство сиропов, которые традиционно получают методом водно-спиртовой экстракции ( 25% спирт C2H5OH), которые далее концентрируют и добавляют в необходимом количестве. Для усовершенствования технологии получения экстракта (исключая спирт) был предложен метод водной экстракции измельченных корней алтея. Для сравнительного эксперимента были получены водно-спиртовый и водный экстракты. Мы провели сравнительный анализ молекулярно-массового распределения полисахаридов в полученных экстрактах корней алтея. Для этого была проведена водная экстракция сырья. Чтобы убедиться в эффективности процесса экстракции с использованием нового экстрагента нами был проведен сравнительный анализ методом распределения.

Материалы и методы исследования: изучение данного способа проводили методом гельфильтрации на Сефадексе G-50. Именно благодаря гель-фильтрации разделение на пористых гелях успешно конкурирует с давно применяющимся диализом. По сравнению с диализом гель-фильтрация обладает тем преимуществом, что эксперимент не требует столь длительного времени, а если умело подобрать условия, то время разделения не зависит от количества смеси. Этот фактор может оказаться решающим при изучении лабильных природных соединений. Единственный довод против гель-фильтрации— это возможное разбавление высокомолекулярного компонента (при диализе этого не происходит). Однако разбавление имеет место лишь в том случае, когда объем образца не соответствует объему геля. Точное соблюдение объемных соотношений может оказать решающее влияние на успешное разделение В полученных извлечениях содержатся одинаковые по молекулярной массе фракции водорастворимых полисахаридов. Однако их количественное распределение различно. Так в водно-спиртовом методе основными фракциями являются полисахариды с молекулярной массой 3000 и 15000. В водном экстракте в основном 15000. В связи с этим перед нами встала задача провести фракционную очистку водного экстракта .Для чего мы использовали баромембранные методы фильтрации.

Полученные результаты: изучена скорость зависимости фильтрации от величины размеров пор мембраны.

Выводы: мембранная очистка водного экстракта позволила увеличить содержание основных фракций.

ТЕТИКЛАШТИРУВЧИ ВА БАРДАМЛАШТИРУВЧИ БАЛЬЗАМНИНГ ТАРКИБИ ВА

ТЕХНОЛОГИЯСИ Б.А.Абдужалилов - 3 курс талабаси Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент ш.

Дори воситаларини саноат технологияси кафедраси


Илмий рах,бар: доц. В.Р. Гайдаров

Илмий ишнинг долзарблилиги: Сунгги йилларда куп касалликларга карши курашишга одам иммунитетини мустахкамлаш учун иммунитетни оширадиган, тетиклаштирувчи препаратлар ишлаб чикарилмокда. Шу максадда узимизнинг табиий махсулотлардан, табиий доривор препаратлар олиниши йулга куйилди.

Ишнинг мацсади: Бизнинг максадимиз табиий усимликлардан иммунитетни

оширадиган, тетиклаштирувчи балзам олиб уни саноатга татбик килиш. Биз тавсия килаётган балзам узининг таркибида табиий усимликлардан: родиола ва кизилмия илдизи,янток ути, дулана ва наьматак мевасидан, хамда тограйхон, чой усимликлардан ва табиий асалдан ташкил топган.Тадцицот услуби ва материаллари: Перколяция - рангсизлантириш, сикиб чикариш сузидан олинган булиб, хар хил тузилишга эга булган махсус идишлар - перколаторларда олиб борилади. Перколаторнинг тубида галвирсимон тусик булиб, унинг устига мато куйилади. Хомашё (1-8 мм) алохида идишда 50 -100% микдордаги ажратувчи билан 4 соатга буктириш учун колдирилади. Сунг буккан хомашё пастки жумраги очик перколяторга утказилади, бироз шиббаланади ва устида *ойнасимон юза* хосил булгунча ажратувчи куйилади. Жумрак беркитилиб, окиб чиккан ажратма кайтиб перколаторга солинади ва вакти курсатилмаган булса, бир - икки кунга колдирилади. Сунгра жумракдан маълум тезликда ажратма куйиб олинади. Ажратиш тезлиги соатига перколятор фойдали хажмининг 1/24 ёки 1/48 кисмини ташкил этиб, литрда хисобланади. Худди шу тезликда перколаторнинг юкори кисмидан ажратувчи бериб турилади. Бу жараён перколатордаги хомашё таркибида таъсир этувчи модаси тугагунча давом этади. Таъсир этувчи модданинг тугаганини окиб тушаётган ажратманинг рангсизланганлигидан ёки сифат реакциясидан билинади. Хомашё олдиндан намлаб куйилса, перколаторга хомашё бир текис жойлашади ва ажратма олиш жараёни бир меьёрда булиши таьминланади, акс холда хомашё “ойнасимон юза” дан чикиб кетиши мумкин. Бу эса жараённинг узок давом этиши ва ажратувчининг куп сарфланишига олиб келади. Перколяция усулининг мацерация усулидан афзаллиги: жараён нисбатан тез кечади, биафаол моддалар туликрок ажралади, ажратувчи камрок сарфланади.

Натижалар: Усимликар таркибидаги флавоноидлар ва глицерриннинг микдори,

флавоноидлар ва глицерринга сифат реакциялар, спирт микдори, pH курсаткичи, курук колдик сони, спирт микдори аникланди.Хулосалар: Биз тавсия килаётган балзам узининг табиийлиги, яхши таъсирга эгалиги аникланди. Унинг хамма курсаткичлари талабга жавоб берди.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЭНДОТОКСИНОВ ИЗ ШТАММА БАКТЕРИИ BACILLUS THURINGIENSIS И


ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНОСТИ
М. Назиров студ. 2-курса

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент


Кафедра Биотехнологии
Руководитель: доц. К.Т. Нормуродова

Актуальность научной работы: настоящее время одним из самых перспективных биоинсектицидов являются препараты, полученные на основе микроорганизма Bacillusthuringiensis. Для различных подвидов B. thuringiensis характерно образование инсектицидных белков (5-эндотоксинов), отличающихся высокой специфичностью биологического эффекта. В основе биологического эффекта 5-эндотоксинов B. thuringiensis лежит их цитопатологическое действие на эпителиальные клетки кишечника насекомых. В свою очередь, специфичность этих белков определяется их взаимодействием с рецепторами, локализованными в апикальной мембране эпителиальных клеток. Изучение воздействия

5-эндотоксинов на кишечный эпителий, поиск и характеристика соответствующих рецепторов важны для понимания механизма действия и специфичности энтомоцидных белков, а также выяснения путей возникновения у насекомых-мишеней резистентности к препаратам B. thuringiensis. Вследствие этого работы по изучению взаимодействия эндотоксинов B. thuringiensis с кишечным эпителием чувствительных насекомых необыкновенно актуально.Цель работы: целью данной работы было комплексное изучение энтомоцидного действия эндотоксинов местного штамма Bacillusthuringiensis-91 на кишечный эпителий личинок комаров Anophelesstephensi и Aedesaegypti (Culicidae; Diptera).

Материалы и методы исследования: получение и модификация 5-эндотоксинов B. thuringiensis-91.

Полученные результаты: в данной работе мы провели комплексное изучение воздействия москитоцидных токсиновCry4B, продуцируемых B. thuringiensis -91 на кишечный эпителий личинок комаров. Гистологические исследования продемонстрировали серьёзные изменения, происходящие под действием москитоцидных белков в эпителиальных клетках и перитрофической оболочке личинок комаров в средней кишке. Эти изменениявключают деградацию микроворсинок, вакуолизацию цитоплазмы и разрушение клеточных органелл, и, в общем, близки тем, что показаны для гусениц, обработанных лепидоцидными токсинами В. thuringiensis. Гистохимические эксперименты показали, что, как ив случае лепидоцидных токсинов, эндотоксин Cry4B связываются с микроворсинками кишечного эпителия средней кишки чувствительного насекомого. Используя метод аффинной хроматографии на

синтезированных нами сорбентах Сry4B-сефароза, мы выделили белки с молекулярной массой 57кДа, способные обратимо испецифично связывать указанные токсины. По всем изученным характеристикам эти белки близки 62кДа токсинсвязывающим белкам. В то же время, помолекулярной массе и энзиматической активности, указанные токсинсвязывающие белки существенно отличаются от белков, выполняющих аналогичную функцию у гусениц. Тот факт, что связывание москитоцидных и лепидоцидных токсинов В. thuringiensis-91 с разными рецепторными белками приводит к однотипным гистопатологическим изменениям эпителия у личинок комаров и у гусениц чешуекрылых, обусловлено особенностями Cry-белков.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница