Фразеологические единицы с соматическим компонентом «рука» в русском и чешском языках
страница12/14
Дата10.07.2016
Размер1.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Resumé

Tato diplomová práce se zabývá analýzou frazeologických jednotek se somatickým komponentem „ruka“ v ruském a českém jazyce. Práce je psána v ruštině, vycházíme z ruskojazyčných materiálů, opíráme se o poznatky ruských, českých a polských lingvistů.


V naší práci popisujeme bohatství každého národa, jeho jazyk. Slovní zásoba je tvořena výrazy různých funkčních stylů, a sice stylu prostěsdělovacího, odborného, hovorového, publicistického, uměleckého a administrativního. Slova mohou plnit komunikační a sdělovací funkci, mohou ale také představovat prostředek ovlivňující názory lidí. Možnost komunikace hraje důležitou roli v každodenním životě, jen díky jazyku se můžeme dorozumívat. Jazyk jako sociální jev se neustále mění a vyvíjí. Některé slova vypadávají z aktivní slovní zásoby, naopak nové výrazy obohacují naše komunikační prostředky. Je to nikdy nekončící proces, ve kterém zánik slova představuje dlouhý proces a vznik nového může být dílem okamžiku. K tomuto jevu dochází díky neustálým změnám probíhajícím v lidském životě. Nový výraz může přesněji vyjádřit význam, lidé používají oba názvy, až jeden (podle zákona jazykové ekonomie) zastará a vypadne z aktivní slovní zásoby. Jazyk obohacují nejen slovní výrazy – synonyma a antonyma, ale také okřídlená rčení, ustálená spojení a frazeologizmy. Frazeologizmy, množství synonym a antonym představují pokladnici každého národa. Tyto výrazy ukazují způsob myšlení, smysl pro humor, světonázor a duši nejen člověka, ale národa jako celku. Jazykové prostředky odráží historické události, politické uspořádání, sociologickou skladbu obyvatelstva, životní zkušenosti aj.
V naší diplomové práci zkoumáme frazeologické jednotky se slovem „ruka“. Názvy částí lidského těla hrají důležitou roli při formování lexiko-sémantického systému každého jazyka. Jsou to dávné výrazy, které často odpovídají anatomické terminologii. Toto lexikum je velmi systematizované, stálé. Somatizmy se často využívají v řeči, rozvíjí se pod vlivem vnitřních jazykových faktorů, vystupují v metaforách, frazeologizmech atd.
V naší diplomové práci analyzujeme frazeologizmy se somatickým komponentem „ruka“ z pohledu jejich užití v českém a ruském jazyce.

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a části praktické. V teoretické části se věnujeme popisu základní problematiky spojené s výzkumem frazeologických obratů.


V první kapitole se zabýváme charakteristikou frazeologie ze tří základních pohledů, jako vědního oboru, jako souhrnu všech ustálených výrazů používaných v jazyce a jako frází ukrývajících smysl výroku.
Ve druhé kapitole se zabýváme definicí pojmu frazeologizmus a popisem jeho vlastností, které dokládáme názornými příklady.
Ve třetí kapitole představujeme možnosti významu frazeologizmu. Frazeologizmy můžeme rozdělit na dvě skupiny: ty, které odpovídají svým významem větám, a ty, které zastupují slova nebo slovní spojení. Podle jejich ekvivalentnosti se slovem je možně hovořit o substantivních, adjektivních, slovesných, a adverbiálních frazémech. Z hlediska syntaxe představuje frazeologizmus jeden větný člen. Setkáváme se s frazeologickými jednotkami v roli syntaktického podmětu, předmětu, přívlastku, přísudku, příslovečného určení i duplexivu. Pro některé frazeologizmy je typická mnohoznačnost, jiné zastupují pouze jeden význam. Frazeologické jednotky také mohou tvořit synonymické řady, a to jako absolutní nebo částečná synonyma. Méně typickou vlastností frazeologických jednotek je antonymie.
Čtvrtá kapitola je věnována klasifikaci frazeologizmů podle jejich původu. V současné ruštině se dělí frazémy stejně jako slova na čtyři skupiny podle svého původu: původní ruské ustálené výrazy, převzaté frazeologizmy, frazeologické kalky a frazeologické polokalky. Nejpočetnější část představují původní ruské výrazy, sem patří frazeologizmy slovanského a východoslovanského původu a vlastní ruské výrazy. Převzaté jednotky mají původ ve staroslověnštině, západoevropských jazycích, latině a řečtině. Setkáváme se také s barbarizmy, frazeologizmy, které představují cizí vlivy na ruštinu a zapisují se pomocí latinky. Frazeologické kalky vznikají jako výsledek doslovného překladu cizojazyčného frazeologizmu. Při použití kalkování a převzetí části cizojazyčného obratu vznikají frazeologické polokalky.

V páté kapitole se věnujeme klasifikaci frazeologizmů podle jejich sémantické jednotnosti. Předkládáme klasifikaci podle ruských lingvistů F. K. Gužvy a V. V. Vinogradova.


Klasifikací podle struktury se zabýváme v šesté kapitole. Zde materiál dělíme na frazémy větné a frazémy nevětné.
Sedmá kapitola popisuje klasifikaci frazeologizmů podle možností překladu. V této kapitole využíváme především teoretických i praktických poznatků lingvistů S. Vlachova a S. Florina. Dle použití jazykových prostředků při překladu frazeologizmu, dělíme frazémy na: absolutní ekvivalenty, částečné ekvivalenty, relativní ekvivalenty, frazeologické analogy a bez ekvivalentní frazeologizmy.
Poslední, osmá kapitola teoretické části práce je věnována somatickým frazeologizmům. Vysvětlujeme zde pojem somatický frazeologizmus a předkládáme jeho příklady.
Primárním pramenem praktické části naší diplomové práce je slovník A. K. Biricha, V. M. Mokienka a A. I. Stěpanové Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. V uvedeném slovníku se nachází 72 frazeologických jednotek se somatickým komponentem „ruka“. Při naší analýze nám byly nápomocny i překladové frazeologické slovníky, v Rusko-českém frazeologickém slovníku se nachází 173, v Česko-ruském frazeologickém slovníku 110 frazeologizmů se somatickým komponentem „ruka“.
Prvním krokem, při zpracování námi zvoleného materiálu, bylo sestavení názorných tabulek, ve kterých se uvádí znění frazeologizmu, jeho význam a překlad do českého jazyka. Tímto způsobem jsme sjednotili frazeologické jednotky прикладывать (приложить) руки (руку) к чему a прикладывать (приложить) руку к чему; махнут рукой на кого, что a махнуть рукой кому; живой рукой a на живую руку vždy do jedné tabulky, tak vznikl seznam 69 frazémů, které jsme dále analyzovali. Frazeologizmy byly rozděleny do čtyř skupin podle principu ekvivalence překladu českého a ruského frému. Vznikly následující skupiny:


       1. Skupina frazeologizmů Ruka – ruka (Рука – ruka)

       2. Skupina frazeologizmů Ruka – jiný somatický komponent (Рука – другой соматический компонент)

       3. Skupina frazeologizmů Ruka – jiný výraz (Рука – другое выражение)

       4. Skupina frazeologizmů Ruka + reálie (Рука + реалии)

První skupinu tvoří frazeologizmy, ve kterých ruskému somatickému komponentu „ruka“ odpovídá v českém jazyce stejný komponent. Druhá skupina je tvořena frazeologizmy, při jejichž užití v češtině odpovídá ruskému komponentu „ruka“ jiný somatický komponent. Třetí skupina se skládá z frazému, při jejichž užití v českém jazyce vystupuje na místě ruského komponentu „ruka“ jiný výraz. Poslední skupinu tvoří bez ekvivalentní frazeologizmy, které jsou motivovány historickými nebo kulturními rysy netypickými v českém prostředí. V této skupině frazeologizmů jsme se pokusili o návrh analogického českého frazému.


Některé frazeologizmy mají pouze jeden význam, jiné jsou polysémantické. Mohou mít dva i tři významy, přičemž každý význam může odpovídat jiné z námi vytvořených skupin.
Nejfrekventovanější skupinou podle principu ekvivalence překladu je skupina frazeologizmů Ruka – jiný výraz, ve které se nachází 40 frazeologizmů. 32 frazémů tvoří skupinu Ruka – ruka. Skupina Ruka – jiný somatický komponent je tvořena 17 frazeologizmy. Poslední skupinu Ruka + reálie tvoří 6 frazémů.
Z každé skupiny jsme náhodně vybrali deset frazeologizmů, které jsme podrobili další analýze. Skupina Ruka + reálie je tvořena šesti frazémy, z nichž jsme všechny podrobili dalšímu zkoumání.
Podle námi vytvořených skupiny byla praktická část diplomové práce rozdělena na čtyři kapitoly. Na začátku každé kapitoly udáváme krátký komentář, dále tabulku, ve které se krátce zmiňujeme o všech frazémech, ze kterých se skupina sestává. Za tabulkou následuje podrobný rozbor vybraných frazeologizmů v následující podobě: znění frazeologizmu a jeho stylistické zabarvení, tabulka uvádějící význam frazeologizmu a možnost jeho překladu do češtiny, komentář, synonymické a antonymické frazeologizmy, varianty v užití ruského frazeologizmu, možnosti překladu do češtiny, příklady použití v ruštině a češtině, etymologie, závěr.

Příklady použití frazeologizmů v ruštině a češtině jsme volili dle českého a ruského národního korpusu.

První kapitola praktické části naší diplomové práce odpovídá skupině frazeologizmů Ruka – ruka, je tvořena třiceti dvěma frazémy, při jejichž užití odpovídá ruskému komponentu „ruka“ stejný somatizmus i v češtině. Patnáct frazémů tvoří synonymické řady, pouze u jednoho nacházíme antonymický frazeologizmus.

Pro další analýzu byly zvoleny frazémy: быть под рукой, золотые руки, из рук в руки, как без рук, на руках, носить на руках, положа руку на сердце, потирать руки, руки длины, сидеть сложа руки.

Druhá kapitola praktické části diplomové práce odpovídá skupině frazeologizmů Ruka – jiný somatický komponent, která sestává ze sedmnácti frazémů, při jejichž užití je ruský komponent „ruka“ nahrazen jiným somatickým komponentem. Jedenáct frazémů tvoří synonymické řady, dva mají antonymický frazeologizmus.

Pro další analýzu byly vybrány frazémy: бить по рукам, голосовать обеими руками, махнуть рукой, нечист на руку, плыть в руки, прибирать к рукам, прикладывать руки, рука об руку, руки опускаются, чужими руками жар загребать.

Třetí kapitola praktické části této diplomové práce odpovídá skupině frazeologizmů Ruka – jiný výraz, je tvořena čtyřiceti frazémy, při jejichž užití odpovídá ruskému komponentu „ruka“ jiný výraz. Součástí synonymických řad je dvacet dva frazémů, u pěti nacházíme antonymický frazém.

Pro další analýzu byly zvoleny: большой руки, руки по швам, из рук вон плохо, на живую руку, не с руки, не покладая рук, разводить руками, руки в брюки, рукой подать, своя рука владыка.

Čtvrtá kapitola praktické části naší diplomové práce odpovídá skupině frazeologizmů Ruka + reálie. Tato nejmenší skupina je tvořena šesti frazémy, u žádného z nich neevidujeme synonymické či antonymické výrazy.

Všech šest frazeologizmů jsme podrobili další analýze: грязными руками прикасаться, как мертвой рукой обвести, ловкость рук и никакого мошенства; по рукам да и в баню, по зубам да и в харю; подавайся по рукам, рука Немезиды.

Podle principu použití komponentů odpovídajících ruskému komponentu „ruka“ jsme shledali, že při překladu čtyřiceti sedmi ruských frazémů se v češtině užívají jazykové prostředky odpovídající pouze jedné z námi vytvořených skupin (Ruka – ruka, Ruka – jiný somatický komponent, Ruka – jiný výraz, Ruka + reálie). U osmnácti ruských frazémů je možnost využití jazykových prostředků dvou výše uvedených skupin. Pouze ve čtyřech případech, u frazeologizmů бить по рукам, золотые руки, махнуть рукой a прикладывать руки, je možné v českém překladu použít jazykové prostředky tří výše uvedených skupin.

Cílem naší diplomové práce byla analýza a srovnání frazeologických jednotek se somatickým komponentem „ruka“ v ruském a českém jazyce. Provedli jsme analýzu použitých lexikálních prostředků. Popsali jsme funkci vybraných frazémů ve větě. U námi analyzovaných frazeologizmů dokládáme jejich synonymické a antonymické jednotky. Jednotlivé varianty významů vybraných ruských frazémů zkoumáme z hlediska jejich sémantické motivace, předkládáme adekvátní české frazeologizmy.

Uvádíme také možnosti užití frazémů se somatickým komponentem „ruka“ v ruském a českém textu. Ukázky jsme vybírali z národních korpusů. Ruský korpus nabízí nepoměrně větší množství ukázek, převážně původních ruských textů. Zde jsme volili úryvky s ohledem na literární kvality autora textu, dokládáme ukázky především ruské beletrie od klasiky po postmodernu. Český národní korpus nám nenabízí takovou variabilitu výběru, jsou zde zastoupené jak původní české texty, tak i překladová literatura. Proto bylo hlavním kritériem odpovídající užití frazeologizmu.

Při analýze vybraných frazeologizmů se dotýkáme také etymologie vybraných ustálených spojení. Existuje několik ruských pramenů, dokládajících historii a etymologii frazeologizmů. Odpovídající české prameny většinou chybí.

Podle způsobu sémantické motivace můžeme potvrdit, že námi zvolené a analyzované frazeologizmy v ruštině a češtině vzájemně odpovídají svojí motivací. Sestavili jsme analýzu vybraného materiálu z hlediska použití lexikálních prostředků potřebných k vyjádření identicky motivovaných jevů, tímto způsobem bylo nutné rozdělit námi zvolený materiál podle klíčového principu. Tímto principem shledáváme čtyři výše uvedené skupiny, které odpovídají i názvům kapitol praktické části práce.
Sémantická motivace hrála významnou roli při určování identických párů (hnízd) rusko-českých frazémů. Můžeme uvést třináct způsobů sémantické motivace spjaté s frazeologizmy se somatickým komponentem „ruka“: místní příznak, vztah k práci, funkce držení, ochranná funkce, oceňující funkce, komunikační funkce, moc, morálka, ovládnutí někoho, účast na něčem, manuální charakteristika, magie.

Podle způsobů motivace je zřejmé, že frazeologické jednotky se somatickým komponentem „ruka“ představují velkou skupinu živých, ale zároveň dávno vzniklých jazykových prostředků. Dotýkají se mnoha jevů v lidském životě, popisují psychické stavy, vztah k práci i druhým lidem.

Ruština a čeština jsou jazyky blízce příbuzné, sémantická motivace jejich výrazových prostředků je často identická, ale stejné jevy se popisují i pomocí různých výrazových prostředků.

Frazeologizmy obohacují jazyk nejen tím, že rozšiřují slovní zásobu, ale i tím, že odrážejí myšlení a pocity rodilých mluvčích. Frazeologizmy jsou jevem, který je hoden naší pozornosti. Při studiu cizího jazyka musíme dodržovat formální správnost svých výroků. Pro frazeologické jednotky je charakteristická ustálenost – při komunikaci je nutné dodržovat pevně danou formu. Tato vlastnost nám pomáhá zapamatovat si znění a význam frazému a následně jej správně použít při komunikaci.

Cizincům způsobují frazeologické jednotky značné komplikace. K rozšifrování smyslu takového jevu je třeba mnohem víc, než pouze znát význam jednotlivých komponentů.

V ruském i českém jazyce představují frazeologické jednotky se somatickým komponentem „ruka“ velkou skupina výrazových prostředků. Zastupují negativně, neutrálně i pozitivně konotované jevy (руки в крови, руки отваливаются, золотые руки). Je patrné, že dané frazémy popisují nejrůznější druhy lidské činnosti, které se mohou uskutečňovat v průběhu celého lidského života.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница